Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1870

we MdH i HHtli on nwwlijh is Dwrinj wov U door pcütii n niet uitfreoL tbnd Het ijn vovM ck linft n niets meer iets minder Vreest men een to grootcn toevloed vanden nutionalen tjid zuilen nog wel eeni e oogenliliifkea bc wliikbaar Jiijn in één avond kunnen door de conimisaie wij wat jietitiëii gelewn en besproken worden Bovendien liandelen zjj wanneer zij in menigte komen meestal over liotzelfde onderwerp dikwijls is de oono een afschrift van do andere en kan dii s de behandeling weinig tijd ko sten Wen besluit op een dier petitiën genomen is geldig voor allen De grondwet hoeft het recht van petitie gfgevcn waarom zullen wij na 20 jaren die bekrompen willen uitleggen BUITENLAND ENGELAND Het jnlwerp van net op de Icvensverjekorin pn i or ilen lieer Cave bij liet lagerhuis ingediend ilraiigt niet lie goedkeuring weg van de Emnomüt Het l egii 3 l waarop het rust is vicieus Dwang in Ie ïoeren verdient afkeuring Er ia geen wet nooilig i ai de levensveriekerings maatschappijen in hunnen werkkring te belemmeren maar om slechte mnatBchappijen uit te roeien Daartoe bestaat geen beier middel dan den houders van polissen het recht te verleenen tegen de maatschappij waarbij zij verzekerd zijn op te treden waaruit zou moeten volgen dat de Board of trailé een officieel onderzoek instelt nair den toesliind van de verdachte maatschappij Leidt dit onderzoek tot n voorde compagnie gunstig resultaat dan zullen de houders van polissen de kosten dragen is de verdenking gegrond dan komen zij ten laste van de mnatschappij Dit recht zouden de wrakke maatsch ippijen eer vreezen En terecht Haar beslacn toch zou van korten duur zijn Een grondig bevonden aanklacht zoueeneonniiddelijke liquidatie ten gevolge hebben Slechte maatschappijen zullen zeer waarsohijiüijk langen t jd ongestraft schoonschijiiendc stalen openbaar kunnen maken en zoodoende den r kcrheidsmaalri gel des lieeren Ciive verijdelen Mededinging van het gouHernement diichlen zij bovendien niet want lal rijk is het piiblicl dal meer let op guedkoope preniiLn dan op soliede maatschappijen P R A N K R IJ K De oommissie der Fransche kamer van afgevaardigden belast niet het door den heer Jules Sinion ingediende etsontwerp tot afschaffing der doodstraf heeft tot verwerping geconcludeerd Men leest in de Tetiijïs Wij vernemen met genoegen dat de leerstoel voor het hebreeuwsch bij het College de ïrauce die sedert eenigen lijd onbezet is ten gevolge van het overlydei van den laatstcn tilul iris den geleerden Munck unarschijnlijk teruggegeven zal worden nnu Ernest Benan aan wien zij zooals men zich herinnert door een onverschoonlijk misbruik van maeht was oninomei Al diegenen wien de behingen en de waardigheid van de wetenschap ter harte gaan wensoben ich zelveii daarover gelu en zullen de regeering geluk wenschen voor het deel dat ann haar in deze ilnnd vnn hersfel zil blijken toe te komen Indien de belangen waarop in de e zaak had moeten gelet zijn alleen waren geraadpleegd dan zou de heer Benan nooit zijn gccliorst of teruggeroepen Zijn geHcten op philosophiseh en godsdienstig terrein zou nooit ter sprjke zijn gekomen hel was bij de zaak niet betrokken Zijn wetenschappelijke tifel was alleen van belang en erkend door bevoegde rechters die zeker sedert niet zijn veranderd van inzicht De terngkeer van den heer Kenau bij het College de l riince zal eene overwinning zijn van de vrije gedachte waarmede de staat zich niet heeft te bemoeien en die op hare heurt niets aan hem heeft te vragen het zal alleen zijn een hulde door den st iit rni de wetenschap aan de billykhcitl en aan het gezond versl uid gebracht PÜITSOHL aTnD De IFexer iSeitimg tracht in een uitvoerig vertoo aan