Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1870

Vrijwillige Openbare erkooi liig Belangrijk Berigt De voortrcffelrke uilkomsten welke het gebruik der Sehmidischc Anti Rheumatische W ilduol Wfttten a 25 en 50 ot het puk Dcnnenn ialdeii Olie i 40 en 80 et de flesch aan duizcnde lijders van Jicht en Uheum itiek heefi opgeleverd nietlegrnsl i inde alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd wareu de bij ondere iniihevdingen van HU ieneeskundigen eveu voldoeude bewijzen der deugdelijkheid Vcrkrijgh iar iii onderstaande depots alsook de loo alom beroemde Waldwcl üeiond heids Kleedingstukkeii bekend nis behoed en geneesmiddel Icgenalle Jicht en Bheumatische aandoeningen Schmiilische BORSTBONHONS ii 30 et de doos ziinde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthraa benajuwde Borst enz KIKI KHNAPEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heil aam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der boofdrenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verder verschillende VValdwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Ncdcrl ind M J C HAM Wrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN En veidore Depóls op de gebruiksaanwijzingen A iiivraag om DEl óT bij M J 0 HAM utrecht ï ten overstaan van den No jfea taris A KLUIT Hz te Moordrecht op WOENSDAG den 6 APRIL 1870 de s voormiddags ten 9 ure aan de Bouwnianswoning van L Kaurmian onder de gemeente Broek c a van 3 KOEIJEN 2 PAARDEN 2 KUISPINKEN WAGENS KARREN MELKGEREEDSCHAP HOOI en STROO alsmede MEUBELEN en HUISRAAD alles breeder bij biljetten 072 Staats Lotery fZIlVEREN MEDAILLl g imSTF KL SSI De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 4 APRIL 1870 jilplim L VAROSSIE U Z Boil oop J GÜLFDKADE Hurmeleii VV 3 küEVERS Ha trsuo ide Mij J GAARKEUKEN Alm foorf J A JACOBl Oiidewattr i van LIEFLAND EMSER Pastilles uit de zonten van de koningVVil helwsbron nen de Ems weten lohappelijk aimbevolea tegen niaag nand ening zuur oprispen slechte spijsvertee brel kige ademhalingen en griwecl In voorraiui in fephmheerde doozeu mot gebruiksaanwijzing a 0 cents alleen onvervidsoht te Gouda bij 3 H BOERS te liotterdnm in allo Apotheken Te ADMINISTRATIE n uj KOTSBRONNEN Openbare Vorkooping O DFNGSDAG 29 MAART 1870 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis Bu i evul te Gouda van TIEN HUIZEN en ERVEN waarvan 7 geheel nieuw gebouwd met GROND vóór en achter in de Boelekade en 3 in het Paradijs te Gotida Breeder bij de Biljetten omschreven en nadere informatien ten kantore var Notaris Mr KIST te Gouda Men vraagt ten spoedigste een geschikte Loopjongen De stoom chocoladen van Pkanz SioLWEKCK EN Zonen te Keulen zijn gegarandeerd zuiver vrij van alle vreemde inmengselen De chocolade koekjes hebben op het etiket het nevenstaande fabriekmerk waarop men gelieve te letten De meest courante Soorten zijn steeds voorhanden te G OU da bij J J van der SANDEN Banket en Koekbakker op de Groote Markt I BEKROOND I 1867 I P A R IJ S HDKONZEN MEDAILLE I Adres Letter X Bureau dezer Courant Roehfiareiidveen H NADERMAN Rotterdam Wed P de KOSTER Schonnhovm Wed WOLFE en ZOON Woi dtn üeb PFENNING n onlirmjge A de WILDE IJMul tAn i B MOLLE UITNOOÜIGING aan alle AMBACHTSLIEDEN der gemeente Gouda om de aanstaande VERGADERING bij te wonen op ZATURDAG 26 MAART 1870 des avonds ten 8 ure in het logement De Pavuw op de Markt Namens de Commissie J DE JONG Radcrstoomboot d IJSSEIi Van iOUI A Maandag en Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s