Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1870

Vj pn iihl op ƒ 2 wnnriliappij ontvangt vergadering zal cMi3 het concept lielingen zonder zooveel stemmen ling leden telt nder beteekenis gadering zat dit ing van de Amat riek en handr iijjen gewijd aan aan het zeer ge ot voorkoming van benoeming van taande uit eenige iig in staat de mat het oog op oinmiasie zijn beer G H Kuiper en het bestuurslid m assumtie van lieden zelve De er gejiich der verder werklieden en werken opdat de de zaak met de een schande zyn lis laten aanzitten de Nederl typograering Volgens het vaardigden uit veren bleek uit het b i3 het aantal ler n Het voorstel arbeidenden van vijf om zich aan de inaan te sluiten werers congres ts Antgadering den uitslag 1de afwachten alc t het zenden van cmde congres werd ar opgerichte paar nleiding opgeleverd avond was er eene k verscheidene vol Vetelmuzietc brachten M ezelenen zoomede nlileid tot s avonds van de autoriteit ve de burgemeester 1 iterdag avond was e zingen eu was de die voorzorgsmaat t straalrumoer niet 18 dezer eene veranten der moderne leicn die door een iigdurige beraadslaii hting eener vereeniensvrijheid waarvan t den godsdienst niet enig leerbegrip of K staat open voor or predikanten voor oor ieder die met int lioudsclien nfgevaar iil van de discussie Ier agrarische wet in ons vorig num alleen dat daarin het wordt behandeld lend wordt ik vind ken en ik mag het nil anderen want dat begrijp dat men het wil dan ook iedereen rlalen als ik spreek Maar er is een ge ii ik ben aangeval is een pligt dien la verschuldigd ben g ins om te spreken I dat de slembuigingii i en ik weet dus It in moet buigen om afgevaardigde die II lif ik geen lid van rul van Drde maar verwcging eene soort giny vast te stellen waarnaar men 7ich bij het spnkcn innet riglen Ion eiade voor het MTvoig iiisiiiualicn bij slcinliiiigiiig te voorkomen Ik moet eclitcr ronduit bekennen niet te welen bij welke passage van mijne rede en met welke stembuiging ik gcinsinucerd heb Ik zou bijna zeggen met opzigl lot degenen die er dat jn mogten vinden die de schoen past irekke hem aan ïk wasch mijne handen in onschuld Ik heb een antwoord te geven aan de twee heeren die zoo goed zijn geweest regard te slaan op de door mij gclioudrn rede De heeren Moens en V Houten hebben o iti T verschillende vormen mij op dezelfde wijze bestreden Hel kwam neder op hel belang van der lanilbouw en het belang van den eigendom of het eziiiegt van den Javaan De heer Moens zeidc de minister breekt met de legislative traditie van den Staat eigenuar den Slaatbesohikker over alles den Javaan gebruiker Ik heb dit in deze wet niet kunnen vinden Integendeel ik vind er de bevestiging in van die legislative traditie van den Staat cigenaar De minister onteigent niet hetgeen bij den Javaan in gebruik is en waarom niet Omdat de eigendom niet bij den Javaan is hij onderwerpt de beschikking over den grond bij den inlander in gebruik aan dezelfde voorwaarden als de onteigening Hij stelt het dus ia waarborg gelijk Maar in de 4d alinea die wij na behandelen zegt de minister ronduit bg wien de eigendom behoort want aan dcu Javaan zal eigendom worden afgestaan Wie staat af Hij die den eigendom beeft Kn wie is dit hier De minister zegt de fjOuverneurCleneraal Dut is eene woordspeling want de Uouvcrneur Ueneraal staat niet KO ttomit e af omdat hij zelf persoonlijk eigendom heeft maar omdat de Souverein eigenaar is want anders zou men niet kunnen zeggen dat eigendom wordt afgestaan Dus wel verre van met die legislative traditie te breken bevestigt dit ontwerp ze maar in één enkel geval zegt de wet ik zal deu Javaan te zijnen behoeve eigendom afstaan De heer van Hihten zeide gij vraagt welk landbouwbelang deze alinea vordert en hij antwoordde dat belang vordert die wet wel degelijk want de hecrediensten moeten worden opgeheven de indrcnte moet