Goudsche Courant, zondag 20 maart 1870

tWLO inijiitt erkors elk Tmeer dm twee voot hoog een aannomer die zeker veel geld van den jubilaris heeft vcidieiid schonk hem oen praohlig iiigciioht rivicrsioombootje Buitendien kreeg Strouaberg nog drie ridderorden en Pruisische eeu Ilohenzullernsohe en een llumeuischc Aliiirl n SCI blijkt dut do lerniijn ycrslrijkt 1 1 6 Mei a s ei Lad Mnn l igs D n dagse Woci J iü Je vu l leii en de Donderdags enVnid iL s M 11H1 herijkt onltn 1 doi leiinijn Miuri en April hiten verstrijken zouder aiin hunne vcrpliohnug ie voldoen veroorzaken zich veel last daar zij in dat geval hunne voorncrpen naar Uotterdain moeten opzenden waar thans bel hoofdkantoor is gevestigd Bij de tweede kamer is ingekomen een wets ontwerp lot aan vulling en verhooging van hoofdstuk V binneiil zaken der stnalsbegrooting voor 187 ü waarbij eene som van lOO ÜOO wordt uitgetrokken nis eerste termijn der kosten van de verbetering der haven van Harliiigeii die gezaaieullijk op 2 213 000 zijn begroot waartoe de provincie Friesland 221 300 zal bijdragen Namens het ministerie van binneiilundsclie zaken wordt ten vervolge op de vroegere niededeeling belretfeiide dealgemeene riijverheidstentoon stelling op huishoudkundig gebied ivelke den 1 Juni dezes jnars Ie Kassei al worden geopend ter nigeraeene kennis gebracht dat voorwerpen uit den vreemde voor die tentoonstelling ingezonden voor zoover zij den bouwen het ameublement der huizen betreffen vrij nn rechten zullen worden toegelaten onder voorwaarde van weder uitvoer en bij den invoer zullen behandeld worden in overeenstemming met de reglementen welke van kracht zijn voor de staten die doel uitmaken van het Duiische lolverbond De hh in J P van Wiekevoort Croramelin en F VV van Eedcn te Haarlem hebben bij den minister van justitie een adres ingediend betreffende de besclierming van nuttige vogels Met hei oog op eene mogelijke herziening der j ichlwet ineenen adressanten de aandacht van den minibier te moeien vestigen op de door deskuudigeu algemeen erkende diensten die de meeste vogels door het verdelgen van insecten den landbouw beivij en Die dieujlen wordei hier Ie lande niet genoog gewaardeerd j i veelal schijnt men hier nog geneigd Ie zijn de vogels all schadelijk voor den landbouw Ie beschouwen eene dwaling die maar al te dikwijls aanleiding geeft lot het doellüos dooden van vogels die juist door het vangen vnn insecten hel meeste nul voor den landbouw kunnen uitrichten Mej A E Bruramelkamp Ie Amslerdam heeft de volgende legaten gemaakt A iii dediakonie der Nederl herv gemeente 100 000 hel algemeen fonds voor de kerkgebouwen der Neilcrd herv gemeente ƒ 4000 bet Nederl bijbelgen ƒ 4000 hel Nederl zend gen ƒ 4000 de openbare armenscholen der stad 5000 de bewaar cholen voor bebehoeftige kindereu door vereen upgeiioiil ƒ aOÜO het instituut voor blinden 2ÜU0 hol inbtiiuut voor volivassen blinden ƒ 200ü h l college Zeeraaushoop ƒ 4000 aan de vereen voor iiekeincrpleging gevestigd op de Prinsengracht ƒ 10 iiüO aan de algem armen der stad 10 000 A in hel doofst instituut te Giouingen beeft de overledene ƒ 4000 gelegateerd In hel Xoorden komt hel volgende voor l e heer J Oilé lirraa van Dijk imp te Schiedam heefl thaus een nooid aii reclitv irdig iig in t licht gegeven in 7ake het veel be prokcn geschil van dien uitgever niet mej Helsy Perk gewezen lioofdrfd icirice van Om Hlrettn