Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1870

mmmm Dit amende1 1 lulom 7 oa tot Kcvolgeu zou lunile regt zou inen wordende tea gevolge Ihirt tegen het j l c een amen n in dit wels rersterlfen daa nu behandelel gelrouw geit hij zegt te volgens hem c vergelen i ttnde alinea s j jfond zoo ai lerrpachtsuitgifte ran de regten lil bij de 3 aliije minister met erfelgk indivile gendom Het V tred die un cmin is het eene tavaan heeft in pn recht dat hg III eu regt dat biet eigen is een ten instellingen onderworpen regt waardoor Hier doet de hij tol dusverre eii Hij begeeft lic van den tot lenige rettrictien lifrsn jegens deo llieroegdheid tot luister onderstelt Ien va n bezit in f 11 tot verkoop heiidom verkrijgt dcrs of hij moet op aan iedereen J iln zij is nu be paling Is het verbod P Voor Of vgf zes of maar in allen It vaa igeodom lliinde en de ge bevoegdheid tot n en z I mitsdien ui verkrijgen ju er intusschen en is het niet eigendom regjcrenkt fi stuk van deu verslag van de Javanen op her Hasselman Ivmgen van eene Ie regien op de m dat van den is vind ik hier wi de gronden h gebruik hebpii gaan wanneer I wetboek zonder ki fen die vijpamm iisiui bijv bestaat kei riiik ontginner of bg lessa gaat het naastbe3laande onen terwijl bg i n de ontgonnen arborgd volgen In het bezitregt naastbes taande jann wanneer het letboek dat zulke iest men verder Ve ontginner by i of bloedverwant jcift of een derde lisregt Waarom van hetindiseh dan krijgt het i gegane in ad t viui het dess Ifriigkomst van i t liem zijn volle regt op lic verlaten velden enig krijgen komt zijn uon dan krijgt deze de helft een bloedverwnnt een derde Die regten nnn de zoons oom blocdvcrwniitnn enz waarom zouden die gehandhaafd blijven wanneer het Burgerlgk Wetboek zal gelden f Geen van die regten van derden uit familieregt ontsproten kunnen blijven gehandhaafd omdat het regten zijn op den grond op bepaalde stukken grands Het zal tot strijil althans tot onzekerheid leiden Dat is het cenige voorbeeld niet er zijn er meer Zoo vind ik ten aanzien van de afdeeling Blora het volgende l e ontginner blijft zoo lang hij leeft in het bezit van bet ontgonnen rijstveld De dessa heeft daarup geen regt hoegenaan d zoo lang hij de landrenten naar bebooren betaalt alle verplichtingen naar eisch nakomt en in de dessa gevestigd blijft Bij zijn dood of wanneer hij de dessa verlaat gaat het nieuw ontgonnen rijstveld over op zijne erfgenamen De weduwen en de vrouwelijke erfgenamen de laatste zoodrn zij getrouwd zijn krijgen ook een gedeelte doch slechts zeer weinig in vergelijking van de aandeelen der mannelgke erfgenamen En bg vervreemding schijnt het erf niet te mogen worden verkocht of weggeschonken dan M bekomen toestemming van de erfgenamen en de overige dessa bevolking Zoo de erfgenamen tgdens de vervreemding nog te jong waren om geraadpleegd te worden hebben deze het regt na den dood van den erflater bet veld terug te vorderen tegen terugbetaling van den koopprijs Dat zijn al weder gebruiksreglen maar die niet meer gelden zullen zoodra het Burgerlijk Wetboek het regt van den Javaan zal zgn wat den bedoelden grond betreft Maar zijn dat geen regien van derden die bestaan en die mede moeten worden geobserveerd eii gereserveerd blijven Daarom meen ik dat het wets ontwerp in deze alinea te ver gaat en een toestand in het le en roept die tot verwarving