Goudsche Courant, zondag 13 maart 1870

komt iiit t ti ii iimiir niillioiMi guldi M Dit verlies laste van deii aiuilo van nieuwe lijnen vim de evploitiitie Van de U Kantoren dio op t einde van 1H 1 geojieiid var n ijn er meer dan die luiiuie exploitatie KcwIen niet dekten zoodat l t rijk er jaarlijks ƒ 40000 op verloor cz o verliezon wil de schrijver grooteiideek dekken door de telef rali en de isosterij tevereem en Ki lijk dit reeds t f eval is liij lo directe belastingen inen idtj aande reehten enaecijnsen alsmede bij de registratie en domeinen Kéu stel ambtenaren voor beiden In jrroote plaatsen zullen dan natnnrlijk de werkzaambeden gesplitst blijven evenals dit met de andere geuoemde takken van t staatsbeslmir t geval is maar even als bij dezen ouden ook telegrafie j en pesterij op kleine plaatsen gemakkelijk verocnigd kunnen worden Veertien plaatsen worden door den sebrijvor geroemd waar hulpkantoren der brievenpost ei rijks telegraaf kantoren zijn Het aantal teïeg rammen op deze laatsten gemiddeld per dag te behandelen wisselt af tnsschen 4 en 13 elk telegram vordert ongeveer G minuten van den telegrafist die dus in weerwil dat hij nog eenigen tijd moet besteden aan t bijhouden der administratie tijd genoeg zou hebben om de brievenpost tevens te bedienen Het jaarlijksch verlies op die kantoren bedraagt 14000 dit zou door de toepassing van des sohrjjvers beginselen tot ƒ 2380 verminderen terwijl dan nog de hulpkantoren in postkantoren zouden zijn veranderd In veertien andere plaatsen staan postkantoren naast de rijks telegraafkantoreir In dezen wisselt t aantal telegrammen per dag af tusachen 5 en 10 Het jaarlijksch verlies op deze kantoren bedraagt j 14800 door vereeniging der beide takken zou dit verlies in in een bate van ƒ 400 veranderen Op de genoemde 28 kantoren zou de staat zich door de vereeniging ƒ 20820 jaarlijks bevoordeelen en dit voordeel wordt aanmerkelijk grooter wanneer het vergelijk ind overzicht over een grooter aantal kantoren liep De stappen in den laatsten tijd door de rogeering gedaan zijn niet in de richting van den heer VAN Kerkwijk Noch t brengen van de telegrafie bij t departement van financiën noch t koninklijk besluit van 17 Fel ruarijl waarbij bepahngen worden vastgesteld voor de hoofden van een vereenigd post en telegraaf kantoor zullen strekken om t gewensehte doel te bereiken De Chineesche muur die beide administratiën scheidt moet vallen Het eenige middel om het publiek en de schatkist beiden te bevoordeelen is de vereeniging der beambten van de pesterijen en telegrafen tot één korps ENGELAND ï e bewoiiiij otidfr 1p werklioilen oia den wprklijd tüt ii t fii uur tp bcperl en Vjiii de tiiinnerlic ien uitgegiinii bioiili i di uctk onder andere ambichlen uil Kr hfcfl yich roids c ne verreiiiging gevmmd om lot eil dtiel te fifiMken en iiinbachlslieden van ht t jelici le buid ijii uilgciioodigd 7 ic i daarbij aan te shiilcn To tjl i i ow liebliPM MOO linimcrlieden den arbtid p psl i kl oniil il litnuic jLilroiins tti igerdcn hun loon Ie liniiiicn ü i r i j i r mir i n hel aanlal weikuu M per il ijr lol U ic iiiir ii liicn Zij dielid 7ijn dor Iruilc lunuim unU msoii 10 sh per eek zoolang de oikslakiiig diinrt Van dtn sicrrekiindige Thomas M iclear aan de Kaap de ioede Honp pon Hti d is hier een hrijvon dd Ih januari oiilvaiiKo urin Ion op u hle van dr Livingstone hol volgende voorkouil Ik waobt met ongeduld tijdmg van dr Linngsloiie De laatste welke ik van hem ontving la van de maand mei en gcachreven uit Ujiji bij den noordooslolijken oever van hel meer Tangaii vika Men had destijds den rei iger ui den voorraad ontnomen lioin uit Z m ibar e oiiden en het opperhoofd Tan Ujiji had geweigerd hem de noodige hulp te verleenen en zijne blieven naar Zan ibar te doen overbrengen IJr Livii gslono achreef de vijandige houding toe auii de vrees d it hij den door ha ir gedreven slavenhandel openbaar lou maken Zijn vriend dr Kirk politiek agent te Zin ibar al ijiie uiierste pogingen in hel erk stellen om hem te bevrijden maar men moet niet vergeten dal de invloed der overheid