Goudsche Courant, zondag 6 maart 1870

D overtuiging bereid niet als despoot maar als legaal autocraiit het geschokte gezag Ie herstellau Dien zullen wij niet dankbare hunden aangrijpen aan diens leiiling zullen wij ons gaarne overgeven al had hij gceu agrarische wet in zijne portereuiilc De heer vau Lynden v üeg of de regeling vau do uitgifte in erfpacht werkelijk het hoofdmoment der wel was Uij betwijfelde dit eu wees op de openhartige verklaring van den heer Miraudulle di als t ware te kennen gaf we nemen de wet aan niet zoo zeer om hetgeen de wet voorschrijft maar om hetgeen uit die wet kan voortvlocijeu Was dat zóu dan had de wet eene andere strekking die uiet in de uet i etve ligt Spr zou dan ook wenBchen dat de minister de wet terugbracht tot de beplinge des heereii Trakraneu zooals die door de kamer gewijzigd is en dat al het verdere zoo noodig later en afzonderlijk zal worden geregeld Do heer van Voorthuyzen geloofde niet dat er onverzoeol ken in de kamer zgn gelijk men in de discussie had beweerd immers ook de hecreu van I ynden en Heemskerk Az hadden verklaard I dat onder zekere voorwaarden de net vooj hen aannemelijk kou worden jok spr meende dat het I geen onmogelijk werk is het werk van den minister I aannemelijk Ie maken Ue heer v d llucht verklaarde zich voorde wfit Nadat de miuister de verschillende sprekers op nieuw had beantwoord werden de algemeenn beraadslagingen gesloten Het heeft H M de Koningin behaagd mejufvr I Betsy Perk redactrice van Ome Itoepint orgaan voor de Nederlandsche Vrouw door lioogstdeszelfs secretaris te verwittigen dal zij zich gaarne onder hare abonnenten zag geplaatst Opmerkelijk is het dat juist H M het tweede duizendtal abonnenten heeft geopend Voorzeker een I getal waarin nog zelden en periodiek blad voor de verschoning van het t veedc nummer zich mocht verheugen I Men sshrijfl uit Bergambacht dd 3 Maart Door de hoofdingelanden van den Krimpencr I waard zijn in de vergadering te Stolwijkcrsluis op 2 Maart jl ter vervulling van 2 vacatures als hoogheemraad de navolgende drietallen van canJi daten opgemaakt de hecren 11 A lluogendijk Ie Ouderkerk op den Usel T Hnyzer te Krimpen op de Lek en A llijkaart te Ouderkerk op den IJsel P van t Holt Slolk te Ouderkerk op den IJsclj J van den Heuvel te Zuidbroek gemeente Bcrg Ambacht en C de Jong te Berkenwoude Men schrijft ons uit Oudew iter dd 2 Maart Gisteren avond hadden we hier een extralje De heer Fürstner van Gouda vergastte de ledea van het Nut tegelijk op eene lezing en bijdrage Nu is dat op zich elf nog zoo n wonder uiet men ziet zoo iets meer Maar wanneer daar muziek eu zang bij te pus komt dan interesseert zulks bijzonder Meenigecn die anders nog al eens eene keer overspringt meent in dat geval vooral niet te mogen niiiiikeeren Ditmaal was het dan ook de moeite ruimschoots waard Het ging ons met de lezing van den heer l iirstuer ttls met zoo menig Lied ohne Worte enmet zno menige preek zonder tekst toen we daarden inhoud zoo recht genoten vergalen we haast dat hier van den alledaagseher vorm af gewekenwerd of liever ge egd die afwijking maakt er delezing te bevnlliger en boeijender om De boochvhipnaar de ijzersmelterij zuoals we die van den heerF hoorden as mede een genoi De heer Kwastvan Gouda en een viertal Oudewiitersche hoerenadsistcerden ZEd dnarbij voor zoover het de daarbiji behoorende muziek en zang betrof Een paar hee 1 ren officieren van Gouda gaven daarna nog elk eene I bijdrage ten beste terwijl een en ander door piano muziek van den heer Kwast en de heeren van t Kruijs en Kiewiet de Jonge afgewisseld werd We zouden van deze gelegenheid niet gerept hebI ben hielden we ons niet oveilnigd dat de manier waarop de nutsvergaderingen met dnraes gehoudenworden zoo machtig veel afdoet aan de opgewektheid waarmee men nutniiarts gaat Wij voorons zijn er uitmuntend mee in onzen schik dat hetbestuur van ons departement zoüder daarom de kasin ongelegenheid te brei gcn dezen weg opgaat enverder hoopl op te gnnn Zulk nut houden komtons zeer geschikt voor om een ietwat anderen oonin menige nnisvcrgaderiiig te brengen We houdeni het er looh voor dat lul er vooral niet minder pleizierig en nutlig om zou gaan als hel hier en daar wat minder zoo genaamd deftig toeging Immers de toon maakt de muziek Woensdag werd te Amsterdam de algemeene vergadering van het schoolverbond gehouden die s avonds werd vourtije et Er waren behalve het hoofdbestuur leden tegeiiwocirdig Nadat do president