Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1870

O mm Laatste Berichten Florence 21 Maart De kamer vaii afgevaardigden beeft bet ontwerp tot provisioneele vaststelling van den financieelen dienst volgens het budget met Ki i legen 58 stemmen aangenomen Parijs 31 Maart Naar men verneemt zijn de leden vnn hel kabinet het ouderling eens ten aanzien van het concilie en de binneulandscho aangelegenheden Rome 20 Maart Het antwoord aan Frankrijk is nog niet verzonden De paus laat zich middelerwijl uit in een zin die van zijne weinige geneigdheid getuigt om gezanten van mogendheden op het concilie toe ie laten Frankfort 21 Maart Pruisen deelt de zienswijze van Frankrijk ten aanzien van bet concilie ia alle opzichten Berlijn 21 Maart in de zitting van den rijksdag is bij de tweede lezing aangenomen de wet op de uitgifte van banknoten waarbij het recht wordt opgeheven dat de af ouderlijke staten bankbiljetten kunnen uitgeven J en voorstel tot vermeerdering der uitgifte van staatspapieren geld is iugttrokken Tours 21 Maart Het hooge hof van justitie heeft heden zijne zittingen geopend Er waren een groot aantal civiele eu militaire autoriteitea in de gerechtszaal aanwezig De moeder en de broeder van Victor Koir waren ook tegenwoordig Van de gezworeu waren acht leden afwezig De beschuldigde prins Pierre Bonaparte is circa half een ure in de zaal gebracht Hij was vergezeld van een kapitein der gendarmerie De leden der jury hebben den eed afgelegd Weenen 21 Maart De k mer van afgevaardigden heeft het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bij de 2de lezing aangenomen De algemeene beraadslagingen over het budget voor 1870 zijn daarna geopend De heer Czerkawski verklaarde dat de Poolsche afgevaardigden ofschoon i ij weinig hoop hebben dat hunne wenschen ten aanzien der staatsrechtelijke qunsslien bevredigd zullen worden niettemin voor hei budget zullen stemmen DeSlovcuen hebben eene soorigelijlve verklaring afgelegd De hoofdstukken huis des keizers en kosten van den rijksraad zijn vervolgens onveninderd aangenomen Parijs 21 Maart Naar men wil weten zou morgen eene keizerlijke boodschap bekend gemaakt worden betreffende de wijzigingen der constitutie Madrid 21 Maart Een aantal ambtenaren van de unionistische partij hebben hun ontslag ingediend De Correafondencia gelooft dat de aftreding van den regent waarschijnlijk is indien de breuk tusBchen de unionisten en radicalen volkomen is Weeaen 21 Maart De INeue Ireie Preue bricht dat de heer Giskra minister vau binnenlandschc zaken ad interim zijn ontslag heeft ingediend dat ook aangenomen zal worden Alle andere ministers zullen hunne portefeuilles behouden De beer Giskra heeft zijn ontslag ingediend omdat bet kabinet de kieswet niet in den loop van dit zittingjanr wil herzien Parijs 21 Maart In het wetgevend lichaam beeft de heer ürcvy eene interpellatie aangekondigd over de voornemens van de regeering ten aan ien er toekenning van het copstitueerend gezag ami de kamer De heer Steenackers vestigde de aandacht op eene circulaire aan de procureurs generaal waarbi de e aangeschreven worden om aan de chefs der militaire kommandementeu een drie maaudelijksch rapport Over den staatkundigen toestand in hunne districten te doen toekomen De minister van justitie heeft daarop geantwoord dat de procureurs generaal aanschrijving hebben ontvangen om enkel aan hem minister een rapport in te zenden Vervolgens heeft de heer Mony de regeeriiig gevraagd wat zij denkt omtrent art 4 van het senaatsbesluit betrelfende het conoedeeren van openbare werken Do minister de Talhouet heeft daarop geantwoord dat ilit artikel een dergenen is wier afschaffing de regeering denkt voor te stellen De kamer heeft daarna de discussie begonnen over het voorstel van den heer Jules Hiinon tot afschaffing der doodstraf waarvan de verwerping door de commissie is voorgesteld Tours 21 Maart Bij de