Goudsche Courant, zondag 27 maart 1870

fi f ÏPSPW W h 11 Nimmer heeft de keiler zoo slellis gesproken Ieder weet nu dut da kei er het volku nni met de minialers eens i die hij tot icli KH pen lieeft Ue beteekeuis van li lslen bru 1 k in met worden overschat Ue kei er ileolt mede dal de constitutie vau vroegere d igoi met mi or geschikt is voor het hedondaagsohc puliUeke Frankrijk fcn dat zoolang die constitutie beslond de vrijheden des lands niel op een solide ba is konden sieunen De senaat zal zich zelveii de niaelit uit handen nemen of althans die macht moeien verkurlen om haar over Ie dragen op het wetgevpiiil lichaam O U is een harde iiak maar de invloed des keiiers vermag veel z£L ir os i5E i iJ = F R A N K R IJ K Hel schrijven des kei ers aan den minisier Ollivier waarbij aan den senaat het karakler van jjroii l etgevende staatsmacht wordt oninoraen en ile e tot een tweeden tak der wetgevende macht wordt gemaakt was in ijn geheel van den volgenden inhoud Ik geloof dat het in de tegenwooidigo omstandigheden raad aain is over te gaan tut al die hervormingen welke voor het constitutioneel bestuur des ksizerrijks vereischt worden ten einde eeu perk te stellen aan de onmatige zucht naar veranderiug welke zekere gemoederen heeft bevangen en die de publieke opinie ongerust maakt door onbestendigheid e weeg te brengen Onder die hervormingen geef ik den eersten rang aan diegene welke de constitutie en de macht des senaals raken De constitutie van 18 53 moest bovenal het middel tot herstel van het overheidsgezag en van de orde aan het gouvernement geven maar ij moest vatbjar voor volmaking blijven zoolang s lands gesteldheid nog niet veroorloofde de volksvrijheden op hechte grondslagen te vestigen ïhanS nu aclitereenvolgende veranderingen hebben geleid tot de stichting ecner constitutionele staatshuishouding in overeenstemming met de grondslagen van het plebisciet aardoor in 1852 het keizerrijk is gevesti il is het van beIhng al wat meer bijzonder tot de taak des wetgevers behoort weder in het gebied der wet te brengen het karakle van definitieve beslissingen aan de jongste hervormingen te geven de cuiislitutie geheel boven den Irijd tusschen verschil lende ge Toelens te plaatsen en den senaat dat groole slaatsligohaam met zooveel wijs inzicht te roepen tot ondersteuning der nieuwe staatshuishouding door het verleenen eener meer afdoende medewerking Ik verzoek u derhalve om u met uwe auibtgi nooten Ie verstaan ovor een mij voor Ie leggen ontwerp van senaatsbesluit hetwelk de uit hel plebisciet van 1852 voortvloeiende grondbepalingen onveraiider jk v iststelle de wetgevende macht tusschen de twee kamers verdetle en aan de natie het deel der grondwetgevende macht hetwelk zij aan hfre gelastigden overgedragen had hergeve Men gelooft dat de regieriug reeds spoedig het ontwerp tot wijziging der coiisiitntie bij den senaat zal indienen want zij zet spoed aehier de zaak De senaat moge over de wijziging denken zoo als hij wil liefst behoudt men de voorrechten die men heeft maar de senatoren zullen niet in oppositie komen tegen den kei er zelf Het gerucht is in omloop dat de heer Rouher zijn ontslag heeft ingediend als pr bideut vm den senaat Is hij werkelijk tot dien slap overi eg ian dun behoeft m n op de beleekenis er van niet te wijzen Volgens n ander gerucht echter on de president van den seiia t zelf de hand gehad hebben in s keizers brief Heide le l iiren nu xijii ten eeiiemale met elkander iii strijd want aniieer Rouher zijn ontslag heef ingediend dan is het tengevolge van den brief die de maclit van den senaat en dus ook die van den president zoozeer breekt De leden van het