Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1870

xa 1870 Woensdag 9 Ma art jjo gQé GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namid De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEiJDAG In de Stad fjeschiedt de uitgave in den avoud van DINSDAG DONDERDAG en ZAÏEKDAÖ De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 KENNISGEVING Nationale Militie BUnGEMEESÏERen WETUOUDKllS van Gouda maktiu by deze bekend dal de Eerste iiitting van den Militieraad bedoeld bij art 86 der Wet van den 19 Augustus 1861 Stuatsblad n 72 zal plaat hebben op Miiandag den Sil Maart 1870 des middags ten 12 uur in het Raadhuis alh er In deze Zitting wo dt uitspraak gedaan omtrent De verschenen Vrijuilligers voor de militie i en de Loielingen die redoueu van Vrystelling hebban ingediend Terwijl daarin moeten verschynen Zy die vermeeneii vrgstelling te hebben wegens Ziekel ke Gesteldheid Gebrekso of QemU van de gevorderde Lengte Voorts wordt den Lotelingen herinnerd Dat hij die vryslclling verlangt wegens Broederdienst verpligt is volgens art 21 van het Koninklijk besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad n 46 het daarvoor vereisohte bewijsstuk uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de eerste Zitting vau den Militieraad wordt geopend by den Burgttmepster in te leveren en dat hij die voor bovengenoemdeu Militieraad niet is verschenen gehouden ordt geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst ordt aange vezen terwijl het niei ontvangen vun eeiie bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljct niet ontheft van de verpligting tot het verechijntu voor den Militieraad of tot het iudicnen van de tot slnvuig der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken GouPA aen 8 Maart 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DnOOGLEEVEU FORTUUN van HEltGEN IJZENDOültN Het Kiesrecht Van alle veranderingen door de grondwet van 1849 in ons staatsieven te weeg gebracht is zeker de rechtstreeksche invloed der burgers op den gang van zaken niet de minst belangrijke De tijden der gotrapte verkiezingen zouden reeds lang vergeten zjjn als de sameastelling der eerste kamer ons nog geen herinnering van die vroegere tijden bewaarde Rechtstreeksche verkiezingen van gemeenteraad provinciale staten en tweede kamer waren een vereischte bij de nieuvNe irdc iui aken De grondwet lie iuulile in i i iilf emeeii wie kiezer zou zijn l i ait 7 i wen tot kie ers vau leden dev iwi eile kiiiuer i iKlirinl ili ineerderjarif e iiiij e eteiien Nednlunders m hel Mille genot der burgerlijke en burgerschapsrechten en betalende in do directe belastingen een som die overeenkomstig met de plaatselgke gesteldheid doch niet beneden het bedrag van ƒ 20 noch boven dat van 160 in de kieswet zal worden vereischt Dezelfde kiezers kiezen volgens art 123 ook de leden voor de provinciale staten Voor kiezers van de leden van den gemeenteraad is volgens art 139 de helft der belastingsom voldoende Door de kieswet wordt het bedrag der belasting voor iedere gemeente vastgesteld Meer en meer wint de overiuiging veld dat de tegenwoordige wet niet voênc aan de behoefte voldoet dat aan ons tegenwoordig stelsel gebleken verbonden zjjn die dringend verbeteriog vr en Op vergaderingen en in geschriften is deze zaak i mIs herhaaldelijk ter sprake gebracht en de tijd kan niet ver zijn dat van wege do regeering ernstige voorstellen ter verbetering zuUeu worden gedaan Velen toch die door kennis volkomen in staat gerekend mogen worden om het kiesrecht uit te oefenen zijn daarvan verstoken omdat do som door hen in de directe belastingen betaald niet voldoende is anderen daarentegen die alle bekwaamheid missen om als zelfstandige kiezers op te treden bezitten het kiesrecht hun patcut ierschalt het hun Deze onregelmatigheid kan gedeeltelijk hersteld worden dot r verlaging van den census daardoor zal het getal kiezers aanmerkelijk vermeerderen en velen die nu buitengesloten zijn onder het getal kiezers opgenomen worden De groote vraag is thans evenwol hoever zal zich die uitbreiding van het kiesrecht uitstrekken De grondwet verzet zich stellig tegen het algemeen kiesrecht Al wordt het minimum algemeen aangenomen dan wordt toch nog ƒ 20 directe belasting vereischt en in de vroegere steden moge dit cijfer velen het kitarccht geven het getid kiezers ten platten llaude zal daardoor niet in evenredigheid vermeerderen en klaagt men nu wel eens dat de steden door het platte land beheerstht worden dan ztl zeker liel iiiij eKei nle jiliuits lielilien en depliittjliindslieMilluii j 111 veiseliiUeiide distruten d ior de steilelijKe liiMilliii die iMivendieii ook meestal lielei a iliei iii i sliileil is isersleiiid worden Maar al kunde het al eineeii stenifeelit met ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dags op den dag der uitgave de grondwet overeengebracht worden dan zoude de invoering toch zeer te betreuren zijn de overgang zoude te groot wezen en de gevolgen zeker niet tot nadeel des lands uitblijven Ons volk is nog niet ontwikkeld genoeg om van het algemeen stemrecht een nuttig gebruik te maken Hoe jammerlijk ziet het er nog dikwijls uit met de tegenwoordige kiezers Ter Rt mbus gedreven stemmen zij niet zelden op commando om den een of ander te believen zonder overtuiging Niemand zal zich wel op den toestand in Frankrijk willen beroepen tot aanprijzing van het algemeen stemrecht D ar toch is door het algemeen stemrecht een wetgevend lichat m bfleengebracht dat jaren lang de slaafsche dienaar van den nieuwen Cesar geweest is om misschien in het vervolg even slaafs de democratie of een andere partij te dienen Hebben ook de verkiezingen op kerkelijk gebied niet bewezen dat het algemeen stemrecht hier nog niet kan ingevoerd worden dat daarvan eerst na jaren sprake kan zijn Verlaging van den census over hel geheel met inachtneming van plaatselijke omstandigheden is met do tegenwoordige grondwet de eenigo wijze ter verbetering en vitbreitHng van ons kiesstelsel Sedert de invoering der kieswet is het belastingstelsel aanmerkelijk gewijzigd in vele gemeenten heeft men directe belastingen gekregen ter vervanging van afgeschafte acc nsen Wat verhindert om ook die directe belastingen hoofdelijke omslag enz onder de som die het kiesrecht verleent op te nemen daartegen verzet zich de grondwet niet Volgens de grondwet moet de som naar plaatselijke omstandigheden vastgesteld worden Wie kan men nu het meest bekend rekenen met den plaatselijken toestand Zouden dit de gemeenteraden niet zijn Waarom dan deze bij een herziening van den census niet verzocht om de som op te geven die door hen voor hun gemeente het meest gesol ikt geoordeeld wordt Vraagt men alleen advies vau den burgemeester of van het eollegie van burgemeester en wethouders dun zoude do zaak natuurlijk mi l goslotcMi deuren behandeld worden Moet de riuul luiviM ereM iliiti is ieder belaugstelleude m de gel i eiiliciil in de di u iën en liesluilen kennis te ueiueii en uli im dit noodi freoiirdeeld