Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1870

De Ftansche KRCenDg heeft de k u ouoerboot 1 Surprise afgezouden om den tcgcnwoordiijcn toestand op te neincn von bet konnnl v n Sue Topetc i n Spa jn fgetredeu als rauiuter an marine men vreest d it Serrano volnen m al regent Men verwacht dat 10000 katoen arbeiders to Bolton het werk lullen staken omdat de patroons een loonvcrbooging Tan 5 pet hadden geweigerd De llongaarsche hoiived arrace beslaat uit 680ÜU man en 908 officieren en lal in twee jnrcu gtbracht worden op 110 100 man Ook te Hamburg zal men ceiie groote stooravaart maaticbappij organiscercn op Java China en Japan met een Kapitaal van ft milliocn thnler Der spannsche geestelijkheid is een termijn van twee maanden gesteld om den eed af te leggen or de constitutie De taking der letterzetlers te Wecnen is geheel gfcuuligd Te Creozot is in de mguen eeuo nieuwe werkstaking begonnen ut Te Dordrecht is voor de eerste reeks der geldleeniug gr 1SO 000 ingeschreven tot een bediag van fi2S 000 Ingezonden Wij brengen ecii feit onder de algerneeneaandicht dat de opmerkzaamheid niet rang ontgiuin en dat ♦ oorzeker alle afkeuring verdient Maandag avond j 1 gaven cenige jongelieden Blhier eene tooneelvoorslelling waarvan de opbrengst beslemd was voor de Goudsolie weezen Op dien ATond was de zaal dank zij de ruime inteekeuing te ol om die weezen ook toe te laten en de jongelieden beslot daarom den volgenden dag nogDlaals eene uil voering te geven en dan behalve de weezen bovendien nog uit te noodigen de bestedelingen en die leerlingen van de openbare arinensohool welke ich het minst aan schoolverzuim hadden schuldig gemaakt ten einde zoodoende eens pmktisch het schoolverbond in de hand te werken Op nieuw werd aan enkele ingezelenen een inteekei inglijst aangeboden op deu avond van den 21 een bus in de zaal geplaatst waarin vrijwillig kon geofferd worden rn zie een en ander had tot resultaat dat die weezen bestedelingen en armen uiet alleeu de uitvoering i oi deii bijwonen maar de liefdegaven waren zóó ru m i at uieii lnin onderde pauze een kop chocolade kon aanbieden hetwelk ïiffh met de twee krentebroodje die elk kind kreeg deze broodjes werden hun door een ingezetene van deze stad kosteloos nangebodenj goed liet smaken Al werkt men nu niet mede tot zulk een doel ik vt nag het U welk weldjiikend meuscb zal zoo iets tegenwerken Die tot zoo iels in slaat is moet al ver beneden het peil van nensch gedaald zijn 1 £ n toch werd dien kinderen det armenschool geweigerd aan de feestvreugde deel te nemen omdat de president der schooloommissie de Ilr Barbiers Evangelisch Luthersch predikant alhier zich zoo christelijk niet toonde en dien nrinkinderen geen avond van genot gunde De lieer Sariters gelas te aan de Onderwijzers dat de kinderen daarauu geen deel mochten nemen omdat dan enkele des avonds een les zouden verzuimen ot wel d arondschool dien avond niet gehouden kon worden Dat de Heer Barbiers zijne roeping als chrislenleeraar en president der schoolcommissie in t geheel niet begrijpt is een zaak tusschen hem en zijn geweten doch dal de president der schoolcommissie onder de over ge leden te raadplegen besluiten neemt die allernndeeligst op het schoolgaan en dus op het onderwijs moeten v erken dat verraeenen we verplicht te zijn onder de aandauht van het publiek te moeten brengen Tot geruststelling kunnen wij er byvopgen dat de kinderen ook die der avondschool op andere wijze buiten den Heer Barbiers om zijn uilgiioüdigd en een genolvollen avond hebben doorgebracht Gouda 24 Maart 1870 X MARKTBERICHTEN Gouda 2 t Maart Hij lamelijken omzet werden ruim vorige prij en besteed Tarwe Voolsclie per 2400 kilo 310 Roode KI ƒ 295 Zeeuwsche per raud oude ƒ 10 50 ii ƒ 13 Nieuwe de pnikste soorten van ƒ 9 tot ƒ o 6o Mindere ƒ 7 I l ƒ 8 75 Kogge ƒ 5 25 a ƒ i 7 5 Gerat winler ƒ 4 75 i i ƒ 5 60 dito zomer ƒ 4 a ƒ 5 Haver ƒ 2 7 5 ü ƒ 4 Uoekwei Fransche per 2100 kilo 200 ü f 21 1 NoordlSr 230 a ƒ 235 Bruine buuuen puike ƒ 12 50 a ƒ 13 40 mindere ƒ J u ƒ II Wille booiien ƒ 11 14 25 Graauwe eruten ƒ 10 00 n ƒ 12 00 Capuüijiiers ƒ 13 i 15 00 Hue el de aanvoer ter veemarkt gering iste noemen wiiieii de piij cn bijjer en is niet alles vcrkc Sl geworden Varkens en biggen weinig gevraagd Kaas niet aangevoerd Boter ƒ 1 20 i ƒ 1 3U Burgerlijke Stand Geboï sN 21 Maart Johauna ouders G Voordouw enC van Schaaik 22 Frauciscus ouders P Priusenbergen i A Ileerkcns Ov KLFDtN 1 21 Maart