Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1870

Nb Do Badonsche vnlksvcrli genwoordiping hooftoiibinps het ri cht vim iniii ilicf vcrkrepien l e tweedekamer hcoft daarvan rei il t jjebruik gemaakt Kifafgevaardigden hebben een wetsontwerp tol arsidialfingder doodstraf ingediend welks eepig nrlikel aldusluidt ln plaats dtr doodstraf treedt behoudensde in het krijgsrechl daarmee bcd cigde misdaden in alle overige gevallen waarin de slral Hetteutlanrince dreigen levenslange tuclithuissiraf Feitelijkis de doodstraf reeds sedert jaren in Baden afgeschaft daar de groothertog in allo gevallen waarbijde doodstraf uitgcsprokiu was zijn rscht van gratiegebruikt heeft Omtrent hel voorstel betrelTeiule de uitgifte vanbankpapier bij den bondsraad inginliend wordt helvolgende ruedegeilccKI Het privilegie der Pruisischebank tot de uiigifle van bankbiljellen loopt met 31 December 1871 ten einde Wil de regeering ditprivilegie niet slil wijjtcnd laten voortduren danmoet het ook vóór ultimo Decenibcr dezes jaarsworden opgezegd Nu kan de regeering niet nalaten bg deze gelegonlicid uitvoering te geven aande bepaling in art i van de U afd der bondsconfititntie door ook de bankbiljetten van p irticulierebankinstellingen als wetlisj beiaiilmiddel te erkennen Daartoe strekt dan ouk hel bedoelde voorstel Daarinis nu wel niet rechtstreeks spr ike van het privilegie der Pruisische bank op te zeggen maar dit volgttoch uit het verband der zaak Tevens volgt daaruit dat ook de bondsrcgeeringcn gchoiulen zijn alleïooiliinige bankprivilfgiëii op te zcijgen waarvande termijn krachtens het genoemd artikel der bonihconslilulie vervalt Zij kuiinm op dat punt ookgeene dergelijke pri i igii ii van hel algemeen voorschrift afwijkende anders dan bij eene bijzonderebekrachtiging van de boudsHctgoving toekennen Eohier moet de eerstvolgende rijkisdag nog eene clelinilieve regeling in de o z iiik vasmellen Daarpan zal dan ook wel voldaan worden aangeziennlles mei betrekking tot de Pruisisclie biuik nog inden loop van het jiar 1871 geregeld moet zijn OOSTENRIJK Bij de discussie in bet llongaarsche huis van afgevaardigden over eenige kerkelijkeaangclcgenbeden heeft men twee feiten opgemerkt Vooreerst is het nu duidelijk gebleken dat een aanzienlijk aantal leden der vergadering lot de elericale parlij behoort en dal deze bepaaldelijk uit de Deak pailij is voortgckoman In de tueedc plaats heeft men nu kunnen zien in welknn zin de herhaaldelijk gebezigde woorden autonomie en eene vrije keik in een vrijen staal door sommige parlijhoofden worden opgeval Voornamelijk bleek ilil uit de rede van den beroemden historicus bisschop iMichail llorviiih die als een zeer liberaal bij sommigen als een radicaal kerkvoogd staat aange chreven llij wilde dat de slaat vrij zou zijn van de kerk en dat de e op hare beurt geheel en al van elk inmenging van staatswege zou worden losgemaakt Hongarije heeft vroeger de katholieke kerk rijk bedeeld maar daarvoor beeft het ook alle nestuur over kerkelijke zaken Ier hand genomen Nu moet volgens bisschop Horialb de katholieke kerk van den staat pescbei leu geheel en al voor zich zelve zorgen Maar iiij zegt daarbij niet dat de kerk dan ook moet afzien van de gclilen die zij thans nog van staatswege geniet Evenmin laat hij een enkel woord er over los hoe de lagere geestelijkheid en het verder kerkelijk personeel voortaan tegenover het overwicht en de heerschappij der kerkelijke hiërarchie jullcn beschermd worden Sommige sprekers meenden de geheele beweging aangaande de autonomie der kerk eene ijdele hersenschim te moeten noemen zoolang de kerkelijke gemeenten niet zelve hunne geestelijken benoemen het priesterlijk celibaat niet wordt afgeschaft en de hooge subsidién van de bisschoppen niet ten voordeele der lagere geestelijkheid worden verminderd Hel debat kreeg langzamerhand eene nicer praclisehe strekking toen het eindelijk aankwam op de kerkelijke en op de studiefondsen De clericalcn pogen met alle macht die gelden in handen te houden Omtrent de kerkeiykc fondsen heeft de heer ihiczy het gevoelen te kennen gegaven dat deze voor zoove ij tot zuiver kerkelijke doeleinden zijn bestemd aan de katholieke kerkeraden moesten wordeu overgegeven En wat betreft de studiefondsen ten bedrage van 9 u 10 millioen gulden ook deze meende hij dat eenvoudig aan de gezamenlijke kaïholiekeii in eigendom behoorden te worden afgestaan en