Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1870

m m mrnm BdnlTiiig van t dnptiind cgel in l rusdg bc it eenci courant k1i vouimimen de bti ladsl i ni in ü cr dit wpIsontHerp aUliiins eens geregeld It volgen l Verditnt die aaiidaclit ten volle en waiinter nen loo viiu die langgonkle wekiniluri nde bcriiadshgingeii voor t mes heeft dan moge e ambilie om dieletolgen nitl groot ijn lli ins gold liet immers een oiidermrp se lerl jiircn besproken tii loegehtht lu zeer beknopitn vorm in noorden gebraclii Weinig praatjes vooial ten eeiiig artikel waaiuit de giiisohe wet bestond kom dut is nog te doen oter een dag of dril is t lot der et beslist dat zal men er nu torh een van nemen t Moge i et ooamusont ZIJN als ccn feuilleton b v dat feuille on in ht Nooidtii maai dooi oo u dueussie te volgen gcrniikt men dm locli ook op de lioo te van liet onder erp Ln met vcrsdiin moed gaat men aan de hscussicn van den ceialen d ig en legt t blad met ntder voor tn aleir liet geheelc vtisiig is ten einde gebracht maar dan ook met een innig gevoel van elfvoldoening Den Het ngiarisch vietsonl erp heeft ook een veel deftiger naam boenel deze al tmielijk klissick is Waarom de minisler met licier van akkerwet heeft gesproken is met recht duidelijk tenzij dit woord voor een minister te eenvoudig is di ir stait eehler tegenover dat dan al vrij spoedig begrepen werd wat de minisier bij zijn el ml regelen Doch nu de officieele uaim zij is uiet minder dan et tot aanvulling vin irt fi3 van t regl op het be leid der regeering au Tsed Indie V anneer e dus nu nog maar neten at er iii dat aangehaalde art slaat dan zijn ne al een beel eind Het luidt aldns De gouverneur generaal mag geene gronden verkoopen In dit verbod zijn met begrepen kleine stukken gronds bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van nijver ieid De iou crneur geueraal kan gronden uitgeven in huur volgens regels bij algemeene verordening te stellen Onder die gronden norden met begrepen de zoodanige dooi de inlanders ontgonnen of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpin of dessi s behooiende Het doel der wotsvoordr loht is de belemmeringen die leot dit art aan het vrije verkeer worden toegebracht eg te nemen door deze bevoegdheid uit Ie breiden cd daaraan loe ie voegen het uitgeven vi n gronden in erfpacht en het toekennen van eigendom voorts het verbod om anders dan bij onteigening tegen schadevergoeding gronden voor de suikerculluii Ie bestemmen en het crguiinen aan de inhndtrs om de gronden te verhuren Onze dappeie zeehelden openden de beraadslagingen De heer i11 rsika3Z verklaarde zich reeds terstond tegen de net nu dit verbaast niemand evenmin als dit dat zijue lange citaten het geduld der eilegennoordiging al zeer spredig hadden uitgeput te meer daar hij citeerde nat voor niemand die leh althans eeiiigzins met t onder erp had bekend ge maakt onbekend k lu nezen Algemeenheden voorgedragen met t air van interessmlc bijzonderheden vinden zelden een a indachtig gehoor Als de hrcr N toch spreken nilde as l zeker ma ir t best dat hij wat vroeg k am en het eerst op d lijsl teellende De heer DE Casfmbiioot as niet zoo gedecideerd wat hij met zijn slem zou aanvansm Hel groot verlangen dat op Java eindelijk reclils zekerheid ou worden geveiligd zon ellicht zoo sterk zijn dat hij ovei enkele zwarigheden kon heenstappen maar dnn moest er nog veel venindi ren Deze spreker brachv voorts een aardige variatie in t vnsle de gcichle afgevaardigde bij vond t ge pasier van nju geaeh en napenbroedei den heer IllIls lus Ie spreken l Verdient wel eeiiige navolging tol bemi jding dei eeiitoonigheid Wc gelooveii d it het diliat veel ainusaiilei zou zijn nan neer op die wij e eenige variulie erd aangebracht en dat voortiiaii d geiehie generaal doniiiie of dokier den geaeliUii otricier van jn lilic koopinnn of nilvociil aansprak Behalve de l e geiioemdin voerden dien eersten dag nog dl lih