Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1870

Bchaffing art B7 der conslilnlic be re Tende do benoeming der maireO duar p hcefl geantwoord dat hij da n et d ulelijk kun egnr aangezien hg omirem de c zaak in overleg moet treilen met zgne c flegi 8 Aan de regeenng moet dientengevolge eeniite tiid gelalen worden Deze brief heeft tot ELC debat aanleiding gegeven Geen der senatoren deed den mond open zoodat de brief nis t i are ongemark f is voorbygegaan De heer Rouher en de commisaie weten intusschen zeer goed dat Ue regeefing ich bezig houdt met een onderzoek naar de wijzigingen die de constitutie verder behoort te ondergaan en dat de minister uit dien hoofde nog uiet voor de commissie kan verschijnen De stap van de commissie is een nieuw bewijs van de spanning tusschen den senaat en het gouvernement Hoe lang zal dit vuur nog onder de asch blij en smeulen Men zou denken dat het weldra tot eene uitbarsting moet komen want de heeren reactionairen geven zich ontzachclijk veel moe Ie ora het kubmet allerlei hinderpalen in den weg Ie leggen De VraH ak is van gevoelen dat de kuiperijen der reactionaire partij die len doei hebben hel gouTernement te belenen de ontworpen constitutioneele wyzigingen tot stand Ie brengen verijdeld zijn Het blad voegt er bij dat de kei er vast besloten bhjft die liberale wijzigingen ten uitvoer te leggen die op voorstel van het kabinet aangenomen zijn DUITSCHLAND Van onderscheidene zijdeu wordt in ZuiilDuitsch land de ver achting te kennen gegeven d it de Beiersche en Wurlembergsohe i i Iers van oorlog genoodzaakt zullen worden af Ie ireden ten gevolge van de oppositie in de kamers van afgevaardigden legen hei bestaande mililair stelsel Tut nug toe heeft er zich evenwel niets voorgedaan op grond waarvan men dit nis juist zou kunnen a inneracn Van andere zijden worden zelfs bij herhaling verzekerd dat al wilden de beide roinislers afireden de koningen van Beieren fn Wurleraherg daarom tooh niet in hnnne politiek ten op ichle van Pruisen zouden veranderen maar dat ij de tractalen met Pruisen en dus de tegenwoordige inrichung van het krggswezen zullen blijven handhaven OOSTENRIJK Nog altoos blijft het on oker of de bcirckking van rijksminister van financiën vervuld zal worileii of niet Men zal zich herinneren dat zoodanig minisier by de tegenwoordige regeling der Ooslenryksche en Hongaarsuhe landen eigenlijk onnoodig werd geacht en dat wanneer lilj tijdens de zitting der delegtttien wel gemist kan worden ijne benoemi g ook voor t overig gedeelle des jairs wel achterwege kan blijven Naar hetgeen men ihans verneemt is de regeeriug evenwel nog mei besloten dien post tijdens de verguderiug der ilclegatien onbezet te laten Het schijnt dat ZIJ daartoe nog altoos het oog heeft op den Hungaarschen minisier van financiën van L iiyay Deze bevond zich th iiia te Weenen tot regeling van de zaak der mililaire grenzen en men verzekert dat hij zoodra dit is afgeloopon nog slechts naar Pestb zal lerugkreren om zijn deparlement aldaar aan zijn opvolger over Ie dragen en als minister voor de geheele monarchie in functie te treden BINNENLAND Gouda 22 Maakt Vrijdag zijn bg de tweede k imer ingekomenen naar de commissie voor de verzoekschriften gezonden o n Twee adressen houdende be waren togen het wetsontwerp lol vereeiiigiiig der gemeenten Heeuwijk en Sluipwijk met opheffing der geraeenle Slein van ï de Groot en andere inge elenen van Steiu en T de Ridder en andere gemeenteraadsleden en ingezetenen der elfde gemeente een adres van den raad der gemeente Broek houdende bezwaren tegen het wetsontwerp tol verceniging van Noord en Zuid Waddinxveen met opheffing der gemeente Broek Ben zeer verontrustend gerucht belreiTende s konings gezondheid gisteren ook hier versprei l wordt op grond van rechtstreeksche berichten uitApeldoorn heden steil g tegengesproken door hetdagblad van Z H en s Jravenhage De spoorwegwerken der lijn s Hage Gonda naderen hunne voltooijing met rassche schreden Het stationsgebouw ondergaat de laatste versieringen Gisteren is voor liet eerst met zandlreinen de overgang van den HoU spoorweg gepasseerd en ttlzoo kau nu van het begin lot bet eind station irorden doorgereden Omtrent helgecn plaats hubbcn zou bij de opening der lijn is naar wij met zekerheid kunnen melden vooreerst nog mets definitief te bepalen Het plan dezer dagen tot rijpheid