Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1870

waiiMOer t niisscl ion io li wonit doorh lrovcii ilaii blijft iK t do vruiiL oi n i sti dim opgelost is of wol v u h iM vool sdierpw iil stellen In Engeland worden moer practischo voorstellen gedauii liot stuntfleven lost zich bijna geliecl op in binnenlandscho nangolegonlieden die tot welvaart der ingezetenen moeten strekken Zoo is daar tnans de quiestie der levensverzekering niaatscliappijen aan de orde In Engeland verzekert ieilereen ook uit den mingegoedou stand zijn leven maar weinigen hebben t no idiii e verstand om het vertrouwen dat ocne maatschappij geniet te beoordeelon Allen die het woord voerden waren t do over eens dot dc e zaak behoorlijk moet worden geregeld opdat niet dror verkeerd geplaatst vertrouwen hom n ongelukkig worden gemaakt De wijze waarop de zaak geregeld zal worden is nog verre van bepaald De meest uiteenloopende ineeningon zijn reeds verkondigd Toch maif men vertrouwen dat do waarborgen der verzekerden door de aanneming dier wet beter zullen worden BUITENLAND ENGELAND Het amendement op de Amerikaansclie eonslilnlie waarbij aan de inwoners van den slaat zonder onderscheid van kleur of ras gelijke politieke reohien toegekend worden is tot wet verheven I c wetjiei cnde vergadering van Texiis heeft het aangenomen waardoor de meerderheid der staten zich er inede heeft vereenigci en het dus van kracht geworden is De bisschop van Gloucester dr Ellicott heeftvelen zijner inedepairs geërgerd maar allen verbaasdiloor zijne bespiegeling over het voorstel van lordClielitieford om het verkoopen op zondag te verbieden Dat het niet op den weg van de wetgevingligt althans voor haar hoogst moeilijk is de heiliging Van den zondag te verzekeren is niet zoomoeilijk Ie begrijpen maar ongehoord mag hef heden dat een bisschop die moeilijkheid e kent Zijne bedenking lal het doel alleen iloor zeilclijke middelen bereikt kan i orden had e nig te beieekenen sedert liet parlement door ilc vcrniiiidering der arbeidsuren en andere dergelijke wetten weer cetooinl heeft dal het er niet ti geii opziet die zedelijke middelen die zeer langzaam werken een weinig te gcraoet te komen Maar zegevierend betoogde de prelaat dat zulk eene zondagswet alleen de lagere standen treft en dezen groot ongelijk aandoen zou De rijken zeide hij behoeven op zondag niet te koopen maar de armen wel De rijken hebben hunne clubs maar de club van den arme is de herberg Korten wij nu de vrijheid om op zondag te verkoopen in dan zullen vele kleine winkeliers ter eencr en een groot deel der werklieden ter andere zijde niet zonder grond beweren dal wij de ontberingen der armoede voorbij zien Wel e nd gde de bisschop met do verklaring dat hij voor de wet zou stemmen maar hot is al veel dat een geestelijk heer wil erkennen dat er legen eei zondagswet ook iels valt in te brengen en dat bij hem zelfs het tegen zwaarder weegt dan het voor De plotselinge dood van den heer AiisonBurlingame die te St l eiersbiirg overleed heeft een einde gemiakt aan een hoogst romantischeloopbaan Diirlingame was geboorlig uit NieuwEngeland Kceds in zijne jengd gaf hij blijken datzijn streven as naam Ie maken zoodat geheelde wereld van hem zon gewagen Hij is daarinvolkomen geslaagd Geheel de beschaafde wereldheeft hij verbaasd en verwonderd Hij werd gehekeld gelaakt geprezen bewonderd en benijd Deloopbaan van den Chineesclien gezant is even onbegrijpelijk als wouilervol Hij beef daarbij den grootsien tact aan den dag gelegd Het kan zijn zegt Daily Newi dat alle gnnstigo voorspellingen vanden heer Burlingame zullen worden vervuld eii dat 7 zending zoowel voor hina als Europa de meest znme vruchten zal dragen Dit zal echter detyd moeten leeren In