Goudsche Courant, zondag 6 maart 1870

Mevrouw KIST ie Gouda vorlaugt raet MEI witü KEUKEN MEI D y TE HU Uil imiiio MEI a s de BUITENPLAATS AcÜeliovtMi mot WANDELING TUIN en BOOMGAARD oven buiten Gouda aan dun lloiterdamHChe diik te bevragen in persoon ot niet frnnco brieven bii den Heer C J BREDlUSto Woerden of den Mr Scliüder T C BOltST te Gouda UIT DE HAND TE KOOP op een voornaam Dorp bij Gouda ten goed onderhouden en ruim HUIS EN ERF waarin Kruidenierswinkel en Slijterij sedert onheugelijke jaren niet goed gevolg is en lOg worde uitgeoefend Te bevragen met m ifo bi evcn bij J W CUIJPERS op de Gouwe te Gouda Men vraagt TE HUUR tegen Mei of Augustus een Heerenhuisje met drie of vier Kamers Keuken enz Adres met franco brieven onder letters V G b j den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Gouda Een gep Officier door ontbinding eener maatschappij dezer dagen buiten betiekking geraakt zijnde zag zich gaarne hier of elders weder geplaatst onverschillig in welke Adres met franco brieven onder letter M aan het Bureau dezer Courant Volgens de zamenstelling van den Geheinsen Hofraad en Professor in de medicijnen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLLWERCKsche BORST BONBONS sedert 30 jaren als genezend en verzachtend bij hoesten heesclilieid luchtpijp keelknobbel en chronische longen ontsteking heilzaam bevonden Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar huUt C THIM Weduwnaar van C A van bfcit Undt en A C LOMAN GouD i 4 M rt 1870 i iissjsis 1 NOG MEER I @ uittreksels van dank en crlieiniingssolirijven Jij 5g aan JOIIANN HüKF te Jkrlijn en diens M Mijne lieviftr lioesl is iloor liet oil van uw voorlrcllelijk MalZ B VÖiJAARS OFRUIllIING tot veel verminderde Prijzen bij V W D SCHENK Markt vau eene groote partij JAPONSTOFPEN IIEGENMANTELS DOEKEN LINNENS DIEMET LAKENS BUCKSKINS VESTEN Hlialen ïebruik fwenrUllt HII u uu ik uvhjix x7J u am = Extract ji lukkig geheel en al verilwe jljg IPSi i eii VÜTK A kapelaan te BognU huh r i n den 26 January 1S70 liet is fen S a ÖSö waar genoegen te ieii hoe Uw MalZ 110 W Extract dagelijksch meer aftrek vindt jffi I ÖS en de dankbaarheid te vernemen van de sjK I mi gebruikers die duor Uw MalZ ExtraCt 3 i iS geheel en al van hunne kwalen gene en 7ijn SBB Ijg S J G WULFF te Rotterdam UKd M s gelieve nog heden de gewone kwaiilUeit S9 M Tlir l tl t n l 1 U 5g den 10 Januarij 1870 Ik ben van öP den hoest waaraan ik geniinnen tijd leed eu 153 gp die niij eer very akle door MalZ ja fa Extract geheel hersteld K IIAAÖ w yjli ielo Mijn lijden wijkt zigtbinr bij lis Jl het gebruik van Uw Malz Extract j flj l Ik gevoel mij van dag tot dag beier en g g ih opgeruimder K WITT HerUjn 12 Pe M ml brunrij 1870 M se enz enz enz Mevrouw van AKEN te Alkmaar vraagt tegen MEI a s eene KEUK ENMEID tS gell p B J jg MalZ ExtraCt ie lalen be orgen Jiii üiie M l aleis van Z M den koning JSerhjn S s gevmagd bij J MULDER te GOUDA Voor geruimen tijd leende iemand alhier aan een zijner Bekenden een exemplaar van het Technologisch Woordenboek van Professor HEEREN en Doctor KARMARSCH 29 afleveringen Het is hem ontgaan aan wien De houder wordt Meefd verzocht