worden verwisseld in grondbelaeting het cummunaat bezit moet ophouden en wanneer dit alles gebeurd is dan zal de avaan volkomen vrijheid hebben over zijn grond en volkomen gelegenheid om zijn landbouw uit te breiden zooveel als hij wil dan zal hij met gcni egen planten suikerriet koflij en al de gewassen die men ik vrees hier bijna voor eene stembuiging zoo ganrue heeft lat hij planten zal niet voor zich maar voor anderen die e verkoopen willen op de Europesche markt Ik hoop dat ik geene stembuiging zal hebben gehad die eene insinuatie zou kunnen doen vermoeden Maar voor zich zelven bebouwt de Javaan wat hij noodig heeft en het gebruik van zyn grond dit zeide ik reeils in mijn eerste advies wordt hem bij deze wet op alle wijzen ge vaarborgd het is de vervulling van de proclamatie van 1866 Over die gronden zal niet meer worden beschikt dan op den voet van art 77 althans op de wijze die nader zal worden omschreven maar in allen geval tegen behoorlijke schadevergoeding Dat is juist het doel dezer wei vrij n onbelemmerd gebruik van den Javaan voor zoo ver bet staatsbelang niet vordert over de gronden te beschikken hetgeen zal ophouden als dcsuikeiwet van dezen minister in werking mogt treden Ik zie dus volstrekt niet in welk landbouwbelang de bepaling van afstand van eigendom aan den Javaan noodig maakt Hij is vrij in den bouw van dien grond Hij zal hem niet worden oiiinumeu dan tegen schadeloosstelling En de thans afgestane eigendom zal niet te weeg bieiigcu al ilc gevolgen die de heer van Holten zieh daarvan voorstelt waarvan de laatste schakel is de opheffing van het communaal bezit Deze alinea looli is gerigl aan het individu niet aan de Javiiiien in massa En nu zij het mij vergund te herhalen wal reeds meermalen door anderen is beweerd wat pijleren ook door mij is gezegd die afstand van eigendom aan den Javaan moet ongerief moet verwarring te weeg brengen door het verschil van regt dat onlBtnan zal door dat niets gereed is om dit kind dat men eigendom noemt in de wereld te ciiivangen De minister had vroeger nog als voorbehoedmiddel voor de brieven van gehruiksregt bepaald voor zoover do middelen voorhanden zijn maar wij vinden ten aaii ien an de eigeiidonisbrievcn of bewijzen niets van die iniddrliii meer Zijn do middelen er un r Neen cveiiiniii als voor debe ij eii van het beziirrgi Het eigeiiduni zal dus in de wereld komen zonder dat iels gereed is om dat eigendom te ontvangiii Zoodra men echur vraagt hoe liet gaan zal lieefl de minister irn grout panai re dat alle mogelijke gevreesde bezwaieii moet doen verdwijnen nlgemecne verordeniiiir Maar liet is eene onbekende zee waarop wij una begeven wij welen niet waar heon men ons stuurt O ja zegt de minister dat zijn mijne denkbeelden Maar ik vraag niet naar lc denkbeelden vun den minisier Van de denkbeelden van dcu minister zal over twintig vijftien of tien jaar wanneer de minister er misschien niet meer zijn zal niet meer gerept worden Dan zullen er nndcrcn wezen die dan in de wet maar niet in het B ijblad de regels moeten kunnen vinden die zij ten aanzien van dit punt volgen moeten Men zegt dat er verschil van gevoelen zou bestaan tusschen den heer van ioi rsTEiN en mij ten aanzien van de dessnrcgten die niet zonden gewaarborgd zijn Het verschil tusschen dien geaohien afgevaardigde en mij beslaat alleen in schijn hij stelt meer de eene zijde der queestie op den voorgrond en ik meer een andere zijde Ik heb gewezen op de regten van particulieren en die geachte afgevaardigde op de regten van de dcssa eu in het voorbijgaan heb ik gezegd dat de regten Vau de dessa door deze alinea voldoende gewaarborgd zgu zonder mij er verder over uit te lateu maar de privnatregten die ontleend worden aan familie of erfregt meende ik dat niet gewaarborgd worden omdat zij niet gereserveerd zijn De minister zegt ik wil reserveren de verpligtingen jegens deu