Goudsche Courant, zondag 6 maart 1870

r3 s 1870 N 863 GOUDSCHE COURAITT Wmm en Mverlenüélad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ï 5 gorastigd te ART 1870 ms DB DlUE TE KOOP IkA PITAAL hreven in het I öchnld ilcn ItaliaanN 124418 ide 5 o Paleis vooe 56255 ld Madrid ineen nde 30 0 1 ohel een f eenige kli De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 omlag U Maart ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruii ite Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Kvcrk Twee tlvooping voor bru inforraatien Iris en by deu trcefkerk 870 voor den 9ouda verleden jen de Vennoot brnkweekerfl en lekkel ken han bi DE JONG IlAS loef Cor JONG boom an bö acte op 1 Notaris MOLE Ijiasbeerd waarbfl 1 indergeteekende Notarisklerk te naam der firma brengen onder de bevoegdheid ien als hij zal de beiden ven Jiulen zullen z n zonder welker lie kwflting niet Vennooten BOCK LKERSKNECHT 1 G zag zich in Gouda of om B R O O D en i E by den Boek oucfc l USSEL Dinsdag s morgens gen s morg 7 uren p lijko da en s nam iHfkaart n Buitciilanüsch Overzielit Gouda 5 Maart De opheffing der olficieele candidaturen in Frankrflk is een feit van groot gewicht en eene eerste schrede op den weg van wezenlijke hervormingen Ollivier heeft daardoor eene groote part van zich vervreemd die nu geen toekomst lueer bezit en die hem geheel verlaten zoude indien niet haar z n of niet zijn geheel afhankelijk ware van de ontbinding der kamer Die gedeputeerden toch bg de gratie der prefecten maires en gendarmen weten dat zy nooit ingekozen worden Het ministerie moet nu zijn steun zoeken bji de party van den vooruitgang eu dit geeft hoop dat men een aanvang zal maken met de noodigste hervormingen Nog alt jd worden de bedoelingen des bestuurs wantrouwend gadegeslagen de woorden zijn goed maar de daden ontbreken de kamer moet het werk ernstig ter hand nemen de beloofde vrijheden in toepassing brengen en een nieuwen toestand in het leven roepen waarbij de persoon van den onbeminden keizer op Jeu achtergrond blijft en wet en vrijheid haren zegenenden invloed doeu gelden Trekken de verbolgen inperialist n zich terug een ander soort onzekere viendeu treden uit hunne schuilhoeken voor den dag Odilou Barrot Guizot en andere Orleanisten komen na lang verwijl uit hunne schuilhoeken voor den dag Het zijn zeer bekwame mannen maar zij passen niet in den nieuwen tijd hun stelsel heeft zijn tijd gehad en is jammerlijk bezweken die partij zal de nieuwe orde van zaken geen wezenlijken steun bieden haar veeleer verzwakken en spoediger ten val doen neigen De Noordduitsche rijksdag heeft niettegenstaande do hevige bestrijding en de ouparlenientaire bedreigingen van den bondskauseUer von Bismarck besloten tot de afscliafliiig der doodstraf en al is het vrij zeker dat de bondsraad dit besluit krachteloos zal iuiiki n is liet eene groote overwinning eu een treilend bewijs van vooruitgang in meusoheliJkli i l ii bcsclia ving Het is eeu onderpand voor detoel onist die wij tegeinoel treilen De veroorileeliiiij weg ter vernietiging van den verduiMudvoudigden broedermoord den oorlog De bekampiug van dezen gruwel is het strijdperk waarde schoonste lauweren te behklen zijn En al schijnt het zoovelen nietig en laag aan te dringen op vermindering van oorlogikosten het is noodig den algemeencn vijand ook aan te tasten in zijne kwetsbaarste punten die de luaterieele welvaart raken als het volk te dom eu te bot is om de zedelijke beweegredenen te bevatten en te onverschillig oiu de godsdienstige eischen te eerbiedigen Hoe gering dan ook het uitzicht zjjn moge op welslagen wij juichen het voornemen toe om ook op den rijksdag de stem te verheffen tegen de drukkende oorlogslasten De werkstaking der letterzetters te Weenen spoedt ten einde het hoe is onzeker Het zal wel weder toegeven eu schikken zijn Waar moet het heen met eene zoo beginselloozc handelwijze Niet zien en ontveinzen wat voor oogen is lijdelijk afwachten tot het onheil aanwezig is en dan tijdelijke palliatieven geen krachtig handelen geen geneesmiddel uuuir tijd winnen