Daarin zijn een aantal verklaiiiigen en incdedepliugen gedaan tot juiste beooideeling van het gosobil die bij t publiek voor eker ten gniisie i in den uilgever zullen wegen Voor gooier tbansi ml de stukken is op Ie maken blijki niet grouie dnnleli klieid dat hel lerugireden lan inej Perk on haar uprichiuig van een ooiieurreereiid orgaan geenszins gottetligd as ja zelfs onverklaarliaar moet heelcn teu ij Siouis ie een of andere parlij aak in l spel is Wie de kwesiie wil beoorJceleii kuope het kleine geschrift dat met kalmte en aardigheid gesteld is Het is in elk geval te belieureii dal een goede ondernemii J op die wij e leeds van den arinvain af geknakt werd wani de cuiioiirreeiende bladen zullen elkander eker benadeelen Dezer d igen vierde de spoorweg koning ilr Strousberg die oii ings de vesting erken vanAni werpen gekoelit hecfi zijn ilvoreii bruiloft On Ierde ciideanx liom liij die gelegenheid vereerd fconx nvoor van njiie ingenieurs een salonspuorwagen die 1400 Ihaler lieeft gekust wn Uumenio 18 paardenvan hel eiloKlo ras eeu groot zilveren pièue demilieu op welks voel oen zilveren nijrt en eengouden laurierkrans en de woorden moge do myrleeens de elfde kleur krijgen als nu de laurier alheefl ten gioute zilveren vaas met de portiellen van drie vriondon van den jubilaris De Doilniiindler IJzerboot zond in zilver gedreven de afbeelding van Athene is Maart Het gouvernement heeft met de Banque UeUémque eene leening gecontracteerd van negen millioen drachmen ten einde den gedwongen koers der banknoten af Ie schaffen Madrid 18 Maart Men verzekert dat de regeenng bet besluit geuomen heeft om met het oog op den geest die in Korae heerscht geen vertegenwoordiger naar hel concilie te zenden Men gelooft dat de afkondiging van hot dogma deronfcilba irheid het prcslige en de bohmgon der kerk in Sp iiije zeer zal benadeelen In Spanje loch heerscht volkomen verdraagzaamheid zoowel ten opzichte van religieuse als van politieke queeslicn De geestelijken van de verschillende geloofsbelijdenissen zoowel als de staatslieden van alle partijen genieten volkomen vrijheid Londen 18 Maart De twee schepen die in het Engelsch kanaal met elkander in botsing zijn gekomen en waarbij 32 menschen het leven hebbeu velroren zijn de iV BaK y en de Vajy beide varende onder de Eiigelsche vlag Cagliari is Maart Volgens berichten uit Tunis k in eene regeling van de staatsschuld te gemoet worden gezien Een Turk heeft zich uit geloofsijver met de wapens in de vuist op eenige Europeanen en inlandbche joden geworpen lersclieidene personen werden ilüor be u gedood of gewond De Europeanen ueiiildeij zioli lot hunne consuls om bescherming Kr bforscble groote gisting waaraan een einde IS gemaakt door de executie van den schuldigen Turk die ter dood veroordeeld en onthoofd werd Berlijn 18 Maart Bij de voortgezette behandeling Viin het strafwetboek heeft de Hessische bondscomniisscins naar aanleiding der rede van den afgevaardigde Blum veikhi ird dal van de Hessische troepen geen andere eed van getrouwheid word verlangd dan dio van de bondsinilitairen Hij wierp iedeie verdenking te dien op icble ten krachtigste van zich af en be ircêd vooral de bewering dat de Darimludter Zcitiiiig een officieus blad is Brussel is Maart IK senaat beeft met 28 legen 22 stemmen het vvelsonlwerp op de hervorming van het kiesstelsel aangenomen zoo als hel 111 de kamer van afgevaardigden