lande eu de gemeente en de bevoegdheid beperken lot verkoop aan nietinlanders Maar wat doel dan het woord eigenilom Kn daarbij zal h t niet blüveu ook de regleu van anderen zullen gewaarborgd blijven in de verordeningen die zullen gemaakt worden Indien de minister eigendom wil in den waren zin van het woord dun n oet hij niet alles reserveren of bij moet er geen eigendom van maken Een van beide is waar en dit is een dilemna waarmeu niet uit kan of het is hetzelfde wat thans bestaat en dan behoeft men het niet in de wet te zetten i f het is niet hetzelfde en dan moet men het omschrijven Dit behoorden wij te welen om geen onbekende zee in te varen De Minister zeide de bevoegdheid bestaat want V Skveniioven heeft in 18iO voorgesteld woonerven te vcrkuopen en Bauu heeft hel goedgekeurd Het is zeer wel mogelijk dat dit voorstel gedaan is maar wat beltekeut hel Maakt zoodanig voorstel het rcgl zelfs al vereenigde zieh het Opperbestuur daarmede Hoc kan dus de minister zich daarop beroepen en hoe kan in elk geval dit beroep juist zijn terw j men aan de andere zijde zoo dikwijls beweerd hc ft dat het Gouvernement vroeger zoo vele ingrepen tegen regt en bevoegdheid in gedaan heeft Uil hel voorstel van 184Ü kan men dus geenszins afleiden dat er bevoegdheid beslaat Wel schijnt door art 12 vaa hel liegetriiigsreglenicnt hel regt te beslaan om kltiiie stukken gronds te verkoopen maar geenszins volgt daaruit de bevoegdheid om al den houwgrond aan de Javanen af te slaan Had men vroeger reeds gemeend dat men die bevoegdheid be it eer zeker zou men er gebruik van hebben gemaakt Hel is nu gersserveerd voor de en minister om op deu lOdeii Maart onzes Heen 11 1870 uit Ie vinden dat die bevoegillieid sinits jaren bestaan heeft maar dat men er uooil gebruik van gemaakt heelt De minister zeide dat ware er gebruik van die bevoegdheid gem i ikl de koloniale quiesiie niet zou zijn oiitstaiin die nu deze wel noodzikclijk maakt Indien de minister oordeelt dat de bevoegdheid steeds beslaan heeft en ook nu nog beslaal waarom ze dan in de wet gebragt en waarom maakt hij er ook zonder dat lic el dit nailer beveelt geen gebruik van Die welsverklaring is dan niet noodig Naar niijn inzien is liue ik de zaak ook wend of keer deze alinea geheel overbodig Zij past niet in het kader van de e wet wel paste zij in die van den minister KiiANBEN V u l uïTE Valt zij uit deze wet eg dun zal daardoor geen nadeel worden toegebragt aan de regten van den Javaan om te beschikken over den grund zoo als hij zal wenschen Me hel wegnemen van deze alinea zal de minister het beginsel huldigen om den Javaan Ie bestureu overeenkomslig zijne wetten inslellingen en gebruiken en geenszins daarop inbreuk maken gelijk hij nu juist gevaar loopt te doen Ik zal ongetwijfeld stemmen vciór het voorstel van den heer V joLTSTKlN om deze alinea Ie doen wegvallen Dan zal ik zeker zijn dal ik met de overige alinea s geheel voldoe aan het verlangen van den minister om het grondregt van den Javaan volkomen te waarborgen Dit is hel doel van deze wet en gernc andere doeleinden moeten daar lus seheiibeide komen Laatste Berichten London Z Maart In de zitting van het IngerhuH IS de bill tot handhaving van de orde in Ierland voor de tweede maal gele eii Met + 25 legen l sieinineii werd dit betlnil genomen Washington 2 i Maan De flnaneieele oommissie uit den senaat lieefl zich erklaard tegen de bill van Sumner ora de betaling in goud weder in te voeren De Cüniiniisie v in liiiiloiihiiiiUolie zaken heeft zich niet verklaard leii giiiisie van den aankoop Van het eiland Si Thomas CreuZOt aa Maarl lieden is de arbeid in de mijnen gestaakt tengevolge van de bedreigingen en het plegen van geweld van de mijnwerkers lien troep grevisten ging naar de oonstruotic magazijnen en do hoogovens om de werkzaamheileu te doen staken Kr werden iloor hen hiertoe drie pogingen gedaan doch zij