Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1870

Stoombootdienst VOLHARDING Geneeskundige controle De eiken dag meer en meer plaats hebbende vervalsohingen dor chocolade maken dit product zoo als het ajn moet zuivere cacao met suiker tot eene zeldzaamheid Gemalen koren vet verf en specerijen maken veeltijds de eenige bestanddeelen uit van het fabrikaat hetwelk voor zuiveve chooolade verkocht wordt Het is blijkbaar dat ook de opregte i abriekant hieronder lijden moet Dit zijn de redenen waarom wjj meenden onze chocolade fabriek in haar geheelen omvang onder geneeskundige controle te moeten plaatsen Het opzicht door gedurige analysering betreft zoowel de tot de bewerking gebezigde grondstoffen als het gereed zijnde product en biedt den Consumenten een zekeren waarborg aan dat zij esne voor de gezondheid zeer heilzame chocolade gebruiken Wij bevelen den Geneesheeren Apothekers alsook d Ti Bestuurders van hospitalen en kostscholen onze cacao fabriekaten aan welke in koekjes of als poeder en vr van olie iu de voornaamste handels etablissementen van Nederland verkrijgbaar gesteld zijn Fraiiz Stollwcrck en Zonen te Keulen a d Rijn Hofleveranciers er a ii die on iiingciiame viirslaiicHioudiniï ccii eiiulc OU küineu op liiule Frar sche rcgcering met ppdroiigeii rm worilcii inuiilrcReleii te nemen iii strijd met de wiuirdiglieid en de gnslvnjheid vnii Vriuikrijk Konstantinopel U Mnart Pe sulmn heeft ann Dnoudpiioliu opgedragen n uiicns hem iii te sclirijven voor 3UU0 obliKiitiun in do Turksche spoor eglefiiin en het bedrag dniirvan in eens Ie slorlen Farija l Maart Uit Runie wordt nit goede bron gemeld dat de nota der Friinsclie regcerins van 20 febr niet ten doel heeft om officieel tegen de onfeilbaarheids verklaring vnn den paus in verzet te treden Fr mkrijk heeft slechts het verlingea te kennen gegeien om door tusscheukombt van een tpeoialen afgeiaardigde gehoord te worden over de vraagstukken die door de afkondiging van de 21 Canones aan de orde zijn gesteld Die Canones roepen voor de kerk een soort van theocratie in het leven en verheffen de beginselen van den Syllabus van 18Ö4 tot ecne leerstelling Volgens andere berichten zou de Fransehe regeering nimmer er in loegestcmd hebben om geen deel aan het concilie te nemen indien zij iad kunndi vermoeden dal bet tot de afkondiging van Canones als de onderwerpelijke komen zou Ilot Fransche gouvernement geloofde tot dusver dat het concilie zich bepalen ou bij de behandeling van zuiver krrkelyke leerstukken Ann die hoop nog onlangs in de keizerlijke troonrede uitgedrukt werd de bodem ingeslagen door de af kondigiiig der 21 Canones die met geweld breken mot Je heginsielen iini op de hedendaagsohf gouv niementen en de inaatscliappijen rusten weshalve naar het gevoelen der Kraiiiche regeering die Canones door geen enkel gouverneuient vau Europa geduld kunnen worden Londen l Maan in het lagerhuis heeft de heer Gladstone op eene interpellatie ran lord Manners verklaard dat de regeering aanstaanden donderdag eene bill zal indienen om het leven en de particuliere bezittingen in Ierland te beschermen Die bill zal de wellen van 1833 1847 en 1856 wijzigen De persoonlijke vrijheid zal als vroeger gewaarborgd zijn maar de gewone rechtbank en niet de jury zal uitspraak doen over het vergrijp van onwettig bezit van wapenen en buskruid Voorts Eal in zekere gevallen aan de slachtotfers van de Bgrarische misdaden of ann de bloedverw inlen van heil schadevergoeding verleend worden Dc e nieuwe bill zal enkel voor de districten van kracht zijn welke in staat van beleg zijn verklaard De drukpers welke Ich schuldig maakt aan opruiing tot ongeregeldheden zal vervolgd worden Gemeiii de Hcricliteii De poging ter oprichting ecner biwanrplaata voor kleiuc kinderen te Zviollo ia door gebrtk aaii medewerking mislukt Te s Uage hcrft ich teiie coiiiinissie givormd ter voorbereiding der feestelijkheden bij de opening der epoorncglgn sHage Guuda Bij de Blauwe Keet aan deu Heider is eene bocreiiuoning nfgeürand Tot den verkoop der granen bij het gewicht ia besloten door de Ëtig kuniera vun kuuphtmdel De redacteur vim de NuiiibcrgtT Anzeigcr is voor de twJQtigate maal nangeklaogd en voor de twintigste ranal door de jury vrijgesproken