elk geval verdient zijn doodtB worden betreurd Ware hij gespaard gebleven oulegenzeggelijk zou hy zijne natie lol ere hebben verstrekt De consorviilieve lonls hebbin evenveel moeiteom een aanvoerder als de Spaiijaiudcn om een koning te vinden zegt de Tiiurn Op nieuw zullen zii eene meeting linmlen en naar de fn l Óa f le verzekert zul ile keuze zich bepalen hetzij op den markies van S ili burv of op dei hertog van Richmond De onafhankelijke en liberale bladen bevelen do keuze aan van eerstgenoemde oradnl zij in den markies een man nen die de conservatieve partij in eer en aanzien zal doen stijgen De J all Mali Ga ctk heeft een nieuw middeluitgedacht om de malcontenten in Ierland tevredente stellen Het blad raadt de regeering aan om eenmassa Chincezen naar Ierland over te brengen Ditvolk is het best geschikt om met de Ieren om tegaan De bramlbrieven die zij waarschijnlijk zonden ontvangen kunnen zij niet le en Zij zoudeuzeer onschadelijk zijn en de Ieren leeren wat ijveren naarstigheid is ci wat do grond kan opbrengen Dit goede voorbeeld zon zeer waarschijnlijk heilzamevruchten dragen De Amerikanen schijnen niet zeergesteld te zijn op de Chiueezen ach zucht de Oa ette dat zij hen imar Ierland zonden en er Ierenvoor in de plaats namen I Volgens een bepaling van den minister van oorlog kan van af 1 April a s geen kapitein v n het Eiigelsche leger het hevel over troepen op zich nemen tcn ij hij den onderdom van 55 jaren heeft bereikt De Glolm en nn lere conservatieve bladen melden hoogst ongunstige tijdingen omtrent den gezondheidstoestand van den heer Bright De Times zegt gemachtigd te zijn die tijdingci tegen te spreken en te kunnen ver ekeren dat de ziekie des minister meer en meer wijkt F R A N K R IJ K Een gewichtige zitting hield de kamer den2 + Een geheel stelsel viel dien dag hetstelsel van officieele caiididaturcn dat achttien jarenlang aan elk mi nsterie hoe reaclionnair en despotiek ook eene gedweëe meerderheid bad bezorgd t Is uit zeilt de heer John Eemoiune in hei Journal des Débats de revolutie is volkomen De 2+slc februari is thans een parlementaire dagin onze annalen Het ministerie heeft zijn schepenverbrand Het heeft een deel der bemanning aanzijn lot overgelaten de kranken en de gekwetsten het hospitaal goedje t Is een wreide handelwijze maar ze was noodzakelijk VVij hebben sommigen in t vuur anderen in t water zien springen zich vast klampende aan het wrakhont dat hen nietlang boven water zal houden Dat zij naar de 3lyxterugkecren tot dt vergetelheid die hunne liesietoevlucht hun laatste asvl is Het oude regime heeft den tsten den strijd gezocht Het cft zijne dooden op het shigvelil gelalen en de rtij heeft uitgcdienil Zij wildii de regeering een stoot geven om naar de rechterijdc over Ie vallen en het gevolg hiervan was dal het gouvernement naar de linkerzijde oversloeg die verstandig genoeg is geweest om het in hare armen op te vangen De rechterzijde had toen zij den strijd uitlokte uit het oogpunt van staatkunde en van goede takliek ongelijk niet uit het oogpunt van eerlijkheirl en openharligheid Hei ministerie had tot dusver eenvoudig verklaard dat het bij de paiiiccle verkiezingen strikt onzgdig zou blijven Vaii de rdgemeene verkiezingen h id liet geen woord gerept Er bestond dus voor de oude meerderheid die uil de officieele candidnliiren ie voorschijn is gekomen geen noodzakelijkhe d om het ministerie het vuur aan do schenen te leggen Ma ir zij gevoelde en terecht dat het ministerie door zijne verklaring haar oorsprong had gewraakt en nu wilde zij naar lot kennen De heer de assagnac die uit mam der partij het woord voerde gaf in duidelijke termen den ministers de keus om deu band tussihen hen te laten bestaan of te verscheuren