Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1870

VJ mmmmm 1870 Woensdag 30 Maart N 873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 frp nco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Een Antwoord Behoort de grond wets herziening dus niet tot de onraogelijkhedeu het is een zaak die tot geen part zaak mag verlat en nimmer lichtzinnig mag ondernomen worden De sdem des volks moet zich krachtig doen hooren en dan maar dan ook alleen is de tijd gekomen om de bepalingen der grondwet te toetsen aan het staatsbelang dan kan herziening plaats hebbeu eu behoeft men niet afgeschrikt te worden door de vrees dat raeu heiligschennis pleygt als men de grondwet wil veranderen Maar een ding mag vooral niet worden voorby gezien terwijl wg het gepaste tijdstip rustig verbeiden moeten wij ijveren in het tot stand brengen dier verbeteringen wier invoering kan geschieden zonder herziening der grondwet Zoo schreven wij in n 871 en dachten niet dat het artikel waarvan bovenstaande de slotwoorden waren ons een bensping van de N R C op den hals zoude gehaald hebben Onze grondwet is wel niet volmaakt maar zij heeft toch geen verbetering noodig heiligschennis pleegt men ali men haar gebreken aanwjjst de grondwet is boven kritiek verheven niet de grondwet is voor het volk maar het volk bestaat voor de grondwet zoo schijnt het ten minste als men sommigen hoort spreken De grieven tegen de grondwet in het gemelde artikel vermeld worden door de N R O meerendeels ongegrond verklaard Het kiesrecht kan goed geregeld worden in wterwil van de bepalingen der grondwet zoo heet hot grondwets herziening is daartoe onnoodig Vierde stand is een ongelukkig woord toch willen wij het gebruiken omdat het nog beter klinkt dan mindere stand of lagere volksklasse de uitdrukking woidt in allen geval begrepen Kan die vierde stand volgens onze grondwet ooit deel krijgen aan ons staatsbestuur Het ia ook volstrekt niet noodig zal de N R V niissohien zeggen laat die vooreerst geregeerd worden Zij zyn nog nieloiiiwikkeld genoeg om mode te spreken het zijn slechts k reu op pohtiok g l ied Wij voor ons betreuren die uiKhiitnifr Ook die iiianiien uit het volk liclilM ii iumr oik iii aeii ri tht ich te doen vertegenwoordigen ook in die klasse vindt men mannen die door gezond verstand uitmuntende leadiug artikelf in de N B C zeker veel beter kunnen begrepen dan menige couponknipper of adelyke champagne drinker of ha envanger Ziet de N R C kans die mannen het kiesrecht te geven zonder herziening der grondwet wij doen gaarne amende honorable en erkennen dat wij gedwaald hebben toen wy veranderingen in de bepalingen omtrert het kiesrecht wenschelijk achtten Het recht van petitie is zoo onbepaald mogeljjk zegt de N R C het js ons zeer aangenaam dit te vernemen in 9tn vong artikel in dit blad is reeds over het recht van petitie gesproken en toen is gewezen op bepalingen in art 9 der grondwet die het recht van petitie beperken Kiesvereenigingen kunnen niet petitioneeren voor de afschafiBng der doodstraf omdat dit onderwerp niet tot haar bepaalde werkzaamheden behoort Kerkeraden verkeeren in hetzelfde geval provinciale staten mogen niet klagen over de hooge lasten der ingezetenen door de defensie veroorzaakt het behoort niet tot hun bevoegdheid Waartoe dic beperking Moeten het juist specialiteiten zi n die licht over de quaistiën van den dag kunnen verspreiden Dan ware het misschien ook goed om alleen aan specialiteiten verlof te geven in ons parlement aan de discussion deel te nemen Dit zou nog tijd uitwinnen en den specialiteiten wel eens minder aangename discussien besparen In alle gevallen was het consequent De koning heeft het recht om oorlog te verklaren en vrede te sluiten Door verschillende andere bepalingen in de grondwet is dat recht des konings genoegzaam beperkt zegt de N R C en toont tevens railleerende aan dat die macht onmogelijk op de vertegenwoordiging kan worden overgedragen Maar wie wenscht ditV Het koningschap is erfelijk de grondwet en al weder de grondwet schrijft het voor AVat leert on toch de geschiedenis van de ert lijkheid der vorstenhuizen Waar zijn de Bourbons waar de Stuarts Wat lei rt de geneeskundige statistiek van fa miliehuwelijken V Het huis van Oranje blijve iiiig lai g gespaard voor Nederland maar toch mag men wel vragen zullen alle opvolgors ge schikt zijn voor de gewichtige betrekking waartoe zij volgens de grondwet geroepen zijn en is het dan zoo vreemd dat men de macht tracht te beperken die de grondwet aan den vorst geeft om het land aan de vreeselijkste ramp den oorlog bloot te stellen Is de oorlog eenmaal verklaard dan kan men met beperkende bepalingen niet veel meer doen Dan staat de vertegenwoordiging tegenover een fait accompli De macht om het oorlogswee over een land te brengen moet niet berusten in de handen van een persoon die door heerschzucht verblind of van bekrompen geestvermogens kan zijn En het moge nu een onmogelykheid zyn om die macht over te dragen aan de volksvertegenwoordiging zoude de raad van state uit mannen bestaande die grijs geworden zijn in den staatsdienst niet met die macht kunnen bekleed worden Het recht om vrede te sluiten zoude men den koning kunnen laten gaarne geven wij dit toe de nadeeligste vrede is altijd nog beter dan het voortzetten van den inenschonteerenden oorlog De bepalingen omtrent de kamerontbinding zijn voldoende zooals tijdens het ontbindingsministerie gebleken is zegt de N R 1 De koning heeft toen bij tijds ingezien zeggen wij dat een nieuwe kamer ontbinding noodlottig had kunnen zijn maar wie kan ons waarborgen dat een verdwaasde vorst dit recht niet eenmaal zal misbruiken tot groot nadeel van het Nederlandsche volk Een erfelijke regeeringsvorm is misschien noodig maar even noodig zjjn hechte waarborgen om misbruik van gezag van slechte of onbekwame vorsten te kunnen bestrijden De grieven tegen de defensie worden tot op zekere hoogte door de N R V gegrond geoordeeld niet omdat die artikelen niet goed zijn maar omdat ziJ nog lang niet uitvoerbaar zullen zijn Hopen wij dat wanneer eindelijk de tijd tot uitvoering dier bepalingen 7ul gekomen zijn zulke artikelen in de nieuwe grondwet niet meer noodig zullen ijn De ineusclieii zullen toch wel eens wii cr wonleii In alle gi illcu kuiiueii artikelen die niet vooi uitvoering vutli iar zijn best gemist worden en lie trekt ckei niet tot verlieerlijkmg