behandeling voor het hoi van de zaak legen prins l ierre beeft de f jresident tot de jury eene rede gericht om deze te leriiineren nan hare plichten Daarna las de griffier de acte van beschuldiging voor Vervolgens werden de getuigen opj croepcn Prins Pierri ondervraagd herliaalile liet relaas van hot gebeurde dal in de aclc van üescliuldiging is opgenomen Hij zeide dat Ponviello het eerst een revolver in de hand heeft genomen Bij bet verhoor der getuigen gaven de Pnrijsche commissaris van politie lloidot en de secretaris Liilmand verslag van de eerste instructie en van de verklaringen bij die gelegenheid door Fonvielle en den beschuldigde afgelegd De Ponvielie ondervraagd herhaalde de bekende verklaring Ue prins zeide dat deze verklaring geheel valsch was Fonvielle ontkende te hebben gezegd dat Noir den prins geslagen had Daarna werd Grousset verhoord maar werd al dadelijk door ürandperret in de rede gevallen die hem tot gematigdheid aanmaandu Nadat deze getuige gesproken had van den treurigcu toesland an Frankrijk na een bestaan van het keizerrijk gedurende 18 jareu requireerde ürandperret dat hij naar de gevangenis zou worden gebracht waar hij gedetineerd is en zijne verklaring zou worden voorgelezen Grousset werd daarop weggebracht Ten 5 uur werd de zitting opgeheven Gemengde Berichten Id NedoiIauJ eu tn iiidie ia tur oprichtiiijf vnn een stimd beeld tu Uatavia van Jan Pz Koen tiijwdgtbrachy l lOÜll Het niubt 2ü m kostcu en is dua afgifiimud eu uUcd do JavauGu bei rijd blijven van dio siuadilijke uiltartnig De wTyd en het Hnagsche DHgblad ziju de ceuige couranten die door recti tzinuigo katliolickcu gck zeu kuiiuuu worden In Rusland zijn reeda 205 vrouwelgke telcgrnfistrn nerkzaam Italië heeft sedert 18C0 ccnc som geleend vau IHÜ uiülioenen fr Te Louden neemt de Krmoede schrocuilijk toe Het nantal bedeelden beliep in de tweede week van Maart HijTöÜ tegen 149 715 iu diezelfde week van het voorgaande juur Ned Wright de apoetel der dieven die bclant rijke bijdragei ontvangt voor de missie wnnrmt c iu hij 7ieh heeft belast heeft donderdag weder 200 dieven en inbrekers in de Kvaitgflical Hall op soep onthaald ijne p ulikuig waarin hij de veischrikkingeii der hel irirt de selaUle leuren afluaalde weid zeer warm toegejuicht i ü arr leehtb te Groningru heeft iemand veroordeeld tot eene boete van f 5122 kt en bij Aaubctaluig tot drie inaaii len gcvniigcnishttaf ter zake da hij in zijn schip oiuler ceno lading itroo vcrburgen hail Ifl J liters gcthistillLi rd niet voorzien van het u reischtii dokuinrnt vrrdir i hit gtdiétilkurd met du fusten verbeurd vcrkliard eu het bihip üur de bjete sptciaal verbonden en en cutalul Aan den strike der bakkersgr itllcn te Wur burg iu Beieren is onmiddellijk op eene ongtwone wyze een einde gemaakt l e militaire autoriteit heeft alle bakkcrhknechle die bij hei garuizocu als soldaat iu du ti t zijn naar de bakkers gt niHlui om aldaar tegen het gewone loon te werken terwijl de politie alle knechts dïc het weik hadden gestaiikt einvondig du stad heeft uitgezet e christelijk nntiuna e partij is deerlijk in verwarring door oiichristiiijkeu twut over de chrihtelijkL Feliooldciigileu Te Middelburg al opgericht worden eene ainbaehtssehiol Kofhcfort moet aU getuige optredea in de zaak w Pierre Hoiiaparfc Muiitpeiidier zal terechtstaan voor zijn duel Meekleiihnrg is toe eluden tot het verdrag van I8 j3 tot afkoop van den Schtldetul iJe eerste kamiT in Batlen i voor het behoud der doodstraf In Pruisen zullen vrouwen eu dochters vau spoarwcgbeaiubteu belast wordn U met de afgifte der kaartjes Burgoi lijke Stand Gmoiti N IS Majrt Paulus Johaum s unders P J Hooin en J C Kuopiimn Johanna ouders 1 K isscr en J van Dijk 11 lün Man ouders P U Ko tiistnitcn en ü Hekkir Marie Wilhelmiua ouder N Kunsel en S C Minlreeht 20 Chribtina ouders 11 van der Heij co J Ji hni l IJ zn Jaeoba oudeis W H Polet