Goudsche Courant, zondag 6 maart 1870

V W J r m den raad gegeven hebben de mini ters te ontslaan Men kan licht begrijpen dat in dien toestand de verkiezingen dic den 13 dezer zullen plaats 1 ebben met ongeduld worden te gemoct ge ien De berichten uit Buenos Ayres loopen tot 31 Januari Daaruit blijkt dut Lopei zijne lyositie geheel had opgegeven en naar ie rivie Apa was gevlucht terwijl graaf Eu troepen he ft afgezonden om hem den pas af te snijden Talrijk is hrt aantal Varaguyanen die naar de gtallieerdeu ove loooeu Het algemeen gevoelen heerschl dat Lopez geheel machteloos is RUSLAND Volgeus officicele opgaven zijn er in het gouvernement Moskau de stad zelve niet meegerekend 3 J9 vulksseholen derhalve uéne school op elke 3o 248 bewoners 15 099 kinderen van beiderlei geslacht bezochten die scholen dat maal t voor elke school 38 kinderen of op elke 8S zielen ccd schoolgaand kind Waarlijk in vergelijking met andere landen een treurige toestand Te meer als men bedenkt dut het gouvernement Moskou wat het volksonderwijs betreft nog het gunstigst bedeeld is Dat het intusschen der Russische regcering ernst is iet schoolwezen te verbdereu blijkt genoegzaam uit het feit dat de minister op het budget van 187Ü de belangrijke lom van 10 124 342 zilveren roebels ten behoeve van het volksonderwijs heeft beschikbaar gesteld De keizerlijke hoogeschool te Warschau telt op het oogenblik 1073 studenten waaronder 59 van de bislorisch philosophiscbe 239 van de phyaischraathematische 406 van de juridische en 309 van de geneeskundige faculteit BINNENLAND tJOUD 5 Maaut Wij worden in de gelegenheid gesteld heleen en ander mede te deelen uii het jongste verslag Van de Hulpbaiik door t Dept Gouda der Maatsch tot Nut V t Alg opgericht Het proefiijdperk Ier Bank is met uil December jl geslóttn De Bank begon met een kapitaal van ƒ 501 De eerste zitting werd gehouden den 13 Juni 18R8 Tot t einde vnn dat jaor erd 540 geleend lu de eerste helft van 1869 werd 510 toegestaan Nadat meerdere bekendheid nnn deze inrichting was gegeven en het kapitaal lot ƒ 1 000 vermeerderd was is in de tweeile helft van lbli9 ƒ 10 i5 geleend ïotnal alzoo ƒ 2115 in 25 voorschotten waaronder 9 van ƒ 100 en 5 v n ƒ 50 De reuten gedurende het protftijdperk verkrcge i bedroegen 59 Dit cijfer zal gemakkelijk toenemen ten minste wanneer de commissarissen der llulpb ink er in slagen hun kapitaal meerdere uitbreiding te geven Het zijn slenhts aandcelen van ƒ S i die door hen worden gevraagd en ni ast de beginselen van ware meiischlievcndheid die niet slechts re jac ito maar vooral t voorkomen der armoede moeien beoogen staat het materieele voordeel dat de Bank bij genoegzame deelneming ongelwgfeld moet afwerpen Aan den soldaat H Mcuszen va het deput van het 4 reg infanterie alhier in garni oen is de gouden medaille toegekend voor 36 jaren Irouwen militairen dienst en de aan dat eereleekcn verbonden gratificatie van ƒ 50 Z M heeft tot lid van de algemeene rekenkamer in plaats van wijlen den heer H L Fievez benoemd jhr mr H 1 van Kamebeck referendaris I aan het departement van oorlog In de zitting der tweede kamer van donderdag zijn de beraadslagingen voortgezet Meerendeels hebben de sprekers van vroeger gerepliceerd Het verheugde den heer Nierstrnsz dat er wat meer leven in het debat v as gekomen De minister had zijns inziens geheel bevestigd nat spreker nopers het recht op den grond had aangevoerd ook wat het begrip vnti den inlander deswege betrof Achtereenvolgens wederlegde hij de vcrsehillfiide hoofdpunten van des niinislers rede Onk de heer van Loon repliceerde tol staving van snniinige punten in zijne rede van eergisteren in vcrli ind met de antwoorden van den niiiiisler en vanden heer Lenting De heer s Jacob kwam mede op de beantwoording zijner rede door den minisier Icrng Hij bleef ontkennen dat het bewijs geleverd was dat er ooit over den grond van den inlander naar willekeur door particulieren is beiuliikt en wanneer dit al eens gebeurde geschiedde du niet onder sehailevergofding Wij hebben zeide sprekn nan hel slot zijner repliek belioefie aaneen man fier van karakter van eene vaste en milde lic l iem ve ekfrt dat B i leden der