en intusschen laten voortkankeren in de hoop dat het nu elders wel eeus zal uitbreken Het kwaad schuilt overal dan moet de kwaal ontspringen uit de organisatie der maatscha i iij Wat kunnen die doctors weinigen genezen Wat weten die staalluiisliondkundigen weinig hulp Spanje is sedtrt lang een schandaal voor de politiek Dal is een hopeloos verschiet staatsbaukroet en hongersnood en de burgeroorlog voor de deur Alle hulpmiddelen zijn uitgeput alle vertrouwen is verloren 40 000 gezinnen schreien om werk en brood en het is alleen aan de betere gezindheid van het I Vausche bostiiur te dunken dat tot heden niet op nieuw een Carlistiselie opstand is uitgebroken BUITENLAND ENGELAND Tliiisdiisf wenl door liet liiiicrlmia een gewichtig lio luit genomen Fen liberaiil lid tie heer Torreiis deed liet voor lel Int liei huis ynu verklaren Int Ic liiiit de emigr ilio n i ir de koloniën behoorde Ie indetsleiinen iils een middel om de groote nrmoede ih 1I1 1111 in l njrel ind heerscht Ie hulp te komen 1 II ler ijdlniipig dehnl word door het slflien di T iniiiie lulfieiiikl llil re rltiiiil nns d il ij mei Ih ó tc cti IS stemmen werd verworpea De heer O Donoghue een leisch parlemenlllid wiens verknochtheid aan Icrlnnds wore belangen algemeen bekend is verk ii irl dal de wet lielreffende Ie lersehe Inndquieatie groote voordeelen voor deü boe enstand bevat en dal hij voor de tweede lezing dat is voor haar beginsel 7 al slemnieii niet het voornemen om vervolgens belangrijke amendeinenlen voor te slaan llij zegt Wie zegt dal de boerengeeiie waarde aan de voordracht hechten lig de indiening van het budget van marine heeft do minisier het volgende medegedeeld Debegiooliiig van 181 7 08 bedroeg 10 9 6 000 p st het jii ir da iropvolgeiid bedroeg het tolaalcijfcrU iril OÜÜ p St in 18 9 70 9 000 000 p si terwijl voor het legenwourdige dienstjaar 9 250 000 p St is iiilgelrukken Op dit reeds Inge cijfer isvoor le volgende begrooting e iie beemniging gemankt van 750 000 p 81 Niet alleen is de administralie zeer vereenvoudigd maar ongeveer 4 00 olÜDicren hebben vrijwillig hun oiiflag naiigevraagd en langzamerhand zijn ongeveer 2000 man oiilslagen Toen het tegenwoordige kabinet aan hel be wind kwam waren er bg hel deparlemenl van marine S i klerken en 102 sehrgvera iiangesleld die ge ameiilgk een salaris genoten v ni 125 000 p st perjiiar Nu ijn er 230 klerken en H2 schrijversbc i die een Iracternenl genielen van 93 000 p st Als de schepen die Ihans onilerhanden 7ijn voltooid ijii zal Kiigel ind een en derlig gi oole gepanl3erd kehepen negen lorensehepen en vgf kleinere vaiirtuigen beziueii Het gou ernement heeft het besluitgenomen elk jaar 19 000 ii 20 000 Ion scheepsruimteic doen hgbouwen P R AN k R IJkT Pe Franqain het orgaan der frarlie van het knbiiicl die het linkereenlrum vertegenwoordigt is zeer be orgd over de wensclien en leleursieilingen van de oude verdedigers en sleonpilareii van het eei irisHie voorzeker wel een bewijs van zeer weinig vertrouwen op de vastheid van den bodem waarop hel politiek leven zich beweegt Volgens dnl dagblad is er onderde mriiineii van het verleJene geen die ontevredener is over den loop der zaken dan de heer l ersigny die over hel kabinet niet kau spreken zonder in toorn te ontsteken hetgeen hera echter niet heeft uelet het laatste bal vim den heer Daru met zijne tegenwoordigheid Ie vereeren Ook de heer llouhei behoort tot de verbitterden en grijpt elke gelegenheid aan om zijne verontwaardiging Ie luchten dal het persoonlyk gouvernement gevallen is De Fii aro heeft ui een uitvoerig artikel de noodzakelijkheid betoogd dat de heer Chevandierde V ildröme zijn ontslag zou nemen ten gevolgevan de nederlnng die hij in do kamer heeft geleden on welke den heer Ollivier noople zijn ambtgenoot te verloochenen De Francais komt daartegen opCU zegt t De ronetionaire bladen spreken met zekeren ophef van de oneenit hcid in hel niiiiislerie En toch was wellioht geen nupisierie zoo volkomen eensgezind Alle ministers iiaion t eens over de verkl iringpii die zij lielioorden te eeveii BrtiiUmi