Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1870

minimum der contributie blijft bepaald op ƒ 3 waarvoor men de geschriften der maatschappij ontvangt De inrichting der algemeene vergadering zal geheel veranderen Deze zal volgens het concept bestaan uit afgevaardigden der afdeelingen zonder imperatief mandaat die evenwel zooveel stemmen zullen uitbrengen als hunne afdeeling leden telt Andere wijzigingen zijn van minder beteekenis In de aanstaande algemeene vergadering zal dit concept behandeld worden Te Amslerdam zijn onder leiding van de Arast afdeeling der vereeniging voor fabriek en handwerksnijverheid een paar vergaderingen gewijd aan de belangen van den werkman en aan het zeer gewichtige onderwerp der middelen tot voorkoming van werkstakingen De uitslag wai de benoeming van een commissie van onderzoek beslaande uit eenige personen allen door hun werkl ring in staat de quBslie praktisch Ie onderzoeken met het oog op ons vaderland Tot leden dier commissie zijn benoemd de heeren W II Kirberger G H Kuiper J A Bcijerink Jonker Deenik en het bestuurslid van de Wall Bake met recht van assnmtie van andere personen b v vin werklieden zelve De heer Kuiper toch verklaarde onder gejuich der vergadering z ich voor de assumtic der werklieden en zeide laat onj in het openbaar werken opdat de werkman het veineme Laat ons de zaak met de werklieden behandelen Het zal geen schande zijn voor ons wanneer wij hen naast ons laten aanzitten BUITENLiOm ENGELAND In do zitting van het lagerhuis werd Dinsdiig Ie bilt lol bescherraiiijt van de veiüglieid van perBonen en Koedcren in Ierland voor de tweede maal gelezen De heer Moore droig niui op de verwerping v n hel ontwerp terwijl hy de verantwoordelijkheid van den thans in Ierland hcerschenden toestand op het gouveriicment wierp Hij beweerde voorts dnt do bill de leren en hunne eigendommen niei zou beschermen maar hel gouvernement slechts in laat zal stellen handelend op te treden De soUicilor generul voor Ierland verdedigde de bill hj betoogde dat de politiek van het kabinet rechtvaardig en voorzichtig was Indien deze maatregel niel voldoenile werd bevonden dan zou de regeering uitbreiding van macht aanvragen Na een langdurig en levendig debat stelde de heer Mc Cartliy Downing voor dat het debat zou worden verdaagd welk voorstel door Gladstone werd goedgekeurd Ër wordt een nrbeidstnking op reusachtige schaal georganiseerd De bakkersgezelleu namelijk verlangen niel alleen hooger loon maar ook wen ohen zij ontheven te worden van de verplichting des nachts te arbeiden De strike zal op ecu en deozelfden dag ia alle plaaisen des rijks een aanvang ueraen Keeda is Zaterdag jongstleden in Londen een monsteriaeeting gehouden om Ie beraad lagen over de voorbereidende niaaiiTgcleii bij acclamatie werd ern boeluit aangenomen aarbij de vergadering verklaarde dat het noudzakelijk was dut er voortaan tusschen tien ure des ivonds cu s morgens vier ure peen brood zuu worden gebakken Verschillende hakkersbazen din de vergadering bijwoonden verklaarden zich met dit besluit ingenomen Te Utre hl hield zondag II de Nederl typographenbond zijne jaarlijksehe vergadering Volgens het U ü waren vele leden cd afgevaardigden uit verschillende plaatsen tegenwoordig eu bleek uit het verslag dat zoowel de financiën als het aantal leden aanmerkelijk vermeerderd waren liet voorstel om het uitkeerings geld aan niet arbeidenden van vijf op zes gulden te stellen en dat om zich aan de internationale arbeidersvereeniging aan te sluiten werden tot na het te houden arbeiders congres te Antwerpen aangehouden daar de vergadering den uitslag der aldaar Ie houden debatten wilde afwachten alvorens een besluit te nemen Tot het zenden van twee afgevaardigden naar het genoemde congres werd door