Goudsche Courant, zondag 27 maart 1870

mam 5cf lint het Ue ailminis t nlles danr t en dringend volks ontwik I ook gelijken geest lilryke arbein en bangen IS weder met ellen voorzien iij is wordt V mg geniiiakt Iieu bandenen en ware het ilsel meerdere II zoude hierncn Vroeger buitenlanders bt ion Het wingelukkig afiiig of niets li velde even iobt van den it gewaH vooralgemeen de f 3t weldartigen de landerijen lieirleger vjn en vorigen jare sch en al ver irdappelen iu t regcnaehtig cielijkt werd Mt ze heerlijk rijk met knopertoonen er in Maar bovenal brikozen lijn iiaid zoodat 1 eitijd daarop wachten heeft van dinsdag de hooge rand it in hoogste publieke opinie rukt wordt zij partijen strijd aan hare zijde ei n scheef von Cit vrijspreken waar zy lot d n regel vindt ï aoral wanneer van de zaak ts c dagen geen lit dan die van trice contra 8lreven tiiiid van zaken riieeii te zeilen 1 daarvan weeriMte heeft met pro en contra eroordee en na llrma gehoord yne de dame m eerlijke en I chtvaardiging V ildoende dat de leid heeft iin raejufwrouw j met anderen spel is Irani rechte vrij daaromtrent oemde brochure air van verin auteur of gegeven heeft n Dijk niet eer i eivee3t t cene verdrukiiinin het recht liet orediet van iiienmachtig te hten li iTPet is geucvnn Ii rnnkrijk Pc viisliliitkniiH l mtn c weien dat hel nnlwonrd van ilcii paus gi lcieii bij het departement van builenlaiidücho aken is untvaiigen Tours r Maart In de zitting van het hof van heden was het woord aan de verdedigers van partijen die de slelling verdedigden en bestreden dot prins Pierre Bonaparte in staat van wettige verdediging verkeerde toen hij Victor Noir loodschoiit Augsburg 25 Maart De AUgemeitw Zeilimi bevat een iclcfiiara uu Home van gisteren waarin gezegd woiilt aaiige ien Slrossmayer verklaarde dat een dogma niet ioiuler eeue raoreele overeenstemming van hel gehcele Episcopaat kon gedefinieerd worden werd hij door den voorzitter verzocht te midden van een vreeselijk tumuli de tribune te verlaten riorence 25 Maart Te Bologna en in andere steden der provincie is het rustig Ue autoriteit heeft maatregelen van veiligheid genomen Er hebbeu nog eenige arreslnlien plaats gehad Tours 35 Maart De advocaat Floquet eischt de veroordecling van prins Pierre Bonaparte wegens moord Hij behoudt zich voor ook eene schadevergoeding te eisohen Laurier trachtte te beloogen dat de prins de zaak heeft geprovoceerd Ilij betwiste wel niet ilat de prins slagen kan hebben ontvangen maar hij eischte bewijs door wien en waar hem die zijn toegebracht Voor zoover hij kon nagaan had Victor Noir hem uiet geslagen In den verderen loop van zijn pleidooi zeide hij dat de naam van Victor Noir als martelaar en die van den beschuldigde als ceilooze onsterfelijk zou zijn De president riep daarop den pleiter onder toejuiching der aanwezigen tot de orde Parijs 25 Maart Iu de zitting van den Senaat heeft de heer Bouher medegedeeld dat het Gouvervement wenscht dat de Senaat zich aanstaanden Maandag zal vereenigen om raededeeling te ontvangen van een Senatus Consult CrOUZOt 25 Maart In alle werkplaatsen wordt de arbeid voortgcct Een derde gedeelte der mijnwerkers is in de mijnen afgedaald ondanks de pogingen van de onruslsiokers om de voortzetting der werkzaamheden te beletten Men vleit zich dat er weldra een einde zal komen aan den strike tleiiieii i lc Berichten Alleen het moiidtHiig dtbat over het eenig artikel der agrarische wet bodlaat 165 bl of 330 kolürnmcu Een ünbekciiile hr eft uit Leeuwarden ƒ 500 geaehonkcn nnn de maatschappij au v cldB 2igheid Het procea va a V Bouaparte zal 500 000 fr kosten aan Frankrijk In Italië worden alle ambtenaren onti lageu die zich ingelaten hebbeu mot de Nnpclsche wüekerbanken Te Jeruzalem hjdt de bevolking teel door