Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1870

no mij is liit niet oiivci schillij wnnnloor dit nrl nil l wet le IicIiIom vermincl Mt d v e karacr ilcii k wis om le l avn te krij eri ii r zij suiistig voor Kcsleracl s HJ acht t art gehee m lcu geest van l besluit der 1 kamer Do kamer was t niet mot hom eens hei art werd mol il Icacn 29 stemmcu verworpen en daarna de gelieele wet aangenomen Wat znilen do hoeren der 1 ka mer in hun schik zijn dat zusje naar hen geluislerd heeft en niet koppig hot eens genomen besluit heeft Tolgehonden Een nadeel to meer door dit vijfde rad intimidatie van de 2 kamer Nu is do periode der volgiame kamer in t verschiet Past op hooren e een toekomstig minister al neggen lieeien van dit gedeelte der Si Gen dat ge dit voorstel verwerpt want het verslandigo ander gedeelte der vertegenwoordiging zal er u anders wel toe dwingen VVeest zoet en doel vrijvvilliil wat gedaan moet worden da i maakt ge een linker figuur in den innde dan op zekeren 21 Februari weet go dat nog wel en gouden tijdperk zal t zijn voor rcgeeriiigen als van t jaar üö Nu kwam de motie door den hoer de ugo van AlDERWEllELl reeds vroeger bij de behandeling van de begrooting van oorlog ingediend aan de orde Zij luide De kamer gehoord de inlinhtingen der regeering omlrent de bezwarende voorwaarden welke met hot oog op s lands verdediging aan het verleeuen van conce=sii n voor den aanleg van poorwegen worden verbonden is van oordeel dat dergelijke voorwaarden alleen dan gesleld mogen worden wanneer door den aan te leggen spoorweg ri chlslrecks en onbetwistbaar schade wordt toegebracht aan bestaande verdedigingswerken in elk geval de schade door den concessionaris behoort te worden hersteld en gaat over tot de orde van den dag De heer DB Eoo schetste den feitelijken toestand aldus de minister van oorlog heft een zekere sc ia tinff van eiken spoorweg De motie omval twee beginselen 1 geen schatting geen stoning van golden door concessionarissen 2 schadevergoeding alleen Voor schade die rechtstreeks en onbetwistbaar aan bestaande defensiewerken wordt toegebracht Nadat de minister van oorlog had verklaard dat de regecring voortaan bij elke onteigeningswet voor spoorwegen die het defensie stelsel zouden kunnen benadeelcn ook zou mededeelen in hoever de staat dan wel de conocssionarissen de kosten van t nadeel zouden moeien dragen ging de vergadering een broodje eten in de koffiekamer Na de pauze liad nog een korte discussie plaats waarbij de heer Thoubecke den raad gaf de motie in te trekken laar de regeering nu loch van plan was hot daarin uitgedrukte driikheeld bij de eersie onteigeningswet ter sprake ie brengen De heer Di Boo was terstond daartoe bereid Toen werden er eenige kleine weljes afgehamerd en ten slotte kwam de heer Fhansen v d Putte aan de beurt met zijne interpellatie omtrent de toegangen van Dordrecht en Brouwershaven naar zee Het resultaat dezer inlerpellatie komt ons voor dit te zijn De ongunstige toestand waarin diL vaarwegen verkeerden is het gevolgvan tijdelijke oorzi ken en was voor verbetering vatbaar De voltooiing van den waterweg van Rotterdam naar zee was slechls eene quaeslic van geld uil voerbaar was t werk zeker Hiermede eindigde de zitting Een versche dag werd genomen voor het opmaken der nominatie voor de vervulling eener vacature in de rekenkamer Er werden zeer vele stemmingen gehouden en de drie candidaten die aan den koning zijn aangeboden hebben volstrekt geen schitterende meerderheid verkiegen De eerste kandidaat Jhr Mr H P van Kauneiieek kreeg bij derde stemming 33 van de 66 stemmen de tweede W J L GliOBBEB bij tweede siemming 33 van de 61 stsninicn en dn derde 1 Has Backer bij derde ttetnming 32 van de flO siemmen Do uilslag stelt de übei le parlij te leur Wel Ilamjsche Vagll legt van de