aangenomen was iciiicu de Bciicliteii Enne I ngelsclie auiatbchappij wil eeu bpoürweg door Klem Aziu van dt ie vaii M iraioru tot Bassuia aaulcggen De llaliauusilie ugcLriug ni de jMjiuincn vau Frankrijk tegiu de lltlitiug vau btt eoucille oudiisteuucu Tu Mil nu ligt men de fuudaoieuttu vooreen standbeeld vau üccc ria De vo it vau llohculohc heeft afslnud gidaau van zijn jiciibiuLU uls ininiblcr De sii iiiiisciie troi jjen hebben in bet biunenland aa Cuba teu tiuslig VI Mies mliden Diif huiid id rieblsgLlterdcbludcutcu htbbtn do Uussisrbe uiiivcrsiuil l h irkon vnlaleii umdjt de rugecruig eeu Duitsibui luul stoi lifift beiiuiuid Dl I liublikeiiibtiie p ulij lu S iaujc tracbt zich te reor tauiSLULu Dtt blatiou te Doidi icbt is aanbebtred voor ƒ 322 510 l lclil lil moclru urindiu omdat liij bij de Iniitstc ijiloopiii den ueet vau s kei crs Ivuv riiluKkcr arnsteerde iM Dublin zijn lroe icu gt oujcii uj u Tuam oui te v akiii ligi u de taliijke braudstuIUiUECn De iluibtcueu in Jaiwn blunn vooitdurcnd bloot aou Wlude enol iu eu In i5 Miiju onttrekt do regeel ing aan de hisschonncn de belli buiuiir j uii edde Te iioiuugai ziji reeds de eerste nieuwe aardanneleu vertüoiiil Mibs Kiauris i ii jbeth Morg in vau I ondrn ij vrijdag jl te uru b u i o icub u c vcid digiug eener dibsertntio geiiromoveird tot duclur lu de gene is hei Ien verloskunde Tc Lobilh en Ie iMiiHdbuig ziju lei ds ooievaars gearriveerd Mej MugLiscu dezer dngeu te liabcl overleden beeft 300 00 fr gdeg il cid aan fJanbuldi Dr verkoop d iguliTy Sun Doualo lo Parijs heeft in lin gihcel ii igibijilil 2 tüO IIO IV In d buuilMhni lliill IS eene daghunidrrsplanls door IttLi g iunin biwiMJud luel di u luboedil velbiaud Ingezonden l lbll len Maundagivond hield de lledenjkersk iiiiir Ie iondsbluera in liot lokaal Tivoli alhier haie la iisic buitongewone vergadering geilurcudc du saisoen Het voor de gclcgonhoid opgevoerde tooneelipal BuHTox de Vadermoorder woril met zooveel suocèi opgevoerd dal ik wel vertrouw dat nllcn welke zieh eeneii gonolvollen avond hadden voorgesteld hunne vcrwaclilingcu verre hebben ovortrolleu gevonden Do wijzo waarop de werkende leden in het algemeen zich van huune dikwgis zoo moeitevolle taak kweten verdient allen lof In bijzondorhedei te treden is niet het doel van deze regelen alK n wenschte ik er op te wyzen dat noi zeer velen hier Ier stede onbekend schyoeu te zijii met het bestaan dezer vereeniging als ook onkundig van het talent der dilettanten die het werkend personeel daarvan uitm ikon Ik hoop door de e regelen meer de attentie opdie vereeiiigiiig Ie hebbeu gevestigd opdat door hettoeiiomcu van hel lodental als ook doorde onveraioeidapogingoii der werkende leden de bloei daarvanworde bevorderd en niet twijfelende Mijnheer deHedacleur dat UEd door het plaatsen dezer regelen daartoe zult willen medewerken verblyve ilcmet hoogachting UEd Dw Dienaar Z Mijnheer de Redacteur I liet kan niet anders dan Uwe sympathie wekken dat in de laatste jaren binnen onze gemeente de gelegenheden toenemen tot uitbreiding van degelijke kennis tot het aankweeken van hoogere beschaving Élk waarlijk verlicht man moet zulks van heeler harte toejuichen Daarom veronderstel ik dat ernstige persoonlijke overwegingen u weerhouden om cjeregeld in uw blad melding te maken van hetgeen hier ter stede belangrijks wordt ten gehoore gebracht in openbare bijeenkomsten van