Goudsche Courant, zondag 27 februari 1870

t3 In do vorii o week werd Ie lierkennoiide eendruk be ochle volksvoordr ielil ohouden door denliccr uini Villi Slohiijk over hel leven en de erken vim Erasmus die aljjemeen voldeed l iariia volgden eeuige bijdragen De Unute voordraehtvan dit sei oeii zal iu Maart orden gehundendoor den heer 1 Oskam van Bcrg Auibiicht De den lü to Slolwijk gehouden hardrijdcrijop schnntse had een ojuzaglijkc meiiigte denvaarlsdoen stroomen D e prijs werd behaald door i Grsaflnud van Stohvijk de premie door T Hehorst uil den Achterbroek In hf bekende geding lusachen de geinecnleKotterdam en den slaal der Nedcrianilen lot ontruiming van het Zeekanloor heeft de reelilbaiik oensdiig een hoogst belangrijk voiinis gewezen waarvan de voorlezing meer dan een uur duurde en waarbij de vonleriiig van de gemeente is toegewezen en zulks in strijd met het requisitoir vanhet openbaar ministerie hetwelk lot afwij iiig strekte De Amstcrdamsclic gemeenteraad heeft Woensdag met 18 tegen 15 slcmiuen het voorstel van mr A de Vries aaiigenooien om de behandeüng van het reglement voor liet AtheniEum uit te stellen lot nil de aanneming van de et op hel hooger onderwijs De concept ovcrecnkomal Insschen hel rijk en de gemeente Amsterdam belrelleiide den spoorweg naar Zaandam is in de nvondzitiing nangenomeu met 24 stemmen tegen 66i die van den heer Corver lljoft De Ned financier deelt mede dat de heer V W Jaiisseu benoemd is tot directeur der Delimaaischappij te vestigen Ie Amsterdam Het doelder maatschappij is het oniginnen en bebouwen vande gronden gek gen nabij l i li ter oostkust van Sumatra liet maatschappelijk kapitaal is bepaaldop ƒ 3011 ÜOO waarin door de NedcrI Ilandclm voor 15Ü OÜO wordt deel genomen Tol coraraias irisseii zijn gekozen de heeren ü Obrecn dir jJ C Bergendald chef de bureau bij de Ned Hand miiaiseh en inr J j van Uegtercii Altena dir van de Nederl elieiii fabriek allen te Amsterdam Op de wegen der Ilollandsche ijzeren spoor wegmaatschappij is een abouncmenistarief voor dederde wagenklasse ingevoerd alleen geldig op werkdiigen voor jongelieden tol den leeflijil van 18 jaren die onderwijs genieten in eciie andere gemeentedan die waarin zij woonachlig zijn De heer d I spreekt in hel Wcckll v h rngt over Ie rechterlijke indeeling cu brengt huide nan den ijver waarmede de ininisipr invoering der wet van 1S61 schijnt Ie willen doch vooispell en wenscht hein in dezen weinig voorspoed omdat de ivet nooit zeer bemind geweest is en nu zeker door niemand die eeiiig belang in de zaak stelt en er een eigen oordeel over kan hebben kan peweiischl worden Vervolgens betoogt de schrijver dat de i t geene noemenswaardige be niiiiging voor de 6chalki l zil len gevolge hebben dal ƒ 7ÜU0 luisechien l iler ƒ I 2Ü0I of ƒ 15000 zullen worden bespaard en d it gedurende d eersle jaren het vijfen zesvoudig bedrag dier som aan wachtgelden zaï worden verzwolgen dat zij de traclemenlen der titularissen niet noemenswaardig verhoogt hetgeen toch weiitchclijk zou geweest zijn llij acht het zeker d it incii met eene wel als de bedoelde vele ontevredenen maken z il en niel overal misschien zonder reden Hij verklaart de beginselen die volgens de memoriii van toelieliling bij hel voorstel lot opheffing vnn 7 reehlbanken en 18 kaïitoiigcreehlen zijn in het oog gehouden onberispelijk Ie vinden doch is er niet zeker van of zij wel overal even juiat zijn toegepast Zuidholland zal drie van zijne zes rechlbnnkcu verliezen in Koordholland blijven allen behouden en als reden wordt opgegeven dat vele Noordhollandsclie geincenlen in isolement verkeeren wegens het gemis vaii len allen tijde bruikbare reisgeli gcnheden De heer d 1 ziel ten dezen geeu verschil tusschen üorincliem en lirielle en Alkmaar en Hoorn Hij erkent dat Leiden kan gemist worden maar meent dat Haarlem ook kan gemist orden doch zou beiden willen beliuiiden Wat aangaat hel verlienen van Aaeliigelilen n iii hen wier betrekkingen dour de nieuwe el woiilen opgeheven ten bedrage van Iwee derde gedeellen hunner bezoldiging aelil de bolirijver hel onbillijk en onrechtvaardig icnnud eg Ie zenden mei een pedeelle eeiier reeds karige bezoldiging die hem door de el voor zijn leven ns tocge egd Ten slotle zegt hij d it hel zeer onzeker misschien weinig waarschijnlijk en n iiir zijne nii cniiig zeker nic eiiselielnk is dal dil diilueip