Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1870

3 Pc ocrsto kamer heeft m amlag nvnnd h ireworkzniimheden hcrviit lüj ongcsleldheid vim denliocr l liilipsc hoeft de heer liliinkcnheini het voorzilterschiip wa rgenoincn Verschillende ivclsont werpcn zijn vnii de tweede kamer ingekomen waaronder de begroot ing voor de staatsspoorwegen in 1870 Aan den heer Fransen van de l ulte ia op ijn verzoek verlof verleend om op een nader Iebepalen dag aan deii minister van binnenlandsehezaken eenige vragen te richten over de onlangs teAmsterdam opgerichte maatschappij voor gemeentelijkcrediet In de dinsdag gehouden zitting zijn de beraadslagingen over de onl verp begrooting der staatsBp jon egen voor 187U en andere ontwerpen bepaald op Wuensdag ten 11 ure Na uiluop daarvan zal de boven bedoelde interpellatie van den heer Fransen van de Putte plaats hebben De eerste Kamer heeft gisteren met eenparigestemmen de aanhangige wetsontwerpen waaronderde begrooting der staatsspoorwegen voor 1S70 aangenomen De minister van binnenl zaken heeft klaard dat zoodra het onlweip tol verbetering haven van Ilarlingen zal zijn ternggekecrd van 1 Uaad van State het aan de kamers zal worden jgediend Daarna heeft de interpellatie van den heer v v F Putte over de maatsohappij voor gemeentere lct plaats gehad Uit de antwoorden der mi n r van justitie en van binnenl zaken is geul tr da do statniei werkelijk zijn goedgekeurd m 1 dat de openbaarmaking daarvan moet worden nffiewacht daar de bekend geworden bijzonderheden onjuist zijn De kamer is toen tot nadere bijten roeping gescheiden In de tweede kamer ie maaiidag een aanvanggemaakt met de beraadslaging van het ontwerpvan wet tot aanvulling van art 2 van het regeerings reglement van N I Agrarische Wet Overeenkomstig het voorstel van ilen president wordt na eenige korte bemerkingen besloten eerst het w o in algenieenc beraadslaging te nemen daarna over elke alinea van het artikel eene afzonderlijke discussie te voeren eene eindslemming te houden over het geheele artikel en niet over e ke alinea en eindelijk de amendementen op de afzonderlijke alinea s bij elke alinea in beraadslaging en in stemnung Ie brengen De heer Nierstrasz ving aan met eene uitvoerige rede waarin hij met velerlei citaten eerst betoogde dat de regecring geen recht heeft om gronden op Java Ie vervreemden daarop de wenschelijkheid van het uitgeven van gronden in erfpacht op autoriteit van J C Baud ontkende en eindelijk de vrees te kennen gaf dat er voor de bevolking gebrek aan gronden voor de rijst cultuur zou ontstaan Spr wilde dat de regcering eenvoudig voortging met het verhuren vitn gronden voor 25 jaren De heer De Casembroot zou den loop der discussie afwachten om zijne slem te bepalen Doch met leedwezen constateerde deze spr dat de wet Ie veel bijzonderheden die even zoovele beginselen zijn aan de uitvoerende macht ter regeling overlaat Hij wees hier vooral op het w o ïrakanen Voor t overige as spr overtuigd dat het meer dan lijd was dat er rechtszekerheid voor ondernemingen tot stand kome De heer Ilasselman zou gaarne hel grootste gedeelte van dit wetsontwerp sloopen Hij betwijfelde of ook bij de noodige beperking het uitgeven van grond in erfpacht doel zou treffen doch in njlen gevalle had de minister bij deze voordracht meer cioeten regelen Wat de verstrekking van schriftelijke titels van eigendom betreft zoo betoogde hij dat de inlanders ioo iels niet verlangden maar niets anders kennen dan gebruiksrecht Over het verhuren door inlanders aan nietinlanders sprekende vroeg spr waarborgen dat het dessa besluur in zijn geheel blijve doch betwijfelde of wanneer huur aan alle Europeanen Chineezen enz werd toegelaten dit mogelijk zou zijn Ook door den heer s Jacob werd de wet bestreden Dinsdag zijn de beraadslagingen voortgezet eheer van Sijpestein betoogde dat het hoofddoel deiwet moest zijn de oplossing der koloniale qurastio Kiemand noch in noch buiten de kamer geloofdeaan die oplossing Deze wet schiep eene koloniale quffiatie en gaf aanleiding tot nog grootere onduidelijkheid en verwarring dan art 5 i l e riieestbelangrijke quseslie betrof zeer zeker den grondeigendom mi ar die quffistie werd er niet door opgelosl noch de juiste wij c of mogelijkheid van uitvoering aangewe en De spreker Irad in verdereontwikkeling zijner denkbeelden len beluiige dat dehoofdbeginselen niet worden geregeld en eiiiiligdo met het uildrukken van den weiixeh dal in hetbelang van