dat het dan nog de vraag zou zijn of daaruit ook kosten voor katholieke scholen gevonden zouilen worden Naar aanleiding vnu dit een en aiulcr hebben ihiczy en llorviitli een paar voorstellen gedaan die aan ccne commissie lot onder oek zijn opgeilriigni b P A N J E Men zegt dat de fraiiM hr rcgcerin de bewijzen in handen heeft dal don diilos door de legitimisUn onderslciini wordt De Spaanseiic pretendent zou 1 zich verbonden hebben om ingeval hij slaagde ook de plannen der legitimisten te bevorderen Dezen betalen lederen Carlislisijhen olTicier 1511 ieder soldaal 4U frcs en liebben voor de verzending van wapenen en ammunitie naar de Spaansche grenzen gezorgd In Navarre is alles voor den opstand gereed liet Journal des Déhats verzekert dat de IJarlislische opstand een maand is uitgesteld wegens de weigering van den generaal Clabrera om zich aan hel hoofd der beweging te plaatsen PORTUGAL Er zijn tijdingen ontvangen uit Brazilië van 8 Fubr Lopez heeft Pmadero verlaten en was met achterlating zijner zieke manschappen naar Bcnacore gevlucht iraaf d Eu was op marsch om hem den terugweg af te snijden Generaal C imara heeft illO Paraguyanen bij Conception verslagen Hij heeft een deiachement te Curiignaly gelalen BINNENLAND jOUDA 1 MAA 11T Door den Kerkeraad der Hervormde gemeente alhier is lot predikant beroepen de heer J II F Bloemers van Waddinxveen jisleren middag omstreeks 1 uur is J S He met andere sjonwerheden bezig was steenkolen naar de Stearine Kaarsenlabriek ie voeren die met den lUiijnspoor hier waren aanL ebr iclu lusschen l vraciitwagensinde klem geraakt zoiidat zijne borst geheel ingedrukt werd de uenceslii er Sprnijt heeft hem onmiddellijk 111 bchanileliug geiiouieu en hij is vervolgens naar zijne woning overgebracht en naar men verneemt zou er weinig hoop vp herstel zijn Het antwoord der regeering op het seclieverslagover de miker culluur iegeling is ingekomen Deregeering blijft volhuuden dal aan gedwongen afgifte van eigen ontgonnen grond door den inlanderna zeker tijdsverloop een einde moet komen maardat ook in iteze geleidelijk moet ie werk wordengedaan zoodat een overgangstijdperk dienen kan loteene voorbereiding en opleiding om dan met IS JOde geheele tubsclienkomst van hel besluur te dueuophouden Alzuo trapsgew ze vermin lering vangedwongen aanplant en eindelijk oplossing in particuliere industrie Er zijn geene wijzigingen inhet ontwerp gebracht Door den Inspecteur van het lager onderwijsin ZuidHolland zijn do onderwijzers in die provincie verzocht de volgende vragen te bcanlwoorden 1 Het aantal kinderen op de sehoollijsl ingeschreven en het aantal werkelijk in de school aanwezig op 1 December ISü J 2 Hoeveel leerlingen zoowel mannelijke als vrouwelijke beneden de 14 jaar in de eersie dagen van December eene door de onderwijzer bestuurde avond zomlagsof herhalingsschool bezoeken zonder op de sehoollijsl voor gewoon lager onderwijs te zijn ingeschreven 30 De waarschijnlijke meest algemeene reden van het schoolverzuim in ieders gemeente t Voor zoover den onderwijzers aan de openbare scholen betreft tevens te willen opgeven of T aan hun school een schoolbiblioiheek verbonden IS en zoo ja eene korie medeiieeling omtrent de inrichting daarvan en de meer of minder goede resullalen daardoor verkregen Blijkens eene waarschuwing van heeren gedeputeerde stalci der provincie Groningen is in hetnaburige Pruisen en wel in den Landsohapspolder dicht bij onze grenzen de longziekte onder hetrundvee uitgebroken Zooalsmen zich zal herinneren is men er in vri egere jaren in deze provincie altijd gelukkig in geslaagd die verderfelijke ziektetelkens in de geboorte te sluiten als zij wat herhaaldelijk gei ohiedile uit Friesland in Groningenbiiiuendrong Dadelijke afmaking en verder de 1100dige afsluiting waren de miildclen die van wegede provin ie werden aangewend Men twijfelt niet of ook nu zal het noodige worden gedaan om hetgevreesde kwaad te weren Naar het Ahjemeot Daglilad vernremt zou bijde regeering het vooriieinen bestaan gehoor te given aan den eriisligen aandrang van verschillende kuiiit vereenigii grn en kunstenaars om de rijks mus a van beeldende kunsten des alerdags en uniliigs kosteloos open te stellen voor het volk Men schrijft uit het Westland Het algemeen gevoelen omtrent den winter was dal toen eenmaal half Februari was bereikt hij zich niet meer ernstig zuu laten gelden Nu en dan had hij