gebrek aan water Dp bronntu zijn overal bijna u tgtdroogd daareubovtn Tcrwocstcn milllocneu sprinkhanen het land Spanje veubcht ooderhaudulingcn to openen met Kngdand over de teaigt ave van Gibraltar De Russische samenzwering der nihilisten schijnt van geringe bcteekenis te zijn Donderdag ia Ie s Hago aanbesteed het bouwen vnn de pijlers voor de brug over het Noordzcc kanaal te Zaandam voor 98 959 Ingezonden Gouda 23 Maart lï 7ü Mijnheer de Redacteur In N 862 uwer Courant heeft zekere A goedgevonden Ie onderzoeken in hoeverre door den kerkeraad der Hervormde gemeente alhier is voldaiii aan de verplichting tot behartiging van de belangen dier gemeeute Ongaarne zie ik kerkelijke zaken van plaatselijken aard in uw blad besproken vooral waar het menschen geldt die zoo gaarne onbesproken blijven Ik mag echter het stukje van A nif t geheel zonder stilzwijgen voorbijgaan al heb ik mijn schrijven willeu uitstellen tot het heilig beroepingsHerk geheel zou zijn afgeloopen In zulk een gewichligen tijd wil ik niemands kalmte verstoren Ik ben het in zooverre met A eens dal ik gaarne in de Hervormde gemeente alhier predikiiiilen ag van verschillende richting althiiiis éi n rechtzinnig en een modern predikant zouden hier niet ten onpas komen Maar als onze schrijver sprekende van hel gemaakte twaalfzes en drietal zegt Dcgeheele nominatie ademt liberalisme en modernisme dan zegt hij bijna bet tcjieiiovergpsieldc van hetgeen ik als mijn oordeel daarover zou eggen Behalve een of twee dio met op liet drietal zijn gebracht was geen der op de nominatie gcplaaisle preiliknnteu modern Hen un er predikanten zeiilo Op tiet triet il voiultn mj elf den ninii ilic tliinr zijn blieven o ei den liijliel hr iili il g iii lUr ilenklleelclcil ia Itubken lluct s blieven TcrvQt geiiutg uuiu aU uiitl uiüderu Ixikcud I zelfs Het zijn allen mannen zoonis icy zijn En het zal wel gecii betoog behoeven dat geen onzer predikanten datgene is wat men in den Icgenwoordigcn tijd ülieracd of modem noemt Zijn ze dan rechtzinnig Ook dat niet allhans niet in den zin waarin A dat woord neemt Vertegenwoordigen zij dan de riclitinglooslieid waarvan hij spreekt Dat kan wel zijn Ouk ik ben wellicht in zijn oog richtingloos als ik liet betreur d it de waarde der menschen nog steeds beoordeeld wordt naar hunne begrippen en het eene dwaasheid ucht om steeds te vragen of een predikant nl of niet zoogenaamd rechtzinnig is Is zulk een vraag de aandacht der gemeente waardig dan wordt zij daardoor belangrijk voor den predikant en het treurig gevolg daarvan is dat men al zeer licht het prediken in dc o of geue richting de hoofdzaak zijns werks acht ei de bevordering van christelijk leven als bijzaak gaat beschouwen Laat ons hopen dal de nieuw beroepen predikantnimmer zooverre zal afdwalen Zoo ik verneem is hij een trouw bezoeker zijner gemeenteleden ennis hij hier gekomen daarin niet vertraagt is zijnekomst bepaald eene aanwinst Overigens zal ookhij ondervinden dat de meerderheid der gemeentetot stelregel heeft Alle preekmunieren lijn goed behahe de verrelende Aan diea stelregel boudl mentamelijk goed vast en vandaar dat een predikantvan builen die men nimmer of zelden hoorl hijmoge dan rechtzinnig of vrijzinnig heeten meestaleen talrijker gehoor heeft dan een die men gewoonis te hooren Onze goede A gelooft dat al weder de richting daarvan de oorzaak is maar mij dunkt hij is geen geboren Gouwenaar anders zou bij hetwel belcT weten F Posterijen Lijst van brieven met o ibekende adressen verzonden in de maand Februari 1870 Van Gouda aan H van Groeningen J van Nispei en J Knoop te Amsterdam H Stam Delft A Bredie Leiden Abruiiel Nieveen G Saai Nieuweslnis T lluerselaar Nieuwvren B van Lien Nootdorp M E v Klaveren Rotterdam G Burgersdgk Siolwijk Mej 1 C