Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1870

2 f i i 3 ter veemarkt n belauKrük en de handel lusteloos en verkocht men to mi lere prijken varkens en biggen waren dattr de p èn hoog werden gehouden weintg ge ocht Wer 1 20 a 1 3 Ter kaasmarkt waren gisteren aangevoerd 27 paitijen i de prijs varieerende van ƒ 27 a Ai gronilwctllge piMorognliovon contnemen HoiliiiWc heeft hel kiibiiiet min het hooW van ileu stunt ilü toestcmraing gevrnagd om met hem geüiraenlijk te ouderioeken of do verschillende nood g geoordeelde wij igingen in de jrondvvel niet inrens behooren in het leven geroepen te worden opdat er een einde worde ijemuukt niin een toestand van voortdurende spanning toejuichingen Voorloopig daar nog niets dienaangaande beslist was kon de minister verickeren dat artikel 27 betrekking hebbende onder die gerekend wordt welke dienen geschrapt te worden De heer Ollivier eindigde met de kamer te vcrtoeken geen hinderpolen op te werpen tegen de vrije handeling van het ministerie De kamer heeft ensteinmig goedgeketïrd d it der verklaring van de regeering Burgerlijke Stand fKi KFN 7 Maart Nelletje ouders A Oroen e J vnu T wilhJb us Jobaaaes oaders W bcru Margi rctba Johanna ouders J dijk t J 1 Cathafiua Maria ouders J re man en J vaaMaria Elizabeth onder W Jub M N Jc isT Sticter en S C Tinkse StnvcUvcd C van Vuurcn 78j alleen op Algeric Iluutcn Dainunt 9 llll FDtN Coruclis ouue 9 Maart A van t na het aanhoorcn uv hoc het invoeren van het burgerlijk regime in Al de belangen van inlandsrs en Europeanen schijnt in overeenstemming te brengen orde van den dag wordt overgegaan 9 Maart De Kiitn Zeitniig deelt een ADVERTENTIEN gene aldaar lot de Keulen toegevoegd hoofdstuk mede op het dt creel betrcifende het primaat van den paus waarin bepaalt wordt dal de heilige vader in de definitie van zaken van gülouf en zeden niet feilen kan Parijs 9 Maart De minister van financiën heeft bevel gegeven om op de beurs beslag te leggen op alle circulaires betreffende de uitgave van actiën der Turksehe spoorwegmaatschappij waarvoor de inschrijving op Dinsdag moest geopend worden Dit bevel van ilen minister berust op de 1836 op de loterijen Geiueii de Berichten V Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden by de ziekte en het overlijden van mijnen dierbaren Echtgenoot den Heer ARNÜLDUS KABEL betuig ik ook namens m ne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen mijnen oprechten dank Wed A KABEL BiEZENAAU Gouda 8 Maart 1870 De inzending van Kennisge liUUGEMEE TEli en VVETI Goudiv brengen Ier algcmceiie ken gatien groot ƒ lOOO genommcrd 2 3 5a bij onilere geliUeeuiiigBn geilagteek wet van rentende O 9a 11 1 prijs va het gas te Groiiinyru De hier 8choorl oud suheepükapiteiii van Alkmnar dezer ddgeu ovcrkdeü hteft auii dü vnjmt tsclnnrs loge aldaar ƒ 500 en na het r k armen en wutshuis ƒ lOUÜ gelegateciil de rentt der laatste sorn mott dienen nin aan eiken oude van dagen 10 cent snuifgeld en uan ilkeii wees lü cent zakgeld KT week te geven Een huisvader te Grave heeft dezer dagen aangegeven do gi booi te van zijn dertigste kind Zuterdug jl is te Uitgeest de pend van bloeiende bloern ea vereeniging van bloeiukweekers uitgeloot om cerober 1870 te worden afgelosl Wordende de houders vaii ge e geroepen ora ich op den 31 W des voormiddags lusschen 9 en ten kantore van den piineente oi einde tegen overgitte der Oblij verschenen coupons het bedrag de daarop lot dien dag verschui vangen zullende ni dien tijd worden I e goed gedaan Ingeval de houders dier Obligat ten dal die aflossing vroeger pi ichieden doch worden de uitbetaald dan tot den GoL DA den 1 Ma Burgemeester en WetUou De Secretaris