Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1870

Min rouw AKEN Ic All maai viaagt ügeii MEI n s oeiu jKEUKENMEID © R € t E I Door plaatsgebi ek wordt te koop aangeboden EEN EXTRA WELLUIDEND BURKAU ORC iEI 7i iide 4 0 octaaf uu t 4 registers voor deu genngon pri van ƒ 100 Adres met fraiu o brieven onder liet motto O ii 1 1 l aan het Bureau dt er Courant i etU ti efi m Art ten overstaan van den Nok B si2itaris A KLUIT H te MooHlrecht op WOENSDAG den 6 APRIL 1870 dos voorniiddags ten 9 ure aan de Bou nman woniug van L Kauelman onder de guneente IhotL c a van 3 KOEIJEN 2 PAARDEN 2 KUISPINKEN WAGENS KARREN MELKGEREEDSCHAP HOOI en STROO alsmede MEUBELEN en HUISRAAD alles bleeder bij biljetten Openbare Verkooping Op DONDERDAG den 17 MAART 1870 des vooimiddags ten half twaalf ure in het 1 lokaal Tt on te Gouda van eene BOUWfflANSWONING bestaande m een sedeit enkele jaren nieuwgebouwd Huis geteckend D N 40 met Stalling Hooiberg en Schuur Tuin en Boomgaard zeer geschikt tot het aanleggen eener Buitenplaats staande en hggende aan den Kleiweg in Bloemfndaal in de gemeente i iiOjEAT groot ongeveer 14 aren En van eenige perceelen Wei en Hooüand liggende als voren te zamen groot 4 hectaren 52 aren 29 centiaren Te aanvaarden de Bouwmanswoning 1 Mei 187Ö en de Landerijen terstond Nadere inhchtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notans W J PORTUIJN DROOGLEEVEE te Gvuda In onjen vindingrijken tijd heeft sedert vele jaren geen artikel zoo zeer de aandacht getiokktn en neh grooter succe onder Ie voedingsmiddelen iferschaft dan het MdlZ Extract dit krachtigste bier van alle brouw produci Het is eene clsraakende drank van donker bruine kleur bijim ionder alcohol echter van veel grootere nioutgehalte dan het beste Engelsche Porter bier zoodat men het MalZ ExtraCt niet ten onregta vloeibaar brood noemt De eenigste MalZ Extrf Ct hronwenj in Europa waarin door rationeele toehereiiliug van moutverbonden met eene kruiden combinatie iels uitstekends wordt verkregen is die van den Kon Pmiss Commisiieraad JOIIANN IIOFF te Berlyn Hoe iele brouwers voor hem en hoe vele namakers ook gedurende ijne biouw periode beproefdhebben het elfde product if ten mii ste iets daaropgelijkends te levertn niet üne fahnek kon zichaan de zijde der HOFF sche uitvindirg stellen ende firma s verdwenen zoo iij gekomen waren Intusschen hebben meer dan een half millioen menschen gelegenheid genomen de HOFF sche MalzFraeparaten te Icercn kennen en duuende vanattesten der intelligenlste arl en en bestuurdersvan itkenhui en hebben het gedocumenleerd dathrt echte JOIlANN lIOFF che MalZ ExtraCtook op het wnk le ligchaam iigtbaar versterkendwerkt geen oiidci dm ook dat tegenwoordiggLtn hoofdslul der erflil is wair men met eenof meer iMliilen der HOll sche aak ontmoet Onder iulke oinil inilightden is het buiten twijfel dit de oo gunsli bikpiiilc naam der HOll soheFraeparaten tike andeie ami velmg ontberen I k 11 ire niet het lioofdilool v ii liet MalsI ExtrflC t om 111 dcii waiiii in des ooids iii iilh I liHi siiiiilr Ic wordiii 111 liurvo r is pub I H f li I fi m xlig t 1 11 Iliiil Mi Uiiukiiniu 1 0 Uit 1 l lu lt AiRnitiiiiiili vnn unni leiivl l tli In Spiiiii ijn lirliK prLftctiii oiitslii cn of vnn tnnd plaats i ruiiil lil n ateidad ulitciid trn 6 uur ufgiblaua te Oost üaicnilutlit lie fiil ni k tot lasbueidliig vnn dtn hr fc E St Uo twiodo knmor vnn Baden heeft zich ini t ovirgrooto meerderheid irklauid voor do afsehatliuK dir doodstraf Ue landd f lan i elivni Aurf UuüoUtsdt dringt aan op rcnc doortastende liberale hervorming louiso Miililbaeh gaat den onderkoning een bezoek brtupen lu Egypte Ingezonden Mijiihei de Redacteur Onlangs pi eerile il een sluk liind n mrop leui I ui roet en si hop gewipend en ee hniid blj i h lihjklnnr op iels stond tt loeren t V aseeii mollevnnger Dt mm moeit het merkte ik later opgeven en ik wis diir innglig mee in mijn aciiik Ik km het toch nul best hebben dut noen het die fluweelen beestjes die daar ten gerieve van den landbouw oo n ipiissa engerlingen en ander ongedierte gebruiken ioo onbarmhartig h iald tii zetten d il IB in het opsporen van dat verderfelijke insiktengoed bier en daar wai aarde in het land opwerpen Nu kin het den Undbouwet el 19 waar nat lastig orden dit sommige planten daardoor wat heel los komen te staan maar de hand l gen van iele I iii Iboiitiers doen mg vree en dil ij niet bedenken dit hit ongedierte m den grond en vtel met het iniiibi de engerlingen oneindig veel meer in hun nadeel werkt l ioeven voor eenifren tijd aan eene akkerbonwschool in FriinKrijk genomen hebben