gekomen om Nederland door eene geregelde stoomvaiirl met Indie iu gemeenschap te brengen waartoe het thans geopende Suezkanaal zoo gereedelgk de gelegenheid geelt heeft ongetwijfeld algemeene sympathie verworven en wij gelooven dat de mannen die onder de hoofdleiding van Z K H prins Hendrik het initiatief hebben genomen om deze zoo belangrgke ondernemingen tol stand te brengen den dank der natie verdienen Er zal een kapitaal worden gevormd van 6 millioen gulden waarvan dadelijk 31 3 millioen wordt uilgegeveu ïer inschrijving in dat kapitaal zal den 24 25 eu 26 Maart algemeen gelegenheid worden opengesteld de stortingen uilen in i gelijke deelen geschieden in verloop v in 8 m ianden tijds na de kon bekrachiiging der st ituten Kr zullen vier groote prachtige ijzeren sloomschepen in de vaart gebracht worden waiirin 2300 ton zal kunnen geladen worden en plaats zal zijn voor 50 passagiers 1 kl ii lOOO 25 pass 2 = kl 11 600 eu 25 pass 3 kl Tegen Mei 1871 wil men de dieast aanvangen Dereizen hoopt men iu hoogstens i8 dagen te volbrengen het oponthoud in Port Said of Ismailia medegerekend De schepen zullen dus gezameutlijk negen rei en s jaara heeu eu weder kunnen doen Volgens de berekeningen waarin de ondernemers treden meenen zij de uitgaven daarbij niet laag stellende op tne winst van ƒ 560 000 of 16 pCt van het kapitaal van 3 5ll0 000 te mogen rekenen hunne berekeningen zijn op eenen waarlijk matigen grondslag gebouwd Het oogenblik is gokomcn zeggen hh ontwerpers in hun prospectus dat Nederland de vruchten moet plukken die de opening van den nieuwen waterweg voor het wereldverkeer met het Oosten aanbiedt Laat ons zorgen dat onze naburen ons ten minste op die baan den loef niet afsteken L ul ons tevens van deze gelegenheid gebruik maken om den directen handel met Egypte en omliggende landen tot welks vestiging krachtige pogingen worden aangewend van een uitnemend gemeenschapsmiddel te voorzien De stoomvunrlmaatschnppij Nederland heeft als zij door vereende krachten tot stand wordt gebracht een rijk en veelbelovend veld voor zich en draagt in icli do kiem van duurzame welvuart en groote ontwikkeling Men schrijft uit dep Alblasserwaard Niettegenstaande hel koude we Ier den veldarbeid weinig begunstigd heeft zet men dezen in deze streken mei kracht voort Een root deel der bouwakkers is reeds gespit en hier en daar zijn vroege aardappelen gelegd Behalve het leggen vart erwten groote boonen en het zaaien van enkele vroege moesgroen ten wordt er nog weinig aan den tuinarbeid gedaan De wei en hooilauden liggen overheerlgk dioug en de strenge vorst hecfi vele schadelijke iusecienlarveii doen verdnijnen Voor de bouwlanden is de sterke vorst zeer weldadig daar sedert het hooge water in de laatste jaren de grond nog niet zoo doorvrorcn is geworden als in dezen wniter De grond is dj i ook bij uitnemendheid geschikt om spoedig bezaaid te kunnen worden Allerwege is in de knoppen der boomen en in hel gras de werkzaamheid der grocikracht reeds duidelijk zichtbaar WEKELIJKSCH OVERZICHT van t behandelde in de Tweede Ka me 11 der Slaten Generalil 18G9 1870 21 Maart Wiinncer we den Heer Bichon gelooven moeten dan heeft Dordt wel iets van een snoek die t vischje Dubbeldam op wil peuzelen en gelooven we den heer Bi ussÉ dan heeft Dordt meer van den gruolmoedigen leeaw die t muisje Dubbeldam wel in t leven wil laten ja bet zelfs meer levensvatbaarheid wil schenken wanneer het hem eerst maar uit t net heeft verlost De kamer gaf den laatsten gelijk door met 35 tegen 17 stemmen het ontwerp tot grensverandering dier beide gemeenten aan te nemen We laten t uu aan de Dordlenaren en Dubbeldammers over om t nu vi rdcr maar uit te maken maar dit is zeker dat de heer Biciion erkende dat Dordt in t net zal want dat die gemeente groote behoefte had aan uitbreiding harer grenzen maar t gat dat gemaakt werd kwam hem veel té groot voor en daarop volgde de zeer gegronde opmerk ng toon dan aan op welke wijzc de muis t moet naiileggen doch dit geschiedde niet Treuriger figuur dun de minister van justitie Maandag en Dinsdag ma kte jal zelden worden aangelrotfen in de parlementaire geschiedenis vun cenig land liet eerste wetje dat werd behandeld gold de afsoha Rng vun do openlijke tentoonstelling en van de lijfstraf in de gevallen waarin deze slralTen nog ziju bedreigd De titel is zeer algemeen maar t eenig