Goudsche Courant, zondag 13 maart 1870

V3 tmtm D 1 t domicilie im nati den 19 Februari cl in licl ePH t die wijCu geoordeeld idersteuning fjeboorte en I cliter veronderst lud lil eene plaats vroeger op 11 beter ont recnstemming iiid blijft er en onvermgnl voorstellen lil per centner indering van njn intreden aarde gesteld ijn de onder slaten weder d te brengen IS piincknz brengt het denkbeeld iiid Duitsche uiid saam te rieden van den k n in Beieren defensief vere bekrachtiging en vasten wnarr jseering vast cgennoordige r den Noord Lehndorlf vooTlezing vnn het lijk tot de derds ieeling hands Bismarck verdiscussie over origezet te zien lull mededeelen en te geraken e inlichten volr Lehiidorif is frenomen ware boek reeds door beslist zijn gewordt gemeld ttri jl yearresIneming aau de ilislen eer op berekent moet ij en Doch zg uden om bg de g te stellen van IS zijn nog een iironder ceiiige rtij houden aan hteft bevolen in II van de ukase iRenen van 19 K e ne is het voorlien de bezitters emietigd Tegen Hsie hebben de reigingen tegen in de arbeidai een deel der cinwillig toonde t loon van 15 werk zou gaan rliandeliugen kan poedig mogelgk genomen worden outer formaat te lat de sociaalInat bij het opvoorziet dat die keiide arbeidk der werklieden Ijk zoekt te vereen tak van I dringende bebcloofi Vooral crkt en men loof slaan aan BINNENLAND GouD t 12 Maaht Donderdag avond tusschen 7 en 8 uren is liet 4jarig ilochlerije v in den slucliltr T N lleebetn op de Nieuwehaven alhier zonder dat licl iemand bemerkte in het woter vnn de Nieuweliaven gevallen en verdronken Heden morgen omstreeks 8 ure is zekere M v d Heijden oud 05 jaren een zesr oppassend gatenspinner plotseling overleden Toen hij na tehuis iio ecnige werl zaamheden verricht te hebbenin de kleinjtaiTiibnan gekomen zijne kameraden groetteen bukte ora naar zgn crkpad over te gaan stortte eenUapsnedereu bleek onmiddelijk geheel levenloos te zijn In eene zeer langdurige zitting heeft de tweedekamer Donderdag het debat over de agrarische wet jecindigd en is bel tot ne stemming gekomen eerst over alle amendementen daarna over het eenigartikel en vervolgens over het gehcele net9ont erp dat aangenomen is met 41 legen 30 stemmen Tegen de heeren van Sjpeslein Halt inans de Brauw Smitz Vader de Casembroot Nierstras Insinger Bichon Borret Heemskerk Az van Kuyk van üoltslein Hasselmnn Verheyen van lleenen Heydenrijck van Loon Taets Holfmann Kallf Storm Siielljes Hardenbroek van Naamcn van Lijnden s Jacob v d Does van Wassenaer Begraro Kien van Voorthuysen Bergiuann Bots üuljc en Luyben Het aangenomen etsontwerp bevat een eenig artikel van den volgenden inhoud Artikel 63 van hut Uegicment op het beleid der regeering van Nederlandsoh Indie wordt met het volgende aangevuld Volgens regels bij algemeene verordening te stellen worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet langer dan vgf en zeventig jaren De gouverneur generaal zorgt dal geenerlei ufBtand van grond inbreuk make op de reebten der inlandsche bevolking Over gronden düOr inlanders voor eigen gebruik ontgonnen of als gemeenc weide of uit ecnigen anderen hoofde lot de dorpen bchoorende wordl door den Gouverneur Generaal niet beschikt dan ten algemeeiien nutte op den voet van art 77 en ten behoeve van de op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop betrekkelijke verordeningen tegen behoorlijke schadeloosstelling Grond door inlanders iii erfelijk individueel gebruik be elen wordt op aanvraag van den rechtmaligen bezitter aan dezen in eigendom afgestaan onder de noodige beperkiiifren bij algemeene verordening te slellen en in den eigendomsbrief uitte drukken ten aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeente en van de bevoegdheid tol verkoop aan niet inlanders Verhuur of in gebruik geving van grond door inlanders aan niet inlanders geschiedt volgens regels bij algemeene verordening Ie bepalen In de gisteren door de kamer gehouden zilliiig is het wets ontwerp houdende machtiging tot nitgifle van schalkistbilletlen na discussie over het al of niet raadzame van het beginsel aangenomen met 49 tegen 12 stemmen Aan de tweede kamer is aangeboden een welsontwerp lot verhooging van hoofdstuk