in Zanzibar zich ongelukkigor Mj e niet uilstrekl toi de verwijderde bezitting van Ujiji P R A N K R IJ K De eenige bezigheid zegt de Rappel van het linkerceulrum is avaneea Ie doen nan het rechter terwijl van zijnen kant hel laatste met invilalifii om te koirou dineeren het eerste overstelpt Kn de heer Ollivier die een levend verbindingsteekeu tusschen de beide friictiéii is besteedt alle oogenblikken welke hij niet bij den keizer doorbrengt met van het eeiie naar het andere centrum te loopcn Nalnurlijk moet die wisseling vau viiendseb isbeinigingon niiloopeu op eene aamensinelling van beide parliineuiaire partijen en uil die samensmelting zal d in verrijze T eene groote gouveriicmentoele p irtij die tol hoofd heeft den heer Ollivier bijgeuaamd den vriend des keizers lie heer Chcvreau prefect van de Seine heeftdo balms van de hoofdstad opgemaakt die nietzoor bpin cdigcnd is Op 31 December 1869 was or een passief van 50 millioen francs waarvan eengroot grdoeltc volgens de verklaringen van denprefect binnen kort moet worden betaald Maarer is meer De stad heefl vcrbindteniasen aangegaan met het doel om hare schulden nf te lossen omde bons van de kas der openbare werken Ie betaleu en de hou eelslngeu te bekostigen waaraande heer Ilaussmann zijne vermaardheid heeft t danken lu ronde cijfers bedraagt hel lotual dierverbiudlenissen over een tijdvak van 7 jaren 714 millioen l c inkomsten van datzelfde tijdvak beloopen hoogstens üli millioen bl fl dus een tekortvan 40 millioen d w i bij het reeds beslaande zal een iiiouvv deficit gevoegd worden en na zeven jaren de siad een pMssief v in 90 millioen moeien afdoen En locb verkondigde de waarheidlievendste v m alle piefoclen nog niet zoo lieel lang geleden De toestand is gumlig Uij is zelfs zoo goed dat wij zoo ij dit erlangden reeds dadelijk tol eeiic verioiiidoring van bel islingcn konden overgaan De seiiaai is zeer onievredeii om dat het ministerie zich zoo weinig om hem bekommert en de senaiorer vreezen niet zonder grond eeuc reorganisatie Men zegt dat er plan bestaai om ecu aantal nienv e seu itoren Ie benoemen die eieiiwel voorloopig niet de jaarlijksclie bezoldiging zouden gemeten 30 000 frs die aan de tegenwoordige leden levenslang verzekerd blijven en bij hun oierlijden op de nieuwe overgaan zon De minister van binnenl zaken heeft in dekamer in anlwoord op eene intcrpellalie van den heer l Vrry verklaard dat liij formeel het gedrag der arabicnaren afkeuri die bij de onlangs plaats gehad hebbende verkie ing van den heer üiraud zich in den verkie ingsalrijd gemengd hebben Hij zal te dezer zake een onderzoek instellen De verkiezing van den heer OiramI werd daarna mol bijna algpineciic sleminen goedgekeurd Een interpellalie van j Simon over het beheer der koloniën werd tol de volgende zitting uitgesteld Hel Memorial Viplomalique zegl dat het antwoord van het pauselijk hof op de dépêche van denbeer Daru naar Parijs verzonden is Het pauselijk huf neemt met bereidwilligheid het verzoek der TuiIcrien om op het concilie vertegenwoordigd te worden aan De nuntius heeft in last de verzekeringIe geven dat de vertegeiiwoordiger van Frankrijkzal ontvangen worden met al de egards aan de natie die hij vertegenwoordigt verschuldigd BELGIË ij lieer zitting dor navolgende van lic liolasling invoorroclit Frère Orbaii heefl Donderdag in de kamer van volksvorlegenwoordigers de wetsontwerpen ingcdit nil lot ophening p het zout lot opheffing van het op viseh tot iiivoonng van ooii nniformport van 10 cenlimos voor iedoren enkel vondigui brief en tol verhooging van den aooijii op gedistilleerd net ei n fiaiio per heeloliler DÜITSCHLAND Het oorspronkelijk ontwerp over het domicilie van ondorsland door het bondprosidium aan den bondsraad aangeboden dateert van don II l ebruari ISli 1 liet wil lUi Pruisische armenwet in hol gcheele gebied van den bond invoeren met die wij zigincii evenwol dic noodzakelijk zullen geoordeoUl wordo i Do drie bases waarop de ondersteuning wordt verleend zijn bel oponthoud de geboorte en hel huwelijk Do eerste maatstaf komt orhter verreweg het