voorgedragenen dat zij allen evenzeer het liBu geschonken bewijs v in verlrouwen verdienen Dat be eekenl natnnriijk ia D igblad slijl dal die heereu niet liberaal zijn Nu moge de rekenkamer gei i politick lichaam ijn haar voorn mc be igheid is de uitgaven en ontvangsten door do wetgevende macht goedgekeurd te coiilruleercn het is tonh zonderling dat een liberale meerderheid in de kamer zich niet zoo stevig aaneensluit dat hare meciderheid zelfs uit beiioeraii gfn blijkl al zijn die dan ook in polilicken zin onbeduidend Laatste B erichten Parijs 28 l ebr Het Journal OJ inel deelt de Bamenslellmg der commissie voor het houger onderwijs mede De heer Gui ol zal hanr prcsidecren wanneer de minister afwe ip i Onder de leden komen voor de beeren de Kroglio en UcmusnI Madrid 28 Fcbr in do zitting der Cortes heeft de heer Figuerola in antwoord op cene interpellatie verklaard dat het deficit indien het niet tot ccn Carlistischcn opstand komt C13 raillioenen realen zal bodragen maar er is nog voor 300 milliotnaan achterstallige belasting in te vorderen Het gouvernement biedt voor het overige het hoofd aan alle dringende uitgaven de opbrengst van de douane van de loterijen en bet zegelrecht neemt toe ook in de inkomsten van do spoorwegen is vcrbeloring waar Ie nemen en de bank van Spanje stelt hare kapitalen ter beschikking van het gouvernement De heer C istellar heeft tegen zaterdag eene interpellalie aangekondigd over de buitenlandsche staatkunde der regeering Londen 28 Febr De koningin der Nederlanden is naar Torquay vertrokken Karlsruhe 28 Febr Volgens d Karlsru ter Zig mist hot voorstel van Lnsker alle politieke bcteekenis doch strekt alleen tot bevordering van de belangen van Baden De B idensohe regeering zegt het blad hoopt zooveel mogelijk het welzijn des lands in overeensleiniuing te brengen met het streven v in het gezamenlijke Duitsche volk In dcv e hoop wordt zij gesterkt door de herhaalde verklaring van graaf Bismarck waaruit blijkt dat ook dciode half volbrachte samensmelting van Duitschl ind niet als eene definitieve beschouwt Weenen 28 Febr De Wiener Ztg maakt de beknichtigde convenlie lot aanvulling van het Ooslenrijksch Ëngelsche handelsverdrag openbaar Berlijn 28 Febr In den rijksdag werd hot voorstel van den heer Kirchman tol afschalfing van de doodstraf behandeld De bondscommissaris de heer Leonhnrdt pleitte voor het behoud der kapitale straf hij noemde de bewering valsch als zou de volksgeest de afschaffing wenschen Morgen zal de discussie worden voortgezet Point de Galle 22 Febr Nabij Yokohama is de stüüuiboül Bmabay in aanvaring geweest met hel Araeilkaansche corvet Oneida welk laatste schip zonk 120 man zijn daarbij omgekomen jrcineiiiiiüc liericlitci De Suiilerbuks beeft hl t iiauldge eer op Malta overwuiiaea Te Borger heeft eeu iloUe houd verschuidenc honden gebeten Te Otdebioi k deed zich het vreemde gc al toor dit bij het moiideten de haisvroa vnn eeu eBclit ge iu vergiftigde brij uit de pot kreeg terwijl de oijnge leden zouder binder huu portie nuttigdeu n Amerika zal het in omloop ïjjDdo geldwanrdig jwpier niet worden vermeerderd Eeu oiifedbnur i ccept tegen snurkea werd noiigebodou tegen betaling van 50 cis Het heette loten wekken Do koniug vau Italic is te Napels toejrejuicbt Vier nachtwakers te Arnhem zijn af tezct omdat zij geen pogingen hadden in t wetlt gestald om iemand die door t IJS was gezakt en dien zij om hulp hoorden roepen bijstand te verlceLeu Nu de dooi een einde raaakt oau do sebniitswcdstiijden zal er te Amsterdam ecu scluiakwcdstrijd worden gehouden Art 4 eener gümeente verordening luidt Die die dic die die die bij hen ovciuacbtf n verplicht zijii op te leekenen niet dngihjks om de iinaadijst gevraagd zullen liebb u worden gestraft met eeiie hcete van 25 ets diu die die dic d e die