iiuit iu behandeling zal kuineii maar liij dnikl li t virlroiiwen UU dat ila ir de el rriie pulilieke et is liliera leii en eoniervalieven alleen zullen vragen wnl en niet door w ien hel wordt vourgcbteld Uit Amsterdam meldt men dat thans liet koininaiidaiitsliiiis aldaar definitief is bestemd uin lot bureaux voor lel rijk te worden ingcrichl l e slaals pnorwegailuiiiiislralie uit Alkmaar zul daarin met Mei haar intrek nemen De huur is voor ecnige jaren aangegaan Men verneemt dat ook ie Kollerdam twee adresjcii Ier Icekening zijn gelegd voor werklieden waarin wordt aangedrongen op de vermindering van de uilgaven vuor oorlog en marine en op d afschairing der art 41 van het otboek van strafreclil en 1088 van het burgerlijk wetboek In den omtrek van lleveuler houden zich weder vele vreemde kooplieden op die het vee legen siceds slijgende prijzen opkoopcn Ofschoon hel vee reeds een builengewuiMi hoogen prijs bereiki had en el zoodanig dal in het najaar voor eene drachtige koe ƒ 250 betaald werd kon deze thans 300 opbrengen evenwel verlangen de veehouders voor dien prijs hun vee nog niet van de hand te doen daar zij meei en dat die prijzen nog hooge zullen stijgen int Middelbur meldt men Het verdient opmerk iig dat op sommige plaatsen van hel eiland het land als het ere bezaaid is met vreemde vogels de jachtwet schijnt in den weg Ie zijn om ze te mogen opvangen menigeen zou anders in de gelegenheid zijn eeu goed boutje te kunnen sni iken misschien zouden musea en dergelijke inrichlingen daaruit ook nut kunnen trekken door de bijzondere soorten welke men daaronder aantreft Onder deze omstandigheden is het een last aangezien de vreemde bezoekers luch voedsel moeten zoeken en daartoe de velden met koolzaad beplant als toevlucht moeien nemen en door hen alzoo nnnzienlijkc schade wordt berokkend itan die plaut die bovendien door de aanhoudende vorst veel heeft geleden Staiiitiek Voor het jongste schitterend bal op het stadhuis te l urijs erden de volgende uitgaven gedaan Van de genoodigden waren er 9500 aanwezig 3500 dames en GUOÜ heeren De kosten voor de danies loilellen beliepen kleedercn behalve het tooisel 8i5 OOI franken bloemen kunslbloenien en vederen 21 000 franken handschoenen 10 000 franken asehgoed en den aankleve vnn dien 11 725 franken kapsels en reukwerk 15 000 franken schoeisel 25 000 franken heeren toilelleu haiulsehüeiien en dassen 20 000 fraukeii kapperskosten 2700 franken waschgoed 2600 franken uitgaven nan kleedermakers en hoedenmakers 28 000 franken rijtuigen 8000 vrachten 28 000 franken Totaal 1 002 725 franken De koslen van 520 kilogrammen valseh haar die omstreeks 212 000 franken bedragen zijn daaronder niet begrepen Ik hei ulldiig op Java Op Java be inden zich volgens den nlgcmeenen staat in het Ilijlilud v de ütanisrimraut medegedeclil op een bcvolkiim vi 15 21 5 031 personen huilen hel leger 28 1110 Iviropeanen Van dezen zijn 22 035 in Nederlaiidsoli Indie geboren Het getal kinderen en vrouwen der Europeanen bedraagt 18 072 Onder de Eiiropee ehc bevolking bevinden zich slechts J723 mannen aarvan il l7 in Indie geboren J87 Kuroptesclie vreeiudelingen terwijl het gelid mannen in Nederland geboren slechts 2530 bedraagt De heer Keder heeft goedgevcuden zijne grieven iu t vorig uomraer dezer courant bekend te maken eii t verheugt mij daardoor in de gelegenheid Ie zijn eene zaak die naar ik hoor eenig gerucht maakt too te lichten liet heeft den heer H verbaasd dat niemand zelfs niet de burgemeester hem recht liet wedervaren het verbaast mij niet minder dat de heer 11 nog niel in weeruil dat het gegaan is zooals ik hem heb voorspeld tot inzicht is gekomen maar op zijn vermeend reehl vuorlbouwcnde legen allerlei I personen bcscliuMigiiigen op een slapelt die hem wel eens op andere wijze met justitie en politie in aanr ikiiig zouden kunnen brengen Do heer U bekl iagt zicli dal niemand hem reehl laat wedervaren dit Is echter zeer natuurlijk want hij heeft ongelijk Op de inspeclic van den 10 October as de schutter lleder absent hij werd d i irvuor door den kommanilanl der seliiillerij bcbüel md ƒ O JO binnen achl dagen Ie b iialen in h indeli van den bude van den 8 dinllei rii Ml lillende bij geliieke d i irvan Int provüoU ureol ui len gcprueeiUerd Dr e bekenriiM eni aan den heer Ite lir den I n oelnber hein kend De betaling voli de mei li j werd dil i nieuw