Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1870

Op ilio wij7 al JU ii vooi i Mloiv K f to ec i censHK krij rii m vuoi lon door bevoogde rcrsonen de iiiei t gesclnklc rdeeld wordt en door de opeiibnre bcUaiid luig en de vaststeking d or U iiio e regeeriiig behoeft men voor piirHjdigiieid oen vrees te koesteren Herziening der Uestabel is ii alle ge allen noodzakel jk en w mogen van e azen ijverigen minister van binreulandsche nken spoedig ernstige poging dai Hoe vcrwaclilm BTJITENLAND P R A N K R IJ K V e Times heeft den tel st der liricveii vim den minister van builml iken aan ieiniind le Rome over het concilie luede edeclil Iliinne rohllieid is tot nog toe niet eersproken D uriii kie t D iru parlij voor die bisselioppen die mt de opposilie op het concilie behooien De Vaiii aiS deelt mede dut te Home eene dépêche van den minister ontvangen is in zeer eerliicdigei vorin waiiriii op de mededeeliug iiaiigedrongeu wordt van die voorstellen van het concilie die raet de politiek in betrekking staan DÜITSCHLAND Nooit zegt de Sclmabisclie Mercur heeft graaf Bismarck zijne imiionale politiek zou duidelijiv blootgelegd nis in ijiie redevoering van 24 l Vbr j l welke schijnbaar tegen een der eiichen van de na tionaalliberale partij zich veiveite liet debat tussohen den kanselier en die parlij hoe hevig op het oog was niets meer dan een huiselijke twist geen dispuut over beginselen maar opiivoudig over de middelen om het genieensnhnppelijk doel te bereiken Pe tegenstanders hebben dn eer goed gevoeld vandaa hun toorn legen de naliüiKial liberilen aan wie de eer toekomt die belangrijke verklaringen aan Bismarek le hebben ontlokt Opmerkelijk is de trotsche zelfbewustheid die daarin door lruall d it nu het grootste eu moeilijkste gedeelte der la ik is volbracht de rest van zelf zal komen en ilaarloe noch overijling noch Imilcngewone iii sp iniiing uoodig is In dien zin als eene aaiisltiiliiig aan het nntionani programma is Bismarck s redevoering ook in het buitenland opgevat Men ziet daar duidelijk in dat de Duitsche eenheid een zeer vreed aaai beloop zal nemen voor zoo ver de vreonide inmenging betreft Bismarck heeft door zijne s reiige politiek van onthouding ten aanzien der Zuid Duiiscl e staten op meesterlijke wijze die overtuiging gevued De Duitsche eenheid welke in 1848 nog van alle kanten door vijanden was omringd heeft allengs het burgerrecht in het slaatsiechielijk bewustzijn van Europa verkregen Die uverHiniiiiig is in w iarlieid grooter dan alle zegepralen in ISliÜ op het slagveld behaald Want ontegenzeggelijk heelt Europa gedurende de vier laatste jaren zich meer en meer met het denkbeeld vin een groot en eenig Duilscliland verzoend en erkent thans ronduii dat de voltooiing van Bismarck s re marbeid zoo goed als zeker is OOSTENRIJK De overmoed der Münteiicgnjiien heeft geleid tot eene boiung op Ooslenrijksch grondgebied in Dalmatie Van weeis ijden is vim de wapenen met doodclijk gevolg gebruik gemaakt Slechts scherpe en düortnsleiide maatregelen kunnen de woeste roovers der 7 Harte liergen wier belijdenis van hol christendom hun reeds al te veel sympathie verworven heeft tot het inachtnemen van het volkenrecht dwingen BINNENLAND Gouda 8 Maakï Met genoegin vernemen wij dat Mej Beersmans nogmaals on e slad zal bezoeken en optreden in het gunstig bekende en elders luet zooveel by l pegeven toonieUuik l roii v ui Gaarne wenscheu wij haar eene eivolle zaal toe Z M heeft aan II 1 Voorduin op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als plaatsverv kanlonr alhier Aangeiioraeii het beroip bij de llerv gemeente Ie Amsterdam door dr A Kuypcr predikant te Utrecht Tot Icelichtiog der onlwirpon viii wel tot vermiii iii il gfiufciilc n llfciiinjl eu Sluipi ijli m onliifui IIIiji M cnU Shiii eu lul veneuijiiiii lei i eiiimileii Aoorden Zuid lf uJiliium it en vji iejlliii Ier gemeente Broek wordt o i het navolgende gezegd in do mem f toelichlii g In de zitting van 18ll7 18öS werd oen wetsontwerp ingediend toi vereeniging der gemeente tiluipwljk met Reeuwk welk ontwer i door do eerste ka n r de stalcn geii r ial niet werd aangenomen De liiKiiuieele toestui I van Sluipwijk maakte gelijk in ie mem van to tot lat wcls ontuerp werd uileeiigezd reeds sedt rt iiigeniijd een voorldurend zelf laiidi bestaan di r genecale onmngelijk Die