linker eeiilrnin In bben pisleren eeue bijeenkomst gehouden om e beraadslagen oier een voorstel tot het richten van een adres van dankbetuiging aan den kei er negens de beloofde hervormingen De meerderhei l keurde ecliier zulk een etap niet goed en de leden hebben daarop besloten licii allen op de Tuilericn te laten iMschnjven Hel gerucht dat de heer Rouher zijn oiitsl ig ïou hebben genomen als prcfident van den senaat wordt legfiigesproken Men ver ekeri dm eneraai Leboenf benoemd is lol maarschalk vau Frankrijk Uit T s meldt men van Woensdag Bij de voort eiling voor het hof der behauileling lun de zaak Van prins l ierir lii naparte stelde de voorzitter aan mr Floquet voor om zijn pleidooi morgen voort ie zeilen eu stemde er in toe dat de beschuldigde zich verwijderde Op verzoek van mr Graiulperrel onderzocht daarop het hof het ineideniFonvielle en hoorde de jictnigen Sommigen verklaarden dal Fonvielle jrerocpcn had ter dood met den moordenaar Aiideron hebben alleen het woord moordenaar gehoord Fonvidlc ontkende te hebben geroepen ter dood maar erkende het woord moordenaar te hebben gebezigd Uij verklaarde dat wonrd to betreuren Mr Grandpcvrot eischle veroordeeliiig liet hof na beraad veroordeelde Foiiviello tot 10 dagen govaiigeiiisslrttf DUITSCHLAND Men meldt uit Stuttgart van Donderdag Bij kou rescript is de zitting der karacr vour riibepaaldcn tijd verdaagd en het budget vun financién ingetrokken om iiienixe be uinigingen vooral ten op ichte van hel deparlemeiii van oorlog iii te kunnen voeren De ministers von Golther von Sessler en baron von VVatjin r liebben op hun ver oek ontslag verkregen liet gioolkruis v iii de kroonorde is hun verleend De kwartiermcestcr geiieraal Suceow is tot minister van binnenlaiidsche zaken ad interim benoemd en de staatsraad Scheurlen tot minister vai ceredienst mede ad interim Gouda 2 M iAUT De verzameling Teekeniugen van Ned meesters waarvan in de adverientfe hierachter sprake is is een bezoek overwaardig Aan de leden van de tweede kamer der slatenpeneraal is ingediend een adres van leden der Ned Herv kerk waarbij zij luet uiteen cl iiig van gronden de vrijheid nemen eerbiedig doch ernstig en dringend te verzoeken Ie willen waken voor het recht der Herv gemeenten in Nederland en al oo verzoeken het laatst ingekomen wetsontwerp lot het verhoogen der staalsbegrooling hoofdstuk VlIC voor 1870 rael ƒ 6S0Ü als bijdrage voor de kosten van toezicht op het kerkelijk beheer bij de Hervormden niet aan te nemen In de zitting van de tweede kamer van gisteren zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen de volgende wetsontwerpen dat tot regeling van credielen wegens onvereveiide vorderingen ten laste der begrooling voor Ned Indië dienst 1867 dat tol bekrachtiging van credielen door den gou verneurgeneraal van Ned Indié geopend boven de begrooling van 18i 9 dal tot intrekking van hel keiz deireet vau 18 t ec 1811 conlenanl reglement de polite des polders dans les départeincnts L l Escaut en dat tot onteigening van perceelen ten behoeve der verbreeding van de rooijng der Prins Ilendrikstraat Ie Leeuwarden Daarna kwam in beliandeling het wetsontwerp tot verhoogiiig der slaatsbe Tuoting voor 1870 hoofdsl VU C kosten van het toezigt op het kerkelijk beheer bij de hervormden De heer van Lyndeu heeft Jeze voordracht op nieuw uitvoerig bestreden waarin hij gevolgd werd door de hh van N spen ïan llontcn en van Loon De heer Moeus verdedigde de voordracht terwijl de heer Rombach zich mede er voor verklaarde De minister van liii incien sloot zich in zijne verdediging der voordracht bij den heer Moeiis aan en antwoordde op de gemaakte bedenkingen