de vergadering besloten Te Deventer heeft do aldaar opgerichte paardcnslachterij voorde jeugd de aanleiding opgeleverd tot eene demonstratie Vrijdag avond was er eene groole massa jongens waarbij ook verscheidene volwassen lieden op de been die kelelmuziek brachten aan verscheidene aanzienlijke ingezetenen zoomede aan de gebr Noaoh hetwelk aanhield tot s avonds 10 ure waarop zij op aanmanen van de autoriteit naar huis gingen roepende leve de burgemeester 1 weg mei hel paardenvicesch I Zaterdag avond was het cshter verboden op straat e zingen en was de justitie op de been en het is aan die voorzorgsmaatregelen te danken dat zich dit straalrumoer niet herhaald heeft P R A N K R IJ K In het wetgevend lichaam heeft Dinsdag de commissie tot onderzoek van hit wetsontwerp des heeren l icard tot hervorming van de gemeentebesturen te Parijs en Lyoii haar rapport nitgebrachl de commissie concludeert tot irugi endiiig van het ontwerp naar de afdeelingen In antwoord op de verklaring des ministers heeft de heer iariiier l agès aangekondigd dal hij in de volgende week zijn ontwerp tot regeling van het financieel beheer der stad Parijs zal indienen Vd volgens is de discussie over het voorstel tot n chaffing van de doodstraf voortgezet De heer Jules Simon heeft den heer Bourbeau beantwoord Het Journal Ojjlckl deelt een brief mede van den keizer aan den minister Ollivier waarin Z M zegt dat de tijd is gekomen tot vaststelling vau alle hervormingen die in het constitutioneel gouvernement des ryks een vereischte zijii opdat er een einde kan komen aan de overdreven begeerten naar verandering die in sommige gemoederen heerscht en de openbare opinie verontrust De constitutie van 1862 had vooral len doel de openbare orde te verttkeren duch thans moet al wat lot het gebied van wetgeving behoort ook in de wet worden opgenomen De keizer vertoeki derhalve den minister de noodige ontwerpen in te dienen tot eene regeling waarbij niet alleen de wetgevende macht wordt gedeeld door twee kamers maar ook aan de natie hel haar toekomend deel in het constilueerend gezag wordt toegekend Dinsdag morgen ten 11 ure 20 minulen heeft het verhoor van prins Napoleon een aanvang genomen Ingevolge de interpellatie vim den president het rt de beschuldigde zijne verklaring nader toegeliclit zijne houding was ferm hij verzekerde dat hij niet van zin was te dreigen doch alleen a in zijne woorden nadruk wilde geven De getuige ilillierr dour gendarmen bewaakt legde mede zijne verklaring af en dat lil zeer gematigde bewoordingen De heer Floqnet verzoelit hierop dnt degeluigcin de verhoorzaal zon blijien hetwelk door den heer jraiidperrei werd geweigerd Na eenige hornadslagiiig besliste het hof dat Millierebijhcl verlioar zou tegenwoordig blijven Verder werden nog gehoord een zekere ChahtiHal en zijne vrouw benevens de beiliendp van den prins üillet iislercn is het getuigenverhoor in de zaak P Uouaparle te Tours voorlge et en wordt uitmerig mciiegeileeld maar alles loopt over de bekn de bijzoiiderlieileii en de onopliisbare tegenspraak der hoofdgetuigen zonder iiii uw licht to verspreiden over de zaak BINNENLAND Te Leeuwarden werd den 18 dezer eene vergadering gehouden van predikanten der moderne richting uit de noordelijke provinciën die door een BO tal werd bijgewoond Na langdurige beraadslagingen werd besloten tot de oprichting eener vereeniging tot handhaving van gewetensvrijheid waarvan elk lid kan worden die verklaart den godsdienst uiet te stellen iu het hechten aan eenig leerbegrip of eenig gebruik Dc e vereeniging staat open voor leden der gemeente zoowel als voor predikanten voor modernen en niet modernen voor ieder die met bovengenoemde verklaring instemi Tweede redevoering van den Goudschen afgevaardigde DE Bralw bij gelegenheid