loesiaiid u sedert niet erbeiurd en de regecring hoeft het plichl gciclil een iiien on m iatregcl te beramen ten c lide iii dc e ie voorzit n Uij de iii age der rapporien zal blijken dat de voorn iains tc bezwaren weivipii ingebracht van den kam dor gemeenten Öiein ei Broek die beide hare zeiULindiglieid wonsclieii te behouden en ter v rdedigiii da irv m zich beioepen op den niet mgiiiisiicjoi loesi md waarin üeide thans vcrkeereii Hetgeen da irtegen over staat mag iiitusschon niet uit hel og vordei verloren Behalve toch dat de toestand der gemeenien niet ongunsliger zal worden wanneer hetgeen het algemeen belang geacht wordt le vorderen van elk een deel bij Gouda gevoegd wordt is het met te outkennen dat de gosteldhcid van beide gemeenien hare opheffing wettigt Noch Stein noch Broek hebben eene bebouwde kom en beide hebben eigenlijk slechts in naam een afzonderlijk bestaan Zij be iileu noch school noch racidhui en zijn van naburige gemeenien afhankelijk Het beweren van Sieiu dat hel aan Sluipwijk zou worden opgeoiferd is ongegrond wanneer gelijk het ontwerp bepaall de schulden van Slnipwijk ten laste van deze op te heden gemeente blijven Er kan ook geeiie oabillijkheid in gelegen zijn dat het meest bebouwde deel van Stein dal aan Gouda zal komen voor scholen cu andere inrichtingen van deze goiiieenle waarvan dat deel het genot heeft geldelijk bijdr ige Wal Broek betreft is wel de stichting ooner school reeds sederl jaren hangende doch deze zaak is lot nog toe niet tot het gewenschte einde gebracht en zal gemakkelijker haar beslag krijgen wanneer de voorgestelde vereeniging plaats heeft Behalve bij de gomoenlen Stein cii Broek zyn ook bij de commissie uit de ingezetenen van ZuidVVad dinxveeii bedenkingen gere cn De meerderheid dier commissie vreest hoogere lasten voor de ingezetenen tiezer gemeente m iar Verliest uit het oog de vermindering v in adminislraliekosten die door de vereeniging zal worden verkregen Tegen het gevoelen dier meerderheid weegt op dat van de meerderheid van den ra id die lereoht begreep dat de gemeenschappelijke belangen van de te vereenigen gemeenien vüordecliger eu beter uit céne haiul bestuurd zullen worden en dat de vereeniging tot meer welvaart der drie gemeenten leiden zal Kveiials bij don r iad van Zuid Waddinxvce i vond hel voorgestelde plan ook bijval niet alleen in do gcmceiile Sluipwijk maar ook in llecuwijk NoordWaddinxveen en Gouda voor zooveel elk dier gemeenten aangaat Kvenwel wordon nog enkele bedenkingen gema ikt eu wenschen geuit waaraan voor zooveel dit billijk scheen voldaan is doch die meestendeels als ongegrond te beschouwen zijn In de zitting van gisteren is inge omen een Helsüiilwcrp tot verhooging van hoofdst Vil C dor sla lsbegrooting voor 1870 herv eeredienst De minisicr van Bosse heeft cp eene vraag van den heer VVN LïNDl N toeg v egd dal hij onderzoek zou doen naar het juiste gelal gemeenien dal al of met was loegetredon tol de door hel algemeeti collegie voorgestelde organisatie van het kerkelijk beheer of zich die toetreding voorbehouden hadden De disouasie over de agrarische wel werd voortgezet De heer Thoubeuke heeft de hoofdbeginselen en de strekking der wet verdedigd Hebben ij nier wel te doen zeide die spreker o a meteene agrarische wet met het scheppen van een nieuwen loesland met eene nieuwe regeling van het Javaansch grondbezit Geldt het hier wat genoemd is den geheelen bodem van Java verhandelbaar te maken Of om het in één woord uit te drukken hebben we hier te doen met eene privaalreglclijke omwenteling Wordt hier eene omwenteling vim het be ilrecht van den Javaan aan den wetgever voorgelegd AVare zoo iels op deze wot toepasselijk zij zon in mij den minst gomakkelijken tcgonstander oiilmooten als eene zaak nog moer verwerpelijk voor Java dan voor ecuig land van Europa waar het geschreven logt veraiidorlijk naar afwisselende inzigicn geregeld is Maar wat bedooll deze wel en speciaal enaliiioa Deze wel doelt iiieia meer noch miiidor dan art 147 onzer grondwet en ari 77 reg regit op Indir toepasselijk le maken Dit ontworp dool iiiots anders dan den inlander onder de hoede van dien waarborg tegen ontzeliing van eigendom n i Iers dan tegen sclindeloossIcliiiiR ie biongcn D ve wet schenkt don inlanilor een waail org dat iiüo i het gonvcriiomdil noch iemand zijn grond za mogc i