door saeeu en eenige verst zich aangekondigd maar lelkeiu eek zijn bestaan van korten duur IC zijn Ook waren er natuurverschijnselen opgemerkt zooals hel wroeten der mollen boven den grunii hel vertier en den terugkeer van trekvogels die het gevoelen van geen winter ineer versterkten Ten gevolge daarvan was men onbekommerd met het bebouwen van den grond begonnen mest werd naar de akkers gekrooijen of sommige akkers werden reeds omgespit De strenge vorst van voor U dagen maakte echter aan al den ontworpen arbeid eensklaps een einde daar het vohlagea winter was geworden Velen vonden zich hierdoor niet alleen deerlijk bedrogen maar hebben aan het een of ander schade geleden Elders verloren sommige bloemkueekers een aantal in de bloembakken gekweekte gewassen omdat zij die bakken door geene voldoende dekking 111 lijds hadden gewaarborgd j menig ander kreeg de zekerheid van zijne in pulten gedolven aardappelen niet dan bevroren terug te vinden Door dien onverwachten winter slaat niet alleen alle veldarbeid stil maar is deze ook zeer len achter uillinofde de grond niet zoo spoedig geschikt zal we eii om Ie worden bewerkt al gaat de ingevallen dooi wat sneller voort dan hij tot nu toedoet Als voor goed met het bearbeiden van het veld kan worden begonnen is de maand Maart aangebroken en zullen er overal schier handen te kort komen om zooveel mogelijk het dringend noodzakelijke of achterstallige werk af Ie duen of in Ie halen Ofscliooti uit sommige natuurverschijnselen gemaakte gevolgtrekkingen omtrent het weder niet te verwerpen zijn leert men toch maar al te dik wijls dal hei veiliger is zich er niet onvoorwaardelijk op Ie verlaten maar liever steeds hierop te rekenen dat niets onbc tendiger is dan het wter hoe oud die opmerking ook zg Vrijdag is door eenige veehouders met behulpvan e iie met acht paarden bespannen en gedeeltelijk geladen spoelingscliui w het ijs in de Delfhavensehe Schie van al Beuivelsdijk tot aan de gemeenteDelfsliaveu gebroken geworden waardoor thans ooicdal gedeelte voor kleine vaartuigen bevaarbaar ende gemeenschap te a er lusschen Delfshaven Overschie en Schiedam ecnigszins hersteld is Een inwoner van Bergaml acht omving dezerdagen den volgenden lellerlijk overgenomen brief Mij heer nu weiik een witte ker Does hij is een Zi raat voor Den Mensch in Mankeert niets als praten in heeft jongen gebat van De zomer Die liebben opgebracht 25 guldens hier wort voor gevraagt lü gulden dan kunt gij Morgen lalen halen Door Deu post om hem Ie zien in Dan ver Zoek ik iels voor Mij mocte in op Zoeke volgens out Dekking zou hij Mogelijk 2 guldens Min Dir gaan uit Den linkerhand eet hij niet Uit Den regtterand bit hij voor Zijn eel n in veeg zijn Mont of in Meer andere stukke Wekelijkscli overzicht van t behandelde in de tweede kamer der Staten Generaal 1869 1870 28 Februari De tweede kamer hield in de afgeloopen week slechts twee zittingen In de eersie werd veel gesproken en in de tweede veel gestemd Het eerst kwam aan de beurt de gewijzigde begrooting voor de Slaalsspoorwegen dienst 187U Men herinnert zich dal deze begrooting door de eerste kamer verworpen werd omdat daarop gelden aren uilgetrokken voor den haven te liarlingen een werk dal in nauw verband met de spoorwegen naar t oordeel der hoogst aangeslagenen niet op de begrooling behoorde maar bij afzonderlijke wet moest worden toegestaan Nu had de mir ster in t gewijzigd ontwerp een art dal pro memorie werd genoemd oor den aanleg van den spoorweg van liarlingen lot de llaiinoversohe grenzen met alle daarmede in verband slaande uitgaven Daartegen werd groot bezwaar gevonden voornamelijk zoo drukte de hoer v oi TSTf iN t uit mei t oog op de waardigheid der eeisle kamer en op de noodzakelijkheid om de beslissingen zoowel van den een als van den anderen lak der wetgevende macht Ie eerbiedigen De minister voerde aan dat de eersie kamer zich tegen ecu memorie artikel niet zou verzetten dan toch werd haar doel volkomen bereikt a wilde bij afzonderlijke wet over verbetering der j haven te Harliimen oordeelen maar legen die verbetering zelve werd bijna geen bezwaar gevonden Nu wilde hij eeiiviuidig door t bestreden ari de aak in beginsel v istslelli ii laler kou men dan OUT de wijze van uilvoering aan t rcilekavelen giiaii Wilde uien echler het art afslemmeri uit vrees voor eunllict met de eersie kamer het was hem onverschillig Ja maar zeule de heer UU