aiingemannd don 1 november daarna op den 17 november en eindelijk voor de derde maalden 30 nuveiuber KIke aanmaning kost 20 eenten De heer II betaalde niet en de stukken werden in mijne handen gesteld Van al t voorafgaande had ik iu mijns belrekking vim auditeur niet de minste kennis Alleen d ui wanneer i e boete en de kosten der aaiimauingen niet worden voldnnn krijgt de auditeur er kennis van om zoonis de stukken t noemen lol provoost arrest te proceileeren Wat doei hij Hij gaat na of de lermijnen zijn in acht genomen Art 71 der w t op de Schutterij U april 1827 tiiU n 17 vordert een termijn van dagen tusschen elke beleekcning Die zich de moeite getroost bovenstaande datums te vergelijken zal zien dat die lermijnen ruim zijn in acht genomen Vervolgens geeft de auditeur kennis iian t plaatselijk bestuur dat de bekeurde niel heeft betaald hij legt de liewijj siukken over en vraagt machtiging den nalatige door middel van provoost arrest tot belaling ledwingen Z odra hij van Burgemeester en Wethouders de vereischie goedkeuring heeft ontvangen beveelt hij de arrestatie van deu nalatige en bepaalt den duur van t arrest die echter den tyd van veertien dagtn uiet mag te boven gaan Gewoonlijk en ook iu dit geval was het arrest op 24 uren bepaald Zoodrn dit bevel door den auditeur aan den bode is ter hand gesteld tracht deze in der minne den bekeurde over te halen om zonder opzien dat korte arrest Ie ondergaan üewoonlijk bemerkt men dit ook niel de bekeurden die niet belalen beliooreii gewoonlijk tol hen die eene dergelijke uitgave niet kunnen doen Zij onderwerpen zich aan Ie wel en gaan sulletjes 24 uren in arrest Doen zij dit niet vrijwillig dan moet de bode yekleed 71 iinijorm hen gelasten hel bevel Ie gehoorzamen en weigeren zij dan nog dan heeft d bode de bevoegdheid de assislenlie der politie Ie rcquireeren Welnu dit alles is met den heer J Reder sohied Bij hem echter wis het geeu onvermogen dat hem belelte te belalen maar hel v as onwil zucht om tegen te streven Hij h id dus eigenlijk langer dan 24 uren in arrest moeten zijn maar Juist om den schijn Ie vermijden dat men hem om t voorgevallene harder beh iiulele erd ook voor hem den tijd van 4 uren gesteld iewooulijk wordtdelijd waarop bekeurden i aiiesl zullen oiidergaiin door hen zciveii bep iaid alleen des cundags worden zij gewoonlijk nul toegelateii De heer K had dus wanneer hij zijn belang iu t oog had gehouden zich moeien onderuerpen en op ten hem convenieerenden tijd zich aanmelden hij zou dan de grootste loegeïeiidlieid hebben oni ervjuden Nu hij echter zich bleef verzetten legen de toepassing der we moest geweld worden gebruikt en dan vraagt men niet schikt t u nu om met den sterken arm in arrest Ie worden gebracht Men spreekt dan niet meer piaar handelt eenvoudig W arom verzelle de heer R zich zoo hardnekkig legen de toepassing der wet Omdat hij meende dal die was geschonden Daarin h id hij ongelijk dit heeft hij van verschillende zijden en ook van mij kunnen vernemen In Ie kennisgeving der bekeuring sloud J Keeder in plaats van J Iteder op dien grond meende hij zirli ic kunnen vrij pleiten U hel wonder dat ik een ilergelijk argument na een paar vervelende gesprokkeu daarover kenselieisle als het zoeken van spijkers op la ig water Niels heeft gebaat om den lieer K van de ongegrondheid zijner meening Ie overtuigen Eindelijk ik geloof dal het bij t derde onderhoud was heb ik hem gelast mij niet verder lastig te vallenen heen te gaan Men muet daarbij niet uil l oog verliezen dat lil alles voorviel voordal de zaak in mijne handen was voor de derde aanmiiiiing zoudal de zaak mij als auditeur nog volstrekt niet aanging en dal ik daardoor dus nog minder gezind was mijn lijd aan onnutte praatjes Ie besieden De heer R was voor geene overluiging vatbaar en dan helpt niets ui praat men als Brugman Ik ben volsirckt niet van plan mij in eeu Iwistges hrijf te begeven maar wilde toch door te zwijgen den schijn niet op mij laden als of er in dez e aangelfgenheid iels as waarover ik mij zou behoeven Ie schamen Jlr J FORTULIN DROOOLISEVEIl Auditeur bij den Schuttersraad Laatste Berichten Rome 24 Eebr des avonds De hertog en hei login v iii Modena en de prins van Asinrien zijn iiiingekoinen Madrid 23 h ebr des avonds Di lM mri iii vin il Li er binnen vier dagen eanc cirlisli elie be egiiiL il uiti listen Zij wordt geleid door l oi