do heer Mulder ocnc openingsrede hnd gehouden bracht de secretaris Ds Hurting een verslag uit van de handelingen van het hoofdbestuur waaraan wij onileeueii dat zich reeds Jl afdeelingen met 550U leden olTiciecl hebbon geconstitueerd Daarna kwam hot reglement in behandeling Op art 1 werd een amendement verworpen om de bepaling op te nemen dat de bond ook het volhondertoija zou trachten te verbeteren Het artikel werd ten slotte aangenomen zooals het door de commissie was voorgesteld nl het Schoolverbond beeft ten doel allerwege iu ons vaderland een geregeld schoolbezoek te bevorderen Art 2 Vcrmgding van het kreuken vnn iemands godsdienstige gevoelens werd na bestrijding geschrapt onder de aanneming van eene motie van dezen houd II De vergadering als beginsel vaststel endc dat de handelingen van het schoolverbond zich moeten kenmerken door stipte onpartijdigheid met betrekking tot de godsdienstige gevoelens zijner leden is van oordeel dat van dit beginsel niet afzonderlijk melding behoeft gemaakt te worden in dit reglement De artt 4 5 6 en volgende worden met geringe wijzigingen aangenomen nadat daarbij de voorstellen lot invoering van of onder oek naar het wen chelijke van leerplichtigheid werden verworpen Omtrent de contributie is bepaald dat die ulgemceii op ƒ 0 50 wordt gesteld waarvan 1 3 voor het hoofdbestuur Bij een nieuw artikel in plaats van art 18 is bepaald dat er algeineene leden kunnen zijn die zich niet aan een afdeeling kunnen of willen aansluiten Een tvveede uienw artikel luidt Vrouwelijke leden die geen lid eener afdeeling wenschen te worden kunnen eene afzonderlijke vereeiiiging vormen Alle andere artikelen zijn hetzij ongewijzigil hetzij zonder ingrijpende wijzigingen goedgekeurd Het reglement is in zijn geheel aangenomen Nadat de president de vergadering hiermede geluk had gewenscht heeft Ds llartiiig den bund vour geconstitueerd verklaard Het mandaat van het voorloopig hoofdbesUiar is lot de algem vcrgailering in Mei a s verlengd De vergaderiiig is hierop gesloten De spoorwcglijn an Gropingen op Meppelnadert hare voltooiing Reeds sedert eenigcn tijilloopen daarover ballasllreinen De opneming doorden raad van toezicht z l eerlang plaats hebben terwijl de opening voor het pub iek verkeer inhet voorjaar zal geschieden In de verg van burgerplicht te Rotterdam heeft dr Lamping over den kiescensns het wourd gevoerd en is nadat diens vordracht tot eenige gedachten wisseling aanleiding kid gegeven door de vergadering deze conclusie aangenomen i dat ten opzichte van den census eene wijziging dringend noodzakelijk is in dier voege dat voor den census in aanmerking komen niet enkel de rijks maar ook de provinciale en gemeentelijke direnie belastingen en dal vooral tot wegneming der Jiigelijkheid er op nieuw eene regeling van den census behoort Ie worden gein iakt overeenkomstig de plnalselijke gesteldheid opdat zooveel mogelijk alle geschikte eleraiiilen tot het kiesrecht worden toegelaten De Siaats Couraut bevat de overeenkomst krachtens machiiging des koniiigs aangegaan door denminisier van koloniën inel de bh G J Boelen J G Bunge en Boissevain te Amslcrdaui uitmakende de commissie ter bevordering van nationalestooinvnart op Nedefl Indië onder bescherming vanZ K H prins Hendrik der Nederlanden De commissie zal tot 15 mei 1870 werkzaam kunnen zijnmet het vestigen van eene naamlooze venuoolsohap Mocht die vennootechap op 15 mei 1870 nog nietgevestigd zijn dan verblijft het aan de regeering omdezen termijn al of niet te verlengen In het laatstegeval is de overeenkomst vervallen Van de vereeniging tot het verleeneu van hulpaan minvermogende ooglijders voor ZnidHolland gevesligd Ie liolierdam is Ihans het vierde verslag over het jaar I8li vers heiien Het blijkt daaruitdat de werkkring der vcrepiiigiiig zich voortdurend uitbreidt werden toch in ISfifi aan 383 personen 20 5 adviezen verstrekt in IStiS werden aan 2178 personen 137 Ifi adviezen gegeven r oodat met rechtmag gezegd orden dat door de vestiging der vereeniging aan eene belioeflc werd voldaan Onderde 2172 personen aan wie hulp werd verleend woonden er 11 Il of 71 pel Ie Éotterdam en 62i of 24 pet in 74 andere gemeenten in Zuid Holland j lil of nagenoeg 2 pel luidden hunne woonplaatsen in 2 1 genieeiileii n andere provinciën of buiten NeileiLiiid Alle noodigc geiiectiniddelcn en verbandslukken werden kosteloos verstrekt Aan vier per sonen werd een kunsloog bezorgd Ken hniiderdlal kleine opcralien niet