Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1870

Quacritur geldt dezelfde bepnling voor do uitgifte in erfpacht Groud door inlanders iii crfelgk individueel gebruik bezeten wordt op aanvraag van den rechtmatigen bezitter nan dezen iu eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen bij algemeene verordening te stellen en in den eigendomsbrief uit te drukken ten aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeente en van do be uegdheid tot verkoop ann niet inlanders Welke beperkingen üijn dat Zullen daarbij beperkt worden de verplichtingen jegens den lande en de gemeente de bevoegdheid tot verkoop nan nietinlanders De redactie 3 eenigiiins onduidelijk Verhuur of ingebruikgeving van grond door inlanders aan niet inlanders gesi hiedt volgens regels bij algemeene verordening te bepalen Geene enkele grens en dat gaat nu wel wat te ver Wij weten allen dat de minister een vriend is van kortheid van condenseren en nit heeft de minister zijne wet zeer gecondenseerd D t kan goed zijn in sommige gevallen maar het geeft altijd aanleiding tot veel onduidelgkheid en onzekerheid eenig geneesmiddel kan voor de gezondheid uitnemend goed zijn als het eenigzins gedelnyeerd is maar hoogst schadelijk ook wanneer het te zeer gecondenseerd wordt Ik zou wenschen dat de minister kon goedvinden niet alleen in zijne rede niet alleen in zijne memorien van toelichting en van beantwoording maar ook in z jn wetsontwerp eenige regelen te stellen eenige grens omtrent hetgeen de uiivoerende macht zal kunnen doen Ik was geen vriend van wettelijke regeling voor Indie oiidat daardoor te groote inmenging der wetgevende macht ontstaat en het bestuur dier gewesten aan partijbedoelingen wordt prijs gegeven Ook de minister vindt die inmenging niet zoo bijzonder aaogenanm en in zooverre is hij eenigzins reactionair Immers ik herinner mij dat een vroeger minister bedenkingen opperde tegen die overdreven inmenging der wetgevende macht en dat toen nit het liberale kamp daarover een baro is opgegaan Deze minister doet eigenlijk hetzelfde hij laat geene gelegenheid voorbijgaan om te doen gevoelen dat die inmenging niet goed is en nu geen haro uit het liberale kamp van daar dat de minister die inmenging zooveel mogelijk trachtte bekrimpen en de discussie te bekorten door weinig woorden te be igen Of dit altyd het gewenscht effect heeft durf ik niet verzekeren Slaar indien men ons wetsontwerpen aanbiedt dan kunnen wij ook vergen dat zij uitgewerkt zijn althans de regel die men geeft niet aan het gevaar blootstelt van door de uitvoering te worden op zij gezet Wat is nu het doel van dit wets ontwerp f Is dat regeling van het grondrecht op Java gelijk ik meen dat de geachte afgevaardigde uit Katterdam beweerde Myns inziens volstrekt niet Ik zie da irin niet anders dan vooreerst een middel om door uitgifte van erfpachtgronden op Java de ontwikkeling zooveel mogelijk te bevoideren en ten andere bepalingen die het bestaande grondrecht van den Javaan waarborgen Ik zie er niet cene nieuwe regeling eene nog niet ingevoerde regeling iu van het grondrecht op Java Is dit zoo dan kan ik mij met die twee doeleinden van het wets ontwerp wel vereenigen mits de erfpachtuitgifte aan behoorlijke regelen gebonden en het duidelijk zij dat zij niet ingrijpe in de rechten van den inlander noch in zijne belangen Met genoegen heb ik ook heden uit s miniaters reuövoering vernomen dat dit wets ontwerp strekt tot consolidering van de bestaande reglen van den inlander In dit opzicht ben ik dus geheel homogeen met den minister In de zoogenaamde nieuwe 8de alinea kan ik geen onteigening ontwaren Ik zie daarin een verbod om niet over den grond van den inlander te beschikken noch len algeineenen nutte noch voor de suikeroultnur zoo lang die nog bestaan zal dan op den voet van art 77 dat is legen voorafgaande schadeloosstelling en op last van den gouverneur generaal Die bepaling is dus een waarborg voor het grondrecht van den inlander Geen bf hikking zond r schadeloosstelling ik denk zoo wel in geld nis iii grond of dat nu jaarlijks of voor cénen oogst zal geschieden of voor den tijd dat de suikcrciilluur nog bestaat weet ik niet en is onzeker Ik kan mij dus iu het algemeen met die bepaling van de wet wel vereenigen ik hoop echter bij de nailere behandeling van dit gedeelte van het wets ontwerp eenige nadere aanduiding van den minister te verkrijgen omtrent zijne bedoelingen Ik heb van den minister met genoegen vernomen dat hij van oonlicl is dat ile gronilon thans door den inlander lie i tpii