Het antwoord drs hecren Ollivier was nog categorisch Het huwelijk is ontbonden De rechterzijde keul nu h aar lot De uilwerking van de redo des heeren Olivier was zoo groot dat toen hij geëindigd had de zitting een half uur geschorst werd en dat zici i in de kamer tal van kleine kamertjes vormden I idat de rechlerzijde had beraadslaagd stelde de heer Pinard de volgende motie voor De kamer van oordeel zynde dat eene verslandigt en bohoediame tussohenkomst bij de verkiezingen in bommigf gevallen eene staatkundige noodzakelijkheid is gaat over tot de orde van den dag Maar de heer Ollivier autwoorddi dadelijk ilat liet ministerie om elke dubbelzinnigheid Ic vermijden slecht dó eenvoudige orde van den dag nannecmt Het was reeds wel maar er kwam nog niel i bij De heer l icard gaf uit naam der linkerzijde to kennen dan tengevolge dezer discussie zijne vriiiidcn en hij thans voor het ministerie zouden stemmen De regeering aldus eindigt de heer l emii nnc is van richting veranderd Zij In eft than i Iebeantwoorden aan het vertrouwen van hen die w u ten van haar vcrwnclleii in slant om de nationalo v riegeiiwoordigiiif tot eene wa irlieid te maken De vrienden en betrekkingen van prins Tcter Bonaparte hebben aan de funilic van Victor Noirccne schadevergoeding van 100 01 0 fr laten bieden in de hoop dat deze lieden die eenigsziiis behucftig zijn diardoor milder zonden worden gestemd Doch zij hebben geweigerd met de betuiging dat zij de civiele actie tegen den prins instelleiide door geciie geldelijke motieven zich hebben laten leiden Nh de officieele kandidatuur in Frau lijk begraven is meent men dat men wel met hei gehecleweig lichaam t zelfde kon doen Ollivier wil echter die kans nog niet loopen en de keizer is blijkbaar ten volle gerust dat de zaken gaan gelijk zemoeten Intusschen blijft de quocstie der ontbindinif van t wctg lichaam stellig aan de orde Thans nu het wclg lichaam voor korten tijd is uiteengegaan mag men verwachten dat ook het tijdperkder interpellalicn vooreerst zal zijn afgesloten omtot het behandelen van zaken over te gaan De politieke discnssiën hadden in de tegenwoordige omstandigheden zeker veel waarde de pa tyen hebbenden toestand beter leeren inzien en de regeeringweet op wie zij moet blijven steuncr fdi laatstemoet het bewind echter door daden zijne vrijheidsliefde loonen en moet de vertegenwoordiging nietalleen met woorden de regeering helpen De Monitmr zegt Volgens brieven uit Rome ziet men aldaar van de ïuilericn een nieuwen stap Ic geracet om het pauselijk gouvernement en het concilie terug te honden van elk besluit hetwelk met de beginselen van het openbaar reehl hier Ie lande in strijd zon zijn Frankrijk zou vooral aandringen op de erkenning van het noodz ikelijke der vrijheid om alle in het concilie vertegenwoordigde opinieu kenbaar Ie maken BELGIË De wet op de ministerieele veranlwoordelijkhcid zal aanst donderdag worden ingediend door den minister van justitie In de kamer heeft de heer ünillery den minister van justitie geïnterpelleerd omtrent de handelingen die het Brusselsche parket zich ten opzichtevan dagbladen veroorloofd heeft De heer iuillery beweerde dat de lechter van insiructie den redacteur der Eloile naar den naam vuu personen gevraagd had Van wien hij de raeiledeelingeu omtrentverschillende crimiueele rechtszaken onlvangen had en op diens weigering den redacteur straf iiail doenbeloopen De minister van justitie beweerde datde rechter van instructie hem sleclils naar eenigebijzonderheden die hem omtrent verschillende crimiueele rechtszaken bekend waren gevraagd had In beginsel erkende de min dat geen redacteurgedwongen kon worden de personen van welke hgde raedeelingen ontving te noemen De heer ünillery wees