Goudsche Courant, zondag 20 maart 1870

ltililors ci iiiib ii ILISSKL Van 101J 1 V Maaiul ij eu Dinsdag s moigons I uri n de oNcrif c weikdagen v wnu 7 uun Van ROTTKKDAM oj e1i Kp ilancm 11111 1 2 uren D uiehjLi Hitivi i E S CATS OP DEN KL E I W EG Maandag Dinsdag en Woensdag a s van velschillende MANUFACTUREN van het vorige baxzoen tot ONG EKENDE LAOE PRIJZEN ten einde plaats te maken voor de verwn J t wordende NOUVEAUTÉS van het volgende Saizoen KOMT ZIET EN OORDEELT GOUDA U M iait 1870 ra 1ST GROOTE VOORJAARS OPRUIMING bij A van DANTZIG Hoogstraat A n 117 Voorhanden Stellen Linnen Damast van af 8 en liooger J iunen Damasten Servetten en Feitels a 60 Cts Afgepaste Linnen Handdoeken i 25 Cts Half Linnen Zakdoeken ïi 10 Cent en hooger 5 4 Haarlemmer Diinet i Cent eu liooger 5 4 Ba iju met Satijnen Streep a 25 Cent Theedoekp s van at 7 Cent en hooger 5 4 Grashnnen a 15 Cent en hooger Wolle Japonstoffen ellen en gostieepte 10 en 15 Cent en cenebuitengewoneschoone partij fijne Japonstoffen iii alle mogehike kiemen eu dessins voor zeer lage prij en Fijne witgrond Mohair in alle dessin voor bhniaen en g irnitunr voor 30 tent 10 1 wol Merinos a 90 Cent en hooger 8 1 h üt wol Merinos 55 Cent Super fijne IJatlukens Tricots Fransche Bukskings en Fantasie Stollen voorPant ilon en J iquets Geklemde Jaconetten en Mousseline i 10 en V2 Cent 8 1 Moltcm in alle Klenren voor demi Saisou a ƒ 1 50 en hooger Een partij fijne witte Moltcm Sprijen a 70 Cent Wit Damast intt randen voor Rokken AUea wordt per 09 Centimeters verkocht Stalen lillen er niet gegeven worden N E D E R L A N D GEVESTIGD TE AMSTERDAM KAPITAAL i 6 000 000 Uitgifte van de Eerste Serie groot 3 M 0 U00 in 1500 Aamleelen a ƒ 1000 Splitsbaar in twee ünderaandeel n a 500 Bestemd tot het vestigen van Directe Stoomvaart van XI DFJiLANI op JAVA door het SUEZKANAAL De inschrijving zal geopend zijn tot op WOENSDAG 23 MAAHT 1870 ten kantore der Ondergetcekenden alwaar Prospectussen met uitvoerige berekening der te verwachten Voordeelen voor de Deelnemers verkrijgbaar zijn Ved KNOX en DORTLAND Gounv T Maart 1870 De ondergeteekeiide heeft de eer zijnen stadgcnooten te berichten dat hi zich alhiei heelt gevestigd als HUISSCHILDER Hij bevecdt ich beleefdeli k aan in de gunst zijner Stad ieuooten beloovende zich door eeiie prompte en civiele bediening het lu hem gesteld vertrouwen waardig te tooneu Men vraagt ten spocdigsU et 1 se lukte Loopknecht Adres lictter G Bureau de ei Courant B VN HAM Woonplaats be ijden de gioolc Koik wijk A n 26 KlSSINOER Pastilles nit de zouten vaii de Rako vï te Kii iiiycn van voor trettelijke wei king tegen traag1 heul dor spijsvertee rings organen bezwaarlijke ontlasting bleekzuobt bloedsgebrek h imorrhoiden en neiging tot jicht eu scrophuleuslieid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoc y bevat kost 0 et Depots te Gouda bil Apotlieki r T W BOERS te Rottevdam in alle Apotheken KON BEIEU MINEll WATER VERZENDING NIETS ff makkelijker om eene Verkoudheid kwijt èt te r iken clan het gebruik der alom be SI h kende MALZ BONBONS van JO f 5 IIANN lIOFlf te Beihjn Deze Gepalen UJ teerde BONBONS ijn binnen korten w tijd gcuorden een probaat huismid sifil gff del one r alle klassen onder alle standen 9 4 De kolossale oonsumtie daarvan in alle n hnderi is een onbetwistbaar be iJ9 voor 36 Ie populariteit die ich dit zoo eenvou frj di middel heeft verschaft ftf § Ceiilranl Di pol Smalle Bloemmarkt bij pS de Slilsleeg 1 154 te Amsterdam iv 3 Sp Mede echt te verkrijgen te Gouda bg J gT C V uiiMiNGi N en de Wed A C Scnou fif ITN en te JFoitileubij UtMiiJ v u Berg SÏ Mi £ Aanvrage om DépotS franco J j Slijm en aa pillen De e PILLEN die sinds vele jaren m et het beste gevolg tegen de slijm en als maagverSterkend gebruikt orden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en eer ZaCht laXOrend 7ijn zijn tegen 02 eert het dooeje met berigt van het gebiuik verkrijgbj ir by de navolgende Heeren te Aarl inderveen J F Allart Amsterdam M CItbaii C Droogisten Heilige weg Dn 321 en Uuidenslr KK 273 Bleisuijk S V d Kr ials Bodegraven B Versloot Bommel Zill J v d A egte Delfl E Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timnn Diiksl ud D de Vries Dordiccht 11 J Gillay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s jriiveii saiidc V v cl Boom s Hape Visser in de Spuistraat II inltrnijk A Grciclanus Haastrecht K Oüsterlmg Leijclen J 1 lerburgh Il iaricmmerstr Moordrecht G Il Vost Oudeualer 11 J Kuijpcr Kotlerdam v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Sc hicdiini Weii A H Bomboula Schoonhoven A Wolll ïicl A J Eaasscn Ulrech F Alleiia op ir n Steenweg over de DonkerMiaat h 372 Df SLUM fn M l ITd EN bereid volgens het echte recept n n lonr mij te Oouda alleen iH iiitslinUiiil nrkiMsbcai ulil bil don lieer L SCHENK op dr llcuir irail LET WEL Om elk doü jp I 1 t 1 smis 01 hc eigelijke jiui n iiMiikk Shjm en Maagpillen 1 = cm biljcl vo M II mcl do hiinclKekoiiing van 1 St IIIU LDLR apoihokei tJU haiidloekening ch nok beviiuh op hu cuellii no le het doosje v i if cl l IS Men gduvi il 111 el alleiit op te ijn 111 ich Ie viuhich voor bel f bruik vnii een ii inn ik cl dat men II uhl m omloop ii li ongoii rni 1870 N De uitgave WOEN geschie DTN8D DAG franco De r in gereedh ring van houden o een niet zou opleve Zoo spi 24 Septe diening d uit de too werd was dan deze Het uni landen zie te begeere voorrecht minister i positie zo eenige vr t reeds g geten D We hadd eens een van uniib aanzienlg voering kist niet maar t Ben m ingedieu korten t minder i t wel o fende te die reeds land aa in Septe thans h een wel Niets 70 daarop ingezien verspor I veren eu regel v scliatki t we dat