Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1870

1870 Woensdag 23 Maart N 870 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels u 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nommers VIJF CENTEN De inaending van advertenüen kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ERNST De regeering moest tot haar leedwezen de in gereedheid gebrachte voordracht tot invoering van een uuiformport van 5 cents achterhouden omdat die invoering in den eersten tijd een niet onaanzienlijk verlies van inkomsten zou opleveren Zoo sprak onze minister van financiën op den 24 September jl bij gelegenheid van de indiening der begrooting en onder t vele dat nit de toen gehouden rede onbepfvald afgekeurd werd was er niets dat zoo sterk gegispt werd dan deze woorden Het uniformport toch waarin alle naburige landen zich reeds mogen verheugen is nog een te b feeren voorrecht voor Nederland en een voorrecht dat zoo hevig begeerd wordt dat elke minister die dit voorstelde nagenoeg geene oppositie zou hebben en al ware slechts dit de eenige vrucht van zjjn minis i rschap dan zou t reeds genoeg zyn om hem niet te doen vergeten Doch de heer v Boss durfde dit niet aan We hadden een slecht jaar gehad er kon wel eens een te kort zjjn neen de invoering van uniformport moet uitgesteld het xnietonaanzienlgk verUes van inkomsten dat de invoering daarvan zou veroorzaken kan de schatkist niet dragen t spjjt de regeering wel maar t kan heusch niet Een maand of wat later is t ontwerp reeds ingediend Waren de vooruitzichten in dien korten tgd beter geworden Dreigt het te kort minder in Februari dan in September dan zou t wel overdreven zijn voorgesteld en een treffende tegenhanger zijn voor dejammerklaebten die reeds den ondergang van t dierbare vaderland aankondigen Was de financieele horizon in September bewolkt niets toont aan dat hij thans helderder is geworden waarom dan nu een wet die in September moest uitgesteld Niets zou ons aangenamer zijn dan als antwoord daarop te kunnen aanvoeren de minister heeft ingezien dut de invoering van t algemeen stuiversporto winst in plaats van verlies zou opleveren en daarom Imnst hij zich nu een maatregel voor te stellen die en t publiek en de schatkist voordeel zul aanbrengen Hoe gaarne we dat antwoord zouden yeven wü kunnen niet Het ingediende wetsontwerp zelve belet het ons en dwingt tot de vraag ernst Naast de invoering van t algemeen stuiversporto voor enkelvoudige brieven stelt de minister nog voor 1 gedwongen frankeering 2 verhoogd port voor drukwerken j verandering in t rocht voor postwissels 4 het incasseeren van bedragen beneden ƒ 150 Gedwongen frankeering en het incasseeren van kleine bedragen zijn hoewel niet goed te keuren toch aan minder bedenking onderhevig dan de beide andere voorstellen Gedwongen fraukeering zou vermindering van t personeel ten gevolge hebben doch de kassierderij zal ook personeel vorderen Het belang van den staat om daardoor in concurrentie te treden met de kassiers zien wij nog niet in Nadeeliger echter dan deze twee z n de beide andere voorstellen De couranten en andere drukwerken betalen een laag briefport Een courant groot of klein formaat met of zonder bijvoegsels betaalt slechts 1 cent port Nu ia er door kleine bladen o a het Volksblad van de Bosch Kemper wel beweerd dat deze gelijke porto s zwaar op hen drukken en dat t tevens niet billijk is evenveel vracht te eischen voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant met zijn stevig papier en geregeld bjjvoegsel als voor om in de buurt Ie blijven ons eigen Courautje In plaats van nu voor te stellen het port voor kleine dagbladen te verlagen wil de minister dat voor de groote bladen verhoogen Zwaarder dan 40 grammen zal de courant niet mogen zijn wanneer zjj voor 1 cent wil reizen Voor elke 20 grammen of een gedeelte daarvan meer wordt wederom 1 cent betaald en dus de bloei en uitbreiding der dagbladen tegengewerkt Niemand zal toch beweren dat de klacht der kleine bladen daardoor wordt weggenomen want hun nodeel ligt niet in t betalen van de porto s door andere couranten maar in de porto s die zfl zelf moeten betalen en zoolang deze niet verminderen bljjft hun klaelit aanhouden Niets billjjker is de verliooging van t port voor ander drukwerk het geringste porto zal dan twee centen zijn en dit bedrag vooi veer tig grammen of daar beneden betaald worden Thans wordt voor een geheel vel druks 2 voor een half vel 1 en voor een kwart vel j cent betaald Prgscourauten om nu slechts iets te noemen zouden voortaan dus 2 cent betalen terwjjl zij tot nu toe hoogstens 1 cent kosten Met het verhoogd recht voor postwissels is t niet anders gesteld Thans wordt van elk bedrag eeu percent gerekend de minister wil als minimum herten 5 ct namelijk van alle sommen tot lO vervolgens 10 et toty 25 20 et tot ƒ 50 en zoo voortgaande voor ietlere ƒ 25 of gedeelten daarvan eene verhoogiug van 10 et Postwisselg van groote bedragen komen zelden voor want het percent is dan een te hoogen prijïi juiht voor kleine bedragen zal men tot dit middel de toevlucht nemen maar ook voor deze bedragen wordt juist het recht verhoogd want alle sommen beneden 5 zouden dan evenveel n 1 5ct betalen zoodat de kleine postwissels dan met de kleine couranten zouden instemmen Wij kunnen ons de aanneming van deze wet zooals zij daar ligt niet voorstellen maar evenmin zouden wij eenige maanden geleden hebben kunnen gelooven dat deze wet nit de portefeuille zou komen van eeu minister van financiën die in een Uberaal kabinet zitting heeft BUITENLAND FRANKRUE Vrijdag heefi ile raad an de orde der advokalen zich bij den miiiisler Oilivier uaiigemeld om hem te bedanken voor de beschikkniK waarbij de benoeming van dekens aan de orde uordt overgelaten In een partiüulier telegram van de Itomeinsche gren en wordt het volgende gemeld s uRome 18 maart Monsgr de Merode had een lijkdienst voor graaf de Moniidembert georganiseerd waarby de dienst zou worden verricht door Monsgr Uupanloup bisschop van Orie iiis Deze d enst werd door den paus verboden als zijnde eenu vijandige mnnifcstatie tegen over het concilie Uaar dit verbod echter een pijnlijken indruk maakte heeft de paus heden door een Italiannsch bisschop een lykdienitt doen houden en ia hij zelf daarby tegenwoordig geweest De heer Eouher heeft Vrijdag in den senaat een brief voorgelezen van den ininiater van justitie waarin de e mededeelt d it liij door de oonimissic van den senaat geir i ifjd ijiide waiinear liij haar inlichtingen kau geven uüpeus het ontwerp tol af T s 5 W