Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1870

ö 1870 Vrijdag IS Muvl N 868 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlenliehlad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 A D V E i T E N T I E N worden geplaatst van 1 i regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden licrekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BUEGEMEESTEE en WETIIOUDEES der gemeente Gouda gelet op de wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 regelende het Kiesregt en de benoeming van Afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaa mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter algemeene kennis dat de Lijsten annwijzendiï de personen die binnen deze gemeente tot het kiezen vap Leden vau de Tweede kamer der StBtenGeueraal van de Provinciale SLaleu en vau den Cemeente Eand bevoegd zijn zoodanig als die Lijsten nu zijn herzien alsmede de Stasi hen aanwijzende die van deze Lijsten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van de vocrmiddags 10 lot des namiddags 1 ure ter inzage TOD een iMlei op de Pla tgelyke Secretaiie zyn nedergelegd terwijl boveiulien deze Lijsten en Slaieii zijn aiingeplakl de eerule aiin den ingiuig van de Sint Anlhonieslraat bij den Kleiweg do tweede aan den ingang van de Groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Groeneudaal bij de Markt Voorts wordt herinnerd dat elk do vcreisohten van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lijsten bezwaren in Ie dienen w nneer daarop 1 Zijn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der wet niet ol niet behoorlgk voorkomt 2 üe naam van iemand die hetzij een ofmepr der in de kiezers gevorderde vercischlen mist of uitgesloten is hetzij op de Kiezerlijst eener andere gemeente staat is gebragt Til einüelijk dal de bezwaren binnen veertien dagen na de dagteekcning dezer kennisgevinj bij verzoekachrift op ongezegeld papier door de in n lif e bewijsstukken gestaafd aan den Gcmeente Kiiiid behooien te worden ingediend Gedaan te Gouda den 15 Maart 1870 Burgpmeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGl EEVERVOUTlllJN van DEUGEN IJZENDOOUN BUITENLAND P R A N K R IJ K Ecne in Bonnpartischen gees l opgestelde brochure die dezer dagen is verschenen geeft de getalsverhouding der Fransuhe kiizers in dezer voege aan 200 000 Bonapartisten 100 000 Orleanislen 200 000 conservatieven zonder vasle politieke kleur 1 600 000 ijveiige republikeinen en 5 000 000 onverschilligen Hieruit volgt dat voor de llonapartisteii ii ministeriëelcn bij langen duur der crisis groot gevaar zou kunnen ontslaan wanneer de bedrijvige rcpublikeinsehc partij propaganda maakt onder de groote massa der onvcrscliillinnn llel stliijul inilcrdand dat de minister van buitenlandselie zidcn die een vertegenwoordiger naar het concilie il enden van devc vaak eene kabiiiflhqnicslie niii ikl en dal zijne iii ichteii nopens l rankrijks hunihiig legcnoier de kcrkvoigiidi ring niet gedeeld worden door de mucrderlieid van het ministerie De heer Buffet ïou verklaard hebben dat hij zonder den heer Daru niet in hot kabinet wil blijven Zooals men v 4 t behooren beide ministers tot het linker centrum en vertegenwoordigen zy bet meer liberale element in het kabinet DUITSCHLAND De arbeidersstand te Berlijn heeft bij den NoordDuilschen rijksdag een adres van dankbetuiging ingediend wegens het besluit tol afschafling der doodstraf Blijkens ofliciëele mededeeling zijn de 5000 Waldenburger mijn werkers die den arbeid haddengestaakt op 500 na thans weder aan hel werk gegaan Ouder die 500 zyn er zeer velen die inmiddels van daar vertrokken waren om elders werkte zoeken I c l ruisische regeering houdt nii minder dande regeeriugeu der k tjlohel S staten de aandachtgevestigd op hel ooneilie Kr besla t evenwelvoor hilar minder aanici ling om van hare afw iclitende iding te d zer zake af te wijken I mi eu is dooi ijne wellen en instellingen ruimschuolsgewaarborgd legen elk gezag van clericalc ijde inde burgerlijke aangelc cnheden oo er ten dienop ichte nog leemten en gebreken aan den dag konien dan kan daarin zonder veel bezwaar voorzien worden Eveuzoo kan dit geschieden voor zoover den bondof de andere landdagen betreft Mochlen bijv debekende canones vastgesteld en ten gevolge daarvanecne geestelijke strafwet met bepalingen van loetc opsluiting enz ingevoerd worden dan zuu elkepoging om iemand tot onderwerping aan zoodiinigestraf Ie d lngen door de crimineele rfclilbank vanden staat woïilen te i eer gegaan De sl ial zondan ook wel i ndcre middelen welen ie vinden omte zorgen dat dergelijke gevallen