Goudsche Courant, zondag 20 maart 1870

o mmm 9 m M wjjk D N 3 f GOUDA 1870 m It ADVERTENTIEN ♦ Voor de belangstelling en de bewijzen van deelnoming ter gelegenheid van ons huwelijk ontvangen betuigen wy hartelijk onzen dank C ÏHIM en A c Tiira Gou da 18 Maart 1870 Loman Openbare Verkoopiiigen te GOUDA Op MAANDAG den 28 MAART 1870 des voormiddags ton elf ure in het Koffijhuis ïLandzigt aan de Karnemelksloot to Gouda van een HUIS en ERF met eene groote KOFPIJKAMER daarnevens en eene ruime PLAATS daarachter zijnde hot gemelde Koffijhuis waarin die zaak met goed gevolg wordt gedreven wijk R N 174 alsmede van nog een HUIS en ERF staande en liggende aan de Bogen te Gouda wijk O N 130 Op WOENSDAG den 30 MAART 1870 des voormiddags ten negen ure ten sterfhuize van den Heer van VREUMINGEN aan de Gouwe te Gouda van penen netten INBOEDEL waaronder gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN En op MAANDAG den 4 APRIL 1870 des voormiddags ten elf ure in het logemeut De Zalm te Gouda van eenige perceelen Wei en Hooilandj liggende in de Voorwillens in de gemeente groot 7 hektaren 62 aren 42 centiaren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FÜRTÜIJN DROÜGLEEVER te Gouda ANDRIES van DANTZIG HAVEN naast de Sociëteit RÉ UNIE BUITENGEWONE VOORDEELIGE GELEGENHEID MAANDAG LAPPENDAG en VOOJIJAARSOPRUIMING van de navolgende goederen 5 4 best Paars vaste kleur 10 et nieuwe Stofjes zuiver wol 16 et linnen Servetgoed diverse dessins 17 et 5 4 bost graslinnen 15 et per el stukjes 16 els wit Katoen in lappen a 1 80 per el I273 et Theedoekjes 7 et diverse Damasten voor rokken en tafellakens 25 et per el stellen damasto Tafellakens en 12 Servetten de rijkste dessins 10 en 12 50 8 4 Bucsking diverse dessins ƒ 1 20 best zwart half Laken ƒ 1 40 5 4 wollen Merinos 22Y2 et 8 4 half wollen Merinos iO et iijue zwarte Lustres tot zeer lage prijzen en verder alle voorradige goederen tot spotprijzen Komt ziet en overliiigt ü Men gelieve op naam en woonplaats attent te zijn 272 Staats Loterij Do TrekkiiiK d T I lU TE Ki ASSE begint op MAANDAG den 4 Al RlL KS70 Door deze neemt de ondergeteekende de vrijheid UEd te berigten dat hij wederom in zjjn M A G A Z IJ N heeft ontvangen een ruim Assortiment Engelsche Schotsche touwen Ko kos wollenen inlandsche Tapijten en Karpetten Pransche en Duitsche B e h a ngselpapieren Smaakvolle randen en Schoorsteenstukken Alle nieuwe dessins Behangsellinnens TRANSPARANT GORDIJNEN binnen en buiten Jalousien Engelsche wollentouwen zeilen en en en ordinaire OangTraploopers Engelsche lakensche wollenDamasten Tafelkleeden Friescheen ordinaire Faardendekens Een groot assortiment Wasdoeken Zeildoeken afgepaste Tafelzeilen Chassinetten IJzergaas Beddekwasten enz Alle soorten van bruine blokjes biezen Gang en Deurmatten Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hem reeds tendeele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoek steeds vereerd teworden heeft hij de eer te zjjn UEd Dw Dienaar W STIKKER ISTO Voorloopige Dienstregeling ISTO DEll Stoombooten VOLHARDING Aanvang nemende Maandag 14 Maart 1870 Dienst van LEIDEN langs ALPHEN naar AMSTERDAM v v Van LEIDEN naar AMSTERDAM 1 Van AMSTERDAM naar LEIDEN MAANDAG ochtend ten 4 ure De overige MAANDAG namiddags ten 2 ure De overige dagen niimiddags ten 2 j ure In Correspondentie met Gouda BUITEN DIENS T langs ALPHEN naar GOUDA v v Van LEIDEN naar GOUDA dagen ten 5 ure In Correspondentie met Gouda MAANDAG DINGSDAG f s morgens S j en 9 ure WOENSDAG 1 s namiddags IV en 4 1 ure DONDERDAG VRIJDAG j s morgens oV ZATURDAG i namiddags i g en 4V ure Van AMSTERDAM naar GOUDA MAANDAG s namiddags ten 2 ure De overige dagen ten 2 a ure s morgens 5 en 9 s namiddags l j en 4 ZONDAG Dienst van LEIDEN Van GOUDA naar LEIDEN MAANDAG s morgens ten 4 en O s namiddags l j en 474 DINGSDAG WOKNSDAG DONDERDAG VRIJDAG morg 4 en O s uamid 4 ZATURDAG s morg 5 en 97 snamid i Van GOUDA naar AMSTERDAM MAANDAG en VRIJDAG s morgens ten 4 ure De overige dagen ten 5 ure Z O N D A G B U I T E N Dl E N S T ♦ Corresponderende diensten op de aankomende en vertrekkende diensten der Ned Rijnspoorweg te Gouda De DIRECTIE HOROLOGIEMAKER Zeugstraat Ontvangen eene i rauijo collectie PENDUIjES die tot zeer billijke jirijzon verkocht worden Voor con jaar guarantie wordt ingestaan ca a yf ur t tur i f i Aft eu neOoan ac 5 10 1 1lu iM r k ii hf il o r H t ï onb o it s arn o i ii n cf ar fva van Jo céa Zf u rzf tfr t f 4r jfjó ffa ée j OutjUi Su De ondergeteekende berigt bij deze zijnen geeerden Begunstigers dat do zuivere en zeer welriekende EAU DE COLOGNE die vroeger bij den Hoor POST DROST en later bij diens opvolger verkocht werd thans bij hem verkrijgbaar is voor ƒ 1 50 per flesch en 0 75 per halve flesch Tevens herinnert hij HEd dat hij voortgaat met den verkoop van differente THEEËN van do zeer gunstig bekende firma JOHs JOS STERK Zoon te Amsterdam n beveelt zich bij voortduring bij HEd hiervoor aan o C i rr £ n ia eH 4a étfr Om t ï W M J 0 G DUTILH Zeiigstraat wijk G n 10