C miOOGI KEVKllFOUTCUN van KEM NISG De BURüKMEESTER de e ter kennis van de belaii den lieer Commissaris des Koi ZnidlloUnnd op den 21 Feb toir verklaard het kohier vo personeel N 6 T kwartaal t Dat voormeld Kohie Ier in handen van den Heer Ont voorkomende verpligt m bij de Wet bepaalden voet den ingaat de terinijri vau 1 welke de reclames hehooren Gouda den 11 De Burgp Vau BER KENNIS BURGEMEESTER en meente üouda ontvange i van den Heer Commisaa Provincie jZui J Holland A NO 1028 2 afd De lieer Minister deelt mij mede mede te werken al meer en meer lingschap om in woefend en ook om i of scluiltrrij dieu lpn le o iciien diU met wiiopeuB een ki i n ii voorküuieiidi m de uu ment v ui Oorlo de stc tentoonstelling geobloeinbolge lissen door do e Flora Op do Utr paardcnmarkt heeft een Hoizcnsche boer 1750 ontvangen voor een span zwarte hlespanrden de kuoper deed ze over i ü een Fraoschtnaa voor 1900 Tegeu 1 april zullen in Italië 30 duizend man met onbepaald verlof naar huis zijn Den 2 maart is bij Tlix in Tarragona een bende carlistea gezien van 150 man Een groot gedeelte der Armenische katholieken heeft zich afgescheiden en is geëxcommuniceerd De laatöte verkiezingen in Beieren hebben nan de ultramontaausche patriotten cene stellige meerderheid bezorgd van 12 stetnmen Montpensier ia nu gehcn onmogelijk geworden in Spanje Naar men zegt zullen in elk der drie Nid bisdommen kweekscholen voor r k onderwijitera opg sneht worden In Forlugol is de rust nog eeus volkDmen hersteld De Spaanschc geestelijkheid doet haar uiterste best om de bevolking in beweging te brengen vour don Carlos In Rumeuie ts vootgesteld de invoering van het zegelrecht en het tnbaks mono olie De gempeuteraad vad Latléehe heeft een legaat geweigerd van 7UO 000 fr geschonken ten behone van den bouw cener Iterk Er zijn kei ken genoeg en men wilde daarvoor een abattoir slachterij stichten en dit ie door de erven toegestaan Het Eng parlements lid Bayley wil het Suez Vannal van 25 op 30 voet diepte breng n en de breedte verdubbelen Als iedere groote mogendheid 1 millioen p st bijdraagt kun men spoedig beginnen De Stettinsche stoomvaart vrrbimiing met New York zal met 1 april in weiking treden Te St Maartensdijk vertoont zich de typhus onder de paarden In Luxemburg is het onrustig en verl mgeu sommigen door Frankrijk of lidgie geannexeerd Ic ïiuidtn Tc lA nden is een massa bleelite Congo thee aangevoerd dit peS Ch langer MARKTBERICHTEN Gouda 10 Maan Voor tarwe en rogge waa de stemming iet vaster Tarwe Poolsclie per 24Ü0 kilo 290 Uoode KI ƒ 280 Zeeuwsche per heet oude ƒ IU 75 a ƒ 12 00 Nieuwe ƒ 8 a 9 20 Mindere soorten vau U 75 ü ƒ 7 80 llogge puike Zeeuwschc ƒ 6 25 ü ƒ 7 00 Mindere ƒ 5 75 fl 5Ü Gerst winter ƒ 5 v f G dito r omer ƒ 4 25 a ƒ 5 beschadigde van 3 25 tot ƒ t Haver korte ƒ 3 50 a t 75 dito lange 2 50 a ƒ 4 0U Boekweit l ransolie per MOO kilo 180 a ƒ 190 NoordBr ƒ 230 a ƒ 235 Bruine hoonen puike ƒ 12 75 ïi ƒ 13 50 mindere ƒ 10 il ƒ 11 5U Erwten puik in de kook 9 a ƒ 9 50 afwijkende 0 73 a ƒ 7 25 üriuiuwe crHlcii ƒ II f 13 40 raurUcbuüucii J li il u j J liO va dal tol hii voordi den 1 lil 1 d l L870 GOU Meiiws en TE HUUR pi inio MEI n s do BUITENPLAATS Actiehoven wandeling tuin en BOOMGAARD even buiten GouJa aan den Rotterdamschcn diik te bevra en in persoon of met franco Door de fima VAN DIJK COMP te Schle tam is uitgegeven MÏJ E BECUTVAABBIGl G TEGKN Mejufvrouw BETSY PERK DOGU De uitgave dezer Courant gescbie WOENSDAG en VRIJDAG geschiedt de uitgave in de DINSDAG DONDERDAG DAG De prp per drie maan franco per post ƒ 2 ODÉ P r ij s 10 Cents Mevrouw van DIEREN op de Gouwe vraagt tot NOODHULP eene DIENSTMEID die een burgerpot