Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1870

o Volgonn regels bij nlgemoeno verordening Ie stellen worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet langer dan vijf en zeventig jaren l e gouverneur generaal zorgt dat gecnerlei afetnnd vnn grond inbreuk make op de rechten der inlandsche bevolking Over gronden door inlmidcrs voor eigen gebruik ontgonnen fofj als gemeene weide of uil eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende wordt door d 11 ionverneur Generaal niet besohiki dun ten algemi eiii ii nutte op den voet van art 77 en ten behoeve van de op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop betrekkelijke verordeningen tegen behoorlijke schadeloosstelling Srond door inlanders in erfelijk individueel gebruik be etcn wordt op aanvraag van den rechtmatigen bezilier aan dezen iii eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen bij algemeene verordening te stellen en iu den eigcndonisbrief uit te drukken ten aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeente en van de bevoegdheid tot verkoop aan niet inliinders Verhuur of in gebruik geving van grond door inlanders aan niet inlaiulers geschiedt volgens regels by algemeene verordening te bepalen Al de araendementen werden verworpen Er waren er niet minder dan 8 voorgesteld en cene kleine daor deu minister zelf overgenomen wijziging uitgewnderd gaat de wet uit de kamer zooaU zij er ia kwam Het ontbreekt ons b a den moed om al die doodgeboren amendementen na te gaan waartoe ons te verdiepen in al die diepzinnige en would be diepziunige onderscheidingen iu al die geleerde half geleerde en ongeleerde redcueeringen Liever een woord over de wet zelf De uitgifte vau gronden in erfpacht is daarvan het minst belangrijk gedeelle Deze quieslie was reeds onder t ministerie Hebmskehs zonder Myii toen de heer Thakiianhn minister van koloniën was besliet j want de uitgifte van gronden in erfpacht kwam toen van conservatieve zgde en zoo de liberalen er zich niet eenstemmig mede ingenomen verklaarden dan ware t omdat dat ontwerp zoo weinig gaf en t hen gewensehler voorkwam den kanker die aan t schuone Inaulinde klaagt dieper uit Ie snijden Wat toch zou t voor den Javniin geven of Ie groote heer Ie Buitenzorg al gronden in erfpacht voor 75 jareu kon afstaan Zij ouden voor cker de erfpachters niet zijn Meerdere bloei van Java door uitbreiding van landbouw en nijverheid mogen door deze bepaling ontstaan en alzoo indirect ook den Javaan ten goede komen zijn belang lag elders De 3 = i en 5 alinea gaan een belangrijke schrede verder door de rechten van le inlanders op den grond ta verzekeren Zij waren tot nu toe slechts bezitters soms wel erfelijke bezittcs maar evenmin als zij uit t bezit door den eigenaar t w de Staat mochten worden ontzet evenmin mochten zij hun bezit aan anderen overdoen Behalve dit persoonlijk bezit kende men ook het coramnnnal of gemeente bezit dat tamelijk wel overeenstemt met t bezit der gemeenteweiden in sommige streken van ons land Het ondeelbaar bezit hteft daarvan de gemeente het dorp de dessa het gebruik wordt aan de ingezetenen van de dessa afgestaan Dit alles was niets dan gev oonte De rechten van den inlander op den grond waren niet erkend Daarom is deze wet van grooter gewicht Die rechten worden reeds erkend in de S alinea waarin de bepalingen omtrent onteigening ten algcmeenen nutte worden toepasselijk verklaard op het individueel en communaal grondbezit De i alinea gaal nog eeo schrede verder en bepaalt dat erfelijk individueel grondbezit veranderd wordtin eigendom wanneer dit door den reehtmatigen bezitter wordt aangevraagd m 1 w de eens ontstolen grond zal worden teruggegeven Daarnau moeten echter uit den aard der zaak voorloopig beperkingen zijn toegevoegd omtrent de bevoegdheid tot verkoop aan nietinlan ders opdat de grond niet verkwanseld zal worden aan zeker slag van lieden dat er steeds op uit is om den Javaan te bedriegen Diezelfde beperking vinden we terug in al 5 Dat deze bepalingen geen genade vonden in de oogen der conservatieven spreekt wel van zelf Zij hadden hun leger in drie afdeelingen gebracht Aaii t hoofd der eerste stond de heer Heemskeuk Az met de banier alinea 3 moet vallen doch deze banier werd in den strijd reeds ter neder gedrukt De tweede werd gecommandeerd door den heer V Goi ïSTEiN onder de leuze weg met alinea i Zij delfde het onderspit maar telde toch 36 getrouwen onder de 77 aanwezige leden Kindelijk de derde afdeeling met den heer H 3sei m vn tot aanvoerder die verwerping van alinea 5 beoogde deze kon slechts IS vourttniiders vorwervpi e wet zelf werd met H tcgiii 36 stemmen aaiigriiomen De Icgensleinmers werden