Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1870

Woensdag Z Maart 1870 N 861 GOUDSCHE COURANT Diieüws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertontien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 15 Februari rlion do OnANNES BIEOLDUH UIE11 Kooplieden uo fcimoot i eö roedi es drijven van en en hetyeen ron ingaande ENAAR ENAAR I K USSENTJES Nadere inIjij den Uit illeiiy o en echte et bijzonder ni Ifr MAAG ilTEUlNG Zij SCHERPTE in HUID zij zijn AFDRIJVEND int en dubbele h erstr hoek Bak Wagcnst w over de Don ii s Pillen sinds I in nlgcmeen ge lleen en uit f r L SCHENK VING clit wel attent te ieinauU anders db c oude en echte gesteld in de hier ilaa lij de liier i doosje 18 een oe nanmtcckcning KN Zoon Apo cli ook bevindt op ji H verzi gcld iju siantelijk dnnr wel öl toe te zien milt Alleen die e Hnudtcckening c wnchtcn oor si ls 38 I iikiiiiiit De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving T T l i I I TT L JCZL JCLk jCKj J U t BUlKiEMEKSTER en WETHOUDERS der teweeiite Joiula gelet op het besluit van heeren Gedep Staten vnn Zuiil Holland vnn 8 febr 187U d B5 en op de missive van den IJker der maten gewigten en weegwerktuigen te Uolterdam dd 26 Ftbr 1870 no 23 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dezer gemeente dat de letter B in den gewoneu drukvorm eeuigzina schuin gesteld bestemd is tot jaarle ter zouwei van den gk als van den herijk en dat de herijk der maten en gewigten dit jaar zal plants hebben op de volgende dagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uur Koperen jjewigten voor fijuere wegingen goud mids en apothekers gewigt 3 9 10 en U maart IJzeren gewigten en koperen voor gewoon gebruik van 14 maart tot G mei clcs Maandags Diugsdags en Woensdags van i lere week Inhüudsmnten voor drooge en natte waren en lengtemuleu Donderdag en Vrijdag van diezelfde weken Wordende hun voorts herinnerd o dat zij verpligt zyn huii ie Malen en Gewigten behoorlijk schoongemaakt bij deu l Iker tijdens zijn verblijf in de gemeente tot het ondergaan van den Herijk ie bezorgen b dat zij die zulks verzuimen of daarin verhinderd worden voormelde Malen eu Gewigtenvóór den 1 September nog aan den IJker terStandplaats van hel IJkkanloor wairouder ileze gemeente behoort UoUerdam ti Her lJking moetenaanbieden en c dat na het eindigen van den termijn vanden Herijk hei gebruiken of voorhanden hebbeuvan Maten en Gewigten niet voorzien van de vrreischte Stempelmerken volgens r rt 29 der Wel vanden 7 April 1369 Staatsblad n 67 verboden enstrafbaar s Burgemeester en Wethouders brengen voorts op verzoek van den IJkor ter kennis van de belanghebbenden de volgende bepalingen der Wet op de Malen Gewigten en Weegwerktuigeu 1 dat geen andere Gewigien mogen beslaan dan van 50 25 20 10 5 2 1 Kilograoi Poudt 6 2 en 1 Hectogram Ons j 5 2 en 1 Decagram Lood en 5 2 en 1 Gram Wii tje 2 dat voorworpen waaraan de wettelijke benaming of waarde ontbreekt niet geijkt worden d dal de Uk en Herijk kosteloos geschieden 4 dat voorwerpen niet aan Ie voorsohrifien voldoende met een afkeuringsteekeu gesletnpclil MTorden 6 dat de niet juist bevonden gewigten wanneer zij voor justering vatbaar zijn zonder buitengewone hetstelling te behoeven door do Ijkers op verzoek van de belanghebbenden gi jnsicerd worden naar het bij art t v m het koninklijk besluil van den 16 October 1809 Staatsblad n 100 vastgestelde tarief bedragende Voor ijzeren gewigten van 50 en 25 Kilogram 20 Cents 20 en 10 10 5 2 en I 5 Voor koperen gewigten bestemd voor gewoon gebruik van 1 Kilogram en daar beneden 5 cents boven het Kilogram hel dubbele van het bedrag t welk voor yzercn gewigten van dezelfde zwaarte bepaald is Bestemd voor 6jiiere wegingen van 1 Kilogram en daar beneden 10 cents boven het Kilogram het drievoud van het bedrag t welk voor ijzeren gewigten van dezelfde zwaarte bepaald is Dien ten gevolge worden de ingezetenen aangemaand