verschil van regt en onzekerheid en ontevredenheid zal aanleiding geven Het ontwerp reserveert de verpligtingen jegens land en gemeenten maar niet de verpligtingen jegens degenen die volgens Indisch of Javaansch regt regten op den grond hebben Wanneer de Minister getrouw blijft aan zijn beginsel eerbiediging van bestaande regten overeenkomstig de instellingen van den Javaan dan ware het mijns inziens beter geweest zoo bij deze alinea niet had voorgesteld omdat zij uit den aard der zaak gelgk ik zoo even opmerkte verwarring althans onzekerheid zal stichten ten aanzien van het vamrach groudregt Blijft die alinea bestaan dan lal er een reserve moeten bijkomen j anders ware het betvr dnt zij verviel hetgeen mijns inziens altijd verkieslijk zon zijn Zij schept ot een nieuw regt of niet In t eerste geval verkrachting van de Javaansche gebruiken in het laatste moet htt woord eigendom vervallen want wanrom een nieuw woord voor eene oude zaak Ik voeg mij daaromtrent bij het betoog van den heer van Goltstein Wat beleekent de alinea dan voor den Javaan Niets Hij heeft zijn regt gij waarborgt het hem op alle wijzen geen uitgifte in erfpacht of zijn regt racet geëerbiedigd zijn geen beschikking over den grond of zijn regt moet geëerbiedigd en op de wijze zoo a s bepaald zal worden of is Welk belang heeft dan de Javaan dat hij nu krijgt eigendom al is het alleen als hij het verlangt j een woord waaraan hg zijn begrip omtrent zijn grondregt zal blijven hechten terwijl wg er een ander begrip mede zullen uitdrukken Welk belang is er mede gemoeid Een agrarisch belang Ik zie het niet in Een cekonomiscb belang Wordt dan de Javaan in zijn landbouw gehinderd als het woord eigendom niet in de et staat Ja indien gij zijne regten niet eerbiedigt neen indien gij wel eerbiedigt En gij eerbiedigt ze immers daartoe strekken al uwe wets bepalingen Ik moet dan ook vr igen aan den Minister ter bevordering van welk belang wilt gij een woord in de wet zetten dat regtsverwarring zil doen ontstaan Ik neem de vrijheid dat aan den Minister te vragen en wanneer ik daarop geen voldoende explicatie mogt erlangen dan zou ik zeer geneigd zijn om het amendement van den heer vak üoltstfin aan te nemen In allen gevalle zou ik nieenen dat bg deze alinea eene reserve moet zijn voor de regten van derden die evenzeer nis die van het land en de gemeente behooren gereserveerd te worden Ook zou ik er gaarne bij zien mnnr dan vreeu ik dat bet lielang van de nlinea in het oog van menigeen zal verloren gaan de bepaling van het verbod van verkoop aan niet inlanders Ik meende dit aanvankelijk te moeten zeggen ik zal afwachten wat de discussie verder mogt opleveren teil einde te zien of het nog noodig is om mij nader te verklaren S feS C e Ti i2iS Laatste Berichten Weenen IC Maurt De Presse meldt dat de Ituliiianscbe gezant markies l epoli alhier is teruggekomen om zijne brieven van terugroeping in te dienen Hg verlaat de diplomatieke loopbaan om uitsluitend particuliere redenen Als zijn vermoedelijke opvolger wordt zoowel Meuabreu nis graaf Barra genoemd Mew York is Maart Het comité voor buitenlandscbe zaken beeft zich bij den senaat verklaard tegen het verdrag tol annexatie van Si Duniingo Hel huis der vertegenwoordigers heeft besloiea tot weder toelating der afgevaardigden van Texas Madrid 15 Maart Het i k van don Henri de Bourbon is heden ter aarde