H vs iijun ii a Uio het woord De laatste oiilegi 11 i g ilijk en kundig man ii vooril ctii goed piikii die cehtir t gebeurt meer door zijne beelden en bloemen nel at al lo woordinrijk ordt wis met zoo gekant to eii de et nis de eirsle al kon ook hij daaraiii ouinogilijk zijiie goedkeurende slem geven Opmerking Mrdient het dat nit de redevoeringin van du vieilui zoo veel vernehil van gevoelen zich oppiibi in dat aan oveifcnslomming wel iiimmei te denken vali n h ilve althans wil drie huuiiir betrefi op deu dig der stemmingen Van den heer v Sypisrr N it men gewoon dat liij peisonaliieiteu ilsb ij eii aaiivoirt Zie hier een staaltje van zijn talent De laatste me inorie van beaiitnoordmg in een dagbl id misscliiin met geheel ten oiireclile eene memorie van bespoltiiig genoemd levert daarvan menig beniji Voor hen tlie de meerderheid vorincii de vienden iiiels dan welwillendheid op elke vriag een antwoord of eene referte iin hetgeen door de vrienden lu het vcislag was gezegd Aan de minderheid aan hen die niet lol de vrienden behooren wordt zelfs op de iniest belangrijke vi igen geen enkel woord tot niilHüord gegund l och zal ik kortheidshalve bij de behandeling van deze queestie my gedwongen zien om hetgeen ik te zeggen heb in den voim eener vraag Ie kleeden Jk vraag d nrop geen antwoord anü den minister ik hecht d lar ook niet veel aan Zoodra het loch aken aii eeiiig b Uii geldt ziju de antwoorden des ministers m dei regel zoo duister en nevelachtig dat zij geen litht verspreiden Men kan gerust in plaats van in een dagblad lezen in het Dagblad Daarin alleen behooren dergelijke fraiiigheden t huis maar l schijnt dat ook voor de kamerleden het spreekwoord die met pek omgaat wordt er mede besmet waarheid behelst uit ook de heer Heemsklrk Az voerde Dagbladlaal toen hij zeide liet is ongaarne dat ik thans het woord voer doch ik doe het uu een gevoel van plicht Ongaarne omdat ik het UI bet bei ing van de discussie hoog uoodig zou ach en dit de reeks van redevoeringen die beznaren vin algemeenen aard over du ets on weip inhouden mre al ewisseld door sprekers die zich da ir vuor verklirm liet behoeft geen beloog dit de discussie ei bij zou innen wanneer er meer afwisseling vTn zitnsnijze plaats had Mtiir daarrii boven onze geachte medelidcii i ui de richling dii thans door den munster van kolomen gevolgd orili moeten het mij met kwihjk nemen wanneer ik zeg dat het geen houding lieeft en ook n et vol Ie honden is dat de pirlij vin actie zoo als zij zich gaarne noemt zich kenmerkt door imctie Ja die party voor zoover zij liiir in üeze kamer verlegenHüorili ers vindt is hel laii h iren goeden n i im virsehuldigd de redenen Uiii Ie zeilen die hur nelligt zullen lopeii een wcls ontwerp als het tegenuoordige Ie steunej Daarbuiten toch bestaat eene rigiuig die niemand zil het onlkenneii die den toestand van hel oogm hk gade luii voor ge in acht al at afbreuk dut aiii de inkomsten en aiii hel ge l g van het moedi rland in de overzeesche beziltingen Lr moet geen schijn overblijven dat men bij de discu sie tussclien de volksvertegeiinouidigers over een ge ichtig oninerp Indie betuftciide op eenig ander lerrein tiat van neeiszijdpii dm lm iTrem vaa s lands belang en van do bdaiigin lii r bilde De heer v SvprsTFYN eindigde zyne rede met de noorden Ik hoop in hel bel mg v in Nedcrl iiid dat het noodlot nitt zal willen dat deze wet zal orden aaiigeiiotnen lerstond daarop slond de heer v Loon op en men had grond te verwachten dat de e chrisien tegen dien il van t noodlot op zou komen Doch neen hij liet het ergerlijke woord rusten hy had wat anders mede Ie deelen Hy 1st vm Indie niet veel af ma ir dat de a inneming der et een nagel aan de doodkist vin Nederland zru zyn dit ist hy De man die yvert voor t opdringen van weslersehe godsdienstbeu rippen aan oosteilingen die mm kuit zich niii tegen l versprei len van esteisclie rechtsLegrippeii onder diezelfde bevolking