De Gricksche regecring v l millioen leeneu van de nationain bank q RLftland wil men een ministerie oprichten van koophandel hl Wurteinherg wil men de spoorwegen uitbreiden en de militaire dienst inkiimpen Een Parijsehc doctcr die zeer in nnam ia voor de vaecinntio heeft daar our achter zïjn huis eeu stal met zes koeien In Beieren is in ile kamer een uitgebreid voorsUl gtdaan ter bc niniging op bet budget van ooilog dat een oer gang schijnt ut de afsehatfiiig vnii het btai ndc leger Vit Grunin ïeii vrangt nicu de ophetUwg van Gioningen als vesting bijua De nieuwe opera te Panjs te openen iu aug zal 100 millioen Tr koBteu ADVERTEMTÏEM Ik Zeer voorspoedig bevuilen van ecie Dochter Vrouwe J E van DIEREN gcb Pfeiffer GorajA 10 Maart 1870 K naje kenniayevwq V Heden overleed tot onze diupTdroêfhetd ons geliefd oudste kind LÜUISE ÜEZINA in den ouderdom van 8 jaar Gouda T 1 POTHARST 12 Maart 1870 C POTIIARS IV S uaiu emak Eenigu keiinUi ccbig Van GOUDA naar LEIDEN MAANDAG s morgens ten 4 en 9 a ua middags l j en i ji donderdag l H l A en 4 VRIJDAG smorg 4 en 9V a namid 47 ZATURDAG sniorg 5 en O s namid 47 Van GOUDA naar AMSTERDAM MAANDAG en VRIJDAG a morgens ten 4 ure De overige dagen ten 5 ure Er wordt gevraagd EEN GESCHIKTE Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant Men vraagt met MEI een TWEEDE MEISJE j een weinig kunnende naaijen en senig huiswerk verrigteu niet beneden de zestien jaar Adres bij den Uitgever dezer Courant Een iatsoenlljke BURÜERDOOHTER P G oud zestien jaar netjes en zindelijk kunnende werken en ordentelyk goed naaien zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk of tegen 1 Mei aanstaande geplaatst als KINDERMEIO of in geen te groot gezin als MEID ALLEEN Hierop reflecteerenden gelieven zich met ranro brieven ouder letter G te vervoegci bij deu Boekhandelaar A Biünkuan te Gouda op een der beste standen tegen 1 Mei a s BEM BOVENHUIS bevattende 5 KAMERS KEUKEN en ZOLDEU tegen matigen huurprijs Te bevragen bij A C SCHOUTEN Haven te Gouda Sloönivaart Maatscliappij V NEDERLAND GEVESTIGD TE AMSTEKTI A M Kapitaal f 6 000 000 Uitgifte van de Eerste Serie groot 3 500 000 in 3500 Anndeelen a 1000 Sp litsbaar iu twee onderaaiideelen a 500 Bestemd tot liet vestigen van Directe Stoomvaart vau KI i ilLANI op TAV A door het SUEZKANAAL De Insehrijving zal geopend zijn tot op WOENSDAG 23 MAART 1870 t n kant u e der Oiidergi teckeiiden alwaar Prospectussen met uihoci v iH rekeni ig der te verwuelilen Voordeel U vo irde Deelnemers verkrijgbaar zijn r UORTLAND onila 15 Muart 1870 Van LEIDEN naar GOUDA MAANDA il DINGSDAG I s morgens 57 en 9 uro WOKNSDAG I s namiddags 17 en 47 ure DONDERDAG VRIJDAG j s morgens 57 ZATURDAG s namiddags I7 en 47 ure Van AMSTERDAM naar GOUDA MAANDAG s namiddags ten 2 ure Do overige dagen ten 275 ure Openbare Verkooping op DINCSDA r 29 MAART 1870 des voormiddags teu elf vre in het Koffijhuis Bei i evue te Gouda van N 1 Een geheel nieuw gebouwd HUIS met ERF TUIN en GANG naar de Wetering alles in de Boelekade wjjk R n 50 te Gouda N 2 DRIE sterke HUIZEN en ERVEN in het Paiadijs wijk M n 35 30 en 37 te Gouda uitgang hebbende in de Vo gelensang N 3 ZES geheel nieuw gebouwde HUIZEN met ERVEN TUINEN en GANG naar de Wetering alles in de Boelekade wijk R n 44 45 40 47 48 en 49 te Gouda Breeder bij de Biljetten omschreven en nadere informatien ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Elk genot verliest zijne waarde wanneer de maag ziek is Den heete llolleveraiicier lOHANN HOFP te Berlijn BerüJH 1 Jaiiuurij 1870 t w MalZ Extract heeft ook bij mij zi iiie gcneiPiule kracht bewezen verzoek daarom 1111 iw e toezending C Schumacher Myu niaagkwaal w is zoo viceUijk dat daartegen mets baatte Mijnej eetlust was rerdweiien en mijn loesland yerr beklagenswaardig Alleen a muH Malz Extracten uw I W gezondheids CüocoIade ben ik geheel de lerslelliiig mijner gcmdi ei ver ehuldiKd Uorm Hii cli Zouii VVBI ÏNKN Uw iM d l xir iol h efi mij gene en viui maagpii HTiM J J UIRW Iir M iiia Iwii narda Mlraal h t S n e liloeramarkt bij de Slilsleeg h Kit te Amslerdam Mede eelit i verkrijgen Gouda bij T V y UiiMixmNendeWed C Sn orn Nen Ie limiikii bij llr Ma 1 V I liEim a x 3 t a e 3 c ave oc e uu U Diiik vau Uiiiikiuuu Waaift mmi ic