besteld In de Curies heeft de minisier van financiën een wetsontwerp ingediend waarin hij machtiging vraagt om hel restant der schatkistbons in portefeuille die voortspruiten uit de leening van 1868 te gelde te maken De opbrengst daarvan zal strekken om de schuld van het rgk nan eenige gemeenten f Ie doen Het deficit op de diensijaren 1868 1889 en 1870 zal voorts ook gedekt worden door den verkoop dier schatkistbons De minister deelde verder mede dat de regeering eenige mgnen zal verkoopen Volgens een gerucht heeft de regeering niel een huis te Ljou reeds eene schikking ten aanzien van den verkoop der schatkistbons geirolfen Geraeiii le Berichten Ecu nieuw damcB kapsel te Psrijt Een zttart blonde pruik waarvaD de op de schouders aftiaDgende vlechtcD met strik ken en linten versierd zijn Op bet hoofd eeu klein drie kantig steekje gelijk do abten in de vorige eeuw droegen L e pruik is eeu weinig gepoederd In Engeland is octrooi gevraagd voor een middel tot vervtnrining der pisi o toetaen door kleine mei uarin water gevulde olindcrs De vrouwen ni Utah het land der Mormonen hebben t stüiorecht gekregen Er zijn daar tweemant meer vrouwen dut mannfii Den 7 mei zal er in New Yr rk een bokspartij plaats hebben om 7000 dollars Volgens een tf U Kf i uit Noakahiwa Markit zeu 8rchipcl xh de ministerietlc i nsis ceiiuligd Het nieuw oppetrtdeu ministerie bestaat uit de bee en Gtinnaprngnsam president binn eu buitenl Madelamoiitüu justitie eu marine Saverimouttou fiuDocien vn oorlog dit is een bijzonder gelukkige forobinatir Appasavem koloniën en Loosayuianict uni opcnb onderwijs Ijou ac Muhlbach gaat riU logccreu bij den onderkoning TBn E jptf Te iarderwijk is eeu jtriesterei der natte gemeente verdronke uit een sloot gt aaald Te Uokzgl heeft ht t t ikh zoodanig gezet dat men niets dm ijsbergen ziet I5 j einde eeiier Wf inig bezochte lezing die echter lang duurde 7ei een spotvo t l de woorden hadden menschen en de inen chen woorden motten zgu V a julslagcn dief bi ift getracht zich te verrijken door als gnirur van de rechtbank tt Maastricht bij bloedverwanten vau r ndere gevongeneu een bcnijsder grafie door X M nn j J u volgens ziju voorgeven verUeud te vtftoüueu H t mocht hem ef htrr niet gtlukken In de TCitideiiti Pab su4roian houft de kulfieoogst vitn 1809 die van lUüS iu 89 0U0 pikuls overtrutTcn In het geheet bedrn fit hij 2fl7 OU pikols betgeeu 13 000 pikuls meer is dan ooit te vür ri Door de kut inklijke ncndeniie van wetenschiippfu is ccn I Qlijnsch gfdicht met df gouden medaille bekroond Het hamlelt üvir lïeu Bterrenhemel de schrijver u een Z ritser kapitein bij de kanibuiitfb vun den puus hen ongehuwde dame te Husel heeft aan Garibaldi 300 000 francs gfligfteerd Üe N üiill en Zi idbullandseho redding maatschappij heeft in 18G9 ii personen gertd De booten gingen 2H maal in ee en duarvan 12 inuul te vergeel Eeu orwter brengt niter dan clmi miUiocn jongen voort Wird A uc voortplantuiii niet door tuUooze zee en landbe oiwr8 ïegengogaan m i weinig jnreu zuu de zee alleen voor die dio Lu reeds te klein zijn Ta Uelmond is in de sociëteit de Eendrigt de N Ilott Ct tct bevordering der eendrncht afgeschaft Htt Handelsblad even schadelijk voor de ziel bleek onmisbaar voor de beur van handelaars cu fabriekiinten VEUÜAÜKEINü VAN DEN GEMEENTERAAD Woensdag 16 Maart Door den heer voorzitter oidt der vergadering