dit op nieuw btïesligd Mni plaatste n 1 een rjol in etn bliKken kast en van te maken En nu zoH men het er op aanleggen om oo n krachtige medehelper vnn Unt te maken Oradit men vnn ouder lot ouder nu eenmail giwoon is de mollen als vijanden Ic beschouwen dairora iou men onder nader onderzoek maar doorga in hen te vervolgin en te verdelgen k Verzoek u M de E de en regel of wal in uw blad op te nemen misschien zou de of gene landgebruiker de attentie er op kunnen doen vallenen dien tengevolge at humaner jegens de mollen Ie werk gaan De mollen met alleen ouden zich daar wel bij bevinden maar de landgebruiker bij slot van rekening nog wel het allermeest Hij zou bevinden dat Ijrwijl hij zelf de grond van boven in orde houdt de mollen van onderen lc wortels der planten netjes si hoonhouueu en ze vrjwaren voor de vernielzueht v in zooveel ongedierte Keeds lang genoeg heeft men den mol miskend Moge daarin eindelijk eens ook in deze streken wat verandering komen I Met het opnemen dezer regelen verpligt u M de Red Uw Dw Dr O K Burgorlijke Stand tI DORKN 4 Maart Mirgreta Ailnaiio ot ilera W Uikkei öfl N Evcrliiip 5 Marf iictha ouders W laurur en C vnn Es 6 Mozes oudir i Verkleij en K Hoek 7 Hendrik oiidtrg P Hooimt ijcr en J vau 1 uui m Anthonius Uenh cu8 oudera J Ovntii Dh b Maart G van bussihoUn 4 ru A P Boot 1 j ADVERTENTIEN Wfl werden heden verbied door de geboorte van een DOOHÏEll Gouda Dr W JULIUS 8 Maart 1870 M M JULIUS DuuoNi j Ontijdig bevallen van een welgeschapen Zoon A VAN RHIJN FuANki Gouda 8 Maart 1870 Jjeinge kaïniiijtmiKj TE HU UU in Gouda op eeu fatfloenhjken stand EEN RUIM en NET I OVIONIITTTS Te iiuii luili 11 MEI ol II l uil I Adiis fiamo ttim 1 n KLI UlNt l N Tuitmiirkt te llniulu oor ouiimon t jd loo i le oma ul alhier aan eu iinei Bekendmi een e emplaai van het Teclmologt h Woordenboek vmi Professor IIeÈreS en Dotlor KARMAKS 11 9 afleveringen Het is hem ontgaan aan wieu De houder wordt beleefd veryoeht het te bezorgen bij den Uitgever de e Courant Vi ijwiTligc Openbare Vcrkooplng l iaf II a l 4 f i e ü i l n xyit e tootn c4oc a en iHin jg W e a J Myfi düi L c aan it Aive en êt e ioi ie o i a 9 van Jer ani en a Jfi m WoeJ a ex i e U voU jfbarAi Öi ciibai i iIwHnge Vcrkooplng OM CONTANl geld l op WOENbDAG den 6 Ë tKït APRIL 1870 des voormid dagb ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door ThUNis Maukus te Bei lemooude van U KOEIJEN dio gekalfd hebben of op t kalven stuan 4 PINKEN 1 attands VOS MERIÜEPAARD 3 SCHAPEN 1 ZEUG eene parti goed gewonnen HOOI diverse BOUW èn MELKGEREEDSCHAPPEN en andere roerende goederen Nadere mformatieu ten Kantore van denNotaris G J SPllOlJT te Ou erkerk aan denIJssel teTiUUR primo MEI a s de BllTE FLAAÏS Actiehoven met WANDELING TUIN en BOOMGAARD even buiten Gouda aan den Rotterdamschen di k te bevragen in pprsoou of met franco brieven bj den Heer C l BREDIUSte Woerden of den Mr Schilder T C BORST te Gouda Dr Cliantouielanus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogeuwater is een v in de gelukkigsie uitvindingen der ncrckl het clve be it de kiirht om alle oogen tt kunnen feibeteren welke door den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende iijn aan ver wakking afmatting prikkeling hitsigheid blüidroode en druipende oogen elke d 3 nichls toekltven iware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen len of le en verstopping in de oogspieren of adertn ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke Inclit of bij schel licht niet goed kunnen len al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld cu waarboigt de gtioude oogen tegen die gebreken en houdt e in stand ïooilat men tot in hoogen ouderdom geen bril al behoeien llet tlvc is vciknjgbaai i 6ü Cis per il icon bij T C van DETH liHih i 1 llH KM kli U leijén J 11 KI I l l II weile w igiiistiaat Itottudam Mij 1 A Si 1101 u NS btill Uil it Ooslniülciisiriut l UlNl Ina i wn I 1 1 1 1 1 in l l K 11 I loii I Hl niui bi ktiiili Dl pols in oiib iijk 1870 G Pli De uitgave de WOENSD geschiedt DINSDAG DAG De franco per De BuUei Wg leren wapenen rus pening voo rusting zou algemeen ver wordt bedreig log bij de al betrekkingen der nflverhei groote legers spel en onsc nvues n sis rende berinn kouinkl ke theorien ko voor en van vermindering vrede Maa rustige rust lopa verkee worstelen oude is we de taaie o e wanhopige proeven een te herwinne Het conc groote scha weten neig de onwaard besef der h De poging gezag hoe bekommeri rende voo teren nog en rustig de compac besluiten kraohteloo i Vaticaan zal kracliti bijgeloofa e lioenen te Het WB verho Eng puinhoop 1