en M r A ret viuihinN 18 Maart M van Tijigelcu wed A Stolk ta j lÜ J J akerveld i j I In A de Werk i H 20 O A Herlijii wed J Tuinman Ct j A M IWiuMuuii hiiisvr an G Geerliiigs yjj j ADVERTEWTIEN Betrekking voor iemand van middelbaren leeftijd die vlug schrijft en rekent mot schalen en gowigt kunnende omgaan en zoo uoodig eenig pakhuiswerk verrigt u kan dadelijk geplaatst worden Loon ƒ 300 jaars met vooruitzigt op meerder naar gelang van bekwaamheid en van goede getuigenis voorzien Adres met franco brieven onder letter A bjj den Doekhandelaar P C MAAS Jr te Gouda wWdt T vraagd een JIULSIIOUPSTER van middelbaren leeftijd P 0 in een Burgergezia Adres met J nuicu brieven onder de letters O Z by den Boekhandelaar A Brinkman alhier In rouda wordt in eene KOKK en KLEINGOED BAlvKElüJ EEN BEDIENDE gevraagd tegen fiks loon Adres onder letter V bij den Uitgever dezer H VON TilBORIf Apotheker en Fabriekant van Chemisch Technische Prieparaten te Emmerik a d Rijn Specialiteiten Zuiver Malz Extraet M3utsiroop uit 700 0 moijtsuiker dextrin eiwitachtige stollen en phosphorzure zonlen samenitesteld wordt door prof vj LlEBla Dr BOCK en slle geneeskundige anloriteilen als een licht te vertceren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest schorheid borstkivalrn kinkhoest en voornamelijk bg scrophuleuse kinder icklcn in pJaah van den ralgelijk amakmden Leurlraan l e llesch van 3 ned oneen ih Cents Staalwijn een aangenaam en licht in Ie nemen yzerpraepiira it is van de gunstigste uitwerking bij bleekzncht gebrek aan eetlust zeuuwaeliliaie huofd pijn en vooral bij beginnende longtering De flcsch a ƒ 1 Universeel Zuiverings Zout bekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle inaagkivaleii als maagpijn maagkramp slechte spijsvertering zuur enz Iu pakjes vau s o a iO Vi o 33 en j kilo n i8 Cents Wormpatronen tot verdrijving der wormen bij kinilereu en volwassenen per stuk i Cents Haarbalsem E vU DE cologne philo Come uivcrl het lioofd van de schilfers belet liu lelijk het ui nillen der haren en brengt iu eeuen korleu tijd eeiien geheel nieuwen groei Ie voorsehijii iroote llaüous a 90 en kleine ü 45 Cts Idiaton droppels tagan kiespijn zonder si h idflijkc beslaiiclclfdeii bevrijden oojjeublikI kelijk v iu Ie lieiifi ic kie jiijn Het fle iel je45 Cis I Aromatisch Mondwater verwijdert den I kwiidt ii reuk uil ilen inoiiil en zuivert de tanden liet sIrrU hel jeliit eu ziek landvl sch eu houdt i al Ie dei ien vim den hioud gezond eu frisch De tlcsch II IU Vnis Dr Romershausens Oogwater t t be houi herstel en versierkiii vau het ge icnt in groote flacons ii ƒ 1 eu in kleine I 5 flac a 30 Cts Origineel flesschen van Apoiheker geiss a I iO Te Ouuda bij L WELTElt en L SCHENK Ie Oudeicuter bij T ONKi U IDENBERü e Potterdam bij v SANTEN KOI FE te Sc iootihoven bij de wed W OLEE Zn ie Foerdeu bij I KliAAIJENimiNK Bij ieder fl icun of pakje is eene gebruiks aanwyzing Prol PCIUillKIl ü iVLIO Ilaar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap eu geregtvnardigd door de vele gunstig geabiagdr proeven is een middel om de haren en het hoold Ie versterken op nieuw voedsel te geven nnu den haarbul waardoor de ziekelijke en verllensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischl en verhelderd iet oude is voorbijgegaan en alle is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddnl met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizend eu bij tieuduizenilcii malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan tlienen om de haren te parfumecren doch overigens Ie haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken eu krachtcloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gjj Prof Peigrer d Alion s llaarExliMCt mort gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijijbiiar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A i VAN DE ril I 11 KELEI UI liutlerduM E A BüliüNlE