rnedegerekend ilee hel geiiil der knnstbewerkingen lot 15 Over hei ulgemeen mocht de uitslag daarvan gunstig genoemd worden Gro tc lot wordt door het bestuur gebracht aan den heei dr 11 de Haas die niet ophoudt met belangeloozen ijver zijne beste krachten ten behoeve der lyders die zich aanmelden nan te wenden De vereeniging mochl in het afgeloopen jaar vele blijken Van sympathie ondervinden behalve eenige giflen beliep hel bedrag van de oontributiiiu der leden 1839 86 Mag zij dus van bloeien belangstelling gewagen veel bleef er uog Ie doen overig eu daaronder moet in de eerste plaats gerangschikt worden het verkrijgen eener ruimer looaliteit zoowel in het belang van den doder als iu dat van de patiënten De thans gebruikt wordende vertrekken de behandelen de wachtkamer hebben ieder nog geen 70 kubiek meters inhoud Wel had men getracht in dat gebrek te voorzien maar gewichtige bezwaren hadden zich tegen de veiivezentl king opgedaan Het bezit van een eigen gebouw bigft bet iievelingsdenkbeeld des besluurs en reeds is ongeveer 41 OU voor dat doel beschikbaar Zoowel vnor dal plan als voor de meer en meer toenemende uitgiven voor verplegingskosten blijft het vastelijk vertrouwen op de toeneincnde liefdadigheid van begunstigers zoowel biiiiieii als buiten llollerdam Men schrijft uit hel eiland Voorne dd 8 maart De vree s dal de wintertarwe voor l giootsledeel bevroren zou zijn blijft gelukkig ongegrond Iewezen Wanneer althans het droge en za hie wedereenige dagen aanhoudt zal geen enkel stuk verlorenzijn De ontwikkeling van de tarwe is voor dentijd van het jaar dan ook buitengewoon Onder het opschrift jeugdige herders bezigmet het zoeken vnn kudden wijst de Pull Mali Gazette pp de zonderlinge gcivooule die in Engelandmeer eu meer in zwang komt dat predikuiien dieeene plants zoeken zich per advertentie aanbevelenof doen recoium indeeren De zonderlingste aanbevelingen worden in die aaiikoudigingen gevonden Zoo belooft de een dat hij niet dan zijn eigen preeken zal voordragen de ander dat hij niets dangoed zal doen de advertentie van een derdeluiilt als volgt Een herdershond vroeger eenverscheurende wolf tracht afgedwaalde zielen op het spoor Ie komen en ze te bekeeren S ilariswordv niet verlingd Een beschrijving van zijn loopbaan franco tegen inzending van zes postzegels eu Naar men verneemt zal bij genoegzame deelneming met 1 april u s een nieuw KeektiJad te s Hage verschijnen gewijd aan het puliliewe en inzonderheid bednelende de genuemepolitie vour ie lichten en een vraagbaak te zijn voor hoofd on andere ambtenaren van dien zoo nuttigen en Ie vaak nog miskenden lak der gemeente aduiinislratie De JV lioit Ct behandelt de postwet enlaat vooral uitkomen dat het n l aangaat het uniformport te bciilrijden om den nood van de schatkist want hel brievenport is geene betasting maarloon voor bewezen dienst de behoeften van denstaat moeien door belaslingen en niet door opbrengsten eener industrie worden gedekt De stiat heefthet monopolie vuu het brievenvervoer maar hijoefent het bedrijf uit in t algemecu belang en mager geen bepaalde eaak van opbrengsten van maken Zoolang er dus een batig saldo is moet men verbeteren In 1816 ontving men 1 224 127 voorbrieven in 1S48 nog slechts ƒ 1 367 447 en sindsde hervcriniiig eu twee portverminderingen in 1849 reeds ƒ 2 140 250 In 1849 werd er voor depesterij intiisschen slechl s 479 122 uitgegeven enin 18Ö9 1 344 300 in 1849 was er 871 430 en in I8fi9 ƒ 1 301 950 win l I er bij t uniformport eene vermindering van wiiisv tt vreezen zezal niet groot zijn en neemt in eik geval de verplichting van verbetering niet weg De Frietiche Cour klaagt Een blad uit tegeven is een zeer onaangeDaam iels Bevat het Ieveel staalkundige zaken dan wil men het niet lezen staat er Ie min in dan wil men hc niethebben Is de letter wut groot dan vindt mendat er niet gegeven ordt voor zijn geld is detype wat klein dan kan men het uiet lezen Nemen we tclfgranimen op dan wordt er gezegd datwij leugens vsricllenj nemen wij ze niet op danwordt er gezegd dat wij achteraankomen en zeweg Uien om elfekt Ie maken Hebben wc eenaardigheid opgeimiuen dan vindt men dat wij altijd onzin verkoopeii indien we er geen opntmeii dan behouren wc tol de sullVrs liulien we eijienwerk leveren hoort men zeggen dat wij iiooil leii een tlink stuk overnemen als wij iels ovcnieiiieii dat er in ons blad niets slaat dal iiiel reeds in een ander blad ie le i ii nas Indien n ij iels tjuil jaj ii ii Hjn iilill im