Goudsche Courant, zondag 27 maart 1870

B5S3SSSÏS WPPPUBS 1870 Koiidag 27 Maait N 872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op deU d g der uitgave Buiteulaiidscli Overzicht Gouda 26 Maart Het proces van prins Pierre Bonaparte wekt in hooge mate de algemeene nieuwsgierigheid De Franscheu zijn verzot op zulke spektakels en houden zich bezig met de onbeduidendste nietigheden al is het gelijk hier zeker te berekenen dat de geheele rechtspleging geene belangrgke wijziging zal brengen in den stand der zaak De straf der misdaad zal niet beantwoorden aan den haat der vijanden noch aan de vooringenomenheid der vrienden Het waarachtig belang des lands ligt in het handhaven der rust niet in het wel of wee vaneen vorstelijken woestaard Misschien heeft dit proces medegewerkt om den keizer te bewegen tot het doen der belangrijke concessie die de kroon opzet aan het werk der maatschappelijke hervorming De keizer verklaart zich bereid mede te werken tot de wijziging der constitutie tot de ophefBng der uitsluitende bevoegdheden van den senaat en tot herstelling der rechten van het jvetgevend lichaam Zoo wordt de terugkeer tot het personeel bewind onmogelijk gemaakt en de invoering van een constitutioneel bewind voltooid Het ministerie steunt nu op een waren grondslag van vooruitgang de intriges der imperialisten zijn voor goed krachteloos geworden en Rouher Forcade Piédri en consorten zullen het hoofd moeten buigen of geheel afscheid moeten nemen van het stautstooneel De goede gezindheid des keizer üou ongetwijfeld den gunstigsten indruk oefenen op het geheele land indien er uit de vroegere onderdrukking niet zooveel overgebleven ware en zooveel onrust in de gemoederen bestond Dit belemmert do bedaarde overweging en vertraagt de invoering der verbeteringen Het nieuwe Oostenrijksche ministerie rust op geen vasten grondslag en beantwoordt niet aan de verwucliting De quaistie der algemeene verkiezingen wordt uitgesteld en de verzoening der vijandelijke nationaliteiten schijut verder dan ooit verwüdord e minister Giskra neemt zijn ontslag alloen om het verdagen van het algemeen stemrecht Ook in üüsteiirijk doen zi h sicmmen hor reu üoi de niivnuipiug dur i i loi sl i lcii Dit algemeen volksbelang zal zich steeds met verhoogde kracht doen gelden Het is de strijd van het gezond verstand tegen dwazen waan en verouderd vooroordeel Het is ook te dwaas het volk te onderwijzen te verUchten te beschaven en dan te wUlen dat het den onzinnigen gruwel des oorlogs zal toejuichen Dat soldatenspel is onbestaanbaar met vr en burgerzin redelijke beschaving en godsdienstige veredeling De strijd over de oorlogskwestie wordt algemeen De algemeene overtuiging vestigt zich en de zedelijke kracht dier overtuiging zal het oorlogsgeweld vernietigen en de legers ontbinden Gel k altijd ook hier zyn de beweegredenen dikwyls onzuiver het is voor velen een geldquiustie dat een gewetenszaak behoorde te zijn maar waar verstand en eigenbaat de beginselen der rede steunen en het geweten de wenschen heiligt daar is de overwinning zeker lu Beieren en Wurtemberg werkt de afkeer van Pruisen mede om der oppositie tegen de oorlogslasten kracht te geven Het Wurtembergsche ministerie is gedeeltelijk afgetreden om plaats te maken voor mannen die ernstig willen bezuinigen Pruisen zal het langste volhouden dat was tot nu toe een soldatenstaat die geheel op het leger rustte en nu laatstelijk zoo schitterende uitkomsten verkreeg door moedwilligen oorlog ï iuikrijk wil niet verder gaan