Ten slotte werd nu het wetsontwerp aangenomen met 3 tegen 28 stemmen De commissaris des koniiigs in Zuid Holland heeft Ier kennis van belanghebbenden gebracht dat met intrekking van hel vijfde punt van het besluit van den 28 Januari jl A n 7Ü8 door gedeputeerde siaten nader is vastgesteld dal de kooilieden i hunne kooieenden moeten opsluiten of opbokken van den 9 April tol en met den 7 Mei en van den 1 1 Juli lol de opening der jacht op walerwild Woensdag avond werd in de debating society Fooriii ffrmg te Amsterdam de stelling verdedigd dal het onderv ijs op onze middelbare scholen op een verkeerde basis rnst dat het in vele opzichten praotisclicr en exacter moet worden De verderfelijke poëzie moet er geheel nil Cijfers en feiten I Dat is de quaislic Ook onde geschiedenis eu al wat zich ten doel steil Ie idcalisccren worde verworpen kennis van ons lichaam kennis der natuur liandelsgeografie en geschiedenis van den dag treden meer op den voorgrond i Ofschoon deze stelling een hefiigen tegenstand uitlokte en een aantal stemmen zich krachtig voor t behoud der humaniora verhief zoodat de thesis ten slotte dan ook verworpen werd was het toch opmerkelijk eu wij ttenschen liet te eonstatecren hoozecrile moderne begrippen reeds ten onzent wortel scliirten liet reglcmciilccr sielsel van den st iat het enghartig begrip van nalionaliteii en vaderland werden over t algeniccii mei bchcrpte gelaakt liet openen van strcd i ruimer handelswegen het stijgend verkeer de üiil ikkeling der individueele vrijheid en zelf standigheid hei doordringen v n t besef dat het volk de staat is cii de regecriiig allcoii de administratie der publieke aangelegenheden dit alles daarentegen werd met warmte loogcjuicht en dringend noodzakelijk geacht voor ccnc ge ondo volksonlwik keling Hel debat kenmerkte zich dnn ook gelijk men begrijpt door een uiterst liberalen geest Men schrijft uil Smilde De talrijke arbeidende stand alhier kan na een langen en bangen winler te hebben doorgebracht thans weder metturfgraven ruimschoots in zijne behoeften voorzien Hoewel het weder daartoe niet gunstig is wordtreeds krachtig melden arbeid een i iiiving gemaakt Men In ft ge innen aan welke met dien handenarbeid 4 0 ii 50 s weeks verdienen en ware hetniet dat tijdens dien arbeid krachtiger voedsel meerdereuitgaven dan gewoonlijk vorderde men zoude hierin den wiulertijd geene armoede kennen Vroegerwerd die arbeid bijna geheel door buitenlanders thans geheel door iiige etenen verricht Uit de Boinnielerwaard meldt men Hel winlerkoren heeft het er in deze si reken gelukkig afgebracht en door de strenge vorst weinig of nietsgeleden Hel slaat dan ook heerlijk te velde evenals het oliezaad zoodat het vooruit icht van denhi dbonwcr op het welgclukken van dit gewas vooralsnog gunstig is Men deelt voorts algemeen deovertuiging dat de felle koude een hoogst weldadigeninvloed heeft uitgeoefend zoowel op de landerijenals op de ooflbooraen terwijl het hcirleger vanmuizen waardoor aan onze velden ten vorigen jarezooveel schade veroorzaakt werd gansch en al verdwenen is Men is druk bezig de aardappelen inden grond te werken hetgeen door het regenachtig e r der laatste dagen nog al bemoeielijkt werd Den ooftboomen is het aan te zien dal ze heerlijkzullen bloeien de perenhoomen zijn rijk met knoppen bezet en ook de appelboomen verloonen er integenstelling van 18li9 in menigte Maar bovenalde fijnere soorten als perziken en abrikozen zijnmet ontelbare bloesemknoppen als bezaaid zoodat indien voortaan het weer in den bloeitijd daaropgunstig is men een rijken oogst te wachten heeft In de Nijmeegsche Nieuwsbode van dinsdag 22 maart jl lezen wij