zich niet mecriualenbinnen de muren konden voordoen IJe l niisiselieregeeüig zou dns eene fout begaan met unlijilig hare iieutrnle positie ten op ichle van het concilieIe verlaleu Dat gevoelen wordl in alle wel oiiilei lichte kringen gedeeld hoewel men sie dsscherp den blik op het conciiie houdt gevesligil inal achting van de dingen die komen zullen teneinde men op eiken eventueelen strijd voorbereidzou zijn O O S T E N R IJ K Over het kieswetsonlwerp verneemt men dat het uil twee deelen bestaat llel eerste bevat sicchls 2 artikelen ver de noodige wijzigingen der December constitutie lUl tweede deel bevat 53 artikelen Hel aantal afgevaardigden zal uiel behoud van hel groepcusysteem ook bij de directe verkiezing van 203 lol iïa gebracht worden De verkiezingen zullen schriftelijk geschieden Tegen de natioualileitsoppositic is artikel lil gericht dal aldus luidt Tot ufgeviiardigile bij den rijksd ig is ieder onverschillig uil welk land verkiesbaar die niinslcns 3 jaar Oosleiirijkseh stii it liiirger zelf kiezer 30 jaar oud i en de schril ielijke verklaring afgelegd heefi dal hij ingeval liij vcrj uzen wordl aan de werk aauilieden van li n njksr uul al deel nemen en ijn ni imliiat als aigev iardigde in zijii geliecleii oinviuig gelronw en volgens geweten d vervullen Slenunen op personen nilgrhr iilil die ilivc verklaring niet afgelegd lubben zullen niet geldig zijn De Hongaarsche regeering zal eene leening totbevordering en uitbreiding van het onderwijs aangaan In Hongarije zyn meer dan 5000 dorpen die geene scholen hebben De regeering vroeg eenkrediet van 250 000 flor om schoolgebouwen opte richten De bekende Hongaarsche gcschiedschrijvetFrans Pulszky stelde voor dit lot 1 000 000 H teverhijogen er dat indien de schatkist goen millioenkon missen hel gouvernement eene leening moestaangaan De kamer heeft besloten Het huisverlangt dal het ministerie eene supplementairebegrooiing zal imlieneii strekkende om het onderwys van het volk te bevorderen terwijl het kabinetvooraf de verzekering wordt gegeven dat elke som die voor dit doel wordt aangevraagd zal wordengoedgekeurd De J ene Freie Fre ise te Weenen verklaart vaneene welonderrichte zijde de volgende mededeelingcnIe hebben ontvangen oirtrent den inbond iler notavan graaf vun Bnust aan het hof Ie Home betreffende de zaken van hel concilie Von Benst herinnert lal hij in zijne dépêche van 2 i Dec alsuilgangspiinl had aangenomen dal de staat zichniet in de aangelegenheden der kerk behoort iemengen zoolang deze zich binnen hare zuiver geestelijke en godsiliensiige grenzen beweegt Opgronddaarvan heeft hij dan ook niet willen toegeven aanden vroegeren aandrang van den Beiersohen ministerlluhenlolie tot bepaalde stap en tegenover het concilie Na de indiening der Ciinones bij hel conciliekon evenwel de Ooslenrijksehe regeering zich nietlanger er builen honden Zij was genoodzaakt hareernstige bedenkingen kenbaar te maken legen voorslellen a irdoor de staats en kerkelijke machtenmet elkander in conilici moeien komen Oe regeeringhüuill gaarne vrede met den II Stoel maar moetook waken voor ile handhaving der grenzen vanwet en recht Insscheii staat en kerk De lezing dercanones altoos in de vtrondcrslelling dat dedaarvan in de bladen vermelde tekst juist is heeft bij de Ouslenrijksche regeering de vrees verwekt il il men te Rome een weg wil inslaan dieleiden moet lot inliieuk op en schending van hetbtaalsreelil Een gedeelte der cuiicilievaders toontdit ook Ie begrijpen Al is lil geihielte de minderheid zoo beliüureii echter daartoe de meest beroemde bisseliuppen en hel strekt de Ooslenrijkseheregeering vooral tot genoegen onder hen ook veleOoslenrijksehe en llong iarsclie pielattu aan te treffen De voorgestelde Canones nu zijn lijnrecht in strijdmet de Üoslenrijkseli Hongaarsche wetgeving en wieze in Oostenrijk of Hongarije in toepassing zouwillen brengen zou deswege voor de recluerlijke niacin de volle veranlwoordelijklieid op zich laden Von lieiisi verklaart ten slotte dat de Óosteurijkscheen Hongaarsche ministeriCn het daaromtrent eens zijn KERKELIJKE STAAT Onder dagteekening van 8 Maart jl schrijft men o a uit Ilome aan de Liberie het volgende De verwarring op het concilie neemt toe en het vaticaan verkeert als in een roes ziedaar in twee woorden u geschetst hoe de zaken hier slaan Hoe dal alles eindigen z il Ik weet t niet en de gDi ile lii sclui i irii die lil dezen nllnjeznïlisehen doidlinr liliiidelinus iirdiii uniilgij iiigd elen tnog minder Maar d il iiiri ciii al de liroi ilericliap vim l üMiU lui piiiis liiii Irii argiiuiil voert ilill kan elkeen zien