Goudsche Courant, zondag 20 maart 1870

1870 Zondag 20 Maart N 869 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noimuers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éèn uur des namiddags op den dag der uitgave Een treurige Toestand Van vele z den zijn reeds klachten opgegaan over onze trage rechtspleging ilie bovendien hel verkrijgen van recht dikwijls zeer kostbaar maakt Maanden lang blijft een zaak hangende dikwijls wordt eerst na twee drie jaren een eindvonnis geveld een uitstel is meestal in het nadeel der beide partijen Men strijdt sedert jaren over onze rechterlijke organisatie Een wet met veel moeite vastgesteld vindt steeds hevige bestrijding en de invoering ia vooreerst nog niet te wachten Zal men de geheele organisatie te gelflk invoeren of wel al men zich tot gedeeltelijke hervorniingeu bepalen ook die vraag wordt verschillend beantwoord en eindelijk wordt de geheele rechterlijke organisatie nog in gevaar gebracht door tal van lokale qua stiëii Waar moeten de hoven de arroudi ssementsrechtbanken en kantongerechten zijn Een wets ontwerp onlangs door den minister ingediend wordt reeds van verschillende zjjden bestreden Velen vinden zich door die voorstt Uen bdnadeeld en geven aan hun ontevredenheid lucht door het aanwijzen van tal van bezwaren Men acht zich zeer verongelijkt door het ipheffen van hoven en rechtbanken De lokale qusestiën staan op den voorgrond het algemeen belang wordt niet geteld Het j bezuiniging door vereenvoudiging klinkt wel zeer aardig maar wordt het toegepast dan blyven de klachten niet uit De wetboeken zijn reed s lang aan de orde Nog altijd kan de tweede kamer geen tijd tot de behandeling vinden Alles bljjft hangende men onderzoekt men doet voorstellen maar de toestand waarover reeds sedert jaren geklaagd is biytt Ta van grieven worden van tijd tot tijd openbaar gemaakt en besproken maar zonder gevolg lu de laatste tijden is bepaald de aandacht gevestigd op de voorloopige inhechtenisneming van verdachten Gevallen hebbeu zich voorgedaan dat verdacliteii meer dim een half jaar in de gevangenis lu liben doorgebnvcht om dan in vrijheid gesteld l worden omdat de bewijzen van schuld niet voldoende waren Aau huu huisgezin tcruj ge even vinden zij dit niet Ideu in de treurigste i imstan liglieden De middelen van bestaan zijn niet zelden verloopen gebrek en armoede volgt op de gevangenis en het ellendige spreekwoord Men noemt geen koe bont of er is een vlekje aan doet het zijne om de toekomst van den ongelukkige geheel te vernietigen Niet schuldig bevonden is de menigte toch niet overtuigd van de onschuld De tijd in de gevangenis dooi gebracht drukt verder op het ongelukkige slachtoffer van onze rechtspleging De rechter moet gelegenheid hebben de zaak nauwkeurig te onderzoeken men moet voorkomen dat hij die van een misdaad beschuldigd wordt kan ontvluchten maar is het djjwvoor uoodig dat de instructie eindeloos gerekt wordt en datzelfs vrijspraak de vrijlieid niet geeft als men het vonnis voor hooger beroep of voor cassatie vatbaar acht Is tot dit onderzoek zooveel tjjd noodig als daartoe wel eens besteed wordt V Of is niet dikwijls die voorloopige hechtenis een soort van moderne lijnbauk om hardnekkige lisdadigers V tot bekentenis hunner euveldaden te brengen Is de rechter van instructie eenmaal voor zich zeU overtuigd van de schuld wenseht hij dan misschien we niet eens zijn gevoelen te bevestigen door een volledige bekentenis Tijd kan dikwijls rozen baren maar de tijd kan ook be ijzen aan Je hand geven om den misdadiger te overtuigen Mag oj zulke gronden de voorloopige hechtenis wel verlengd worden Y Wordt die toestand veroorzaakt door overgroote drukte bij de rechtbanken dan moet de regeering middelen beramen om daaraan tegemoet tt komen Is voor schuldig bevondenen de tegenwoordige toestand reeds treurig voor hen die na afloop der instructie van alle rechtsvervolging ontslagen worden is het dubbel treurig en zij hebben volle recht op schadevergoeding Kan men in sonunige landen onder borgstelling in vnjheid blijven dit zoude zeker hier geen goedkeuring binden Dit moge voor den bemiddelde goed zijn de onbemiddelde die geen borg kan stellen zoude zich aan de voorloopige gevangenis moeten onderwerpen Toch is verl etering var dien treurigen toestand uoodig Veel was reeds gcwcmnen indien de rechters van instructie ile zaken zoo spoedig doenljjk instrueerden en die zivken waarvoor personen voorloopig gevangen zaten vóór alle andere gedingen gingen Zes maanden onschuldig in de gevangenis treurende over het gemis der vrijheid met angst vervuld over den toestand van zijn gezin dikwijls aau gebrek en ellende ten prooi Welk een toestand Treurig is wel de rechtspleging in een land waar zulks kan voorkomen Moge de minister die toch een voorstander is van gedeeltelijke herziening spoedig middelen beramen om aan dien treurigen toestand een einde te maken BUITENLAND FRANKRIJK Men meent ala leker Ie mojjen HHiinemen dat de zienswijze vnu den minister Daru wnt betieft ziju verlnngen om Kraukrijk bij liet Vutiraausche concilie Ie doen vertegenwoordijjen door ijne ambtgenoolen niet wordt gedeeld De heer Daru 7 ou eeliler verklaard hebben Ie Jullen iiflreden indieu ijn voorsie niel werd goedjjekeurd en zijn nfireden 70U pevol id uurdeii door dal vnn den minisier van lin uidCEi den heer IJiiircI die zich niet T n zijn cülleg i il srhe en I e e aftreding zou echter het geheole kabiiiel in de groolsie moeiehjkheden brengen daar het dnnjmst die personen zou uiisscn die uit het linkercentriim zijn voorigekomeii vn als het ware er het liberr le element vau uitmaken DÜITSCHLAND De rijksdag heeft bij de laatste le ing het trnclaat van uitlevering met lielgie goedgekeurd Het debat over hel slrafwelboek had nu lot nilslag dat tegen hoog vrrra nl vesting en tuchthuisstraf is bepaald vuur landverraad alleen luchthuisstraf maar onder erkenning dat ver achtende omstandigheden mogelijk waren Het voorstel van den heer Krijger dat de paragraaf betrekkelijk landverraad op Noord Sleeswijk niet zon orden toegepast werd verworpen De Badensche eerste kamer heeft met algemeene slcmnien de rechterlyke conteulie mei ilen Noord Duiibchca bond aangenomen levens heeft de tweede kamer met een overgroole meerderheid hare goedkeuring gehecht aan het verleenen eener regeerings subsidie van S ÜOO UO florijnen tot aanleg van den St Golhard spoorweg BINNENLAND JOCUA 11 M VAllT Wij mceiien de belanghebbenden geen oudienst te doen door hniiiii opnieik aamheul Ie vestigen op de omstandigheid dat de herijk der Malen en Gewirhten dit ja ir in de e gcmce ile oinirenl drie iniiandeu vroeger dan ge i uulijk piaa heeft Uit do kennisgeving upgcnomeu iu ols blad dd