rechter lijdc iifgi zien hebben n het voorncmt n om als leden der kamer huo unislag te nemen en om doot cenen gejainenlijkeu stap te protealceren tegen de richting van het bewind dat voornnmeu was van hunne zgde meer of minder stellig aangekondigd toen ij den heer OUivier hadden hooren verklaren dat het minisleric hel stelsel van oflieieele Candidaturen geheel en ol varen liet iCclfs zgn er ouder die BB reeds 13 Welke vati de aanvankelijke verbolgenheid teruggekomen zijnde thans ongezind z n h t ministerie ernstig te bestrijden De otaats oommisiie voor het indienen eener Toordraoht omtrent de wijze van samenstelling van den Parijsohen gemeenteraad is up hare onlangs genomen bcsluiien i i eene volgenut hijeeukomsi teruggekomeu Zij heeft i amelijk thans besloten voor te stellen dat slechts een gedeelte der leilen van den raad door het algemeene stemrecht zal worden verkozen en dat de overige leden de helft of het derde gedeelte of door hut uitvoeren I bewind of door het wetgevend lichaam of door andere bestaande lichamen benoemd ullen worden Op voorstel van den minister van oorloghebben 751 veroordeelde militairen geheel of gedeeltelijke kwijtschelding hunner straf bekomen 4U8namelgk ijn geheel ontslagen terwijl 383 ecne vermiudering in straf verkregen Mgr iinonlhiac bisschop van ürenoble isdoor de rege ring gekozen om wijlen den kardinaalBonald nU narlabisschop ran Lyon te vervangen Hy wordt als een betrekkelijk zeer liberaal en eenigermale Gallikiiaiisch geestelijke beschouwd i e administratie voor den openbaren onderstand te Varijs heeft terzake van de weigering derdirecticD van de schouwburgen om de armen belasting op te brengen onmiddellijk rechtsvervolgingeningesteld De zaak der directeuren is door den president van het keiz gerechtshof der Seine naar de terechtzitting der eerste currectioneele kamer verwezen Intusschcn heeft hij vit aanmerking van bet dringende van hel geval de genoemde administratie gemachtigd de hi ffing vuurt te zetten en zich daarbij des noods door den sterken arm tedueu bestaan De verklaring die de minister van binnenlaudsche zaken den Ü3n Februari in de Lamer heeft afgelegd omtrent de oHicieeli candidaturen is dit rii van lul j e commissie voor de decentralisatie zal zich AfschaCRng der onderprefetien door geen meei te benoemen BELGIË Aan de leden der kamer is het verslag rondgedeeld van den financieelen toestand dfls lands op l Jauimri 187 Men weet dat de dienst van 18G8 een batig saldo van drie millioen francs heeft opgeleverd door middel waarvan openbare werken e den aangelegd Over 1809 blijken de uitgaven W3 +l 2 00U franjs bedragen te hebben tegen eene inkomst vau 184 millioeu weshalve er een batig saldo aanwe ig is van ongeveer iO j raillioen waarbij nog 3 millicen gevoegd moeten worden die voortspruiten uit de uildclging der 4 pets schuld De toestand wijst nlzoo voorspoed aan De minister van financiën heeft aangekondigd dat het batig sildo voornamelijk zal worden aangewend in het belang van het openbaar onderwijs en van de remuneratie der militie DUITSCHLAND De minislerieele crisis in Beieren is thans in zóuvc beslist dat graaf ISray lleiersch gezant te Wee en zich bereid hcsft veiklaard om voorloopig de portefeuille van buitenlandsche zaken aan te nemen Prins Hohenlohe heeft het voorzilte chap van den staatsraad nedergelegd van de leden afscheid genomen en het presidentschap voorloopig aan prins Lentpold opgedragen De quwatie van het wegruimen van het monument van Langensalza is onlangs in tweede instantie beslist Het vonnis ten laste van den garnizoenskommaiulant is vernietigd dat legen den opperbevelhebber der troepen is bevestigd De huufilcominiscie voor de intvendige zending te Berlijn heeft voor het beste geschrift datde arbeidersquaestie en hare oplossing in christelijkelhischen zin behandelt een prys van 4011 thaler uitgeloofd De mededingers moeten in hunne stukken bewij en geven van degelijke wetenschap maartevens zich meester toonen over den vorm zoodatontwikkelde meiischen uit alle kringen hen gaarnezullen le eii De beoordeelaars zullen zijn Prof Naise in Bonn de raadsheer Karl Sarasin in Ba el de handelsraad Delius in Bielefeld en de