op het artikel in de wel dat sommigepersonen zooals dokters en biechtvaders vrystelt vande verplichting om geheimen Ie openbaren De minister echter meeiule d it men de dagbladredjicleurshiermede niet op een lijn kon stellen De couslituiie verbood wel een redacteur te dwingen denschrijver van eei artikel te noemen doch wanneereen joiiriial st verklaart dat hij van geloofwaardigezijde mededeeliiigen heeft ontvangen welke de schuldvan den aangeklaagde bewijzen dan mag hij diemededeelingen niet achter houden en kan hy ich indit geval niet op de wet beroepen dIj it s c h l irFoT De wet tol bescherming der schrijvers tegen de oiiderilrukkiiiir der uitgevers is in den N jord Duilschen rij dag verd igd lot in het begin van maart De heer Braun die slerk tegen de bescherming ijverde beriep zich op llom rus Socrates Plato en Horatiusl die voor hunne onsierfeiijke werken geen honorarium hadden ontvangen e geest had he gedreven en hij hield onze eeuw nog niet voor zoo diep gezonken dat dichters en romanschrijvers alleen voor geld zouden willen schrijven M iar omdat men zich naar den tijd waarin men leefde moest schikke i wilde hij wel het kopiereeht aan den schrijver verleenen doch niet zooals de regeer ng voorstelde tol 30 maar hoogstens tot 15 jaren na den dood des schrijvers het beperken Deze redevoering verwekte algemeer e vroolijkheid Voor de bescherming van de phologrnfen vonden von Hoverbeck en von Hennig geene afdoende reden de vrijhecr van Rabeimu achtte het veel uooiliger de geplioiografeerden tegen do indiscretie der photogralen Ie waarborgen Bij do behandeling van het bekende procesover de afbreking van het monument Ie Celle isgebleken dat de militaire overheid heeft gelogentoen ZIJ lieweei de dat het rechterlijk bevel om de afbiekiiig iiet te doen plaats hebben niet tijdiggenoeg ter barer kennis was gebracht Hel tegendeed 18 waar ch het monument opgeruimd legen het i ehterlijk beiel in Do H idcnscbe onlangs het recht vai kamer heeft daarvan afgevaardigden heblu der doodstraf ingedi luidt In plaats di de in het krijgsrechl in iille overige g daarmee dreigen leve ia de doodstraf reeds Bchaft daar de groot de doodstraf uitgespr gebruikt heeft Omtrent het voo bankpapier bij den b volgende raedegedciM bank tot de uitgifte December 1871 ten privilegie niet slil i moet het ook vóó worden opgezegd N ten bij deze gelego de bepaling in art I stiintie door ook d bankinstellingen als u Daartoe strekt dan uu is nu wel niet rechts der Pruisische bani toch uit het verband dat ook de bondsr ïoodanige bank pti de termijn krachten conslilulie vervalt geene dergelijke priv schrift afwijkende Ijekrachliging van Kohier moet de e definitieve regeling i aan zal dan ook alles met betrekking den loop van het j i O O s Bij de disoussii afgevaardigden over heeft men twee feil nu duidelijk gebleke den der vcrgaderii en dat deze bepaald gekoin n In de Iw neii zien in welkn woorden antonoiiii vrijen staat dooi opgevat Voornam den beroemden hisi die als en zeer lib caal kerkvoogd slaa de staat vrij öou zi hare beurt geheel staatswege zou wor vroeger de katholie voo heeft hei ook ken Ier hand genu schop Horviilh gescheiden gehec Maar hij zegt di moet afzien van i staatswege geniel woord er over los het verder kerkcl het overwicht hiërarchie zullen b kers meenden di autonomie der kor ten noemen zool zelve hunne f celibaat niet wor l van de bisschop geestelijkheid wor langzamerhand ee het eindelijk aan ctudiefondsen D die gelden in ha kelijke fondsen te kennen gegev ziiiver kerkelijke katholieke kerkera £ n wat betreft 9 ik 10 millioeii eenvoudig aan d dom behoorden t DOg de vraag z katholieke schol aanleiding van A Horviitli een p ia commissie tot Meu egt da JweN tK f Qmmsi é mmi