VIll oorlog der staatsbegrooting voor hel diensijaar 1870 luiitengewone aanschaffing van nieuwe vnuruapenenl Het strekt tot aanschaffing van nieuwe di i ij li ire vuurwapenen met den nankieve van dien 4 i0 9 5en tot aanschaffing of aanmaak van patroonhulzenmet den aankleve van dien ƒ 68 490 te zamcn ƒ 499 445 Hel doel is om 64000 geweren naarhfl stelsel de Beaumont voor de infanteriecorpsenaan te schaffen Het voornemen bestaat de thans in gebruik zijnde Snider geweren voor de schutterijte bestemmen In de Woensdag gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de Leidsche broodfabriek werden door den voorzitter vele bijzonderheden over het bedrijf gedurende het jaar 1869 medegedeeld waaraan wij het volgende onlleenen Het debiet bedroeg in kilo 549 100 828 000 1 122 900 De broodprijzen waren in 1869 lager dan in 1868 en wel dermate dat 5 kilo brood an ieder der vijf hoofdsoorten ren kilo in hot la istic j lar gezamenllijk in doorsnede 15 cents minder kostten dan in s ib In 1M 9 n iin hel debiet van meel met 215 pel toe en liedroefr 1 pikjes v in een half kilo Het dividend beili i igl J l iJ per aiiiidccl De kerkcraad der Ned hervormde gemeente teAmsterdam heeft zich tot het geuieeiilebcstunr gewend met verzoek om van de hoogere burgerschool op de uren dat deze inrichting niet gebezigd wordtvoor het ondcrwys van stadswege gebruik te mogenmaken ten einde aan die leerlingen welke niks inoeliten verlangen onderwijs te verstrekken in ile godsdienstwetenschap Van zijne zijde heeft de kerker nadaan den predikant dr J Cramer de taak van dotent opgedragen Men schrijft uit Leeuwarden aan het Vtr Dar U Naar wij vernemen is er op eene vergadering van onderwijzers in zekere gemeente dezer provincie besloten om bij vcrkiezingeu van leden voor de tweede kamer prov stalen en gemeenteraad met eerlijke middelen de verkiezing te bevorderen van die candidaten welke bekend staan als onwrikbare voorstanders van de lotsverbetering van vele openbare lagere onderwijzers Het schoolverbond dat men op die vergadering een jeugdigen teringlijder noemde vond geen bijval omdat het zich het treurig lot van zoovele onderwijzers niet aantrekt De brochure Veihagen werd druk besproken en de algemeene opinie was dut de e len spijker op den kop heeft geslagen Men vergt veel v iii den onderwij er doch om hem van broodzorgun te bevrgden dat schijnt door de opnchlers van i schoolverbond der moeite niet waard te zijn Dit is voor ons een overtuigend bewijs dat men niet goed bekend is met den trenrigen loestanil van vele ondcrwgzers vooral ten pl itte lande Zoolang hel personeel niet wordl geholpen kwijut de a ik Uit Ileereveen meldl men aan het Fad Thans uu het reglement van hel schooUerbond is vastgesteld weet men roet zekerheid wal die vereeniging wil Hel is dr aroin dal de I riesche vereeniging lot bevordering der rolkssehool eerst dangs eene uitnoodiging zal doen tut toetreding in ons geheele vaderland De sli tuten zullen wijziging ondergaan de Friesche vereeniging zal een Ntderlandscbc worden en zg zal waar het schoolverbond enkel hel schoolverzuim wil bestryden en het geregeld schoolgaan wil bevorderen Jiare hulp verleenen doch bovenal hare krachten wgden aan de verbetering van het volksondcrwgs Wanneer het volksonderwgs goed is de traclemeutcn beter geregeld de schoolgebouwen doelmatiger de leermidilelen voldoende zgn dan eerst levert hel onderwgs goede vrucht en is het uitlokken en zal hel schoolverzuim verdwgnen De Fricschö vereeniging in en jaar lijds met 400 leden verineerderil lelt er thans meer dan 1200 Wij stellen ons voor dat zij door hare uitbreiding over l gansehe lanil naast het schoolverbond krachtdadig zal medenurke n lot de verbeiering van het volksonilervvijs Men denkt dat Amsterdam de plaats harer vergaderingen zal worden ten minste van de eerste Laatste Berichten Washington ll Maart inden senaat is hel voorstel gedaan um den intrest der nieuwe bunds ouk in Europa betaalb iar te stellen Madrid ll Maart Kr wordt verzekerd dat Spanje het voorslel v m Kngeland om de Tornadoqiiicstie aan de scheidsrceiiterlijke nitspaaii van keizer Napoleon te onilerwerpcii heeft tiangenoinen St Petersburg 11 Maart Men verzekert dal