medegedield diit de tijd daar is dat het nieuw benoemde lid de heer Koek zitting kau nemen die door den heer becretans Mordt binnengeleid en in handi n van den heer voorzitter den eed ntlcgt Door de heeren Remy en Urutinger is kennis gegeven dat zij verhinderd zijn de vergadering hij te woiun Tegenwoordig de hcercu vnn Bergen Llzendoorn voorz de Grave Virnly Luiten Priiice liraggnar Droogleever van Gennep Kist van Straaten eu Koek De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Üe heer luyten verzoikt iift de behandeling der aan de orde zijnde aken eene mededeeling te doen dat wordt toegepfnan Door den voorz wordt medegedeeld dat opengevallen is het schuitcnvper op Leiden door het ovtrlijdcu van A Kiii i l nutiric liigi komen 7ijii dnc di pus tien van heeren gedep stntrn lioudLudcil goedHeining der gemei nlerekenrog ovef 1868 eene dispositie van dezelfde houdrndn goedkeuring vanhet reglement op het begraven eu tarief enz iiotifir eene dispositie van de elfde houdende froedkeunng totafgifte van grond iiau Keniboll eu van der hlni notific verslagen van Curatoren over do Lotjrnsche hcIiooI vnn de biirgoravondschool enz enz die ter viaie worden gelegd eene missive vnn regenten van het Wees en Ailemoezeinershuia iuzeiidende een dnbbeUiil ter aanbeveling om te voorzien in de vacature veroorzaakt door het overlijden van A Kobcl Op de voordracht zyn geplaatst de hh M L A Koek en A H van Dillen Benoeraing lu eene volgende vtrgadering Eeu fldre van A H Kabel verzoekende te worden benoemd aU schipper op Leiden benoeming in eeu volgende veinderiug Een adrc van J Brakcl vn andere eigenaren aan da ï mdzijde van de Karnemejkiloot zich beklagende over dn onbegaanbaarheid van dien weg Du voorzitter deelt mede dat die weg niet tot de gemeente Gouda behoort nogtan wordt het verzoek gesteld iu handen van e commissie van fabricage Eeu adres van F 1 Verheyk verzoekende teertonnen te mogen leggen aan den waterkant voor zijne woning p do Weithttven U eu VV stellen voor de toestemming te verleenen togen Ö c p v k meter en wordt dit goedgekeurd euie missive van de kamer van koophandel eu fabrieken iuaendeiidü de rekening en verautwoording over 1869 die gelezen wordt au goedgekeurd eeu udies van F vun Hovene bezwaren inbrengende tegen den afstand v u grond aan VV F Ülom notiBc Aau da orde is het fcraoek van den heer W F Blom tot demping van een gedeelte ijl om daarop en op deu daarlauga gelegen grond in het plantsoen een paiirdenstal te bouwen De heer van sitranteu adviseert gunstig De hcereo Lnyten en Kist verklaren zich in tcgenovergeateldcn zin In stemming gebracht wordt daarop afwijzend beschikt met ülgemeeue stemmen behalve die van den heer van Strnaten i e verslagen van B en W omtrent 1 het verzoek door de eouiniisBie van toezicht op do scholen van middelbaar onderwijs en door eenige ingezetenen gedaui um pogingen aau te wendeu dat de rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus worde vervangen door eene school met vijfjarigen cursus H en W achten het nuttig eu nood ikelgk dezen wensch kenbaar te maken aan den minister van binnenl zaken waartoe besloten wordt met algemeene stemmen 2 Het voorstel vnn gezegde commissie om de in hetjaar 1S69 genomen proef om aan de b urge ra vondsc hooi eenzomercursns te verbinden ook in het jaar 1870 voort te zetten b en W veiceuigen zich met dit voorstel en bevelen