te looiien dal de nalionaal liberalo partij in NoordDuilschhind all reilenen heelï om tevreden te zijn overliismarek spoliluk leii op iehic van ZuidDuilschland gelijk hij die l i iisllcdin donderdag in den rijksdag beefi blootgelegd liet blad zet hierbij vooral uiteen welke belangrijke punten van ovcrociistcmiüing er bestaan tussehen Jiismarck s programma en dat der nnlionaal liberale partij De conclusie in het verloog is dat het bedoeld debat in den rnksdag wel verre van voor de nationale zaak een ongeluk to zijn geweest integendeel daataan allczins bevorderlijk il ijn Naiir aiiiilei i iig van de laatste rodevoering van gr iaf v liisin iick in den Noordil rijksdag zegt de Imlrpmdmice liet plan dat v Hismarrk volgt bestaat uil drie deelen 1 Vcrgrooliiig van l ruiscn 2 De Noordd bond die volgens zijne eigen woorden bleclils een overgaiij smaiilreiiel is met het duel om de kleine stillen H iksen nilgezonderd om l rniseii te groupeeren 3 I l herstelling uin den Duilschen bond ouder de hegemonie van Pruisen De twee eerste deelen van het plan jijn dunk zij Sadoiva reeds uitgevoerd De vereeuiging van geheel Diiiischland in ecu nieuwen bond is onvermijdelijk Europa kan daarbij niet onverschillig blijven Diiiiachland het hart van Europa speelt een te gewichtige rol in de politiek dan dat zijne verdeelilli dfn zijne vervorming zijne zwakheid of zijne kracht geen invloed op het lot van Europa zouden uiioeieneii De vroegere Duitschc bond was eigenlijk hiechls een bonil der vorsten legen de liber de weusclien des volks Oostenrijk bestuurde die rcaclioniiaire en oneerlijke politieke politie M iar hij was toch de vertegenwoordiger en het bewijs van een gemeenschappelijk vaderland eu nu Uiiuschland zich weder op andere grondslagen vereenigen c een groot volk zijn eigen bestemming zelf regelen wil heeft het buitenland er evenmin mede te maken als toen Oostenrijk eene reorganisatie ten nadeele van Pruisen beoogde Meu zegt dat de vrede van Praag een beletsel voor de hereeniging van Duitschland 13 Dit is eene dwaling Dat tractaat verbiedt aan Pruisen den Main te overschrgden m iar hel verbiedt niet en kan niet verbieden dat de slaten van Zniii Duitschland oh uit eigen beweging bij den Noordd bond aansluiten De Main heeft het tolverbond het werk van Pruisen dat alle Duilsche stalen behalve de Oostenrijksche omvat niet verhinderd en zal hij een beletsel voor Pruisen zijn om met hel zuiden verdragen Ic sluiten ter bescherming van de gewichtigste gemecinehappelijke belangen als de landsverdediging eu wederkeerigheii der wetten Als de eenheid van Duitschland zich allengs vormt zonder gegronde aanleiding te geven tot protest of tusschenkomst der aangrenzende staten indien de gemeensclittppelijke belangen dealgemeeue wetgeving de verdedigingsmaatregelen gewaa borgd waren door de band oener federatie en eene nationale vertegenwoordiging dan zou de oppositie d iartegen geen reden van bestaan hebben zelfs al zou de leiding aan Pruisen komen dal dau ten gunste der liberale beginselen dezelfde rol zou vervullen als Oostenrijk gedurende de laatste 50 jaren tol ongeluk van Duitschland gedaan heeft liet verzet zal dan ook langzamerhand verminderen t welk de verceniging der beide deelen van Duitschland nog in Erankrijk opwekt De tijd der kabinetspolitick is voorbij ten mmstc in Midden en West Europa en de volken zijn rechtvaardiger tegenover anderen dan de gouvernemeuten die zich hel recht aanmatigden om over hel lot der natiën te beslissen Dat Duitschland zich dan organiseere zooals het zelf wil Daarover behoeven zijne naburen i k niet ongerust te maken Maar het moet geschieden zonder schokken zonder pressie vrij en uit eii cn beweging en het moet een stand van zaken doen ontslaan