dan de inkorting van het contingent en wil de mobiele garde eu als reserve de keizerlijke garde behouden zoolang het algemeen stemrecht dit gedoogt Jlngeland is het eenige land dat met bezadigden ernst zijne wonden peilt en met voorzichtigen ernst de hulpmidden zoekt die genezing zullen brengen Het schoolwezen zal geheel gereorganiseerd worden dat is eene dringende behoefte in het land waar wel eeue menigte voortreffelijke particuliere instellingen bestaan maar het volksonderwijs in den rampzaligsten toestand verkeert Maatregelen zijn vastgesteld ter beteugeling dor Icrsclie wnehngen on de betere regeling der j landpiichten gocf t hoop op lang ame verbetering 1 In Spanje lioott Montpeuhicr met zijn neef lleiiri ijiu k imlulatuur gedood en zijn vriend ropotc IS l ui ook afgi trodon als ministor Prim blijll tot uu 71 11 gezitg handhaven de regent Serrano houdt zich schuil en mengt zich niet in den twist der oartijen Alles schgnt te doen gelooven dat de overgroote meerderheid van het concilie de vaststelling zal doordi ijven van een leerstuk dat treurige vruchten dreigt te baren in twist a scheuring De katholieke kerk keert zich geheel tegen den voortgang des tijds zij wil het onmogelijke en dit bedreigt haar met onvermijdelijk gevaar Die strijd zal eindigen in de zegepraal des lichls De godsdienst zal herleven door de bezielende kracht der eenvoudige waarheid die alleen waarl k vrg maakt BUITENLAND ENGELAND In het lagerliuis werd dezer daf en de regeering geïnterpelleerd omlrrnt eene vervolging van inlnndsche Chiistenen ui Jdpnn Vnn regeernigswege werd medegedeeld dat ei eenigcn tijd geleden op eene plaata nabij Nag ui iki 2800 Christelijke Japanners op bevel van liet ouveriieraent gegrepen en naar eene plaats in het binnenland gebracht waren omdat gelijk door de Japaiische regeering opgegeven werd het ordeatorende lieden waren die eenen buitenlandechen godsdienst iiannnmen teneinde bescherming van het buitenl uid te lerkr jgen Daartegen kwamen al de vertegenwoordigers der Europesche mogendheden op bij eene gezamenlijke nota aan het Japansche gouvernement het gevolg wat dat de uitvoering van het bevel tot deportatie gestaakt of geschorst werd toen er nog ra iar 200 inliindsche christenen op die plaats achtergebleven waren Met leednezun moest men die feiten meded celen l c kei er der Franschen heeft de stontata verwachtingen van hen die zich vleiden met dealgchcelc invoering v in het constitutioneel bewind in Frankrijk overtroffen zegt de Tiines Zulk een welsprekend bewijs voor de conslitutioneele gevoelens van den keizer als te vinden is in Zr Ms jongste schrijven aan den heer Ollivier had niemand kunnen ver lichten Re moeielijklieden die liet publiek duchtte zullen dan ook i uodig uit den weg zijn geruimd en waarschijnlijk zal Frankrijk voordat het jaar ten einde is een nieuw tijdperk zijii ingetreden dat heil amer vruchten belooft dan sedert 17 sy het geval was De koi ei hecfi ellirlil nimmer meer onmiddelijken invloed uitgeoefend op de beide ivelgeveiide vergaderingen van het kei errijk dan in de laatste maanden het geval as I e senaat en de meerderheid van het etgevenil lu li i mi aren ijnc nederige dien iren De afgevnnriligdcu duldden lii l iniiiialene slechts oindcit lie kei cr lul u rlaii ili De senaat is het minisieiit Olhuer mj iihIi ge ind eu er was voor hel k ibinet gi un belci mulilel dan er bij den kei er op aan te dringen uin hel hervornungs programina geheel ten uitvoei u Ic nen Aan lit plan schijnt gevolg te ijii gi e en