l ierson Utrecht B Splinter Zevenhuizen J van Kooi Zierikzce Vnn Boskoop aan B de Bruin Burgerveen Van Moordrecht aan W K Plak Leiden Van lyaddingmeen aan A van Harte J Beunink Amsterdam Van lieeuirijk aan J Verleun Hekeiidorp Burgerlijke Stand iKaoliEN 23 M inrt Lena ouders C Borst eu M vao Uijk Alle ouder A Mclkert en H Turrer Gcrrit ouders G Verkanik en W F Pusscruier 24 1 ob ouders ¥ bliiijter ca M Visser Om liLHiKN 23 Maori J M C von Dieren 13 d 21 M E Jansen 7 ra T vnn Kijk 1 j 6 ra 2 J T V de Hoek liuisvr van V iekeuknmp 39 j Sliiigir 7 J II llosmiiii 4 j ABVERTEMTIEM Ondertrouwd D TAN DKR KIST N VAN ES van Reeuifijk Gouda 26 Maart 1870 m il De Heer en Mevrouw SCHELÏEMA betuigen ook uit naam hunner Kinderen Be huwd Kleinen Achter Klein Kinderen liunnrn hartelijken dank voor alle blijken van belangstelling in hun 62 2Jarig Huwelijksfeest zoowol uit de plants hunner inwoning als van elders ontvangen Gouda 2G Maart 1870 De Heer I D van VllEÜMLNOEN en Ei htgi iioole betuigen hunnen welmeenenden diiiik voor de lilijkcn vim belangstelling bij de geboorte luinner Doclitcr ondervonden GoiiiJA 20 Maart 1870 Dt ondergeteekende heeft do eer zijnen stadgeiiooteii te berichten dat hij zich alhier heeft gevestigd als IltlISSCniLDEIl Hij beveelt zich beleefdelijk aan in de gunst zijner Stadgeiiooten beloovende zich door eene prompte en civiele bediening het in heru gestehl vertrouwen waardig te toonen B VAN HAM Woonplaats bezijden de groobe Kerk wijk A n 26 Geneeskundige aanbeveling De STOLLWERCK sche BÜRST BONBONS welke mij tot onderzoek voorgelegd zijn hebben voor alle andere tegen heeschheid hoesten etc aanbevolene middelen de niet te miskennen voorkeur dat dezelve slechts uit suiker en plantennat vervaardigd door het ligchaam ligt opgenomen worden en de spijsverteering niet verstoren Dezelve worden ook door Kinderen en zwakke personen met goede uitwerking aangewend waarvan ik mij zelf door proeven in het onder mijn bestuur staande hospitaal overtuigd heb Bredau 21 Februarij 1847 Dr BüRKNER pract arts wondheeler etc Deze Borst Bonbons zijn echt in verzegelde pakjes met gebruik aanwijzing verkrijgbaar gesteld a 30 cents te Gouda bij den Apotheker J H BoEiis te Haastrecht bij J K OosTEftLiNO te Oudewater bij F J van Vreumingen en te Schoonhoven bij A Wolff legen borsten longlijden legen verouderde hoest Mialz Exlract Il Malz Extract Mi ahExtract tegen maagkwalen Malz Extraet tegen ige meene 1 i g c h a a m 8 zwakte ËÊalz ExtraCt tegen verraagering i MS Cy tlessehen ƒ 3 5n 13 fl 5 05 28 g lig fl ƒ 10 15 roet inbegrip der fl sschen die § SB ii 5 cent worden leiiipgeiiomen 3 S Centraal D e pol Smalle BloemIJS glj mai kl bij de SliUleeg F tti Ie Wo Mede echt te verkrijjieii te Gouda bij J stjB lp C V Vkkl MINOen en ie ff oerden bg Henki 5g u p ri cc J re C ï aC r i Cpj £ i O Cf 1 1 V D Bkrg Ijs E lWiyÉ E CJ 3GiE 51WCJiiItïkt GiFGÏS tyVG G it l Openbare Verkooping op DINGSDAG 29 AtAART 1870 des voorm ten ELF ure in het Koffijhuis Bkllevue te Gouda van 1 geheel nieuw gebouwd HUIS en ERF met GROND vóór en TUIN achter in de Boelekade Wijk R n 56 te Gouda eu met eea gcineenen gang naar do Wetering 3 ruinio sterke HUIZEN met ERVEN in het zoogenaamde Paradijs Wijk M n t i 36 en M ie Gouda uitgang hebbende in de Vogeli iisang Zullende deze DRIE eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden geveild 6 geheel nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN met iKOND vóór eu TüIN achter in de Boelekade Wijk R 4i 15 46 47 48 en 40 ie Gouda en mu vim gemreiiCH gatig naar de Wetering Zullende di ze ZKS eerst ieder afzonderlijk eu daarna in DhMl en Z1 S gecombineerd worden gCM ild Breeder bij de IliljcHen oiii sehreven en nadere intiiniiiitieii ten Ic iitore viu Nolaris Mr KJS l te Gouda f