Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1870

Kunnen pater Oralry on de lieer do Monla l ert er nol op b rocnen da nj do r de Moudo lemliert er icli op en de U mn i den ban ijn od un de heer Jules l ivre heeft reden over iets soorlgehjks Ie juichen IliJ h namelijk K evco nmunieeerd door i c Marm laite SiiKls Ker iinu M lijd stond de e feevaardijt le bg de ou r u nlijken in kwaden reuk maar thans is hij loi poliueke ketterij vervallen door Ie verklaren diii het kabinet Ollivier KJjne sympalhic lieell De MarmUnise egt kor en goed datdeheerFavre den liuliieun is overgetrokken en daaril ior opgehouden h eft Ie bestaan wel te begrijpen voor de mannen der MaruMaUe Men vindt onvei7oenlijken op theologisch en staalkundig terrein doeh zij gelijken op elkaar als twee druppelen water De LikM bericht dat de analyse an dedépcehe des heeren v lienst aan den Oostenrijkschengezant te Home zooala die door de fimes is medegedeeld onjuist IS De Oostennjksohe kanselier zegt het Parijsclie blad heelt in ijne dépêche onbewimpeld te kennen gegeven dat de Ooslenrijksche regeering zich voorbehoudt te handelen als het Concilie besluiten mocht nemen in den in der 21 canones en in ronde taal heefi hij er bijgevoegd dat dergelijke besiailen bij de thans bestaande welgeving in de Oüslennjkbclie Mon rohie niet alleen onuitgevoerd zouden raotien blijven maar zelfs met openbaar zouden raogen gemaakt worden De Liberie meldt voorts dal de door het Memorial Diplomatique medegedeelde tijding volgens welke de heer Dam een gUnslig antwoord uit Itume zou hebben ontvangen op zijne vr iag betreffende het toelaten van een verlegenwoordiger op het Concilie in d officeele kringen Ie Weenen weinig geloof vindt De Comtilutionuel vindt hel zeer verklaarbaar dat Darn s houding tegenover het concilie anders is dan die van zijn voorganger wanneer men let ophet schouwspel dut h t concilie oplevert De vreemdeideen die de vergadering schijnen te beheerschen iKuken het onmogelijk dat de regeeringen nog langonverschillig blijven kunnen bij de verhandelingen dié de bisschoppen warm maken en de wereld inonrust brengen Men was er niet op voorbereid zulke uitb irslingên van toorn onder de vrome mandatarissen der christenheid te vernemen en zulk eenovervloed van vervloekingen aan de afkondigingder onfeilbaarheid Ie itn voor afgaan Vroeger voerdert de orthodoiten slechts polemiek tegen keilers enongeloavigeii thans strijden zij onderling Men hadmogen hopen dat do kerk de behoeften en de richting van den nieiiueren tijd zou begrijpen en aanhare traditie gelrouw de ontwikkeling der burgerlijke maatschappij zou volgen dat zij de onverdraagzaamheid nl schalfen en de raenschelijke redede eer zou geven die ij door vooruitgang en ontdekkingen verdient Maar dit was eene dwaling De godsdienst schijnt tuaschen zich en de rede vooraltijd eene scheiding te willen maken Het vaticnansteunt daarbij op de misaionnarissen die vol heldenmoed te midden van onbeschaafde volken levend uist daaiuoor met de eischen der beschaving onbekend zijn Wanneer men bedenkt hoe nadeeligde gevolgen van het conoilie voor den godsdienstzullen zijn moet men belreuro dut het ooit bijeengekomen is De geloovigen lijden er onder wanneer zij de tweedracht onder de bisschoppen zien De prelaten die elkander met smaad overladen zullen in hunne diocesen de vroegere achting eneerbied niet meer kunnen vinden de band der rcligieuse tucht wordt verzwakt De ongeloovigenvinden nieuwe wapenen om het geloof te bestrijden De afkondiging van het nieuwe dugme zal de eenheid der kerk in gevaar brengen en strij I tusschenkerk en slaat veroorzaken De beginselen die hetullramontanismus zou willen uitwisschen de instellingen die het veroordeeli zijn bel undament vanalle rechlssiHlen De syllabus valt alle regeeringenaan hel is naluurlijk dat zij zich verdedigen enieder die die theorie in praktijk wil brengen bestrijden De CoHstit waarschuwt de curie zelve hetaan Frankrijk niet ondoenlijk te maken ook in hetvervolg de bezittingen der kerk Ie beschermen DUITSCHLAND In de Beicrsche tweede kamer stelde de af v Kolb voor om up liet budget van oorlog voor onderhoud der troepen slechts zooveel geld toe te al ian als gevorderd wordt vooi infimlerie en artillerie t voet bij een onder de wapenen zijn van hoogstens 6 maanden in liel cersie li weken in het tweede en H dagen