in erfelijk indivnliieel be il en die hem in cigciKloin volgens dit wcts ontnerp 7onilcn kunnen worden afgestaan niet vatbaar vullen blijven om aan niet inlanders verkocht te worden Een van de verwarringen waartoe het wets ontwerp van den heer I ransi n v d Vlttf aanleiding gaf bestond juist daarin dat er eigendom onder veel oinsehrijving of aanduiding werd verleend en men evenwel in een korleren of langeren tijd die gronden voorden verkoop aan niet inlanders bpsehikluur wilde stellen Het welbekeiiile amendomeiil l ooiiTMAN veranderde het daar bedoelde eisendomsreeht in gebruiksrecht waardoor de heer Fuansen v d Putte genoopt was zijn wets ontwerp in te trekken Genoemde afgevaardigde stelde dit amendement voor omdat er verschil rees over de vraag wat eigenlijk het te verleenen eigendomsrecht in de ougcn van den Javaan beduiden zou Wanneer dus de minister den door de inlanders bezeten en ontgonnen grond niet wenscht vatbaav te zien verklaren voor verkoop aan niet inlanders dan is de eigendom dien hij in wil voeren eigenlijk niets anders dan het individueel erfelijk bezit dat de inlander thans reeds heeft dan blijft de toestand volmaakt dezelfde Maar dan is het ook beter om zooals de minister in zijn eerste ontwerp en als de heer Poortman in zijn amendement te spreken van gebruikrecht van den inlander daar het woord eigendom zeker tot verwarring aanleiding zal geven omdat het een ander begrip op het oog heeft el bij de Westersche volken maar minder bij de Oostersche in gebruik en gevat Waarom het woord eigendom Is dat om genoegen te doen aan de heeren v in de over ijde Ik geloof toch niet dat de minister aan een woord dat verwarring zal stichten hechten zal De minister heeft toch verklaard dal wanneer hem cene betere redactie dan de zyne aan de hand werd gedaan hij volstrekt niet ongenegen zou zijn om die over te nemen Daarom zou ik den minister in overweging willen geven om njurdat wij tot de behandeling van het artikel komen dat hierop betrekking beeft te willen overwegen en overleggen of het niet mogelijk zou zijn om dat woord licvr in de wet te veranderen Onverkoopbaar jigendom of met beperkte verkoopbaarheid is eene anomalie in eene wet waar men eigendom beweert af te slaan of te geven In Europa kent men fidei eommU substitutie doode haud waar onverkoopbuarlieid regel is maar dit zgn uitzonderingen en ik geloof met dat het de bedoeling is die in Indie te vestigen Eigendom dat niet in alle op igte verkoopbaar is is in Westerschen zin eigenlijk geen eigendom Het Westersch eigendom verschilt immers van het Javaansch eigendom in onderscheidene opzichten maar voornamelijk hierin dat het aan den niet iniander aan dengene die geen deel uilniaaKt van het volk van het land v aarop het volk woont niet verkoopbaar is en dat derden daarop rechten kunnen uitoefenen reeliten die wij eigenlijk nog niet kennen Welnu indien het dat karakter moet bcbonden laat dan het woord gebruiksrecht en niet eigendom gebezigd worden dan zal geene verwarring ontstaan en de zaak blijft dezelfde Ue heer Fransen v d Puttk heeft zich met een enkel woord beroepen op den heer Kklxiienius als op een bondgenoot Het oordeel van den heer Kkucuenius over het wetsontwerp van den minister van koloniën van 18 i6 was niet zeer gunstig Het staat uitgedrukt iu zekeren brief van den heer K EUCHENIUS van 8 Februari ISÜ6 en luidt als volgt Hadde geene scheuring tussohen de beide ministers plaats gehad ware het kabinet homogeen gebleven omtrent de cultuurwet ik zou gewenscht heliben dal hel voorloopig verslag daarover door de kamer uilgebracht oubeantwoord bleef en het ontwerp zelf wienl ingetrokken want ik zoude anders gevreesd hebben dat zij door eene volgende kamer ware aangenomen en Uw Edel Gestr liegeen aan wien de brief gericht was weet dat ik haar even onregtvaardig als onuitvoerboar acht en haar de strekking toeken Van onder den schijn van de mlandsohe bevolking met landeigendom te begiftigen een stelsel van landroof in het leven te roepen Wat den toeiimaligen minister zelf betreft liet de heer Keuciienius icli aldus uil Het zoude te veel gevergd zijn van éénen man te verlangen dal hij hel kwaad door FiiANsi N V D Putte gesticht ten gevolge van zijn gebrek aan ervaring en slaalswijsheid weder eensklaps lierstelle Ik zejj dit niet het is niet mijn oordeel maar dat van don bondgenoot op wien de geaehlc afgevaardigde uit Rotterdam zich beroept Die bondgenoot sprak van landroof En waarom Omdat hij juist in dal wetsontwerp het woord eigendom gebezigd vond omdat genoemd wetsontwerp