van de discussie over alinea 4 van t eenig art der agrarische wet De inhoud dezer alinea is o a in ons vorig nummer te vinden we herinneren alleen dat daarin het eigendomsrecht van den Javaan wordt behandeld Ik vind dat het debat vervelend wordt ik vind het zelf vervelend om te spreken en ik mag het er niet bijvoegen ten aanzien van anderen want dat zou onbeleefd zijn maar ik begrijp dat men het vervelend vindt te hooren ik wil dan ook iedereen gelegenheid geven de zaal te verlaten als ik spreek ik zal het niet euvel duiden Maar er is een gevoel dat mij dwingt tot spreken ik ben aangevallen en mag mij verdedigen dat is een pligt dien ik aan de plaais waar ik hier sta verschuldigd ben Ik vrees daarcibovcn eenigzins om te spreken want ik heb gisteren gelioord dat de stembuiging mij tn een insinuateur maakt en ik weet dus waarli k niet hoc ik mijne stem moet buigen oro lat ie vermijden De geachte afgevaardigde die deze opmerking maakte i giluof ik geen lid van lic omniissie voiir het Uegleinent van Orde maar ik geef iian die uniniiasie in uverwcging eene soort van tuunluililcr voor de stenibuiyiug vast Ie stellen GoiJiM H Maart Verleden Maandag hail de aangekondigde tooneelToorstclling door eenige jongelieden in Nlt j n ti f i Vfkm k plaats Zoowel hel voor als nastuk wTrd Beide avouden was de zaal stampvol en t schouwsnel dat al de vergenoegde gezichten der jengd ge S chow s want ok den eersten vond hadden d e de tncerderheid aanbood was eene ruime schdeloosstelling voor t gemis van muziek tusschen de bedrijven De officier van gez 2 klasse dr J W Beukeraa is van het garnizoen alhier overgeplaatst bg het detachement van het reg veslingartillerie in garnizoen te Amsterdam De Goesache Cour zegt ten slotte van eenverloog betreffende de agrarische wet het volgende Toen Dl I us UE GHiaioNiES aan wien men hetniet wijten moet dat hy meer heeft voorgesteld dantot stand gebracht door den koning belast met eenonderzoek naar de verbetering van deu maatschappelijken toestand van Java zijn bekend rapport van 1 mei 1827 aan den minister van koloniën opzond drong hij als noodzakelijk middel om de bevolking uit den toestand van sociale verdooving tewekken waarin zij verkeerde vooral aan op hetontginnen van woeste gronden Het was in 1827 reeds de vaste overtuiging van dien staatsman datde Javanen zeer bereid zullen zyn om voor deEuropeesche ondernemers tegen een voldoend arbeidsloon te werken en hij stelde de traagheid diemen hun toeschreef toen reeds op rekening vanhet regeeringsregime Bij een uitvoerig verslag van 13 Mei 1828 onderwierp Kwitf het rapport vanuu Bl s aan s konings goedkeuring en hij voegdedaarbij een ontwerp besluit Al walde minisier vankolomen in zijne algemeene verordening cnl bepalen M rei ds bij dat onlwerp bepaald Maar hetontwerp is nimmer tot besluit verheven het stuitte af op de tegenkanting van den koning die spoedig aan een ongezond stelsel zijn zegel hechtte datNederland millioenen schoulc maar ten koste vanhet billijk loon der arbeiders en van verslapping vaneigen handel en dernemingsgeesl En nu zijn wij meer dan veertig jaren later en nu ga men eens na men moet daarvoor landbouwer zijn en uw correspondent is dat niet hoeveel winsten 7 8 van de gronden op Java d c thans nog steeds in maagdelijken toestand verkeeren zouden hebben afgeworpen aan den Javaanscheu landbouvver aan den Nadeilaud jchen of vreemden erfpachter aan den handel van Nederland met Europa aan den algemeenen wereldhandel indien men veertig jaren vroeger begonnen ware met datgene waarmede men nu wil aanvangen Wanneer dat stelsel reeds toen gevolgd ware zouden er dan niet veel meer dun 1 0 0U0 bouws gelijk thaus hei geval is met suikerriet zijn beplant V Zou de koffij dan gelijk in de laatste tien jaren nog meer