Nederland het nomllot niet zal willendat d j wel zal worden iiiiiii Mni ien De heer van l oon egt geen Indhelie ipeei ilileit tc zijn maar naar zijne oveituiging zal de aanne ming dor wet niet anders zijn dan een nagel aan du doodkist van Nederland het brengen van een lek in het wrakk vaartuig van den staat Hij besprak verder het recht van den staal om den grond in erfpacht uit tc geven voor 75 jaren en het opdringen van weblcrsche begrippen a in oosterlingen De heer Heemskerk Az bepaalde zich tot eenige algemeene opmerkmgeji of eigenlijk tot slechts i énc vraag waarom is eene agriri eho wet waarom is eene herziening van het reglement op lal onderwerp noodig r Hel antwoord dal daarop gewoonlijk werd gegeven trachlle spreker te ontzenuwen om het onnoodige der wet aan tc tooneii De heer AUrandoUe trad in eene uitvoerige wederlegging der bedenkingen door versehillendJ sprekers maandaj en dinsdag legen de voordracht aangevoerd Vervolgens werd de wet nog door den heer Saayraans Vader bestreden eu door den heer Leuiing verdedigd In de zitting van gisteren heeft de minister van küloiii in eene uitvoerige rede verschillende sprekers beantwoord De beide sprekers van den vorigen dag de hh MirandoUe en Lentiiig hadden Lcui zeide hij zijnetaak aanmerkelijk verlicht zoowel wat het algemeene als wat de bijzonderheden betrof Hij zou zich thans bepalen bij het algemeene en de sprekers beantwoorden met uitzondering van het lid dat veel vragende te gelijk had gezegd dat hij geen antwoord verlangde den heer van Sypestein De minister irad vervolgens in de ontwikkeling van eenige bijzonderheden om het verwijt te wederleggen dal hij minister zijn standpunt geheel zou hebben vei laten De regeenng weiisehte aan het kapitaal een zakelijk recht aan Ie bieden op de gronden die voor een geruimen tijd lot ontginning zouden worden afgestaan en in de verschillende ontwerpen was van dat beginsel niet ifgeweken Voorls trad de uiinisler ter beantwoording van hetECcn de heer Nierstrasz had gezegd over het begrip van eigendomsregt in eenige beschouwingen over het begrip van dat bezitrecht zooals dat bij den Inlander op fava bestaat Aehtercenvolgens besprak de minister het aangevoerde door de hh de Casembroot Hasselman s Jacob iMcns rede volgens den minister met oi ament was overladen van Loon en Heemskerk Az Aan het slot zijner rede beantwoordde hij ook de opmerkingen van den heer Miraudolle betreffende de lacunes volgens den spreker in de wet aanwezig De hh FiiANsKN VAN Du PuïTEen ueBralw hebben nog hel woord gero wi De laatste meende dal de wet Ie weinig preciseert en Ie vee aan luiere regelingen overlaat ook wat cigendoms loekenning belreft De heer Slokt betwistte dit laalsie De hh lUssi j M N en Hkemskkkk Aï hebben nog gerepliceerd De Engelsche bladen melden het volgende H M koningin Victoria begeleid door de prin cessen Louise en Beatrice bezocht H M de Koningin der Nederlanden die in Claridge hotel te Londen is afgestapt De Nederlandsche Alle leden der koninklijke familie een groot aantal leden van het corps diplomaliciue en van den hoogcn adel maakten hniiue opwachting b i Hare Majesteit tijdens H M verblijf in Engelands hoofdstad Blijkens een later uit Londen ontvangen dépi chc is IL M naar de badplaats Torquay vertrokken alwaar der Vorstin eene zeer hartelijke ontvangst was bereid Men schrijft ons uit den Alblasserwaard vangisteren Nadat reeds gisteren tol tweemalen toehet ijs op de rivier de Lek was in beweging geweest maar zich telkens op nieuw vastzette evenboven Schoünhoven dreef hel in den afgeloopennacht door zoodat heden morgen de rivier geheelopen was en zeer weinig drijfijs zich vertoonde Gisteren had Ie Amsterdam in het lokaal van de maats lot Nul van het Algeraren de vergadering plaats van het schoolverbond De vergadering heeft geduurd van 12 tot bijna half vijf En toch zijn eerst 13 artikelen aangenomen van do It van het ontwerp reglement Nietlegenstaande de zeer lange discussie zijn er geen veranderingen opgenomen Alleen is liet befaamde artikel over vermijding van alles waarmede de godsdicnslige gevoelens kunnen gekrenkt worden ingetrokken en is ten aanzien van dat ontwerp eene motie aangenomen die die nentralileii als van zelf spiekend a inneeint deze molie zid genotuleerd worden en opgenomen in het te drukken rapport der De vergadering zette te halfzeven de debalten voort l e iilfen had eene de er ihigen pelioiiden vergadering van het dep dtt niaatseliappij lol