het te bezorgen i j S UB b j den Uitgever dezer Courant ct S 5 fs W 3 i4 d c S5y B DÊPOT VAN FLES SC HEN vaii EKRD TIKUK te A ISTFJU AM rrinsnisraclit bij Umi AniSlel 7 480 steens voiirhanden alle soorten van i LLSSCllEN voor WIJN BIER en DRANKEN van deugtlzaam fabrikaat en tot billijke prijzen Centraal Dcpot Smalle Bloem1 54 te Amsterdam 5 markt bij deSulsteeg ï Sb SB ajkj Mede echt te verkrijgen te GoiiJa bij J te njl C V VBLiMiNaEN en te jroerdtu bij Henki 1 ftljïï J V 1 ÜLlKi B Meaae ktia uUecri ti nacop emn r hcoW 8t s jk bitnat tot te rj doüiit orilcn rJrz r J r ltci to ïi aen ae iuvcnag vaa het verplicht Tc lUUIi liet Kngelsclio Iftgerhu ia wijst de verplichting af ter oiiiU steu iiiig der weiklii dL j die uit nood wiUtu imiyreuieii la Uumciiiü hocrsuht bij voortduring gi uolü oukUüt cu gititiug Tc kampen is bnslotcn het hulpptTsonttl dor logero scholen met 7 oudervij crs te Tcrmoculereu Het schoolverboud bts mt reeds uit Jl otlleieel geconatitucerde nfdeeliugeu en omstnekc 550Ü ledtn Te Londen zijn stiernigevcehtcn te zien picadores met stompe de ïen8 en stuTeii met ufgckuoltc horens Kcnige studtmltn iju te Kayan gevangen genomen als Mudeplichtigeu aan dt laatate Hussis ehi aamenzvu nng lïe ehuluia iieemt sterk too in hit niiddtu van Kuiland Vorst CüuzB iB te Hudiaicbi toegelattn aU fgcvaaidigdc De inwoners vati St Uumingo hcbbt n zit met groote meerderheid vcrklaiiid oor de inlijving bij de Ver Sinten Werkstakingen ijn ontstaan te lamuie by Gunoble onder do myu verkcra te Miramoiit bij Peiigutux ondir de trieotvvevcro en te Arbrcsle Depart du Ulioue ouder de Acht jonge leden van het vorstelijk RCBliu ht van Mysore ziju naar Engeland gikomcu om buune opvoeding te voltooien Tc Moskou iCijn 3 feb bij het verbranden van ecu houten gebouw eU peihüntu omgekomen Aan de Koode Uivier ia eene tegeorevolutic nitgehrokcn onder de ËngeUebu kolooisteu zzz T zmr ü z zirrz Burgerlijke Stand OiuoiifcN Maart Picttr Cornells ouders J Ite em en P J van Horwegen 2 Evcrardus Johanuts oiideia M de Pater en J Takkcldy Kl abt th Johanna ouders J T Jaspers en E an Ueurckom 4 Maria Gerardina ouders Ji Steenwinkel en M Heelninn OvtBi frDKN 3 Maart J J Seliarleman 4 m 4 A M D Zeidenrijk 1 j 5 A StreelUnd 7 w BliK bcoov lcflru 1 111 zijn wij piirhjdig nl wiJ iels atkcurcu d m ijn wij ccrsle viUcrs dw u Mjkers en pessiraisini Nemen wij efn artil el op dal de dames liehu igt dan worden de mannen julotrsch indien wij ons niet aan hare vvcnsclieii onderwerpen dan heet ons blad ongeschikt voor de huiskamer Spreken we goed van de regeering dan egt men dal wij niet anders durven keuren wi iets af d in noemt men ons verraders LaatsteBerichten Parijs 4 Maart Hot Journal Officid deelt het decreet mede van 2 Maarl tot benoeming van Monsgr Gmoulhiae bisschop van Grenoble lot aartsbisschop vaii Lyon Florence Maart Pe Opiuione meldt dat de heer 8ella gisteren in het departement van financiën met een aanlal politieke personen eene conferentie heeft gebonden om hun advies in Ie winnen omtrent de ontwerpen van overeenkomsten in zake der spoorwegen welke stukken in de volgende week bij het parlement zullen worden