art der wet iiociat twco gevallen waarin die straffen worden bedreigd en welke twee gevallen zij dus afsch ift De heer SaKdbekg wenschle het art nigemeener Ie hebben en die straffen afschaffen in al de gevallen waarin zij nog zgn bedreigd Vriendschappelijk lachende over een jeugdigen afgevaardigde met geringe praktgk meende de minister diit t er niets toe deed want dat hij zeker wist dat dit de twee eenige gevallen waren waarin te pronkzetten en geeselen nog werden bedreigd terwijl om alle lijfstraffen t art nog algemeener moest gn want er waren helaas nog andere Zooveel woorden zooveel onjuistheden De derde lijfstraf brandmerken werd in 1854 onbepaald afgeschaft wist de minister dat niet en dat er nog meer wetten van kracht zijn waarin lijfstraffen bedreigd worden toonde de heer Heemskerk Az aan die er een noemde Toen nam de minister t amendement over en daarop werd de wet aangenomen met 39 tegen 16 stemmen De heer Hebwskebk Az stemde er tegen omdat hij nu niet wist hoever de afschaffing zich uitstrekken zal Zou hij dan nog in sommige of in één enkel geval voor de toepassing dier straffen zijn Het tweede wetje kwam er nog gekker nf het had tot doel aanvulling en uitbreiding van art 437 van t wetboek van strafrecht door strengere straffen te bedreigen tegen hel opzettelgk doen zinken van schepen Dit wetje is ook gezonken nU een baks een nadat t eigenink een geheel andet wetje was geworden want een amendement van don heer de L inoe waardoor t geheel omgewerkt werd en o a d drie artikelen ineensmollen werd met 27 tegen 25 stemmen aangenomen ook zijne verbetering van de beweegredenen der wet werd met 35 tegen 17 stemmen goedgekeurd en eindelijk werd dit aldus verbeterde wetje afgestemd met eene meerderheid van 4 stemmen Vele tegenstemmers hadden echter geen bezwaar legen de wet maar wel legen gedeeltelijke herziening van t wetboek van strafrecht onverstandig vergelende dat wie t meerdere niet krijgen kan zich met t mindere moet vergeuoegen Geheele verbetering zelfs tolale verandering van ons strafwetboek is sedert de invoering daarvan in 1810 gewenscht omdat nu nog niemand gevonden is die de laak aandurft zou men gedeeltelijke verbeteringen en iwrnvullingen achterwege moeten laten wie geea geld heeft voor een nieuwe jas zal die do oude niet laten opknappen En deze geringschatting van den ministsrwelen arbeid was nog niet genoeg Do heer vak Kerkwijk vroeg en kreeg verlof om den minister te interpelleeren over onrecht gepleegd in naam der justitie Eenigeu tijd geleden zijn lieden ii Zeeland lot gevangenisstraf en boete veroordeeld en hebben zij van de gevangenisstraf gratie van den koning gekregen Niettegenstiuinde dit heeft de justitie die lieden gevangen gezet Zoo luidt t tot eentoonigheid toe eenvoudige verhaal van den heer VAN Kerkwijk dat door den minister moest worden erkend Het was een ver nssing van een ambtenaar bij t openbaar ministerie van een klein kantongerecht doch zoodra zijn dwnling bekend werd is alles in t werk gesteld om de t eurige gevolgen weg te nemen De ambtenaar had de onwettig gevangen gehouden personen ruimschoots schadeloos gesteld en dat kwam den minister voldoende voor Sommige Icdeu der kamer meenden dat dit niet voldoende was want dat een dergelijke dwaling wel afzetting van den ambtenaar mocht ten gevolge hebben Dwalen is meiibohclijk maar er zgn ooic onmenschclijke dwalingen en daartoe behoort vooriekcr die welke lot deze interpellatie aanleiding gaf l e behandeling van l wetsontwerp lot intrekking van nrll 2 en 4 der wet houdende verbod van vreemde en particuliere loterijen werd aangevangen doch geschorst toen de heer Eokkeb een paur amendementen voorstelde die men liever eerst in de afdeelingeu onderzocht Ten slotte vermelden we nog dat de heer v GOLÏSTEIN den minisier vau koloniën interpelleerde over de suikerwet Die afgevaarde schijnt zich erg ongerust te ranken over de mogelijkheid dat de zoogenaamde suikerwet nog gewijzigd zal worden Dit zal oker zijn omdat luj arne er roor wilde stemmen en vreest door de wij igingen daarin verhinderd te zgn want zoo hij legen de wet is dan moest elke wij iging hem genoegen doen Nu dat zal later blijken voorloopig kan hg in zijn schik zijn met t anlnoord dat hg kreeg want daaruit bleek dat geen nadere wijzigingen ook ten gevolge van de aanneming der agriiiische wet in de suikerwel te verwachten zijn