De heer MiiivNuoiii as de eerste die althans eenige d iiikbairheid zeide Ie hebbeu voor lit oiit crp Het liet hem echur onvoldaan blond er vidgdio hel noribel der vorigi sprekers te veel in luj OU er nog meer iii tnschcn llij zou tde siüf tDinninniil be it de hiercdienslen en het luidr iilesli l i I ook UI i i e ml willtii geregeld zuil o t d igtn dunidui de ilg beriidsl zonder dal teiiig luerknairdig aigument erd aangevoerd Het nas rn bleef een spiegolgevcphl zonder ander givolg dan afmatting Leut aan t eiii h vm de zitling van Donderdig sloot de gouvernement om grond in erfpacht te geven Len amendement van den heer cf asimbiioot heeft de strekking om van de uitgifte iii erfpacht uit ie sluiten de gouvernemenls koflituuipn de djillien andere houlbossehen en gronden bmnen zekeren afstand van gouvernemenis aanpl intiiigen De discussie ovir de e alinea s is Ziterdig geëindigd en die over al 8 aangevangen La atste Berichten Parijs Maart De heer Le Hou heeft m de kamer dregcering geïnterpelleerd over de aniige legeuheden van Algeiie Hy heeft den Piiioh to kennen gegeven dat het gemeene recht in die kolome zal orden toegepast met volledige gelykslelling mei het moederland Algprie behoorde naar zyne zienswyze in de Fransche etg inuht vertegennoordigd le zyn en de elfde autonomie le bezitten waarin de Biitsche nederzettingen iili mogeu verbeugen Parijs 7 Miirl De regeering heeft by de kamer vin afgeva iidigden verschillende elsontner ppii ingediPiid waiionder i t n dat de bevoegdheid van de algemeene rideii regelt Parijs 7 Miirt In de zitting van iet wetg ln ha im heeft de heer Leboeuf medegedeeld dat litt gouveininicnt eldra eenige wetsontwerpen betreflende Algirie il indienen De kamer zal dan de queestie over Algerie grondig bedisrussieeren Morgen voortzelling vin het deba Munchen 7 Main De Bayemcke LanJei ZtUmij veriKPint dal grai f Wrn thuis debnilief besluieu hieft de porlefeuillo van bniienl aken aan le nemen De overige miiusteri blyven in funciie Florence 7 Ma ut In de itting der kam r vm volksverlegennoordigtrs hebben de munsters een oninerp van net ingediend tol j igmg der gemeente en provineiale elgeving een oninerp tot vv j igiiig der tarieven voor het lelegrnafwezeu alsmede verscliill iide andere onlverpen De heer Sel i heeft medegedeeld dit hij zyn financieel xpü c Dundirdi morgen zal mededeelen Li IS Pen niierpcll itie amgekuiidigd over de woekeibuike i le Nipels Parijs 7 Murt De OaMte de Tïmce deelt een hnel neat van dm lieerde Monlalenibert van 2 Fcbruaii airin hy loelicbi airoin hy zijne adhacsie heeft gesehonken aan den brief drs heeien Gralry en waarin hy belnigt dat hy Dupmioiipen Gratry benondert oindit zy den moed hidden zich legpn het ültramoulanisme le kanten Weenen 7 Miait De Wumer Zeitmg deelt de besluiten mede kiachtens elke de buili iigenone mntregeliii iii dei tyd leu ain ien v m Caltaro genomen orden opgeheven Geiiien de Berichten De liberale bogiuselea sijn bcsnicttel ker dan do cholera hteft et luik pi tpd ill tit t g iittiaijiiiiii iNt i3 ji tMic klnsscD opgelicvcti tui gMol t V UI opiutrig utufiulutiLii d r kvscLkilmgLii K bpiiuiibt liL rLg 111 f ant nut gLslrtiigticid te lil liit giojtlK itü dniii llisscu IS de anngevraogdu som voor dl laiUwtti dooi di LaiuLr mtt ttn dcidr vuniiiidcid Dooi wijUii dm hm J Cool te Vooiburg is aan do hciv diiKuin SLliidun vomaikt 12 m 2 en eut balf p c Itfiilii VI IJ van ïttHiCdMtL Il de buuit cliap Urtiinrpt bij Kaïiipi n zijii doiidirdag jl lil kortin lijd tuit bu iniwoiiigiii iii uur biaiid vuiiujd In lut buscli vuil II ilioni bij L1 I1I1 niucli iti Luxiiiibuig 7ijii dut l ülvul gibil i 11 It I ivcipuol UK II ttii jtaudbctld upnchtni oor GlndbtoiiL Jhiu uil htt piisuli lit i i p d I rtpubliLk M ico hiIUm t u e 11 ln dl ttii i l iijti tl Ui tn l ijit mm m t lüi il i vulj viouwm Ook IS UI I J 1 topuid wiui 1 tl 1 lUin L 1 I n a i Ik um huil ij pilt 1 1 u 1 u d tot 12 pul L k