predikantOldenbcrg in Berlijn De anlwoorden op deze prijsvraag moeien vóór 1 april 187 1 bij den eerstgenociude worden ingezoiulen De staatsschuld bedraagt op dit oogenblib 684 g millioen francs valt niet te ontkennen niet vrg vau dubbel innigheid en zij erpt een schaduw op het heldere tafereel dat ons omtrent de eensf ezindheid der parlementaire ministers geschetst wordt Het legen leel moge nog zoozeer beweerd voorden er zijn elementen in hel kabinet die oml ent sommige gewichtige punten niet met de meerderheid overeenstemmen Zoo wordt ook verzekerd dat de bezuinigingsplannen van den miPiister van financicn verzet vinden bij zijn collega voor oorlog die alles op grooten militairen voet wil houden en in dat opzicht de nagedaeltenis van zyn voorganger den maarschalk Niel eer wil aandoen O O S T E N R TT K De werkstaking onder de drukkers en zeilers schgnt haar einde te naderen liet nieuwe tnrief der looneii heeft velen naar de werkplaatsen terug doen keeren en anderen staan gereed dal voorbeeld te volgen Nu echter dreigen weder andere werklieden met arbcidstakiug indien hunne positie niet verbeterd wordt SPANJE N iar men uil Madrid meldt is het eene groote teleurstelling voor de Carlisten dat don Carlos Ie Lyon door de Fransche overheid aangelioiid in en naar fieniive teruggezonden is uitsicl van den aanvang des opstands is het onvermijdelijk gevolg daarvan Intusschen neemt de regeering bij voortduring ernslige voorzorgsmaatregelen voor alle mogelijke voorvallen doch hoe zij de kosten daarvan goedmaken zal kan niem nd zeggen immers de schatkist is ledig en eene geldleeuiug in hel buitenland is eene onmogelijkheid B ft j 3SX ji PORTUGAL De toestand is ten gevolge van de impopulariteit van het ministerie zeer gespannen De regeering legt veel militair vertoon Ie Lissabon aan den dag om op die wij c ilc bevolking ontzag in Ic boezemen Under anderen voert zij de stukken geschut telkens door de stralen Het gon enienient gaat te werk zegt hel Jmirnal de Ooiumeirio een der invloediijkste bladen alsof elk oogenblik een oproer kan uiibiirsten iMaar het oproer bestaai slechls in de verbeeliliiig der minis ers Algemeen wordt op de ver MjdLrmg van hel kabinet n uigcdrongeii ook de grijze hertog van Saldniiha mooi dt i koning Heden zat ia den senaat de discussie beginnen over bet ontwerp senaatsbesluit tot ufschatling van art 67 der constitutie betreffende de benoeming der maires Dit ontwerp moet bij de commissie vei l oppositie gevonden hebben In de commissie hebben trouwens eeuige ond ministers zitting en voor den is het parlementaire régime een keurslijf dat hen in hunne bewegingen op autoritair gebied maar al te zeer hindert Intusschen moet men du oppositie der hecren senatoren niel overschatten Zjj pruttelen en klagen cSeiijk oude lieden die veel zien veranderen gewoon ijk doen maar als het op stemmen aankomt vergeten zy zich niet af Ie vragen Wat wil de kei cr Men leest Ml 7iu ideur Toer het kabinet van 2 Jan optrad nad het in de eerste plaats het oproer te bekampen Dank zij zijne energische houding waarin het door alle eerlijke en gematigde liueralen ondeisleund werd is deze eerste hindernis overwonnen Heden heeft bet met andere vijanden te doen met hen die men de hofpartij noemen kan die nadat zij onder allerlei omstandigheden de dienares en helpster der persoonlijke regcering geweest is nu door de invoering van het constitutioneel eyileeia haar invloed en hare belangen bedteigd ziet Wij zijn aan de waarheid verplicht te erkennen dat tot nog tue alle pogingen um den souverein in de iutngen te verwikkelen welke zijiic regcering bedreigen vruchteloos gebleven zijn Met eene oprechtheid en grootheid van ziel die misschien onder voorbeeld zijn blijft de keizer onwankelbaar op het coiistilulioneele terrein en de volmaakste overeenstemming blijft tussohen hem en zijne ministers beslaan Het is dus van belang dat de openbare meening zieh niet door insinuation der reactionnaire pers op een dwaalweg laat voeren en de zwarigheden niet overdrijft want deze liggen niet zoozeer il de oiiiitaiidiglieden als in de verbittering en den tegeiiaiiind eener minderheid wier politieke rol uitgespeeld is ytmm