nalatigheid begaan zullen aanbrmgeu voor de helft zullen genieten Dr Strausborg iC Berlijn laat van 10 teh tot 1 miinrt 10 1 01 armen spijzen Dü eerste kamer is den 28 febr bijeengekomen De blinde en lamme baiuit Natlianicl do Uotbschild te Parijs is overleden Iemand die door t j was geiakt knoopte eon hem toegeworpen touw om zijn hals en werd nlzoo geworgd uit t water gered Te Zalt lïommel kosten de eieren 2 eu een hulvo cent in den zomer wiiren ze er niet voor te koop Een barbier te Now York brengt bij zijne klanten een hond mee dic verzot is op si ikjcs vlceseh die onder t scheeren afvallen In den omtrek van Es3cu hebben zakkonroUers 67 spoorstaven gestolen B u r g e r 1 ij k e S tand RmiilitN 25 Keb Cornells ouders W Liustra eu II Manschüt Adiiaan Coustnnt oudcis N II de Kauter en Il I van Haeflcn Helena Johanna ouders G VVic er en M Kolco Theodora onders G van Vliet en C 1 I ansmans 20 l ranciseus Johannes ouders F G van dé Pavüürdt en T J Oomens Nelia Krcdnca Susanna ouders T H Ijikervcld en liuiischoten Martina ouders 1 Kovhwngcu eu J de Koos Matlhijs ouders J W Jlorio en C C van Geudcrcn Mattliijs ouders I Boot en JI de Moor OvHil nni N 2 1 t eb 1 Bnring huisvr van G StrcefInnd 29 C Nieuwvcld 4 w J H Muller 78 j 27 1 do Mul 4 ra M la Grand hn svr van J Schouten 07 j M de Jou i 1 j 3 m De inlernaiionalo Vereenijing voor handel eu nijverheid heeft aan de tniOCOLADEN en SIJIKÜUVV MlEN KABHlliK vau 1 ii n7 Sioi lweiuk en XoNEN te Keulen a d llijn dr gouden medaille toegekend Jlcl 13 do ii jogste onderscheiding die tot heden in dezen tak van iniiustric werd gegeven APVERT ENTIEN Bevallen van een Zoon Vrouwe L P DE KANTER VAN Habftbn Gouda 25 Fobruarjj 1870 Heden overleed tot diepe droefheid van mü mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen mijn innig geliefde echtgenoot de Heer J E MULLER OudLuitenaut Kolonel Militie Commissaris Ridder der orde van den Nederland schen Leeuw Gouda A A MULLER 26 Pebruarij 1870 Spandau du Celliéb Volstrekt eenige kennisgeving TE HUUR op een der beste Standen alhier EEN BOVENHUIS huurpr s ƒ 80 Adres met franco brieven onder letter P P aan het Bureau dezer Courant Mejufvrouw van de WERVE te Gouda op de Westhaven verlangt met Mei eene DIENSTBODE Openbare Scholen a De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kfuniste dat op WOENSDAG den 9 MAART 1870 inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaiiising wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschooi de Hollandsche Burgerschool voor jongens en die voor meLsjes de Tusschenschool voor minvermogende of aan de Stads Armen en Bewaarschool benevens aan de openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des i amiddag te vjjf ren in de respective SchooUocalen Voor de Openbare Jongejufirrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes en jongens zal het bij genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders ofVoogden schriftelijk of mondeling de wensdi ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodtxnigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tussclienschool wordt verlangd eene verklaring afgegev n door Heeron Wijkmeesters dut zij in stitat van minvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kindtren aan de Armenschool verlangen toegelaten te ien worden uitgenoodigd in hun belang ie oewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ortvangen in welk geval hunne plaatsing aan gsene bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Schole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders ofVoogden worden indachtig emaakt dat na de insclirijving geene kinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Nhiiicu de Plaatsulijko School Coramissie Mr M Btichner Oouin 1 Maart 870 S vretarls imida Druk van A Uriiikraan rm mté y iimmiCi