Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1870

l l i l S 1 mn ikor l o fl n mo ln n l ml coa J kohülvkni ordcii ouk rJi ul Miiu iiniilbpviim llJ l t Mniii Ilami tu U lu Mamiliomi cvorld Il t l oolvcil i d o Jt door iR t Nuordr üciioiimd ccii ro fek cirWKd is eert vracU n met 3 100 Mo over t IJ Il AmcrouBoii ecu Kvaf ei k vuu ongeveerüOlill kilo 1 1 In Deiricrnry i zoovcü ii itoii ncvnlleii dut liet rooio durn Oueeiislovva dimrduor üvcrslruoiiid i foiiduK oclitcnd te Aiiistenlmii ec i visilimle met eenllMfd iu een VUdcr g e nllcii en met veel moeite er uit Bcliti iïd il Te Coevorden is t tinctemciit vnii don jongsteli liciv liredlUnt vliu 11 H op ƒ IMIO geliiaclll in Nienweduii is men door overdreven braildgernelit uitdicM rust gcïiekt De reriite kievieten zijn to mm gennlve rd De kci er en do kei erin viiii Oostenrijk ijn nnar tTe i ïertiokkcn u De directeur der Ned cenlrniil 8iioor ep mnntsrt ap iiJ ia ii litreeht veroordeeld tot rcnc boete van ƒ 100 wegens i late nanke nst ceiier trein en te Z ücliimuiel s romans Mjlndj Carlisle eu Mory Hollis nordtn in t Hngolseli vcrtanlu nr Mr 1 A llurtsen heeft de hond gerciki nou den redoeteur von t llnagsche dagblod over do hoofden van do Iralllicden do liberalen heen Mgr de Donald kordiuoiil uorti bitócho i von l yon is ovcileden l jor dei uitgever van rcmor s Tiiys de Smid is als soldo der voorloopigo afrekening leed ƒ 1005 11 ten behoeve viiu Meijer Hijmnns ovorgcmoakt Ingezonden Mijnheer ie ItedaiUair I Toen bij oene etemming blijken moest of de Tiervormde Gemeente van Gouda voortaan het kiesrecht van Vredikanten n Kerkeraadslcdeu aan zien idf wilde behouden of dit rei lit aan den Kerkeraad afstaan Iteeft die gemeente dat regt vrg villig in handen van tien Kerkeraad laten bemeten Zij bewees daardoor dat zij ten volle vertrouttvle dat dan ook de Kerkeraad hare innigste belangen zou behartigen en de Kerkeraad nam dezt dure verpligting op zich Laat ons eeus zien in hoeverre door dit coUegie daai au is voldaan In deic dagen heeft de Kerkeraad eeu twaalf zes cn drietal gemaakt ter voorziening in eene vacature eener prediknntsplaats De geheele nominatie ademt liberalisrac en modernisme Een groot zeer groot Itcdeelte der gemeente is meer de regtzinnige rigting toegedaan dit blijkt nit de groote opkomst Ier kerk als een predikant van laaisigenoemde rigliug den kansel zal beklimmen Op dit oojjenblik zijn in Gouda allerlei rigtingen vcrlegenwooidigd zelfs rigtingloosheid alleen de regtzinnige niet En nu vragen wij of niet alle gcmeeuteledeii van alle rigliiij cn het regt hebben den vcrtegennoordiger hunner rigling op den kansel te zien Elf van de negentien Kerkeraat bieden dachten er échter anders over Een van de regtzinnige rigging zon er nimmvr inkomen alzoo liet zich een predikant zelfs uit De gemeente ziet zich al ioo op nieuw verstoken van een regtzinnig predikant en moet daarom hare toevlugt nemen tot het uitnoodigen van predikanten om in een of ander lokaal het wooid tt voeren dnar de kansel in de kerk hun geweigerd wordt Nu vragen wij iu hoeverre de kerkeraad aan de op zich genomen verplichting voldoet En ie is de dupe van het geheel De armen Want door de zoo zeer geringe opkomst is de collecte min de kas dus schraal Maar wanneer de diakenen door den nood gedrongen verpligt zullen zijn een buitengewoon beroep op de liefd idig ieid te doen zouden dan die leileii der gemeenlc die thans vergeten zyn in het vertegenwoordigen hunner rigting ook wel vergeten worden in de toezending dir circulaires om bijdragen voor de armenkas Wij betwijfelen het In ieder geval zij de gemeente er op bedacht bij eene volgende stemming en late zich niet misleiden door schoone woorden of bedreigingen waardoor zij haar regt op nieuw zon afstaan onder den naam van trijwülig Maar zoa een reglschapru degelij predikant weleen beroep aannemen dat ci ew den geest der gemeente is uttgebracht en met een groole coterie instemmen Wij ge joven het niet Want eenware liberale kent aan ieder zijn regt toe derhalveook aan de niet vcrtegen oordigde regtzinnige rig i B i BA MARKTBERICHTEN Gouda 4 Maart Door ilc opening der vaart was or meer handel doch bleven de prijzen onveranderd Tarwe Poolachc per 2 MO kilo ƒ 2i i Roode KI ƒ 280 Zecuwschc per lurl omlc ƒ 10 50 i 11 00 Nieuwe ƒ S l Mnuleru tourlcn van ƒ 7 50 a h llngge puiko Zccuuschc i 75 a 7 i5 Mindere ƒ B i 7 i Gerst 5 u ƒ 0 Haver korte ƒ 3 V5 i 4 25 dito lange 2 81 Boekweit Fransche per 310G kilo 80 a 190 Noordfir J ÜD n 235 Bruine b oncn puike