bevorderlijk nan de vrijheid en den al cmeenen vrede Pruisen dat zooveel gedaan heeft om hindernissen uit den eg te ruimen moet uu de zaken haar loop laten en in de Duitschc natie opgaan Een geconfedcreerd en liberaal Duitschland md een federaal bestuur en eene nationale verte eiiwoordiging zal een weldaad voor Europa zijn evenzeer als Duitschland ge ibsorbeerd door l ruisen eene bedreiging en eeu gevaar zou kunnen zijn In de Dinsdag gehouden zilting van den rijksdag heeft graaf Bismarck in eene lange rede zijne gronden tot behoud der doodstraf ontwikkeld Hij verklaarde dat na afschaffing van die straf de meerderheid in den bondsraad tegen het strafwetboek zou zijn Elke slem en elke invloed van Pruisen in den rijksdag zou dan ook zijn Icn gunste van het behoud In weerwil dezer verklaring is met 118 tegen 81 stemmen tot de nfschiiffing der doodstraf besloten OOSTENRIJK Volgens eene correspondentie uit Weenen zou Rusland zijn toegetreden lot een voorstel van gr iaf von Jieust Hl ove leg met J i ankrijk om beiniddeleud cp te treden in hel geschil tussehen 1 p ie en Montenegro De eorrcspündeiit meent il er mei aan valt te twijfelen of dit voorstel zr de roedkcuring wegdragen van de mogendheden ilfc als ondcrteckenaars van het Parijscli traclaat hierbg belrokken zijn Turkije had reeds tot verefiening vim het geschil als oorwaarde gesteld dat zijiie souvoreiiiiteilsrechten op het district Brda niet in qiii stic zouden gesteld worden Men gelooft niet dat deze conditie eeiiig bezwaar kan opleveren Wat nu het voorstel van von Bcust betrfft dit heeft ten doel de benoeming cener gemengde commissie gevormd uil de oiisnls der genoemde mogciidheilcii benevens een riirkschen en een Montenegiijiisehfii gevolmachtigde i iii de zaak te regelen naar de grondslagen van de grensschikking vervat in het proiocol vnn ISdti ZWITSERLAND Zondag voor 8 dagen heeft het Referendum d i de wetgeving door directe volksstemming in het kanton Zurich op nieuw de proef moeten doorstaan Bijna 53 J0Ü burgers hebben hunne slem over de belastingwetsontwerpen der regeering uitgebracht Mei 31 000 legen l J DOO stemmen werd het eerst het belastingontwerp op het vermogen en het inkomen goedgekeurd hel verhoogt deze belasting een klein weinig en voert een geringe belasting op hel werkclijkburgerschiip in Bijna evenveel stemmen 2S iüü legen 22 1 r verkliarden zich voor een belasting op de erfenissen welke alleen de allernaaste bloed urwanten vrij laat Daarentegen werd met eene ireerderhcid vau 600 stemmen het onlwerpder regeering verworpen waarbij zij een gedwongen inventarisatie bij ieder sterfgeval voorstelde teneinde a 00 de verschuldigde belasting met zekerheid te I jnnen opmaken SPANJE De hertog van Montpensier heeft een brief aan de Iheria geschreven waarin hij zich beklaagt dat hij geen schrede kan doen zonder aanleiding te geven lot tal van gissingen Zoo heeft het bezoek dat hij onlangs als kapitein generiaal aan de militaire anlorilcilen te Madrid heeft gebracht aan lal van geruchten hel aanzijn geschonken waaromtrent de Iberia ook in t belang vanden hertog zelven heni opheldering heeft gevraagd In antwoord hierop zegt de hertog o a het volgende Ik stel er prijs op dal men eens en voor altijd wete dal ik niet ben en niet geweest ben een kroonprelendent Toen ik in bijzondere omstandigheden in decembsr 1868 mijne meening openlijk moest kenbaar maken heb ik op de meest onbewimpelde wijze verklaard dut ik de uitspraak der Cortes de cenige vertegenwoordigers zoowel deslijdt als thans van het souvereine volk zal eerbiedigen Deze zoo weinig eerzjchtige verklaring nu doet duidelijk zien dat ik dr i monarch dien de Cortes zullen kiezen zal aannemen en verdedigen Ik meende dus genoeg te hebben gezegd om