welenschappelijkeu of letterkundigen aard Het past mij die overwegingen te eerbiedigen En toch verwacht ik dat het u welkom zal zijn wanneer eeu dankbaar toehoorder zich geroepen voelt openlijlc een woord van hulde en erkentelijkheid te brengen aan den spreker in de jongste leesvergaderiug van ons Departement tot Nut van t Alg Het was toch een niet alledaagsch genot zulk eene doorwrochte vcrhandeliiig over Gotthold Kphrainj Lessing den ouvcrinoculen strijder voor licht eu waarheid met warmte te hooren voordragen door on en stadgenoot Dr C A Tebbenhoff Naar aanleiding van veel beklag onlangs ook in ons midden geuit over kwijnujg van het gemoedsleven bg den man ja over uitsluitend materialistische rWbtiug van don tijdgeest sclietste de redenaar h tbeeIU na een ernstig onafhankelijk denker die vcor Dait c tland en gansch Europa door zijn kritische begaaÜheid eeu baanbreker vic d op allerlei gebied van kunst en letteren maar wiens werken levens overvloedig getuigen van de ondeelbaarheid van s menschen geest andeis ge egd dat hjj evenzeer een hart bezat warm kloppende voor alle rein menscbelijke aandoeningen voor al wat edel is en goed en groot De fierheid en zelfstandigheid van Lessing s karakter straalden helder door in de teekening van zijn leven zijn veelzijdige werkzaamheid in het belang van de kunst van hel tooneel van de godsdienstwetenschap en le ware wijsbegeerte wsrd door sprekende bewij on uit zijn leilervruchteii geslaafd en het mag zeker een verrassende smakelijke toespijze heeleu wat do spieker na de pauze zijn toehoorders nog voorlegde de hoofdmomenten uit de twee beste dramatische werken van den diohler en criticus uit Kalhan der IVthe on FmüUi Oahtti Dit belangwekkende loorrijko geheel die boeiendevooidrachl mede te gemeten en te waardeeren wehadden dit voorrecht zeker aan een talrijker publiekgegund de redenaar wc houdeu er ons van overtuigd IS voldaan zoo het uitgestrooide zaad maareen onafliankolijkcn bodem heeft gevonden al wasde akker beperkt n j J e redactie is den geaclUen inzender erkentelijk voor lijn schrijven Zij stelt het op hoogen prijs dat op een verdienstelijk werk ook in haar blad wordt gemzen Al acht tij voor zich zelf de taak om van elke alhier gehouden lezing verslag te loen ie zicaar nitts zal haar aangenamer zijn dan door vriendelijke inzenders dien plicht der dankbaarheid jegeu hen die zich de moeite om ons publiek te verlichten trillen getrooHleu te zien rercullen Burgen ij ke Stand 0 Y 7 M i t Adruina ouders G van der Louw e de Jong M a Adria ia ouders F Aavdstiju ea M liJFU eel 18 V illu liui ia ouders 1 Hauieal v inliijsvMjk M ol u s ond is 1 llio kbui u eu J hehoon duuuud H jk ouder T l r u 1 M vau Veen V 1 f v ui Wiug id u 7 m a i r i j V tei r iTj ADV Voor lc deelnemiii ta ontvangen buti GouD v 18 Opeiil Op MAAÏ des voormiddij Landzigt ui Hl met eene grol en eene raimel gemelde Koffij gevolg wordt inede van no UU staande en liJ wijk O N l Op WOE dea voormidd van den Hoel Gouwe te Go IN waaronder frel JUWEEL En op Mil des voormidtl De Zalm i Wei liggende in groot 7 hektaj Nadere inlif tore van den N LEEVER te ANDËll HAVEN 1 BUITENGEN GENHEID VOORJAAlt goederen 5 nieuwe Stofie vetgoed dive graslinnen 11 Katoen in laj Theedoekjes ken en talol maste TafellJ dessins l lj dessins ƒ 1 5 4 wollen l Merinos 50 lage prijzen tot spotprijxe Komt Men gelitj t zijn 272 De Treklvil op MAANDJ 0 SmÊÊSéti 2