juist aan den inlander wilde geven wat in de discussie genoemd erd i s ersch eigendom en omdat de heer Kelchknili wel bekcml inct Indie en den iiil inder inzag dat de c duurdoor van iju grond zon worden beriHifd en zou orileii gedoemd te worden een arlieiilcr vour loon iii pi nils van een go eleii laiidiniin Het liidaiig van ueene nuialschappij kan bevorderd worden wanneer de ge eten bevolking verwisseld wordt in eene bevolking die arbeiden moet voor loon Wanneer nu de iniiiister hier bedoelt eigendom in den zin van Westerseh eijjendom verkoopbaar aan iedereen onderworpen aan het Nederlandsoh lndisch recht dan gaat hij die toekomst te gemoet en is hel oordeel van den heer Ki ui ilENUia op de u alinea van het wetsontwerp eveii ecr v in toepassing Dat metlerlijd wanneer de Javaan eens verzekerd is dttt over het stukje grond hetwelk hij in bezit heeft genomen niet meer beschikt kan worden en wanneer dat begrip zich na een tijdper van overgang waarin zijn gebruiksrecht hem gewaarborgd is meer ontwikkeld heeft het denkbeeld van eigendom Westersch eigendom zelf op Java zal ontstaan bij de inlandsche lievolking ontken ik niet maar ik vind hel verkeerd hel gepreeipiteerd in te voeren door dwang van de wet door het gezag Als eene wet wordt ingevoerd ten gevolge van eene behoorlijke ontwikkeling in de maatschappij waarvoor zij werken moet draagt zij goede anders wrange vruchten Daarom te meer zou ik den minister in overweging willen geven nog te overleggen of het wooril eigendnm met ile beperkingen die er bij zijn geplaatst wel juist gekozen is k zal het liierhij laten omdat ik anders te ver zou gaan mij voorbehoudende om bij de behandeling van de afzonderlijke alinea s op de zaak lerng te komen Laatste Berichten Madrid J Maan Escoriasa afgevaardigde van Purlorico heeft den minisier van koloniën zijn dank betuigd wegens de iiidi iiing van hel koloniaal budget waarop reeds sedert eene lange reeks van jaren was aangedro igen Washington 8 Maart De senaat heeft aan het financieel comité een voorstel verzonden strekkende ter bepaling Londen M aart Het debat over de lersehe lanilbill 13 in het lagerhuis voortgezet De ï ollicitor Gcncral heeft verklaard hoe het volk van meening is dat de agrarische misdaden te verontschuldigen ijn omdat de laiidqnaislie niet geregeld is Berlijn 9 Miarl l c minislericele l rov Curre p wijdt een woord van ertcnleris aan den afgelrcden Reieischen minister Hohenlohe wegens zijn streven naar een innige nationale vereeniging lusschen Noorden Ziiid Duitschl iud Het blad vertrouwt dat het verledene en de gezindheid van den nieuwen minisier die ook a in Ic sliiitliig vmi het of n defensief tractaat lusschen Pruisen en Heieren heeft deelgenomen kan beschouwd worden als een nieuwe zekere waarborg dal de Heiersche regeering vast besloten is te volharden in de tot uu toe gevolgde naiionale richting h irer politiek ten opzichte van den Noord Duilschen bund Parijs y Maan Men verzekert dal de commissie voor de drnkpers aangelegenlieden een amendement des heeren Picard heefl aangenomen waarbij wordt voorgesteld alle politieke delicten naar eene jury Ie verwij en in de zitting van het wetgevend lichaam zijn de geloofsbrieven van den heer Houxin onderzocht Hel bureau adviseerde tot goedkeuring De heeren Pieard en Cochery drongen er op aan vooralsnog geen besluit te nemen aangezien er gewi hlige protesten in aanlochi zijn Na eenige diseussien is de verkiezing goedgekeurd met l St tegen 44 stemmen Parijs J Maart Heden werd in de kamer de discussie over de interpellatie beiretVende de Algerijnsehe uestie herval Daar de heer Ocmienx van het woord afzag trad de heer Ollivier in zijne plaats Hij kwam lerng op den woordelijkcn inliond van het voorstel der heeren Dehon en Rivie om namelijk door de wel Ie doen vasisicllen it tegenwoordig door het senatus cousull wordt geregeld Met het oog hierop toonde de minister aan dat hierin juist de fundamcnleele qnseslie lag wnt aangaat het recht van de cnnstilueerende macht Hij noemde hel onlwijfelbaai dat zekere beschikkingen van de const itulie uitgaande veeleer tot het domein van de wetgevende macht behooren Aan die valscbc positie wilde het kabinet tol overeensteinining met den souvereiii een einde maken vooral ook wat aangaat hi t seiialiis eonstlt hel rellende de benocuiing der mains en nog ve e andere punten van de giunilwel le vele bezigheden die de senaat thans om handen heeft meende de heer Ollivier doen echler liet tegenwoordig tijdstip miiiilcr gepast voorkomen oiii liein uihteroenvolgens zijn