meosl in aanmerking Om onderstind te kunnen vragen moet men twee jaren in eene plaats gewoond hebben Het ontwerp dal vroeger op groote oppositie stuitte schijnt thans een beter onthaal te zullen vinden De Pruisische regecring in overeenstemmingmet de andere leden van het lolverbond blijft erbij dat eene verhooging der belastingen onvermü delijk is en zal daarom het parlement voorstellende belasting op de koffie van B op 6 thl per centner te brengen in verband met eene vermindering vande invoerrechten op hel ijzer Men zegl dal graaf Bray bij zijn intredenin het Beiersihe ministerie als voorwaarde gesteldheeft dat hel hem veroorloofd zou zijn de onderhandelingen mei andere Zuid Duitsche staten wederop te vallen om den bond tot stand te brengen waarvan in den Prager vrede sprake is De minisleriëele Provincial C orre pond m brengt hulde aan den heer von Hohenlohe die het denkbeeld voorstond door een nationalen baud de Zuid Duitsche Staten met den Ncord Duitschen bond saam tesnoeren en zogl Hel staalkundig verleden vanden nieuwen minister van buitonlandsche zaken in Beieren die ook bij het sluiten van het of en defensief verbond tusschen Beieren en Pruisen zijne bekrachtigingheeft gegeven moet uls een nieuwen en vasten waarborg verstrekken dat de Boiersche regeering vast besloten heeft voort te gaan in hare tegenwoordige nationaalpolitieke richting tegenover den Noord Duitschen bond In den rijksdag heefl de heer Lehndorff voorgesteld de discussie over de tweede lezing van het strafwetboek uil te stellen en onmiddelijk lot do dert e lezing over Ie gaan van de eerste afdeeliug hande lende over de doodstraf De heer v Bismarck verklaarde hierop lat de bondsraad de discussie overhet strafwetboek geregeld wenscht voortgezet te lien De regeering zat daarna haar besluit medrdeelea en tot eene overeenstemming trachten te geraken ook al mocht de bondsraad bij zijne inzichten volharden Het voorstel van den beer Lehndorff is daarop verworpen Indien hel aangenomen ware zou hel lot van het geheele strafwetboek reeds door hel votum over de eerste afdeeliug beslist zijn geworden In berichten uil St Petersburg wordt gemeld dal zeer vele personen die in Januari jl gearresteerd waren als beschuldigd van deelneming aan de samenzwering der zoogenaamde Nihilisten w r opvrije voeten zijn gesteld Naar men bereker moethun getal vier a vijfhonderd bedragen Dcch zijhebben rich scbriflelijk moeien verbinden om bij deeerste oproeping zich ter beschikking te slellen vande commissie van onderzoek Thans zijn nog eenhonderdtal personen in arrest waaronder eenigeofficieren De woelingen der socialistische partij houden aan De minister van binnenl zaken heeft bevolen in elk gouvernement 50 000 exemplaren van de ukase betrefl cnde de emancipatie der lijfeigenen van 19 Februari 181 2 te verspreiden OOSTENRIJK Volgens eene mededeoling der Pr s e is liet vooruitzicht op eene overeenkomst tusschen de bezitters van boekdrukkerijpii en zetters weer vernietigd Tegen het voorstel van hunne tarief commissie hebben de arbeiders onder verschrikkelijke bedreigingen tegen alles wat boekdrukker is besloten in de arbeidslaking te volharden De hoop dat een deel der werklieden dat zich wezenlijk niet onwillig toonde de toegezegde vermeerdering van het loon van 15 pet zou aannemen en weer aan het werk zou gaan is daarmede vervlogen Van onderhandelingen kan thans geen sprake meer zijn Zoo spoedig mogelijk zullen zetters uit andere sleden aangenomen worden ten einde de dagbladen weer in grooter formaat te doen vorschijnon Hel ergste is dat de sociaaldemocratische partij het niet alleen laat bij het opstoken lor zeilers maar nu zij voorziet dat die ontijdig ondernonionc en slecht berekende arbeidslaking ongetwijfeld op het üngcluk der werklieden moei uiiloopcn die zooveel mogelijk zoekt te vergooden door op een stilstand van een tak van nijverheid Ie werken dio ogens de dringende behoofloaan het ariikcl een boter gevolg belooft Vooral op do lirooilbakkois wordt stork gewerkt en men vrocst dat deze maar al te zeer geloof slaan aan de rondgestrooide praatjes