ingediend De koning is heden morgen te Milaan aangekomen Fasth 4 Maart In de gisleren gehonden conferenlie der IVakparlij heeft de minister van eeredienst zijn ont erp van wet op de godsdienstvrijheid bekend gemaakt Daarin wordt de uitoefening van eiken cercdiensl en de oprichting va i godsdienstige gcnootschappe i vrijgesield Het huwelijk wordt voorts tot de burgerlijke adiniiiiatratie gebracht en aan de onders volle vrijheid onilrenl hei onderwijs der kinderen toegestaan AD rERT£NTI£r Londen 4 Maart De porte heeft eene circulaire tol de mogendheden gericht waarin ij hare Buzereine rechten op Montenegro handhaaft maar zich bereid verklaart eene gemengde commissie van Turken en Monlenegrijneu bijeen Ie roepen ten einde alle qutestien over privaat eigendom lol eene beslissing te brengen oS Getrouwd Parijs i Maart Tusscheu kuning Franijois en koningin Isabella is het lot eene schikking gekomen j het vroeger aangekondigde proces al derhalve niet plaals hebben Rome 3 Maart Op bevel van den paus is de Ouenatore llomano voor onbepaalden tijd geBchorst omdat het blad zich niei bekreunende om Ie tot zijne redactie gerichte waarschuwingen onder meer heeft gemeld dat Jon Carlos te Lyon een onderhoud heeft gehad met den ex hertog van Modcna Men gelooft dat de Oaseruatort Maandag weer zal mogen verschijnen Brussel Maan De Indépmdance behelst en beroep van verscheidene aanzienlijke leden van de liberale parij aan de liberalen in België Hunne medewerking wordt daarbij ingeroepen tot 1 eene uitbreiiiing van het kiesrecht de invoering van erplichl onderwijs 3 wy igii g van het belastingstelsel 4 hervorming van het defensiewe en en 5 herziening van de wetten op den eeredieiist en de vreemdelingen Reeds zijn elitiën in dien geest in omloop gebracht die op dit oogeublik eene menigte haudtcckeningen dragen Parijs 4 Maarl In de zitting van den senaat beeft de heer Kouher medegedeeld d il de lieeren Boinvilliers en Aguesseau hunne inlerpellalicn betreffende de ongeregekihei n Ie Parijs hebben ingetrokken De vergadering heeft daaraan bare adhesie geschonken Parijs 4 Maart De Frmi ah deelt een brief mede van den bisschop van Munipellier uit Uonie van ii7 IVbruari üme ejjt ilaarin dat de brief van bisschop L ival tegen Monsgr Dupanloup niet van dien a inl is dat een prelaal ieiis geheele leven eene heldhaftige toewijding aan hel pausdom wus ich daardoor geiroiïen kon gevoelen Hij voegt er bij dat zulk een manifest vóór elk besluit van het cjiicilie moet beschouwd worden als een aanval op de vrijheid van het concilie terwijl ieder hd de er vergadering aan dezelfde aanvallen is blootgesteld Op tie EiiR lni2 rootin en iii oorlog is n ISC J 7 tkrtig mül oeii gulrtfu bi uiiugil ii liet kgei met ruim 22UUO man xcrmii iVul Het NüoidtH bult iu til libcialf ii Te Washiiit ioii is cl U iiiiau loLgtlutLii Is liil mn dui BlIIUitt Oüuiii Itiuk vau A liniikmuü Gisteren ijn de leden van het wetgevend lichaam op lie luilleiien te dineren geneest Bij de e gelegenhei l beeft de kei cr formeel zijn besluit te kennen gegeven om onder de Icgenwooidigc omsl uidigheden mei oier Ie gaan lot eene ontbinding van het wi tgevpiul licha am