dan vroeger hel geval was stalionnair zijn gebleven terwijl de productie dairvan in IJrazilie in Ceylon een verbazenden toevloed heeft genomen en ook de unaliteit onzer koffij hoe langer zoo meer bij deze ten achtereu staat Men vergelyke daarmede eens den vooruitgang van de nederzettingen in Australië daar vermenigvuldigde zich de haudelsorazet in de laatste tien jaren met millioenen alleen de wol die koa liare grondstof steeg van 33 00U Eng pond in Ibl5 tol 113 ttiiiioen pond in 18G6 Kn dan zou Java s kostbare bodem voortdurend tot inactie woord van den heer Heemskerk Az veroormocten worden Java dat oostelijk grenst deeh v v u w j B v v aan Noord en Zuid Amerika westelijk aan Afrika noordelijk aan China Siam en Japan noordwestelijk aan Bnisch Indie en zuidelijk aan Australië hel Amerika der twintigste eeuw Java thans reeds het centrale punt der wereld zon Ier uille van de bekrompenheid van Nederlandsche grondbezitters die eene inkomstenbelasting schuwen en van arislocraliBche gunstelingen die in hun eigenbelang de haudelsinaikl kunstmatig willen dwingen door beperking van productie de woestijn van Sahara in Azië moeten blijven Maar dan ware Nederland onwaardig langer dien vruchtbaren bodem te bezitten Door het hoofdbestuur der maatschappij tot Nnt van den Javaan is aan de afdeelingen enn con ceptreglement gezonden opgemaakt door de oomraiasie die in de vorige algemeene vergadering tot herziening van het reglement iler uiaatbchappij beiiüeuid was In dit eonccpl vervallen de buitengewune leden van het hoofdbestuur Het hoofdbestuur zal bestaan nit 7 leden door dj algemeene vergadering te benoemen Jaarlijks zal 1 3 van het bestuur aftreden dat echter terstond herkic haar zal zijn Ook de commissie van redaclic zal vervallen icriMjl de afdeelingen liet recht erlangen mn stukken die zij daarvoor geschikt achten in de maandbladen der maatschappij te doen opnemen llcl i waarnaar men zich einde voor het vervü te voorkomen Ik niet ie weten bij wc met welke stcmbuigi zou bijna zeggen mi t in mogten vinden d aan Ik wisch mijne Ik heb een aniwoo die zoo goeil zijn door mij gehouden V Houten hebben oi op dezelfde wijze bJ het belang van denl den eigendom of hel 1 De heer Moens zei legislative traditie vaf beschikker over alW heb dit in deze weti deel ik vind er del Jative traditie van di onteigent niet hetgt is en waarom niel den Javaan is hij o I den grond by den in voorwaarden als de in waarborg gelyk nu behandelen zegt de eigendom behoor eigendom worden die den eigendom ht minister zegt de jc woordspeling watitj niet MO nomine af dom heeft maar oi want anders zou md dom wordt afgestaaiij legislative traditie ze maar in één deu Javaan te zijiieJ De heer van Ht landbouwbel ig dezt woordde dat bclan want de heeredieiis de landrente moet lasting hel coramuj wanneer dit alles volkomen vrijheid lij komen gelegenheid zooveel als hij wil planten suikerriet ko ik vrees hier bijna gaarne heeft dat li maar voor anderen Europesche markt buiging zal hebben kunnen doei verm bebouwt de Jnvaanj gebruik van zyn gij mijn eerste advies alle wijzen gewaarb de proolaraalie vau niet meer worden art 77 althans op omschreven maar schadevergoeding vry en onbelemmei zoo ver het staatsl den te beschikken kerwet van dezen Ik zie dus volst de bepaling van Javaan noodig ma van dien grond 11 dan tegen schadell stane eigendom zC gevolgen die de voorstelt waarva i van het communal aan het individu En nu zy het meermalen door ook door mij is aan den Javaan weeg brengen doo staan zal door di dat men eigendoin De minister had voor de brieven zoover de mid lel den ten aanzien wyzen niets van delen er nu van het bezitrej i wereld komen o eigendom ie ouii Zoodra men ia de minisier écn gevreesde bezwiü mccne verordeii i zee waarop wij