werilen verijdeld door de werklieden Men vleit zich dat de beweging zal mislukken door de goede gezindheid der bevolking CreUZOt 23 Maan De hulp der troepen is ingeroepen ora de ongeregeldheden te bedwingen De heer Schneider is nn den keizer bezocht te hebben na r Creuzot teruggekeerd De belhamel is nog altijd Assy De beweging heeft een politiek karakter Madridi 23 Maart Men verzekert dat de vervolging van Montpeiisier er toe zal leiden dat er zal wordeu verklaard dat Dou Knriquez zich rrüwillig den dood gaf Het ministerie is van plan het mecrendeel der functiën van de ambtenaren die hun ontslag namen op te heffen De regent Serrano onthoudt zich zorgvuldig party te kiezen Hij wcnscht zeer eene verzoening tot stand te brlngen Men vleit zich dat de scheuring in de Unionistische parlij niet definitief zal wezen Stuttgart 23 Maart jistereii heeft de minister van Vnrnbiihler in de kamer van afgevaardigden in zijn antwoord op eene interpellatie vau den heer Schalt gezegd Tegenover de herhaalde verdraaiing mijner woorden en het voortdurend drijven ten nadecle van een stautsverdrag hetwelk de rtgeeriiig onder goedkeuring der kamers heeft aangegaan verklaar ik zoolang ik op deze plaats sta geene schending van dal verdrag te willen toelaten en dus niet Ie zullen gedongen dat Wurtemberg zichouttrcktaande loyale vervulling zijner verplichting om zich bij de andere Duitsche legers aan Ie sluiten zoodra het om de verdediging van Duitsch grondgebied te doen is Later bericht zegt Het is hier tot eene minïsterieele crisis gekomen welker oplossing voor het debat over de vermindering der militaire lasten onwaarschijnlijk wordt geacht In de parlementaire kringen gelooft men dat enkele ministers bereid zijn lot verlaging van hel budget van oorlog maar dat allen hel eens zijn om geene verandering in de wet op het krijgswezen toe Ie laten Men meent dat als het voorstel van Scholl ten gunste eener wijziging van die wet wordt aangenomen de kamer zal worden ontbonden Weonen 3 Maart Bij de behandeling van het builget voor oorlog in den rijksraad heeft de heer Mayrhofer voorgesteld de regeering uil te noodigen op de uitgaveu voor het krijgswezen bezuinigingen Ie maken en mede te werken tot eene algemeene Enropeesche ontwapening Dit voorstel werd ondersteund Parijs 23 Maart In het wetgevend lichaam heeft de minister Dam in antwoord op eene interpellatie verklaard dal het gouvernement niets zal verzuimen tot bevordering van de belangen der crediteuren van bet gouvernement van Tunis Parijs 23 Maart Naar aanleiding van het gesprokene door den heer Kóratry heeft in het wetgevend lichaam de generaal Leboeuf geantwoord dat het gouvernement d mobile garde ten krachtigste zal handhaven Men moest beweerde hij op alles voorbereid zijn De generaal kenrde het ook af dat aan de soldaten meerdere vrijheid lot huwen werd gesc ionken Verder bestreed hij de vermiiidcriiig van hel contingent als ontijdig Hij noemde hel in stand houden van de keizerlijke garde noodzakelijk by wijze van reserve De heer Pages vroeg of H et het handhaven van de mobile garde een vermindering van hel elfectief des legers zal gepaard gaan Hierop antwoordde de minisier onlkenneu j De kamer heeft ten slotte het voorstel van de Kóratry verworpen Pestb 23 Maart De Deak gezinde leden van d i eir ie kauicr licblien besloten aan de regeering een memoranilnm betielt eiide de hervorming der kamer Ie overhandigen dal de volgende hoofdpunten zal bevallen 1 alli ii dio il OII gulilen aan belasting belalen lieliheii ziiling al Magnaten 2 do kroon lienoeml eéa ilerilo van ile leden der kamer jiciticii lc Ikriiiil i Ji Al lic Wurtciiiliiig rhr laiiiUltr nm n liaa oiitsliig hili tjl ll ii Ulnrvillli Jil IV Miilihi lip lii n 11 iimIiim ile ii t l cii pi Belilig I i oll 11110 11 tl siiii M iiliu ijii hUUIi Ktruiiaitea vau i rMiiiinl lr s ihlatLii ii iiii riu ii yritiMk 4 i