ƒ 2 a ƒ Vi ininde e M willu boonen ƒ 11 00 a ƒ U OO De aanvoer ter veemarkt was helen vauianzienlijk doch de handel 9 minder geaI meerd Magere v irkeus on liipgcn werden ho in prijs gehou Vn maar waicn moeilijk te ver toopen Jïiler I IU 1 1 22 Burger lijke St a jD riHiüUHi 27 Fub Gerardua Bartholomeus oudcrB U de Koude en C Wiegman 1 Mrt Willem ouders 11 i licgccr en 1 de Vries Wilhelmus ouders W vau den Eng en C Uiet cld Nicolaos Hendrik oudcis J J Brons en M 11 Molron Gcrrit ouders G Juc en J C van der llco 2 Ai ie ouder I Groenendijk eu A van Ier Kuij OMKiiufN 1 Moort J W Zoet 13 j 2 M van llofviigen huisvr vnn O Ouwel 71 j F Vrcdcuburg 2 j 11 1 Koinbuch 67 j GtTiiMD 2 Maart N Jansen en M von der Prtioij ADVERTENTIEWr Getrouwd k BE JONG van WilUskop en S ROM COLTHOFP GoiiiNCHKM 2 Maart 1870 i Heden overleed tot diepe droefheid van niy mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen mijn itmig geliefde echtgenoot de Heer J E MULLER OudLuItenant Kolonel Militie CommLssaris Ridder der orde van den Nederlandscheu Leeuw GoüüA A A MULLER 26 Fobruarij 1870 Spakdau du Cei liée Volsirekt eenige kennügechig De ondergeleekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewezen van deelneming hij de bevalling zjjner vrouw ondervonden Jhr A VAN DEii WIJK Officier der Infanterie Voor de deelneming betoond bij het overladen onzer gehefde Moeder betuig ik hiermede ook namens mijne Broeders en Zuster mijnen hartelijken dtuik C VAN EEUWEN Gouda 2 Maart 1870 Prol PERGUER D ALIOM llaar Extmct Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en gcregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig va t etlen en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd M oude is voorhijgegaan en alli s is niemo geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vel of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden eu duizend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij l rof Pergrer d Alioii s llaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per ilacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN lumh T A O VAN DEl ll 1 11 KKl LKU llüUu dam i A BUUONIE Opciikr Verltoopuig De Notaris 1 M MONVIJN g vestigd te om a zal o J TURDAG 19 MAi RT 1870 voonniddags H ure inlift Koffijhui i E miiE Hennipüossen aan do Markt fi hoohl i ven im contmt j cl i het opan aar TE KOOP lanbiedeii Ten niet vrw atgebruik belas t K iPI i AAL groot f 1900 0 1 nominaal ingcsciir ven in het 47 GliOOTBdiSK der NaÜo alt S hul Ken imd iel In den internationale Iliiliannschen b K or ve door den Simploii f C 124418 groot r 25 fnmts nominaal rentende ó Veertien stuks aandeelen loten Paleis voorVolksvlijt leeniug 1869 en j Drie stuks obligation loten stad Madrid inning 18G8 N 48282 5952G en 56255 groot 100 francs nominaal rentende S VOORTS Twee kasten een kist een kagchel een t pieerpers een gouden horologie eenige kltr deren enz EN KINDKI IJK eenig gemaakt goud en zilverwerk Twee uren vóór den aanvang der verkooping voor eeu ieder te bezigtigen Nadere infonnatien te bekomen bjj genoemden Notaris en bg deu Heer N P JONGKIN DT te Streefkerk Bij acte op den 3 Maart 1870 voor den Notaris P M MONTIJN te Gouda verleden is van af dien datum ontbonden de Vennootschap tot uitoefening der boomkweekerg en melkerjj en den tot beiden betrekkeljjken han del onder de firma LOEP en dl JONG gevestigd te Boskoop door KLAAS LOEF CobNELtszooN en JOHANNES ue JONG booiukweekers te Boskoop aangegaan bfl acte op den 29 Janarij 1869 voor den Notaris MOLENAAR te Zidd Wadin rveen gepasseerd waarbjj tot vereffenaar is benoemd de ondergeteekende JOHAN DANIEL de BOCK Notarisklerk te Gouda welke belast is om in naam der finna alle vereffeningen tot stand te brengen onder zijne gewone handteekening en de bevoegdheid heeft om zoodanige ontvangsten als hij zal goedachten over te laten aan de beiden vennooten die dan echter gehouden zullen zijn beiden daarvoor te teekenen zonder welker gezamenlijke handteekening de kw ting niet van aarde zal zijn Namens de Vennooten J D DE BOCK Gouda 3 Maart 1870 Een bekwaam BROODBAKKERSKNECHT ruim 26 jaar oud van de P G zag zich gaarne tegen 1 Mei geplaatst in Gouda of omstreken bjj voorkeur in eene BROOD eu KOEKBAKKERIJ Brieven franco onder letter E bjj den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Uadcrstoombüot d IJSSEL Van OUDA Maandag eu Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Vau ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren hgelijkf lictourkunvten tiuudn Druk vun X biinkiuun