be vordering van nijverheid een eigenaardig karakter liet besiuur van het departement had namelijk eenige leden der onlangs aldaar opgerichte werkmansver eeniging uitgenoodigd op die vergadering te ver ichijiien ten einde rechtstreeks van henzelven de aanleiding en hel doel dier vereeniging te vernemau Het departcmcut achtte het zijn plicht om nu geeue zaak de nijverheid zoo zeer raakt als de toestand en het streven der arbeiders in verband mei hunne verhouding tot de patroons zijne belangstelling daarin te beioonen en Ie trachten om behalve hetgeen het reeds in het belang der sociale quiestie had verricht aan dit vraagstuk zoo mogelijk eene vredelievende oplossing te geven Het departement aclitle zich te eer tot dezen slap verplicht Nadat do werklieden zitling hadden genomen onder de talrijk opgekomen leden van het departement en de redenen der tot hen gerichte uitnoodiging waren medegedeeld geworden legde een der werklieden een lijstje over van de uitgaven welke een arbeidersgezin bestaande nil de beide ouders en drie kinderen dagelijks ereisehl Daaruit bleek dat voor de allereersie levensbehoeften in zulk een gezin ƒ l S J per dag wordt gevorderd Daaronder is geen enkele uitgave voor vleesch onderwijs of aanschaffing van kleedereii begrepen Wordt des Zondags eenig vleesch voor soep gebruikt dan wordt de bedoelde som met 27 cents vermeerderd Dat deze noodzakelijke uitgaven den arbeider drukken en dal hij kracht en ontwikkeling wcnscht te onlleenen aa i vereeniging en aansluiting d il hij daarmede tevens wil trachten te zorgen voor lijden van ziekte en van gebrek aan werk werd door twee werklieden mondeling in het licht gesteld Ouder de leden van het departement die tot hen spraken behoorde ook de hr jhr II A D Coenen die erkende dat de toestand verbetering behoeft maar tevens wees op de onmogelijkheid om zulks hetzij plotseling hetzij door dwang Ie verkrijgen en vooral aandrong op kalm en bezadigd overleg Dit alles werd door de werklieden beaamd Wij verlangen niels zeide een Van de oudsten uit hun midden wij verzoeken slechts Wij verzoeken dat de heeren onzen loestaud in aanmerking willen nemen en van hunnen kant medewerken om dien te verbeteren Ook werd de klacht geuit dat bij de tegenttoordige regeling de bekwaamheid geen voldoend onderscheid vormt bij de bepaling van het loon Toen de werklieden waren vertrokken werd op voorstel van den heer Coenen met eenparige siemuien bestolen dat bet departement zich thans zal wenden lol de palroonn Hel stelt zich voor van de en op even onpartydige wgze hun oordeel over den legenwoordigen toestand te vernemen en mogelijke verandering daarin te brengen Het volgende wordt uit Zwartsluis van 2 maart gemeld Gisteren is alhier na eenige dagen geleden van uit de Kribben tot aan de haven van Genemuiden Ie zijl binningeijsd van ilaar in de richting naar Zwolle door het ijs heengesloomd de stoomboot yan Amsterdam op Zwolle en goed en wel te Zwolle aangekomen Heden nacht is het ijs hier als t ware glad verdwenen zoodal heden de schippers alhier weder in alle richtingen zeilende passeeren Laatste Berichten Parijs 3 Maart Htt Journal OJlcid maakt tijdingen uit Senegal vau 16 Februari Dekend Daaruit blijkt lat eene kolonne van 5UU Franschen eene bende opslandeliiigen van 20IIÜ man beeft ontmoet en h n een gevoelig verlies heeft toegebracht Madl id 2 Maart Zeven boosdoeners zonder eenige staalkundige banier hebben twee grondeigenaren in den omtrek van Toledo beroofd Maar niemand heeft lol nog toe een spoor gezien van Carlistisehe benden in d e omstreken MunChen 2 Maart De proost Döllinger heeft Ier gelegenheid van zijn geboortedag een eigenhandig sehrijveii van den koning ontvangen waarin Z M de hoop uitspreekt dal DoUinger onvermoeid den strijd zal voortzetten dien hij heeft aangevangen voor het heil van den staal en van de kerk Berlijn 2 Maart De rijksdag is ten opzichte rail hel voorstel betreffende de presentiegelden overgega ui tot Ie orde van den dag Het debat was slechts kort en heeft geene nieuwe gezichtspunten opgeleverd De heer Delbruck hield zich aan het vroeger standpunt der regeeriiig tegen de zaak Bucharest 2 Maart De tweede kamer heeft de keus van vorst Couza lot afgevaardigde van het district Meliediiicz geverifieerd Aan vorst Couza werd deze beslissing terstond medegedeeld i S 55 S S BWHSBl lieiiicüi ile Hciit liteii Tl ImIiilhthIv lirift ctMi va ii vnn iiug yccu 2 janr 3 1lVfuilc kalvrvm Ici caUl i rbrucht