hier een ministerie van koophandel zal worden opijericlit en dal het deparienient van rijksdoniein z ü Horden opgeheven lerwijl het bestuur daarvan op liet deparleincnt van justitie zal overgaan Parijs 11 Maart In de zitting van het wetg lichaam hteft de heer OUivier in antwoord aan de heerrn l clletan en Anigo ge cgd dat hel gouvernement onmiddelyk bg hel nilbreken der pokkenepidemie eene gevangenis heeft doen ontruimen en dat ook de gevangenis Mazas ontruimd sal worden zoodra de épidemie aldaar mocht uitbreken Augsburg 11 Maart De Jllgtmeine yieitung deelt een ulegram uil liume mede van 10 dezer waarin gemeld wordt dat de bisschoppen die in de oppositie zijn geprotesteerd hebben legen de tol stand gebrachte wijziging van het reglement der kerkvergadering Florence ll Maart De minister van financiën heelt lieden in de kamer den financieelen toestand verder uileeiige et Hij voegde er bij dut het zegelen registratierecht met 10 pet zal wurdeii verhoogd De aceijiiseii op de artikelen van verbruik en aiideic helaslingen zullen eene mindere verhooging oiidei i in De minister stelde verder vuur om de bel i liiig op de roerende bezittingen te verliüogcn Parijs 11 M iart In den scmuil heeft de heer lirenier eene rede gehouden waarin hij afkeurde Wat do minister van jnstilie in hel eigevend lichaam heeft gezegd ten i an ien il r gezindheid van den senaat omtrent het seiiaalslie ilnil lul afi eh iiling van art 67 der cunstilutie De heeren Tuiir ingi fu Baioche mengden zieh in het debat en wilden dat de senaat tot ile orde van den dag zou overgaan In dien zin werd beslolen De heer Ilouher gaf te kennen dat de commissie tot onderzoek van genoemd senaatsbesluit drie vragen aun de regeering heeft gedaan waarop het antwoord nog verwacht wordl Stuttgart 11 Maart De demooralisohe en Grootdiiilsche l raclien in de kamer hebben een voc r tel ingediend strekkende om de regeering uit te nouiligeii lot het doen van voorstellen ter vermindering van den werkelijken dienstlijil der eontingenten en verdere wijziging der wet op den militairen dienst ieiiieiii le Berichten II Vlüohuis tp Alraclo ia HCgeos het doodslann vnn een kat voroordfclü tot ll dage gevan euisblrnf lu eenzame opBluitnig tt oikdirghiu M II vervsuüht up 10 manrt ilc oiifeilbaar verklnring van den iu9 De siinansihc eortes hehlicn met 83 tcgeii 8 stemmen beelutt ii de iif sehafliiig der doodstraf iu overwe inp te iieincD Te Mktuuar is vuor 11 dui eud gulden Hntibi ïttted het bouueii Villi een tukaal voor chemisch onderwijs hij de hoogere hiirt i r rhtiol Te jli uiüihuik onder Maagdain is dinsdng ueliteiid ccue uoniiig met inboedel en eene schuur mee las verbrand Het onderwijzen der constitutie is verpliohtcnd gemaakt in du spaansche normaal en lagere scholen liet Carnaval heeft te Ca lii en op andere plaatsen aauleiding gegeven tot bloedige botsingen Den 26 feb eu ook den volgenden dag zijn te Triest vry hevige schokken van aardbeving wiiargeuomen Te iioiue loopt het gerucht dat de bevelhebber van het Kransehe bezettingseorps last heeft om zie gereed te houden tot zijn vertrek Men beweert dut de Habeas corpus act op nieuw opgeheven xal worden in Ierlat d lilt spaansehc volk noemt Mont nsier ain H Te Gruningcü vindt men smaak m paardenvlcesch en zal men een tv et de slachterij openen Burgerlijke Stand Gi iKbN ti Maart Elizabeth ouders F de Weger en C lUparun Gcertruida Maria Josepbioa ouders H Facij en M E kampo 10 Joanna Maria Cornelia ouders J J vnn Dicrui en J E Pfeiffer Hcrmon Mauntx ouders U M nn icmcrt en J Spruijt Mijntje oudtrs V vnn Zwol en C l vuu Eysdm Albertns ouders W Tsehut en J Seton Maria Helena oudert J J A vnn Asten en J van Mavercn II Antje Cornelia ouders J Nobel en K Huisman OvËKLEUKN O Maart J de Uruijn Ij J an der liijl 13 m 10 M Rcebeen 4 j 8 m L Kykelijkhuizen 7 ni ADVERTENTIEN 6 2 Va J A E I G E EcHTVEREENIGING van E SCHELTEMA Jsz en A M LAMAISON Hunne dankbare Kinderen I GotiDA 12 Maart 1870 II 25JARIGE ll Echt VEREENIGING ijs VAN Wi D L IIORNEMANN rig Wl L DAVIDSON Wi Hunne dankbare Kinderen mi UoUDA 12 Maart 1870 Zi iT voiir pordi f iK Viilk ti viui cciie Dochter Vrouwe 1 I l an DIEREN geb l it mKU iüiuii 10 Mimrt 1870 Li Hiii ijfriiKj