morg 7 uren Vhu ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 iiruu Jhij chjLi Hclouvkanrten SPECIALITEIT VAN Kaapsche Wijnen 1870 G M Merk P W en B M 7=r Deze tegenwoordig zoo zeer gezochte ECHTE WIJNEN worden voortdurend volgens PrgsCourant geleverd in kistjes van 12 heele se 24 halve flesschen door de ondergeteekenden J L W P STERN te Haarlem en Wed VAN HAANSBERGEN en DUTILH te Leiden alsmede bü J C G DUTILH A rent voor Gouda en omstreken De uitgave WOENS geschiedt DINSDA DAG franco pe U DE In 1814 goedheid grondwet jaich door h door de not Toor de toi zy moge di het Nederh zij was toe gezag dier der toenmal kelen uit d ren gingen aan de eene aan de and de hand hi men 15 jar de onnatun noorden vei voor het volgden wa ten dragen Willem I kundig achterlaten ten zijnde del van s meerdere gouvernem dere vrijhei Groot w de verande scheiding tot de noo stelling w dreigende voorzien liugen dtr schjjuljjk 7 Het ont mannen m tweede ka digers de de handen ten v i dl neer deze De ondergeteekende berigt bij deze z uen geeerden Begunstigers dat de zuivere en zeer welriekende EAU DE COLOGNE die vroege bij den Heer POST DROST en later bü diens opvolger verkocht werd thans bjj hem verkrijgbaar is voor ƒ 1 50 per fl sch en f 0 75 per halve flesch Tevens herinnert Viij HEi dat hij voortgaat met den verkoop van differente THEEËN van de zeer gunstig bekende fimia JOHs JOS STERK Zoon te AmsUrdam en beveelt zich bfl voortduring bfl HEd hiervoor aan J C 6 DUTILH Zeugstraat wflk G n 10 PROBATÜM EST Uwe MALZ BONBON3 helpen mij uitstekend tegen den hoest t nordien ij het slijm onmiddellijk oplossen en eene vrije ademhaling mogelijk ronken V CLUVER MAGELSEN De vorstelijk lloheiilo sche Privat KANZLEI bestelde de JoHiNN HoFF sche MALZ B0NB0N3 i egen9 hunne uitmuntende werking tegen den hoest KosciiiNTiOB den 8 Januari 1870 Er komt meer en meer aftrek in Uwe MALZBON BONS omdat men de overtuiging erlangt dat de onder gelijke n imen aangeboden BONBONS vnn andere Fabriekanten slechte gebrande suiker met Vanille bevatten H J MAYER en O Arnhem Ik ontvang van de gebruikers Uwer MALZ BONBONS steeds de getuigenis dat ze hun zeer voldaan en geholpen hebbeo J F KORTMAN Dalfsen Id blauwe iet gele zakjes il 30 Cents Centraal Dópot Smalle Bloemmarkt by de Stilsleeg F 154 te Amsterdam Mede echt Ie verkrggen te Gouda bij J C v Vueumingen en de Wed A C ScHouiKK en Ie Jf ocrdetihi Hbnbi J v D Bfro Weledele Heer Dr J G POPP Weenen Franeker den 10 Sept 1869 Mya Heer Gelief my ten spoedigste per gewone Expeditie toe te zenden 50 fleschjes AnatherinMondwater Ued zal door het steeds meer en meer toenemend gebruik bemerken dat de werking ook bier zeer heilzaam is van onderscheiden myner gebruikers heb ik dan uok het genoegen te vernemen dat het uitmuntend aan bet doel beantwoord Vooral voor tandpijn is het een radikaal middel dat wordt my door ieder gebruiker verzekerd Met de meeste achting heb ik eer te zyn UEd Dioiiaar j Drager Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoofdstraat wijk A 123 e Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en Sohippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s ILige bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk j te Utrecht bij F Altenii apoth Ie Amsterdam bij F van t Windheim verkoophuis te Oudcwater bij T J van Vrcumingen te Schoonhoven bij A Wolff DRUKFOUT ken bodcin lu t aluk vnn Q N in toiij noiiimpr dezer courant Btnnt uimflmnkdijken Iwdom ilit moet 7ijn ontvankely lioudii Druk uii llniikinaii