rieds in t viiiig nommer der cuuraiil opgenomen We lieiiiiiii ren dat ilaaroiulcr de beide joudbi lic afgevaardigilcn belioordeii Wanneer men mij vraagt al oo sprak do heer FiiANSEN V u I t TTE bijna aan t einde van t debat wat ik hoop dat do uitwerking van deze wel zal zijn zeker hoop ik dat zij eeno groote verandering in Indie zal te weeg brengen maar ik hoop tv vens dat die verandering door zachte middelen bewerkstelligd zal worden Ik hoop dat elke maatregel tot uitvoering van deze wet zal ontworpen worden met den eniatigen wil om zoo weinig mogeiyk schokken of genelddadigc verandering te brengen in de gebruiken die bestaan omtrent de rechten op den grond in Indie Daar is na de aanneming van deze wet veel ongedaan en veel te verbeteren wat wij verlangen is dat de werking van deze wet zal zijn gelijk de werking van de natuur zelve De wet schept geen groote verwachtingen hare uitwerking is Irapsgej wijze maar de uilkomst is zeker Wy wenscheu niemand te verontrusten wij wenscheii nicmands rechten te verkorten Wat wij wenscheu is dat daar waar veel leeds is gesticht hoop üal hei leven unntrouwen voor vertrouwen zal plaats maken Dat alles kan niet in écu dag gedaan worden het heeft betrekking tot misbruiken die eeuwen lang iu gewijzigden vorm bestaan hebben Het is legen de beschikkingen der Voorzienigheid hel is tegen het belang der menscheu dat met het verleden in zoodanig geval eensklaps zou gebroken worden Die gevolgen wachten wy van deze wet en wij verwachten dat met meer zekerheid en vertrouwen omdat wy Weten dat hare werking trapsgewijze en langzaam zal zijn en omdat wij weten dat zoo men de hoop wil voeden op haar geheel welslagen de v et niet moet aangenomen worden als een partijtriumph niet als het aanheffen van een zegekreet over den val van hetgeen eens groot en machtig was taaar als het gemeenschappelijk werk van liefde en goeden wil voor bet gemeene best van ons geheele vaderland Indien in dien geest deze kamer het werk ten einde brengt en de pogingen van het gouvernement steunt is mijne hoop althans hoog gespannen dat wij zullen beleven dat de zaak van Indie s hervorming voorwaarts schrijdt en dat wij in Indie dat wij door banden van vrijen wil en liefde aan Nederland willen blijven verbinden zullen zien welvaarten rust gevestigde en Trije industrie die hare zegeningen v iD jaar tot jaar van dag tot dag over dat sohoone land uitspreidt Onder de insinuation die gewoonlijk in de slechte conservatieve bladen een beliiugrijke plaats innemen behoort ook deze dat de achlingswaarclige voorzitter der kamer zich niet als onpartijdig voorzitter gedraagt en men is terstond wanneer een afdwalend conservatief b v Nieustkasz Sypesteïn ofVAUEU wordttot de orde geroepen met jammerklachten klaar over zoo n gruwelijke partij regeering Aan t hoofd dier partijregeering staat en dit is een niet minder geliefd droombeeld dier heeren despotisch de heer Fransen v d Putte die genadige knikjes toewerpt aan zijne ondergeschikten waaronder horribile dictu ïhokuecke Hoe zonderling t ook zij t raoet gccoiistaleerd worden dat die trouwe wachters op den drempel niet hebben bespeurd dat er oproer is onder de vasallen van dien despoot De vasal DuLliEBT president der kamer door de genade van zijn meester heeft de vermetelheid gehad den oorsprong van zijn glorie lot de orde te roepen ISij de bovenstaande beschouwingen meende hy dat de heer v u PuïTE buiten de orde was zooverre zelfs lat hij tol de algemeene beraadslagingen terugkeerde l o hoofdman spartelde tegen maar t baatte hem niets Hij moesl zich overwonnen geven Opstand dus gevolgil door scheiding j reeds is de lijdj nabij dal de eene helft onder V ü l UTTE tegen de andere helft ouder DuLlEBT strijdt Het is een groote fout dat dit over t hoofd is gezien en een groote edelmoedigheid van ons dat wij er nog de aandacht op vestigen Vrijdag werd het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent de schalkistbilletlen behandeld en in ci ne zitting afgedaan De minister van financiën toonde aan dat het doel van dit wetsontwerp is om op de goedkoopste wijze in de tijdelijke behoefte aan geld te voorzien zonder eene leening Ie sluiten in la7ll zal echter die uitgifte niet noodig zijn l e heer V u IjJUien bestreed het ontwerp Deze papierijes die aan eene behoefte moeten voldoen zijn niets waard zo diing men ze in kas houdt worden zij uitgegeven dan maakt men schuld I c heer v IIoiten kon zich ook met t beginsel der wet niet verecnigen vooral nu de regeeriiig verklaarde in 1870 geciic behoefte aan sohatkistbilletteii Ie IicI 1hiii Hij ai lil t overigens beter als men luch seliiild moet maken die niet te vermommen iiiiiar een leeiiiiig te