Goudsche Courant, zondag 27 februari 1870

Madrid 24 KeUr in de Cones hcpft ceiio lanpdiirigc discussie pliints Rclmd over de nninrnng tot eeiie vervoljiiiig luüen den Aurtsbisschop Tiiii Son Jngo wegens ijn uiitwoord op de circulaire van deu minister van justitie MarSOille 25 Febr De hertog van Modena is gistereu niiur Rome sclieep gegaan Het blijkt dot hij geen geld nan Don Carlos heeft verstrekt De Gaietk du Midi icgt dat de reis aii Don tJarlos en deo hertog natr Lyon slechts particuliere taken ten doel had Parijs 25 Febr De heer de Kcratry heeft de in de liiting der kamer van afgevaardigden verklaard dat hij tegenover de vrijzinnige en moedige houding van het mmisleric 7ijne inlerpellalie over de geestelijke corporation intrekt Hij wil de regeering Biet belemmeren en il de indiening van hut door haar aangekondigde wetsontwerp op het icht van vereeiiiging afwachten De heer de Kératry werd levendig toegejuicht Berlijn 25 Febr De Norddeutsclie AUgemeine Zeitung zegt dat het bericht vau de Standard als zou de heer Daru het Berlijnsche kabinet over den inhoud der troonrede bij de opening van den rijksdag van den Noord Duitschen Bond gehouden hebben geïnterpelleerd en bevredigende verklaringea hebben ontvangen geheel van grond ontbloot is Washington 24 Kebr De senaat heeft een besluit genomen Ier verklariig dat hij eene vcrdire uitgifte van papieren geld niet doelmatig acht Florence 25 Febr Bij koninklijk besluit is het tradaat van uillevering met Nederland uitvoerbaar verklaard De koning is heden van Napels naar hier vertrok ken Hamburg 25 Febr De Bónenhalle wil weten at bier weldra een hindels en disconteerbank zal opgericht worden met een kapilaal van 20 inilliMa banco De helft van dit kapitaal zal voor erst uitgegeven worden Er is bereids voor 5 millioen ingeschreven Parijs 25 Febr In de zitting van het wetfevend lichaam heeft de hetr Buffet verklaard dat het ondoenlijk is de pauselijke munt bij de openliare kasseii gangbaar te stellen Er circuleert voor ongeveer 20 raillioen aan zulke munt in Frankrijk Daarop moet 9 centimes per franc worden verloren n dit verlies kan met aan de schalkiit worden opgelegd De zitting is verd iagd tot 7 Maart Bucharest 26 Febr De kamer van afgevaardigden heelt met verierping van verdere toelagen het ministerie een subsidie van 200 000 fr loegestaau tot tegemoelkoniuig aan U Katholieke scholen demeiiiiidc Bcrlciitcii In JapsH zsl een sjworwefr flcf d worden tusschea Ldo en Osskn een fstuDd van liuiidcrd iiiijli n Op Miinno al in 1870 dooi Eiijttlaml bcïuinigd oidcn T Sjlll 11 st Lil up oorlog l loli iJOd Op den eerêten dag d r t rkoopiii vnii don schilderijeiigalerij van prini DemidutT is btaoiiid t50 3lO fr en op dun tnceden 965 SI9 fr JSijn root aantal Ictterzellers in Pc lh heeft het niirk weder upgtivat i cdfrt liet optreden van Grant is de Aiuenkaanache sehnld ruim 200 niillioen golden veriniiidcrJ Als ecno bij7ondi rtieid wordt gemild dat in de iialnjheul van Middelbuig een witte Deciisihe gans is i eseliotcn die eene ïliicht heeft van niiiii 2 Ned ellen l it exempl iar zal vermoedelijk naar het mfiseiim van het Zeinwseli gtiiootschap der wettniiehappen ald iar nordtii f ver E binclit Diusdai middag had aan lli t slaliuii blj de btaal jiooiwe gon te Kllldhoven weder een oniieluk pl ials h wisf i Inacliter Verhagen viel door dt gladln ui jnist toen du trein aan het inanoeuvreercn was met het oiigilnkkig gevolg dat hem oen beon van het liehaain werd gereden hij verkeert in lorgwekkenden toestand üiiisdag heeft de nrroiidissenieiits itehtbank te Ilecrenveen uitspraak gedaan in de aak van hel spoorweg ongelnk nabij die plaats in de maand die des vongen jaars Miorgevallen De stationehet is veroordeeld tot 45 dagen de brugwaehter bij de Vccnseheiding tot H maanden cellulaire gcvangcnlsslrnr Burgerlijke Stand Gebokkn 28 IVh Gcrrit ouders O Vergeer en J M Schoenmaker 24 Wilhelmina aders T van den End eu J Jongcncel Willem Jan juders T Lakirvcld en J Spoormakcr Lccndirt ondiis II Melkert cu P Leeflang Maria Kli abeth oudiis V van Duni en A Oudshoorn OvkULtutN 21 l rb E de Jong wed J van Eeuwen 7 i ADVERTENTIEN 7 Voorspoodit r bevuilen vim oono Dochter H E J Til STUACK goliefdo Eehtj enootvan K J VAN HÜlIWENINUE I TSSEl ZICHT GouDEiiAK 22 rebruury 1870 Bevallen van een Zoon Vrouwe L F DE KANTEll VAN Habiten Gouda 25 Pebruarij 1870 Heden avond ten acht uur overleed 0117 0 geliefde Moeder en behuwd Moeder ELIZABETH DE JONÜ Wed J van EEUWEN in den ouderdom