in het deiilo diensljaar voor de rijdende artillerie en genie bij een diensttijd vnn 12 maanden voor de cavidierie the met de helft verminder I zou moeien wolden bij een diensttijd van 2 jaar Veidcr erlangt liij nog andere bezuinigingen en een wet op de promoticn en de pensioenen SPANJE Terstond nadat do behandeling der organieke wetten is nfgoloopeu zullen de Corlcs in geval zij dan nog niet tot de verkiezing van een souvercin kunnen overgaan hare taak als oonslitucerende vergadering geëindigd verklaren en voortnni als gewone Corlfs hare werkzaamheden voorlzctlen Men egt dat aan Serrano de prerogatieven van de koninklijke waardigheid zullen opgedragen worden Zaterdag morgen heeft een duel tusschen Hendrik van Uourbon en den hertog van Montpenaicr plaats gehad waarin eerstgenoemde gedood is ITALIË In de kamer van afgevaardigden heeft de minister van financiën de rekeningen van 181 2 tot 1867 benevens het verslag omlrent den slaat van de sehailiist over het jaar 1868 1889 medegedeeld Hij toonde daaruit aan dat van 18B2 tot 1867 de inkorasleu met 47 pCt vermeerderd en de uitgaven met 36 pCt verminderd zijn ïen gevolge echter van de voortdurende aangroeiing der staatsschuld beslaat er nog llijd een aanzienlijk tekort De minister athi het volsirekt noodzakelijk den ouden weg te verlaten en heeft eene wet ingediend de vereischie bepalingen belielzende om in do begrnoting van 1871 het evenwicht tusschen inkoraslen en uitgaven te hersteller De begrooting van 1870 sluit met een tekort van 110 millioeu waarin de minister voorstelt te voorzien door bezuinigingen ten bedrage van 25 millioen waarvan 16 op de uitgaven voor oorlog en door verhooging der bestaande belastingei met een bedrag van 75 millioen terwijl hij eene vermeerderde opbrengst der overige middelen verwacht van omstreeks 10 millioen GouD 15 Maart Naar wij vernemen is Zaterdag avond tusschen half elf en elf rre een werkman die met zyn weekgeld ten bedrtige van ongeveer zes gulden naar huis ging in de gemeeote Broek dicht bij Gouda aangerand door vijf personen die na eerst om tabak gevraagd te hebben hem aangrepen en gewelddadig beroofden van zijn weekloon In de zitting Vnn de tweede kamer van gisteren is de beraadslaging voortgezet over het wetsontwerp houdende verandering der grens tusschende gemeenten Dordrecht en Dubbeldam Dit ontwerp is met 35 tegen 17 stemmen aangenomen Daarna was aan de orde het weisoutwerp tot afschafling van de tentoonstelling en van de lijfstraf geeseling in de gevallen waarin deze siraffen nogzijn bedreigd De discussie over het ontwerp totvrrsohérping van art i il Code penal op het doenzinken of vernielen van schepen is verdaagd totheden De heer v Kkrkwijk heeft den minister van jüslilie geinicrpelleerd over het gevangen houden van personen in Zeeland nietlegenstaaude verleende gratie De minisier erkende de zaak ij was het gevolg van de onvoorzichtigheid van een ambtenaar doch de feil was dadelijk hersteld De heer FoKKKit heeft op het wetsontwerp nopensde vreemde of parliciliere loterijen als amendementvoorgcsleld het eetig artikel te vervangen door debeide volgende Art 1 De wet Van 22 Juli 1814 Stbl n 96 houdende verbod van alle vreemde of particuliere loierijen wordt ingelrokken Art 2 Loterijen van welke de voorwaarden niet vooraf openlijk zijn bekend gemaakt en waarvan de trekking niet in het openbaar geschiedt zijn verboden De heer m W A baron van Versohuer die bij kon besluit van 2 maart was benoemd tot lèfendnris hij het dep van financiën is aangesteld tot referendaris bij genoemdj dep afdeeling herv eeredienst en andere eerediensten behalve die der r k Een der Amsterdamsche vrijmelselaarsloges heeft een adres aan de wetgevende macht opgezonilen aandringende op afschaffing van de dooilslraf als strokende die afschaffing geheel met de ma oniiiekè beginselen Tevens heeft zij de andere loges in Nederland hiervan in kennis gesteld en lot navolging opgewekt Do Ceneeak Cl waarschuwt legen het tabak rooken door knapen Door Deeaisne is uil eraiakl d t jongens dio van J lot 15 jaren tab ik iooken aan blüed innoedc en zelfi aan vcrstandsverbijblenn iijdeii CU zucht tot slcrkcn drank ich bij hen onl wikkelt Slaken zij de verderfelijke gewoonte het organisme herstelt zich dan ipoedig Ouders ziju gewaarschuwd Tusschen Nederland en het proolhertogdoin Luxemburg beslaat van onds eene