het recht te hebben voorlaan het stilzwijgen te bewaren In afwachting dat het land voor goed georganiseerd zal worden is het mij genoeg ten Spannsch burger en soldaat te zijn die hel vaderland wairin hij eenentwintig jaren gelukkig heeft doorgebracht en waarin zijne gemalin en kinderen zijn geboren lieflieefi BINNENLAND Gouda 3 Maart lieden iinclil is alhier ingebroken in t kantoor van de hccreii lloltman C Het is den dieven niet mogen gelukken de biandkasl opfu Ie breken zoodnl slechts voor een gering bedrag is ontvreemd Te llaaslrecht moet dezer dag n uil t Gemeentshuis een niet onbelangrijke om zijn gestolen Bij kon besluit van 18 Eebr jl is bepaald datde lichting der nationale militie van het jaar 1870 zal bedragen 11000 waarvan 600 voor de dienstIer zee te bestemmen Het aandeel door elke provincie in dic lichting Ie dragen is bepaald als volgl Noordbrabant 1237 Oelderland 13B0 Zuid Holland 2002 Noord Holland 1794 Zeeland 52 Utrecht 500 Enesland 988 Overijsel 792 Groningen 7 ilDrenthe 31 3 Limburg 098 De manschappen bn het wapen der infanterie en het bal mineurs ensappeurs ni te lijven worden tol eerste oefening 10 maanden die bij de regimenten vestingartillerieen het corps loiiteniers 8 maanden onder de wapenen gthoiiden terwijl de lijd van eerste oefeningvan 1e numschappen bij de regimenten huzarenvele en rijdciido artillerie in te deelen zich tot het enide va et eerste jaar vau hunnen diensttijd zal uitstrekken j mi De oerslc kamer hlwcrk aamhcden herval beer l liilipsp heeft de ziltcrschiip wasrgenomeij werpen zijn van de IweiODder de begrooliiig vul 1870 Aan den heer zijn verzoek verlof verlelbepalen dag aan deu mlzaken cenige vragen te I Amsterdam opgerichte mlcrediet In de dinsdag gehoud slagingen over de oiilul spoorwegen voor I87U ei op Woensdag ten 11 uif de boven be loelde interp van de Putle plaats hebl De eerste KamerEtemmen de aanhungigejde begrooling der sliuiisi enomen De minister I klaard dat zoodrn haven van Harliiigeiij 1 Kaad van State lic jgediend Daarna heeft de iulerp iF Putte over de mal redlet plaats gehad J islers van justitie en Dieken dat de statuten maar dal de openbaarmij afgewacht daar de beken onjuist zijn De kamer roeping gescheiden In de tweede kurajgemaakt met de beraadiva I wel tol aanvullinggeeringsregleraent van Overeenkomstig het wordt na cenige korle uJ hel w o in algemeeiie daarna over elke alinea derlijke discussie te vocrl houden over het geheeic f alinea en eindelijk de derlijke alinea s bij elkJ en in stemming te breiJ De heer Nierstrasz vinl rede waarin hij met velJ dat de regeertn geen ra Java te vervreemden vnn het uilgeven vau gri toriteit van J C B luil r vrees te kennen gaf dat brek aan gronden voor staan Spr wilde dat de ging met het verhuren De heer De Casembrol cub ie afwachten ora zijiT met leedwezen conslaleetj te veel bijzonderheden zijn aan de nitvoerendel laat Hij wees hier vool Voor t overige was si dan lijd was dat er rec mingen tol stand kome De heer Hasselmen zi deelte van dit we sontwj felde of ook bij de nooij van grond in erfpacht allen gevalle had de ra meer moeten regelen Wat de verstrekking eigendom betreft zoo bd iao iets niet verlangdenl dan gebruiksrecht Over F aan niet inlanders spreke dat bet dessa besluur ml betwijfelde of wanneer II Chineezeu enz werd toeg Ook door den heer s Dinsdag zgn de be heer in Sijpestein beiolwet moest zijn de oplosiNiemand noch in noehfanu die oplossing Dezl ale quffistie en gaf aaiilf duidelijkheid en verwarbelangrijke quicslie bclrgendom maar die quffiblost noch de juiste wijivoering aangewezen I ontwikkeling zijner denhoofdbeginselen niet met het niidrukkcn va belang van Nederland ii dal d wet zal worden De heer van Loon e zijn maar naar ziji nwgBp