bet aan om de guiibtige erking in 1869 Hiermede vereenigt zich de vargndering 3 Het voorstel van dezelfde commissie betreffende debeuocming van een vasten leeraar in de mechanica eo technologie aun die school Deze lessen zijn tijdelijk opgegedragen aan den heer K Mara en wordt voorgesteld de definitieve benoeming te doen op een tracteiuent vnn ƒ l O dat de goedkeuring gdraagt van deti inspecteur vun hel middelbaar onderwijs Benoeming UI eene vulgende vergndering 4 Het adres van de schippers lu lu t bargeveer op Amsterdam waarbij wurdt verzocht de vacante ac hippers plaats niet to vervullen enz De kamer vnu kooph enz hierop gehoord adviseert om het gitn voorloopig te brengen op vier maar nog niet te bepalen dat het zal uitsterven op drie B en W odviseeren conform dit ndvics dat met tien tegen eene stem wordt goedgekeurd Het adres van Kleiiigiircnfubricknnten waarbij zg verzoeken dat de kleine vulmolen door eene stuuinmnchine tot beuken van hennep zal worden iu beweging gebrnjht Da r de beer C Lafeber afjiet vun de vroegere overeenkomst tot em proeljanr blijven er twee wegen open l oin af te zien van iille bemoeiing met deie jtnak of 2 om een stoommachine te plaatsen berekend op ƒ lOOOO daitr de hennepbeukerij sedert 2 eeuwen hieft beslaan Men stelt voor die voornf nis proefneming te verpachten eu later daarover difit itief te beslissen De heer Kist kun zijne stem geven nan dit voorstel hoewel hij er vroeger vour was om de zaak over te laten aan de nijverheid De heer Luvten is en Ugft tegen elke bcmoeiicg in deze zaak l c heer Droogli ever knn zuoe stem niet geven om de afwij ing tot plaatsing eener locomobile aan de Oosthaven die aun de Westzijde even biuderl gk z aijn De heer Prince acht geeue voorluopige verpaebting noodig De voorzitter wederlegC eenige bedenkingen De hetr luyten eu Kist helderen hun gevoelen nader op De heer Kuek wcuiicht de inaehiuc9 op de fde plaatsen te bouwen omdat later miwchicn cou blijken dat het water in de grachten te slecht zou worden lu stemming gebracht wordt het voorstel n 2 Raogenomeo met 9 tegen 2 stammen die van de heeren Droogleever en Luj tcn boor den voorzitter wordt medegedeeld dat met 31 Mei de pacht expireert vnu deu haiirdiiseh en der vuilnis en stelt voor B eu VV te mnebtigen om die op nieuw voor 3 of 6 jaar publiek te vcrpnchleii dit wordt goedgekeurd met alg st V ürdt ter tal el gebriirht het bestek van den onderbonw der Jan Kattuibrng met bgbehoovendc teekeningen Ter visie Mededeeling ardt gcdiinn vnn de uitlotiug vnn iirht oblignlien Irn l stc der gemeente reed vroeger bg offir kennisgeving III de Courant aangekondigd Al de houder hebban gibruik gemaakt van het aanbod ter verrroegde betaling züodat de intrest heeft opgehouden Tot schipper iu het overietveer wordt met alg st benoemd d ccmge sdllieitiint h Stülk Huritti gaat de a heropening worden twee posten van al en overschrgfing goedgekeurd De heer Uiyten verkrijgt nu het woord c i lerst voor een adres aan de tweede kamer der S G door lem ingezonden betrelTeudc den aan te leggen weg nnnsliutcnle aan het Hij o spoor wgzende op de onbilhjkheid dat du giMueeote daarin moet voorzien en welsverandering te dezen aau ien vragende De voorzitter donkt voor de mededeeling die o r Dotificati wordt aangenomen Daarna wordt ninelitiginp verleend tot uitvoerin i fondtr resumtie waarna de veryndtrmg tiiidigt i 4 H