finmciecle quicstie Nederland beweert dnt een deel zijner schuld door het groolherlogdom moet overgenomen worden Luxemburg ontkent dit en eisoht bovendien van Nederland de opbrengst der domeinen die het wederrcchtelgk verkocht heeft De Luxembiirgschc regeering moet reeds herh ialilelijk voorgesteld hebben deze zaak aan eene scheidsreclilerlijke nusprnak te onderwerpen doch te sllagc ilde men hiervan niets weten Vooi eenige dagen nu hebben da Luxemburgsche stende i eene moiie aangenomen waarbij de grootherlugelijke regeering nilgenoodigd wordt om onderhandelingen met het kabinet te s llage aan te knoopen en hierop heeft Inalslgenbemde volgens den Iluagscheii correspondent van de Indffeudaiice Beige beslolen de quaestie aan eene gemengde oommissio te onderwerpen De Goessc te Cl zegt Als wij de bijbinden der laatste dagen nagaan wat al woorden vinden wjj dan die best achterwege hadden kunnen blijven die niet eens de eer genieten dat ze gelezen worden door het groole publiek Waarlijk er mocht bij verkiezingen ook nog wel eens gelet worden op het talent der candidaten om zich zoo kort mogelijk uit te drukken Men maakt enkele leden tot een verwijt dnt zij zelden spreken maar nis eens die verstandigen zich verleiden lieten om het voorbeeld van anderen Ie volgen het ware dan best dat er maar niet veel werk gegeven werd want men zou dan aan ééne agrarische wet ligt voor een half zittingjaar genoeg hebben Men schryfl uit Friesland o ra aan het iVoo fe Bij l verschijnen van de eerste nummers van het dagblad 7 Vaderland werd de opmerking gemaakt dat men wel zien kon dat er domine s aan de redactiewaren Als die opmerking juisi was dsD schijnt ook hier nog al een belangrijke verandering plaats gehad te hebben Aan de wijze toch waarop door de redactie geschreven wordt over de begroo ting van oorlog zou men nu zeker niet zeggen dat daaronder mannen zijn die eenmaal het prediken en aankweeken van godsdienst hun levensdoel nchtten Wanneer toch Fader and naar aanleiding van uwe beschouwing over de hooge som van de oorlogsbegrooting tracht te betoogen dat men daarnaar niet vragen mag dat men lot eiken prijs onze onafhankelijkheid moet handhaven dan spreekt daaruit een andere geest dan die van dien koning die niet alleen zelfveiloochening predikte maar die ook zijn leven te duur gekocht achtte wanneer hij het niet kon behouden dan tot den prijs van het leven van anderen nl was dat dan ook maar een Gallileesch visscher Het ia geen geldkwestie zooals t y beweert zooveel per hoofd en is ook deze opvatting van t V niet gedeeltelijk de uwe maar ik zou haast zeggen dat geld vertegenwoordigt moord en bloed Ook voor mij is het geen koopmanszaak itiaar eezaak die ik afkeur ah in strijd met de beginselen van godsdienst en zedelijkheid Ik kan mij zeer goed vereenigen met hen die het een ijnoBstie van en vaderlanddiejde noemen al is ook onze oepassiug verschillend Niet gaarne zoo ik mij van het leven laten berooven nog minder zou ik moed hebben om een ander het leven te ontnemen Nu slrijdt het wel eenigszins met mijn eergevoel om voor mijn geld een ander er aan Ie wagen of te lalen doen wat ik voor mij zelf ongeoorloofd vind Daarenboven heb ik te veel liefde voor het vaderland en zijne zonen dat ik den naam er viin als van een zelfstandig koniui rijk lot eiken prijs zou willen handhaven Ware t alleen eene geldijuifcslip bij voorbeeld jaarlijks eenige tonnen extra uitgaaf ik zou er vno zwijgen maar kunnen wij onze vrijheid als Nederlanders niet handhaven door onze individualiteit dan heb ik mijn vaderland te lief om niet met innige smart te zien hoe een deel van het geld der rijken niet alleen maar ook het leven van een deel der onvermogenden wordt opgeofferd ten einde voor V at overig deel het nil icht open ie houden op den naam van vrije Nederlanden Die pnjr is mij te duur Wekelijksch overzicht vaa F behaal aelde iu de tweede kamer der Staten Generaal 1869 1870 14 Miiart De agrarische wet i m behandeling geweest Gelukkig is t resultaat van al die redevoeringenen korte opmerkingen van al die amendementen en subaraendcracnlen geweest dat de wet aangenomen is nadat de v er eerste dagen der afgeloopen week nog aan hare behandeling waren besteed De inhoud van t eeuij art der wet is Arl i2 van het regl op het beleid Ier legeering van Nederl Indie wordt mei ha volgende aangevuld TSEWK m mm