om zich op bovengemelde da en te vervoegen aan het Lokaal voor den herijk bestemd teu einde nlzoo voor te komen At onaangename gevolgen die bü verzuim daarvan voor beu zouden ontstaan GoL DA den 1 Maart 1870 Burgemeester en Wethoij ers voornoemd De Secretaria De Burgemeester DltOOr LEEVKK FOKITUN van HKHGEN IJZEMIOOUN Huiteulandsch Overzicht Gouda 1 Maart In de laatste dagen is de toestand in Frankrijk liecliter geworden zegevierend ia t ministerie Ollivier uit den eersten worstelstrijd gekomen En de ministers Dam en Ollivier zelf hebben daartoe niet t minste bijfedragen Het is natuurlijk tint men de teiistenimigliLid der ministers moest verdenken daar de eerste met nog een zijuer ambtgunooten tot de linkerzijde of oppositie hadden behoord zelfs in den lantsten tijd Ollivier was reeds vroeger die piutij ontrouw geworden onidnt zij zijn ideaal een liberaal keizerrijk in den weg stond Daru naast Ollivier kou geeu vertrouwen geven zoolang de eerste niet onbewimpeld verklaarde dat het ministerie zoo eenstemmig dacht dat alle leden daarvan met elkander zouden staan of vallen Dit werd door hem den 22ste der vorige maand onder bijvul betuigingen der kamer verzekerd Wij staan en vallen gezamenlijk zeide de minister en wat zal t uu zijn Twee dagen later gebeurde er iets dat het ministevip langer dan men dacht zal staande doen blijven De ministers stekleu voor het stelsel der officieele candidaturcn te laten varen Van staatswege worde voor elke vacat iiro in de kaïner iemand aaub volon waardoor op do vrije verkiezingen gruwelijlceii drang werd uitgeoefend De rechterzijde de aanbidders van den onbepi rkten keizer verbaasden icli over zouveel stoutheid iu de keizerlijke ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpo Nommers VIJF CENTEN ministers doch t baatte hen niets Zy zjjn overstemd en hebben uitgediend De oppositie is van de linkerzijde naar de rechterzijde overgebracht een natuurlijk gevolg daarvan moet zijn ontbinding der kamer Men tw felt nu niet meer of ook daartoe zal worden overgegaan maar even als tot nu toe geleidelgk ea zonder schokken Spanje begint meer en meer op een nieuwe soort van monarchie te gelijken Demonarcttlooze monarchie wordt daar inheemsch Het zoeken naar ecu koning baat niet veel en die zich aanbieden deugen niet Don Carlos heeft t weder beproefd maar de waakzaamheid van f Prim eu de fa r mit tfa ffT regeft 9 geering hebben t smeulend vuur dat gemftk j p keiijk in lichterlaaie vlam uitgebroken zou zgn ooigedoofd gebluscht schijnt t vuur nog niet Zoolang men t heillooze besluit Spanje zal eene monarchie zijn niet intrekt zoolaug is er voor dat land geen vrede en rust ook niet al heeft t een koning gevonden In den NoordDuitachen rijksdag is door den heer Lasker eene motie voorgesteld betreffende de spoedige vereeuiging van Baden met den Bond Von Bismarck toonde zich daarover zeer gevoelig De motie was volstrekt niet ter gelegener tijd voorgesteld de tegenstand dien de Bond by ZuidDuitsthe staten ondervond zou daardoor eer worden aangewakkerd Hy wachtte hen eerlang gezamenlijk en wilde dat tijdstip door toetreding van één staat niet achteruit schuiven Genieten wij wat wij verkregen hebben en leeren wij ontbeeren wat wjj nog niet kunnen verkrijgen Daarmede troost sich Bismarck eu Lasker wil hem daarbij gezelschap houden want hij trok zijn motie in zoodra hij bemerkte dut die aan den premier niet aangenaam was Kr is reden te vragen waarom hij zich daarvan dan niet voovaf had verzekerd Motiën van de liiiniaterieelen doen te veel aan comediespel denken dan dat ook hier dat woord niet hier en daar zou gefluisterd worden Te Rome lukt t nog niet de quaestie op te lossen Napoleon heeft zich om staatkundige reder on tegen t leerstuk der onfeilbaarheid verzet De geloovigen zouden of tegen hun vorst of tege hun kerk verraad plegen wanneer ritaat en kerk in strijd kwamen Het verxet tegen het leerstuk neemt steeds toe en