C van den Berg wed G J Engelse 65 j 22 G Husselson Ij 6 m 23 J F Indenbirken 8 w W J Lakerveld 4 w 24 ji I Wafelman wed S A Cats 77 j P A Bcrlyn 18 j Gmuwi 23 Maart E van den Eng en W H van Oinincn ADVERTENTIEN V Oiis dochtertje dat den 10 Maart j 1 werd geboren is heden overleden J J VAN DIEREN J E VAN DIEREN Pfeiffer Gouda 23 Maart 1870 Eetiige kennisgeving ARTI et AMICITI ffl IvunstbeschoiiAving bij wijze van van eene Collectie TBEKENINGEN van Ned Meesters den 2G 27 en 28 Maart 1870 van des morgens 12 tot 4 ure in een der zalen van AutiLbgi op de Markt Er zal gelegenheid zijn tot het schenken van eene gift voor de Werkinrigting Burger Bewaarschool te GOUDA Inschrjjving van Kinderen voor het tweede kwartaal 1870 op MAANDAG deu 28 MAART 1870 des avonds van 7 tot 8 ure aan het School Locaal Openbare Verkooping op WOENSDAG 30 MAART 1870 voorm ll uur in het Koffijhuis van den Heer L van Zessen te Sclioonhove van 2 1 Een kapitaal WOONHUIS met TUIN aan de Nieuwe Haven te Schoonhoven A vü 254 bevattende 9 KAMERS 2 KEUKENS PROVISIEKAMERS ZOLDERS WELWATERPOMP REGENPUT en vele andere gemakken Kad sectie B n 33 groot 4 □ roeden 40 □ ellen Een WOONHUIS aan de Lopikerstraat te Schoonhoven A n 329 met 4 KAMERS KEUKEN en vele gemakken Kad sectie 3 B n 128 groot 6G J ellen Een perceel uitmuntend WEILAND inden polder Zecender onder WilUge Lanijerak zeer nabij Schoonhoven Kad sectie C n 241 243 en 244 groot 2 bunders 4 n roeden 10 □ ellen Breeder bij billetten Informatien bij de Notarissen MONTIJN te Gouda en de KLEIN te M olenaarsgraaf 3 Biniienl Spanjcl86l7 3 Buitenl Spanjc1841ent852 Bovenstaande OBLIGATIEN worden van wege het Spaansche Gouvernement opgeroepen ter inlevering om daarvoor even ala bij de Oostenrijksche Conversie nieuwe stukken te ontvangen Waarom ik voornemens ben Persoonlijk de inlevering en latere ontvangst bij de Spaansche Financiëele Commissie te bewerkstellirren Gaarne zoude de ondergeteekende de Obligutien van elk zijner begunstigers vóór of op 10 April e k in ontvangst nemen f i i A M J 0 IER Maart 1870 Conimissiouair in Effecten BurgcravüiHlscliool Het EIND EXAMEN der Burgeravondschool zal in het openbaar plaats hebben van MAANDAG deu 28 tot en met WOENSDAG den 30 MAART s avonds van 7 tot 10 vur in de lokalen der Burgeravondschool De Voorzitter der Examen Commissie WALTHER Voor een klein gezin EEN NET HUISJEmet TUIN nabg het station te Gouda dadeIjjk te aanvaarden To bevragen franco bfl J Mulder mr Timmerman Gouda De ondergeteekende berigt bjj deze z nen geeerden Begunstigers dat cle zuivere en zeer welriekende EAU DE COLOGNE die vroeger bij den Heer POST DROST en later bfl diens opvolger verkocht werd thans bjj hem verkrijgbaar is voor 1 50 per flesch en 0 75 per halve flesch Tevens herinnert hjj HEd dat hjj voortgaat met den verkoop van differente THEEËN van de zeer gunstig bekende firma JOHs TOS STERK Zoon te AmUerdam en beveelt zich bjj voortduring bjj HEd hiervoor aan J C G DUTILH Zeugstraat w jk G n 10 272 Staats LotexiJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 4 APRIL 1870 Openbare VrijwiHlgc Verkoopliig om contant geld aan de Bouwmanswoning bewoond door t den Bouwman DIRK 0VERE8 indenZÜidplaspolder onmiddellijk luibij hot dorp Waddinxveen op VRIJDAG den 8 APRIL 1870 des voormiddag ten 9 ure van 12 uitmuntend goede PAARDEN 12 KOBIJEN die gekalfd hebben of aan de uring staan 1 KUISPINK 1 PINKSTIER 1 Merrie EZEL 30 KIPPEN Een KAPKAR 1 KAPWAGEN op veeren NARRENTIKKER 4 blokswielde BOERENWAGENS met toebehooren PLOEGEN EGGEN ROLBLOK MOLBORD driewielde KARREN SLEETSPILLEN Amerikaansche WANMOLEN BIETEN ZAAIMACHINE PLOEG en WAGENTUIGEN kortom alle wat tot een zeer goed ingerichte Teelbouwerjj behooren kan Een KAARN met toebehooren STOVEN KUIPEN VLOOTEN KANNEN EMMERS en andere Melkgereedschappen 50 duizend halve Kilo s gedorscht STROO Een MESTVAALT IG duizend beste VEENBONKEN 10 duizend DAKPANNEN 5 dui nd WAALMOPPEN en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden Alles bij verspreide biljetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddii rn i ti CORRESPONDENTIE liet door eiklied n ii ge oiiden stukje over gevraagde l oinrili Kig ig a Mii liv ng M door do beirkening der iioodig sle beboeftin ki int u voor te oppervlakkig en Ie gcbrekkiit om nut te dueblin dal bet UrU min gunstig erken lui le op den bup d T uiik di eke lljk i aa gecnc halve bevMj II liclioift ulii II It oül iii i oPKenomen Gouda Druk van A linnUmnn