Goudsche Courant, zondag 27 maart 1870

ARTI et AMICITI ® Kuiis tbeschou sving bij wijze van Openbare Vrijwillige Verkooping om COM ANI OiLD op WOENSDAG den 20 APRIL 1870 dos voormiddags ten 9 ure ter woonplaatse van COUNELIS VAN VLIET Dibkszoon m VferstalhloL onder Goixdmik van 11 KÜEIJEN die onlangs gekalfd hebben eenige BOUW en Ml LKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aaiigebodpu Nadere iiilovmatii ii len kantore van den Notaris G HiniUIJT t hulnUrk aUl I f cl DOLLARS 1 800 000 OUD Waarborgde percent pBUGAT EN m p istc IIYPOTIIKER BEa FORT WAYNE PNCIB GINGINNATI ONDER VOLKOMEN WAARBORG EN VERANTWOORDELIJKHEID DER CinclHiiatl eii Iniliaiiapolls Junction Spoorweg Maatscliappij in 1800 Stuks Obligatiën k 1000 Dollars rentende 7 procent per jaar in Goud hetaalbaar 1 April en 1 October van elk jaar aflosbaar na twintig jareu a pari in Goud in October 1889 KOERS VAN UITGIFTE 781 X De Benten dezer Obligatiën worden ieder half jaar in Goud op 1 April en I October bij het Bankiershuis WINSTON LANIER O te New Vork na aftrek van de Bondsbelastiug betaald en kunnen te Armterdaiii Berlijn Paiijs Frankfort ajM en Londen tot den koers van den dag gerealiseerd worden Tot aanneming der Inschrijvingen op de IDOLr JLÏ S 1 400 000 welke van bovenvermelde leening worden uitgegeven ijn aangesteld Voor BERLIJN de Heeren PLATHO WOLFF BRESLAU OPPENHEIMER SCHWEITZER lü s I De inschrijving heeft plaats op DINGSDAG en WOENSDAG 29 en 30 MAART aanst De ondergeteekenden adverteeren dat zij onder bovenstaande Voorwaarden op de gewoneKantooruren inschrijvingen aannemen Kaarten Prospectussen enz worden gratis afgegeven Gouda 25 Maart 1870 Gebr BIEZEN A AR Het Algemeen IJultsch Instltnut tot Bemiddeling van Huwelpen te nAllMSTADT Hexnen Schlossgraben N 9 hetwelk door zijne ALGEMEEN BEKENDE REALITEIT zich een NAAM door GEHEEL EUROPA verworven heeft en reeds VELE ECHTVERBINTENISSEN zelfs van HOOGGEPLAATSTE PERSONEN alsook in BURGERKRINGEN GESLOTEN iieeft recommandeert zich hiermede aan huwelijksgezinde van beiderlei geslacht Offerten voor alle standen zoowel voor den hoogsten adel en het militair alsook voor de beambten en burgerstand Personen van het vrouwelijk geslacht worden voor de Vrouw van den Directeur geroepen en is voor deze een heel separaat Kantoor Geen VOORUITBETALING zonder het doel bereikt te hebben Prospectus gratis Strengste discretie Onze verbintenissen zijn ook buitenslands geaccrediteerd DE DIRECTIE By lederen brief is een merk van 10 t voor frankeermg van het tegenantwoord bij te voegen ËPOT VAN FLËSSCHEN van FKRD IIKIJE te A lSTi iU Ai l rrinscn raciit bij den Amstel Z 480 Steeds voorlianden alle soorten van FLESSCIIEN voor WIJN BIER en DRANKEN van deugdzaam fabrikaat en tot billijke prijzen j enbare Vrijwiilige Verkooping op WOENSDAG den 27 i i JS APRIL 1870 des voor Ö middag ten O uur op de Ih lstede van JAN ANKER Cz aan het dorp te Stolwijk van 20 KOELIEN he gekalfd hebben of op het kalven staan V AAUKOKIJEN 3 PINKEN één aftands lUllN PAARD 2 ZEUGEN met KEUJEN 1 UW J MKLKGEREEDSCHAPPEN en eenioe MMllüKLEN Zulks tegen contant geld en ten overstaan van den Notaris 3 G BROUWEH NlJHüFF te Uaa lre f van eene Collectie TEEKENINGEN van Ned Meesters den 26 27 en 28 Maart 1870 van des morgens 12 tot 4 ure in een der zalen van AutiLegi op de Markt Er zal gelegenheid zijn tot het schenken van eene gift voor de Werkinrigtiug Openbare Vrijwillige Verkooping oM CONTANT geld op WOENSDAG den 6 ba APRIL 1870 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door Teunis Markus te Berkenwoude van 13 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 1 aftands VOSMERRIEPAARD 3 SCHAPEN 1 ZEUG eene partij goed gewonnen HOOI diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en andere roerende goederen Nadere informatien ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJiael ÏTwi rdr nTATOÖËNLijKË gevraagd b M van dee BURG Koek en Banketbakker alhiar 3 Rinnenl Spanje 1861 3 Buitenl Spanjel841enl852 Bovenstaande OBLIGATIËN worden van wege het Spaansche Gouvernement opgeroepen ter inlevering om daarvoor even als bfl de Oostenrijksche Conversie nieuwe stukken te ontvangen Waarom ik voornemens ben Persoonlek de inlevering en latere ontvangst b j de Spaansche Financiëele Commissie te bewerkstelligen Gaarne zoude de ondergeteekende de Obligatiën van elk zijner begunstigers vóór of op 10 April e k in ontvangst nemen Gouda M J OGIER Maart 1870 Commissionair in Effecten 272 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 4 APRIL 1870 Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te KlsKtiigen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr EiiHAiiur en Dr Diruf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagiieid der s iiisverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scropliuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W ÜOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BKllCU MINKU WATER VEIIZENÜINO n a ïerst ombo riÏJSSEL Van iOUDA Maandagen Dinsdag s morgens 5 nrcn le overige werkdagen s niorg 7 uren Van ROri KUDAM i gelijke dagen snam 2 uren kiiiehjLi Jtetoiirlomien Ciimln Dl uk vnii A Ui iiikmnn 1870 G De uitgave WOENS geschied DINSD DAG iranco p Be ïBehoort de onmoge geen partij zinnig mag volks moet maar dan bepalingen staatsbelan en behoeit de vrees de grondw Maar e voorbü ge rustig ver stand bre ring kan grondwet Zoo 8C dat het a woorden R O op grondwet toch gee pleegt m de grond grondwet staat VOO minste De g melde a meerend Het k weerwil heet het noodig toch wil beter ki klasse begrepc grondw stuur V de N eerst ge wikkeii slechts ons bet uit he