kan koken en huiswerk errichten TE HUUR te Gouda vooreen EENIG HEER of DAME een NET BOVENHUIS Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van onzen waarden Vader en Behuwdvader ondervonden brengen wfl b deze onzen oprechten dank T VAN VREUMINGEN M G VAN VREUMINGEN VAN UK 11 Want D J VAN VREUMINGEN Db Gouda F J H van VREÜMINGEN10 Maart 1870 Pmns bestaande uit DRIE KAMERS des verlangende met een BENEDENKAMER daarbij Franco te bevragen bij Icii Boekhandelaar A BuinkMAN alhier MalZ ExtraCt tegen borsten longlijden MtalS Extract tegen verouderde hoest Ontvangen de EAU DE COLOGNE van de Heeren DEESER en PELETIER Hofleveranciers van H M de Koningin Wed A C SCHOUTEN Markt A n 09 MalZ Extr Ct tegen maag kwalen Malz ExtraCt tegen alge meene 1 i g c hn a m 9 zwakte Malz ExtraCt tegen verraagering Een bekwaam BROODBAKKERSKNECHT ruim 26 jaar oud van de P G zag zicli gaarne tegen 1 Mei geplaatst in Gouda of omstreken bij voorkeur in eene B R O O D en KOEKBAKKERIJ Brieven franco onder letter E bg den Boekhandelaar A Brinksian te Gouda Men vraagt tegen goed loon een bekwaam Letterzetter liefst die met de handpers kan omgaan Adres franco ter Courantdrukkerij van A BRINKMAN te Gouda 6 flessohen ƒ 2 50 13 fl B 05 28 fl ƒ 10 65 met inbegrip der flessohen die 5 cent worden teruggenomen Centraal Dépot Smalle Bloem H markt bij de Stilsteeg F 1B4 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V Vkeumingen en te Woerden bij Henbi J V D Bkko Den Weer dr J G PpPP Hooiiiheemraadschai Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter kennisse van de Ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1870 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zyn vastgesteld van af den 12 dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rijnland te Lei den en wijders op de Gomeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaal werktuigen de Cruquius de Lynden en de Leeghwater Lei dcii den 5 Maart 1870 I ijk jninf en ffoogheemradcn can Jiijnland II C J HOOG Dijkgraaf W G i K BRUIJN KOPS Secretaris Cioudii Druk vnu A üiiukranu Bij hel vorderen myner jaren werd mijn tnndvleesch steeds zwakker en ziekelijk ontstoken pijnlijk en gezwollen Dit strekte zelfs tot mijn gehemelte zich uit zoodat mij het knauwen en slikken moeijelijlc viel Mijne tanden gingen daarop los en staken uit zoodat ik niet io staat meer nas vle sch en ander voedsel te kaauwen Ik gebruikte vele beroemde tandmiddelen de meesten deden geen e werking enkele hadden slechts een gering efTect Eindelijk bekwam ik uw Anatherin Mondwater en reeds na het eerste gebruik er van gevoelde ik eene aanmerkelijke verligting Na een paar malen het te hebben aangewend hield de ontsteking op en verdwenen de zwellingen j de t inden welke ik vroeger met mijne vingers er uit had kunnen halen worden weer vaster zoodat ik weder broodkorsten en andere harde spyzen kaauwen kan Verheugd over deze in het oog loopende arelle en wonderbaarlijk heilzame uitwerking van het AN VrHERIN MONUWAÏER kan ik niet nalaten U mijn hartelijken dank te betuigen terwijl ik ieder kan aanbevelen de proef te nemen vnn de heilzame werking van dat VIONDWAÏER ook in p eva en van tandpijn waarvan ik vaak bij mijne ouderhoorigen de bewijzen heb ge ieii DuAKOTUsz Met achting den 1 Mei 1867 J ridder v ZAWADZKI Te verkrijgen te Gouda bij L Selienk winkelier op de lloügstraiit wijk A 123 te Kotterdnm bij F E v in Siinten Kulli npoth en A Scliipppreijn C bliiiiuwe porceleiiiwinkel te a Hage bij h V C Siiabilu apoth Ie Leydeii bij E Noordijk te Utrecht bij I Alteiia npoth e Amsterdam bij F van Windheiin J verkoophnis Ie Oudewnlpr bij T J van Vremningen tt Schoonhoven bij A Wolff