exploiteren maar dat het regt v m den Ja an op den voorgrond inoet staan Deze al is de verwezenlijking der kon proolamalic van Juli 18110 wiinrtegm de heer Hkemskeuk looh gewis niet protesteren zou en waarvan de woorden ons herinnerd worden in de mem v loei in dezer voege dat de koning nan de inla uler9 die grond bezilion in ii liividuccl on erfelijk of gomoiiitelijk gebruik de rkcnniiig van dat regt op dat gebruik wil verzekeril hebben Derhalve doen wij dcz e wel aannemeiido niet het tegendopl van hetgeen ons is viiorgidiouden als zouden wij hol grondbezit op Java mobilueion en dm greiid verhaniielbaar maken Voorts trad de spreker nog in oenige beschouw ingon over de rodunon die do lieor IIi i M3KERK voor zijn amendcnicnl had bijgebracht Over de vr iag of hel verbod van beschikking over den grond voor suikercultuur hier of in de suikerwot te liuia bolionrdo bestond ecu groot verschil van govoo on hetgeen oen langdniig debat ten gevolge had De heer Tiiohuecke stond het laatste de heer Miiiamuolle en de minisier het eerste gevoelen voor De minister trad ook nog in eene nadere beantwoording van ondersche dene sprekers Ten slotte hoeft de heer K h voorgesteld de suikercultuur uil art 3 weg te laten De minister vnu koloniën droeg eindelijk eene nieuwe redactie voor met het doel de uiteenloopeude gevoelens te conciliecren De minisier van binnenl zaken heeft by circulaire van 2 maart jl de aandacht van de commissarissen des konings iu de provincicn gevestigd op het voorkomen van cholera in Itusland en op de mogelijkheid gewezen dat de ziekte zich ook naar het westen van Europa zou kunnen uitbreiden De minister acht het wcnschelijk dat thans nu daartoe tijii is het noodige wordt gedaan lot preventieve bestrijding van die ziekte Te dien einde wenscht da minister dat de gemecutc besturon inzonderheid zorgdragen voor de openbire reinheid en voorgoed drinkwater De belangrijkheiil van deze twee hoofdzaken wordt in de circulaire nader uileengezet terwijl de minister wenscht dat in dezen tijdig overleg plaats hebbe tusschen do commissarissen dea kouings en de geneeskundige ambtenaren De Ormi Ct de oppositie legen het wetsontwerp op de bewaarscholen besprekende vindt die ongegrond en zegt daarvan o a wHet is een ongeluk dat de kerkelijke partijen alle maatschappelijke behoeften aan hare denkwijze willen ondergeschikt maken Het is haar niet genoeg dat zg volle vrijheid hebben om in hare eigen behoeften le voorzien neen zij willen dat de behoeften van anderen onbevredigd zullen blijven Het is haar niet genoeg dal zij niet gedwongen worden om van een onderwijs d it geen kerkelijke kleur draagt gebruik te maken zij willen dat ook anderen daarvan geen gebruik zullen maken Hot i haar niet genoeg dal zij volle vrijheid hebben om christelijke bewaarscholen en bewaarscholen onder bestuur van liefdezusters op te richten zij willen dat er geen andere bewaarscholen dan deze zullen mogen opgericht worden Zulke eisohen gaan te ver Blijkens het voorloopig verslag nopens het ontwerp tot wijziging der armenwet heeft het hoofddenkbeeld dezer voordracht de aanneming van het werkelijk verblijf als plaats waar de behoeftige onderstand van overheidswege kan vragen en de daaruit voortvloeiende afschaffing van het domicilie van ondersland en van het restitutie stelsel bij de groote meordorheid dor 45 leden die aan het onderzoek deel namen bijval gevonden De afsclialKug van dal robUtutiestelsel zal terwijl daardoor velerlei administratieve omslag wordt afgesneden medewerken tot spaarzamer bedeeling van de burgerlijke armbesturen die nu gemakkelijker verstrekt wordt als zijnde voor rekening van anderen terwijl ook het domicilie der reboorteplaals de strekking had om de plattelandsgemoenlon onevenredig le bezwaren met restitutie voor oilert j ircn naar de steden o elders vertrokken personen Minder algemeen vereenigde men zich met het beginsel dat de kosten van plaatsing en verzo ing van bedelaars en landloopors voorlaan zoudon komen ten laste van den staat Wekelijksch ovorzicht vaiT ehau delde in de tweede kamer der Staten Generaal 1869 1870 7 Maart De Agrarische wet is in behandeling Dit bericht kon men verleden Dinsdag in de meeste couiMnton Ic eii en we liopon dal de veronderstelling met al te gewaagd is dal ook ondci do burgers er wel zullen zijn geweest dic seduil de af