sluilen De lieer Bl L saii besirijdt echter ibve heeren Bij een leeiiiiig moet iiieu iladelijk rente bet ilrii of men t geld liooilig heeft of niet Hij be chuiiwt de selialkistbilicttcn als een krediet aan den minister De wet werd met ly tegen 12 sleinmcu aangenomen Zaterdag was het wetsuiilwerp lul wijziging en aanvulling der wetten omtrent de hetRiig eii verzekering lier in en uitgaande recliteii en aiTijnsen aan de beurt Waarom deze wet niet kortheidshalve prot utl genoemd ï De wet van 1822 zucht reeds i sedert jaren oin herziening en de bij deze wel in te voeren inaalregsleii zullen nu eens worden geprobeerd Zij is ie verdeelen de heer IIevdenbijck die t debat openiie wees er op in twee gedeelten de beide eerste artikelen geven gelegenheid om bij algemeeuen maatregel van inwendig bestuur af te wijkeu van de formaliteiten omtrent in uit en doorvoer voorgeschreven de overige dienen om smokkclanj strenger tegen te gaan Diezelfde afgevaardigde begon een woord van dank Ie richten lot don rainisier van financiën voor zijne pogingen lot geleidelijke herziening van hel belastingstelsel Waartoe dat woord bij dit onschuldig wetje HeïDENlilJCK prijst V BüsSE om zijn gebrek aau doortasting nu er bestaat ten deze veel reden om de admiration mutuelle aan te nemen De minisier moge een bekwaam lapperlje zijn als schoenmaler zou Z Exc niet dengen Ziedaar al i einde van i a b waarmede we de Algemeene Beraadslagingen kunnen aanduiden over de artikelsgewijzt behandeling kunnen we almede zeer kort zijn Men was t vry algemeen eeus De heer DüMiUR hij was trouwens de eeuige verzette zich legen de bepaling dat hij die voortaan gesloken gedisielleerd kocht wetende dat hel door fraude verkregen was als medeplichlige gestraft werd De heer Jonckhloet vondt de raoreele zijde van dit ontwerp veel gewichtiger daa de financi eele Hij wijst op het disjricl dat hem afvaardigde Winschoten als mokkelaars dislriol bij uitnemendheid en verwekte niet weinig de vroolijkheid der vergadering door zich te verspreken en t aU eene eer t beschouwen voor t district dal hy JoKCKBLOEl hel vertegenwoordigde iu plaats van t als eene eer voor zich te beschouwen afgevaardigde van dat district te zjjn Hel H iHgsche dagbl schrijft dit natuurlijk toe aan de pedanterie van dezen geleerde die opgeblazen door den lof hem onlangs in de UluHrirte Zeitung toegezwaaid in de ruime lucht vrij pel meent te hebben Nu is dal zoo dan was i gelach zyner medeleden t touwtje dat Jonckkloeï om laag trok maar wij houden i met zijn eerste uitdrukking de eer is niet aan hem maar aan de smokkelaars De heer Heti EN£1J k vraagt by t slotartikel nogroaala t woord om als amendement voor Ie stellen dat de geheele wet slechts lot 31 dec 1873 van kracht zal zijn en nadat dit is afgestemd wordt de wet met 31 tegen 3 stemmen aangenomen De heer Hetdenrijck stemde tegen de wel Hij prees den minister wel bij den aanvang maar de minisier hem zeker niet bij het einde Eeii ander wetsontwerp werd nog even ter tafel gebracht doch spoedig tot deze week uitgesteld want er waren nog een paar amicale inlerpellalien Da heer T GoLtstïin vroeg waar toch een paar wetsontwerpen bleven die de rapporuurs al geruimen tijd onder zich hadden Uit de discussie bleek dat wijziging van t eene ontwerp en huisselijke omstandigheden van den heer Tiiukbeckë ziekte zijner echigenocte president van de commissie voor t andere de oorzaken der vertraging waren Uit deze volgde een andere interpellatie want de heer BeGHAM smeet midden tiisschcn t geanimeerd discours van de hh T Gomutein v V Putte en JonckllLOKT een vraag aan don min van justitie op zijn vingers gctikl z eeghij maar kreeg toch later gelegenheid om zijn vraag te doen Nu zijn vrung was goed Exc lice sla je met de wet lot afschafjing der tieiid wet Heel goed zei de minister t ontwerp moet alleen uog maar overgeschreven Laatste Berichten Florence H Maan De tolrechlen hebben in j iii en febr 1870 oiigeveur fr 1 400 000 meer opgchraclit dan in die beide maanden ten vorige jare jic Ojuniune verwacht binnen kort eene verplaatsing bij liet personeel der prefecten New York 3 Maart Het ontwerp van Sherman belrell eiide de uitgifte van bonds tot een bedrag van 12l t inillioeii is door den senaat verzonden aan hel comité voor de middelen Men gelooft dat het vele wi zigiii eii zal oiiilergaan of anders zal worden verworpen Parijs 11 Miiarl De Ci iin i iitionnel meent te weten ilat de keiver een fjeihiiiial licefl ge onden naar den ex koiiiiig l i iii isco van Assisi om dezen zijn leedwezen te betiiiireii ov t de onaangenaamheden die in zijue f iinilie zijii oiilstaaii De kei er zou Vüuils den weiiscli te keiiiieii liebbviii egeveii dat 4k