Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1870

Vj 1870 Vrijtlag 4 i liiarl N 862 GOUDSCHE COURANT Viciiws cfl idverlenliftWad voor Gouda en Omslrckn De uitgftve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers 1JP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Nationale Militie KENNISGEVING BüBGEMEESTEU cii WETHOUDEHS van Goudn gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie an den 19 Augastus 1861 Staavsblad n 72 noodigen de lulelingen die verlangen bij de ZEEMILITIE te dienen uit om zich daartoe voor den 1 April a instannde ter l inuieel ke Secretarie san te meldeu GocD den 1 Maart 1870 Burgemeester ei Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DRüOGLEEVER FORTIJMN vvtt HEUGKN IJZENDOORN liet recht van petitie In de najaarsvergadering van de provinciale staten van Groningen werd voorgesteld dat die staten zich tot den koning zouden enden om vermindering der krijgsuitgaven te verzoeken Na belangrijke diacussiëu is een adres in dien geest aangenomen en door vele dergelijke adressen uit alle oorden des lands gevolgd Veel is over dit adres geredetwist niet over den inhoud evenwel de hooge krijgsuitgaven toch vinden weinig of geen verdedigers en meer en meer wint de overtuiging veld dat vermindering dringend noodzakelijk is De bestriding gold het adres aelf De staten waren niet bevoegd zulk een adres vast te stellen de staten van Groningen zjjn hun bevoegdheid te buiten gegaan over de krijgsuitgaven mogen geen provinciale staten o rdeelen het recht van petitie was door dit adres misbruikt In den laatsten tijd zijn tal van adressen van kerkeraden van christelijke afgescheiden gemeenten bij de wetgevende macht ingekomen allen het verzoek bevattende om het wetsontwerp tot afschaffing der dfioüstraf niet aan te nemen Ook de bevoej hcid dier kerkeraden om I jn dergelijk adres in te dienen is bestreden o a in het Vaderland ook die kerkeradcn zegt men hebben het i echt van petitie misbruikt Zullen deze verzoekhchrifteu dan door de tweede kamer ter zijde gelegd worden V Het zoude Vi tij len door die adressen is het feit geconstateerd dat een nulccllc di i bi volkiug op godsdienstige gi dudcii nog zeer iuf cuoiuen is met de doixKlr il en dit zal iiiotvrr anderen hetz de adressen gelezen oi ter zjjde gelegd worden Een kiesvereeniging mag zieh niet zegt men als lichaam tot de wetgevende macht wenden over onderwerpen an algemeen belang toch zijn in de tweede kamer adressen van kiesvereenigingen aanneming van het wetsontwerp tot afschaftiug van het dagbladzegel verzoekende naar de commissie voor de verzoekschriften verzonden Er schijnt dus verschil van opvatting te bestaan omtr it het recht van petitie Wat zegt de grondwet Art 9 luidt lader inf eien heeft het recht om verzoeken aan de bevoegde m cht schriftelijk in te dienen mits die jiersoonlijk en niet uit naam van meer worden onderteekend welk laatste alleen kan geschieden door of van wege lichamen wettel k samengesteld of als zoodanig erkend en in dit geval niet anders dan over onderwerpen tot hun bepaalde werkzaamheid hehoorende Art 134 luidt De staten kunnen de belangen van hunne provinciën en van hare ingezetenen bij den koning en bij de staten generaal voorstaan Art 144 eindelijk geeft dezelfde bevoegdheid aan de gemeentebesturen Zijn de aangehaalde aJresseu in strijd met de grondwet V De staten kunnen de belangen van de int ezetenen bij den koning voorstaan Deden de Groninger staten iets anders toen zij vermindering der krijgs uitgaven verzochten Drukken die uitgaven niet op de inwoners der provincie Groningen Men zal zeggen die druk ie algemeen Het geheele land ondervindt de bezwaren dier uitgaven maar daaruit kan niet volgen dat de staten hun bevoegdheid zijn te buiten gegaan Veeleer zou daaruit olgen dat de staten der andere provinciën de belangen der ingezetenen niet hebben willen voorstaan en d s in hun verplichtingen zijn te kort geschoten Wettelijk samengestelde lichamen kunnen zich met verzoeken richten tot de bevoegde macht over onderwerpen tot hun bepaalde werkzii iiiibeul hehoorende zegt art 9 Niemand zal ontkennen dat kerkeraden wettelijk sain iii estcld liclumieii zijn Di quii stie kiin du liicr iillecn zijn ol dc liescliiTining vii i de doüd trai tot hun bc aaUlt iM k aaiulM id behoort Oppervlakkig beschouwd aou men dit ontkennend kunnen beantwoorden en zoowel kerkeraden als maatschappjjen van kcnst n en wetenschappen onbevoegd kunnen verkLiren om zich in zake de dwdstraf te mlresseeren rnaar nagaande dat die kerkeraden geroepen an tot wachters over het huis en de stafi Gods en om acht te hebben op de onderhouding van d v zuiverheid der leere en vroomigheid des leven kan deze zaak zeer goed tot hun bevoegdheid gebracht worden Zij toch kunnen overtuigd zijn dat het oude oog om oog en tand om tand een openbaring Gods isenkriichtenshun ambt verzyeken zjj hun medeburgers die openbaring Gods njet in den wind te slaan ofwel zij vreezen de kudde aan hun zorg toevertrouwd niet zonder galg of beul in edwang te kunnen houden en vragen dus de liandhaving der midJf leeuwsche dwangmiddelen Hoe teergevoelig dan ook onze wetgeving is om andersdenkenden niet te kwetsen b de afschaffing der doodstraf zal dit weer het geval zijn en men kan het die andersdenkenden don toch niet ten kw ade duiden dat z hun L zwaron daartegen indienen Wat eenvoudig een zaak schijnt tot het strafrecht hehoorende is voor velen een zaak van godsdienstige overtuiging Ook hier wordt strijd gevoerd tusschon oud en nieuw tuasehen de oude leer en de moderne begrippen en wie zoude wel meer gerechtigd zijn om daarin mede te spreken dan de voorg ingers en vertegenwoordigers der kerkelijke gemeenten Vreemd is het van liberale zijde de gebruikmaking van het recht van petitie te zien bestrijden veeleer zoude men verwachten dat zjj bij misbruik van dat recht verzachtende omstandigheden zouden pleiten want welk kwaad kau het toch als men zijn wenschen kenbaar maakt aan de gestelde machten Moet men het niet veeleer een verblijdend verschijnsel achten dat de burgers meer en meer belang g an stellen in den gang van zaken en dat langzamerhand de onverschilligheid plaats maakt voor belangstelling Door de petitiën van wie ook afkomstig Wfu den de vertegenwoordigers des volks of de ri geering ingi lieht omtrent de wenschen van ecu ifcdueltc des volks Zij luot teli b oordeek U of de viTvulliug dier