van 74 jaren Ook namens niijne Broeders en Zusters G VAN EEUWEN Gouda 24 Febr 1870 Strekkende deze zoowel tot bijzondere als al jemeene kennügeving Ondergeteekenden betuigen door deze hun oprechten dank aan de Gezellen der IJzergieterij van de HH C O S IJ N C en alle andere vrienden en bekenden voor de fraaie cadeaus hun b j gelegenheid hunner 25jarigo Echtvereeniging geschonken Gouda J SPAAN 2G Februari 1870 G C SPAAN Brket Mevrouw DRAIJEK vraagt tegen 1 MEI a s eene TWEEDE MEID Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer P POST vroeger Apotheker alhier worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen aan den Notaris MONTIJN fcjcnecsliiiiullge Goedkcuriiis Ik att steer bij deze dat de STOLLWEROKsche BORSTBONBONS bij ligte catarrhale keel en borst aundoeningen benevens daaruit ontstaande heeschheid en drooge hoest zeer aan te bevelen zijn Overigens moet nog in het bijzonder daarop oplettend gemaakt worden dat in deze Borst Bonbons met wier zamenstelling ik bekend ben geene voor de gezondheid nadeeiige stoffen aanwezig zijn Dr LEMKE koninkl per Staf Arts De Stollwerck sche Porst Bonbons zijn iu verzegelde pakjes nirt gebruiks aanwijzing steeds te verkrijgen te Gouda bij den Apoth J W BOERS te Ihastrecht bij J K OOSTERLING t Oiulewafer bij F J van VIIEUMINGEN en te Sehoonhovei bij A WOLFF WdkoöpeIüziIk voor Piano Solo Uitaave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Mürchen aus schoner Zeit Walzer C 0 60 Jongman op 117 Heimweh Melodie C j 0 20 Ke iterer op 103 Caprice militaire sur Ie Cdjiitniiie Uenriot O 0 50 op 214 Fantasie sur la ijnnideduehnse IeOerohleinQ i 0 50 Kuub op li Polka de bravoure B o iO RicuMiDs Sybille Romance G B 0 40 SiiiUMioH op 3 Impromptu Polka R s o 40 oniiiletc Gatalogtissen iRA l lS Alle lunnmi iN dezer Uitgave ijii tn ds voorhanden liij den BoeMiaiidcliiar A n li I i K M A N te Gow n Bu Ouderhandsclie Akto dd 15 Februarjj 1870 te Gouda geteekend is tnssclien do Ondergetcekeuden ADRIANÜS JOHANNES BIEZENAAR en JOHANNES ARNOLDUS BIEZïlNAAR beide Fabriekanten en Kooplieden wonende te Gouda aangegaan eene Vennootschap onder de firma van G ebroede r s BIEZEN A Air tot het draven vau CommissielianJel in Effecten Gelden en hetgeen daartoe hehoort voor twintig jaren ingaande 1 Maart 1870 A J BIEZENAAR J A BIEZENAAR Te KOOP Een zaak in GOUDSCHE KUSSENTJES die een burger bestaan oplevert Nadere informatien franco onder letter B b den Uitgever dezer Urbanus Pillexii bereid volgens het aloude en echte Rvjcept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en crimen heiUaam op de SPIJSVEUTEllING Zjj zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERIIE in het BLOKl en UITSLAG iler HUIO zij zijn ZACHT LAXEUEND en SLUMAFDRIJVEND VcTiegelile doozen van 37 s Cent en dubbele doezen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlaiukrveeh J F Allart Alilaswrdam M Punt Vz ylljiheii a d Eliijn C van Arkel Jiiisierdum M Cli an t O droogistou heilige weg I i21 en huidenatr KK n 278 JieiilAiihen C den Bouraeesicr liltisKiju S V 1 Kraats Bodegraven 15 Versloot Delft 11 W de Kruijff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op de lloogstrnnt s Gravemnde VV v d Doom Ilaiutrec il K Oosterling Le de J T Terburgli Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Moordrer it G H Tost Oude iilir II J Knijper RiUerdam A v d Toorn Westo Wagcn8t Miooi wceii A WollF Tiel A E Fa isbcii Vtreckt V Altena op het Stcenw over de Donkerstr n 372 JFoerden L Ruijten Zevenhuiieii A l rina liet dcpr dezer echtd Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons Ie Gouda alleen en uitsluitend geplaatst hij den heer L SCHENK op de Hüoe straat WAARSCHUWING Men wordt instnnteiijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons bij niemaud anders deUrbanusPillen bereip volgens het oude en echte Tleccpt in Depot ijn verkrijgbaar gesteld in de hietl oceii opgeiieven Steden eu plaatsen dan bij de hierborengenoende Députhouders In elk doosje is een biljet vocrzien met de eigenhandige naamteekeningvan de vervaardigers Wed Keunen ft Zoon Apothekers welke Ilandleekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede do Doosjes verzegeld ziju Wij vcr dckcn de gebruikers Instanlelijk daar welop te letten en raden hun aan wel toe te Zien bij ien men do Duo jcs Pillen haalt Alleen diePüovjes iariii con biljet met oii e Ilandteckeningis ik 1 111 te sohalToi en zich te wachten voorli t gebruik van de vele niimanksels 38 loudn Druk vuii Uritikaiuu