Moge in de rechterlijke hiërarchie de hooge rand der Nederlanden het collegie zyn dat in hoogste ressort vonnist nog hooger slaat de publieke opinie 0 i haar beroejit zich ieder die verdrukt wordt zij moet uitspr Ms doen wanneer twee partijen strijd voeren die beide beweren he recht aan hare zijde te hebben Wel velt ook zij soms een scheef vonnis en veroordeelt zij waar zij moest vrijspreken en ontslaat zij van rechtsvertolging waar zij lot eerloosheid moest doemen maar in den regel vindt zij eindelijk in revisie de waarheid voora wanneer do vrije pers haar bij de inslruclie van de zaak ondersteunt Bij de publieke opinie is in de laatste dagen geen meer geruchtmakende zaak aangebracht dan die van Belsy Perk verantwoordelijke redactrice contra van Dijk Cie uitgevers van Ons Streven Het lal wel overbodig zijn den stand van zaken de conclusion en pleidooien op nieuw uiieeii te zcllpn de wanden van menig salon hebben daarvan wier galmd menig dames kransje en visite heeli met rappe tong en gloeiend oog het pro en contra uitvoerig behandeld Moeten wij vonnis wijzen wij veroordeelen na de verdediging der geincriraineerde firma gehoord Ie hebben hoe ongalnnt het ook sohijne de dame De onderteekende verklaringen van eerlijke en ontwikkelue mannen in mijne rechtvaardiging voorkomende bewijzen onzes inziens voldoende dat de uiluever Odé loyaal en link gehandeld heeft Ons is en blijfi hel terugtreden van mejufvrouw Perk onverklaarbaar zonder dat wij met anderen gelooven dat er eene pariijzaak in t spel is Immers nietblijken en uiet zijn staan in rechte vrij gelijk Misschien zal Belsy s antwoord daaromtrent licht geven De bedaarde toon waarin de genoemde brochure cid is steekt gunstig af legen het air van ver kte oiisehuld dal de beleedigde auteur of antrioe zich zelf in Onze roeping gegeven heeft t Is maar jammer dat de firma van Dijk niet eerder met hare verdeiügiiig gereed is geweest De cin iiicipatie der vrnii v mag geene verdrukking zijn neen maar zij geeft evenmin het recht ooi in zaken waarin de naam en het crediet van anderen betrokken zijn geheel eigenmachtig te handelen Laatste Berichten Parijs 25 Miiarl Hij koi eihjk decreet is gener i il lieboMif benoemd lot maarschalk van Frankrijk Pc millliiliii i van den paus tenlaiidsche zakci Tours üf van bedeu was partijen die de dat prins Pierre dediging vcikeeri Augsburg beval een lelcj gezegd wordt een dogma niel z van het geheele werd hij door dl vau een vreeselij Florence dere steden deri rileit heeft maa Er hebben nog Tours 25 de veroordeelingj moord Hij beh vergoeding te eisi dat de prins de Iwiste wel niet ontvangen maarl waar hem die zi kon nagaan h i In den verderen dat de naam a van den beschul zijn De preside toejuiching der i Parijs 25 beeft de heer Il j vement wenscht i dag zal vereeuigi eeu Seoatus Cou Creuzot de arbeid voorlg werkers is in del gingen van de o werkzaamheden weldra een eii dj GCIIK Alleen het mo i agrarische wet bi s Ken oiibelccnd de maotschspiiij m Hct proces vuu Frankrijk Ia Itnlie worden laten hcbbea mei Te Jeruzdleai lil water DehronuiuF verwoesten railliocnj Spanje weoschl over de teruggnvr De Rusaisohe si a beteekenis te zijn Dondei dag is l pijlers voor de bril voor 98 939 In Mijn In N 862 gevonden te kerkeraad der 1 aan de verpUch dier gemeente Ongaarne ziel lijkeu aard in nienschen geldl Ik mag echter stilzwijgen voo wüleu uitslellci zou zijn afgeloi wil ik niemaiK Ik ben het in de Hervorm van verschillcni en een modem komen Maar gemaakte iwail nominatie ader zegt hij bijna als mijn oonie een of twee d was geen der kanten modeml Op het zijao brieven om in Doeken llael bekend i mimmmem i mmmmui