Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1870

DOLLARS 1 800 000 Gewaarborgde percent Obligatten in Goud Iste ini OTUEER DER FCET WAYNE IKUNGIE GIHGINNATI ONDER VOLKOMEN WAARBORG EN VERANTWOORDELIJKHEID DER Cincinnati en Inilianapolls Junction Spoorweg MaatscliappiJ in 1800 Stuks Obligatiën a 1000 Dollars rentende 7 procent per jaar in Goud betaalbaar 1 April en 1 October van elk jaar aflosbaar na twintig jaren a pari in Goud in October 1889 KOERS VAU UITGIFTE 781 De Renten dezer Obligatiën worden ieder half jaar in Goud op 1 April en 1 October bij het Bankiershuis WINSTON LANIER C te New York na aftrek van de Bondsbelasting betaald en kunnen te Amüerdam Berlijn Parijs Frankfort ajM en Londen tot den koers van den dag gerealiseerd worden Tot aanneming der Inschrgvingen op de IDOLL Ï 3 4=00 000 welke van bovenvevmclde leening worden uitgegeven zijn aau re stcfd Voor BKIlLLIISf de Heeren PLATHO WOLFF BIlESLAr OPPENUEIMER SCHWEITZER A USTEUDAM DE COMMANDIET KAS De inschrijving lieefl plaats op UINGSDAG en WOENSDAG 29 en 30 MAAbT uanst Do ondergeteelv uilen lulvertei r eereii Int zii diulei bovenstiiande Voorwaarden ip de ewonp Kantooruren u scUu MMge i aauaenieu Kaart 1 rospectu sen worden GouuA 2r Maart 1870 5 j 7 V Bevallen van ecu niei io i 11 VAN IvI ÜI IVE Besselaar GouD 28 Maart 1 70 ♦ Iloden overleed ten mijnen hnm na eene landnrige ziekte on e innig f lHde Broeder en behuwd Broeder de ll er ihOBUl den ouderdom van ruim in VAN LEEUWEN 30 Jaar Uit aller naam C L VAN LEEUWEN Wed J VAN SoNi BBEK Gouda 26 Maart 1870 Ahjememe Kennisgeving Heden overleed mijne geliefde Echtgenoc te AP LONL SriiUl lT in den ouderdom van 77 Jaren na eene gelukkige eclitvereeuiging van 59 Jaar en drie maanden MooiiDRECUT W SCHOUTEN 26 Maart 1870 In zijne ondoorgrondelijke wijsheid behaa de het den Heer om heden nacht tot zich te nemen mijne hartelijk gelietde Echtgenoot MEELT JE ANTONIA MANSVELDEll in den ouderdom van veertig Jaren Allen die haar gekend hebben weten wat ik in haar verlies met mijne vier nog jeugdige Kinderen te jong om hun gemis te beseften A GE11RIT 5EN Gouda 28 Maart 1870 Chocolade fabriek van FiiANZ Stoilwebck en Zonen te Keulen a d Rijn Het Korrt UD ur belangrijkste établissement in den Pruiaischen Staat Premie ontvangen voor echtheid en deugdelijkheid Vertegenwoordigd in lle steden van het vaste land van Europa Men gelieve te letten op zegel en fabriekmerk 3 lilnucul Spanje 1861 3 lUiltcnl Spanje 1 84t en 1852 Bovenstaande O B L I t A T I E N worden van wego het Spaansche Gouveriement opgeroepen ter inlevering om daarvoor even ala bij de Oostenrjjksche Conversie nieuwe stukken te ontvangen Waarom ik voornemens ben Persoonlijk de inlevering en latere ontvangst bij de Spaansche Einanciëele Commisjio te bewerkstelligen Gaarne zoude de ondergeteekende de Obligatien van elk zjjner begunstigers vóór of op 10 April e k in ontvangst nemen üoiu v M J OGIEK Maart 1870 Commissionair in Effecten STATION GOUDA KijnsiNior In de RESTAURATIE wordt om dadelijk in dienst te treden gevraagd een MEID en twee flinke JONGENS niet het vak eenigzins bekend Brieven franco letter Z aan den Boekhandelaar J WEDDING te Harderwijk YrljwlïUge i cnbare V erkoopTng ten overstaan van den Noi taris A KLUIT Hz te Moordrecht op WOENSDAG den 6 APRIL 1870 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswouing van L K uekman onder de gemeente Jiroek c a van i ti afgegeven 3 KÜEIJEN 2 PAARDEN 2 KUISPINKEN WAGENS KARREN MELKGEREEDSCHAP HOOI en STliOO alsmede MEUBELEN en HUISRAAD alles breeder bij biljetten Uit de liand TE KOOP Eene HECHTTE en STERKE n BOUWMANSWONING met STALLING en SCHUREN benevens daarbjj en om gelegen WEILANDEN te zamen groot ongeveer 24 Hectaren bunders gelegen in den Ztiidplaspolder onder Mcordrechi Met franco aanvragen iju infomiatien te bekomen bij den Notaris A KLÜir Hz te Moordrecht en bij den Heer J H L SlRUlJite Koudekerk ajd ijn 272 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE bogint op MA Aj JJAGJgnJl J RjLJL 870 Originele Staats Preniie Lotenf I mogen volgens de wel overal gespeeld worden n Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot in de door de Hooge Staats Regering geautoriseerde en gegarandeerde prachtige Geld Loterij waarvan de trekking reeds op den 20aten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAA RDELIJK EEN P R IJ S MOET VALLEN en de navolgende pr zeu als eventueel Mk 250 000 200 000 100 000 175 000 170 000 165 000 162 000 160 000 158 000 156 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen a 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van post wissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geheimhouciing t n uitvoer gebragt door het met de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis in Staats Effecten A LtOLDFARD Hoofd Kantoir te HAMBURG DOCTOREN W bevolen middel Iepen Hocal llfesehlipid K Bursten Longlijileii i iin de Echte Ge w ptea teerde MALZ BONBONS Il van JOHANN HOFP Herlijn f In blaaUWe Pnkjes a 30 Cents ver krijisbanr te m aw JOIIANN HOFF s 1 m CentranlDepot Smalle Bloemmnrkt bij de M Stilsiefg F IS l Mede echt Ie verkrijgen te Gouua bij J C V Vrehminoen en Wed A C Schouten te Woerden bij Hesm J v d Beug SfF Aanvrage om Depots franco Emser Pastilles uit de zouten van do Koniso Wiluki ms RotsBiioNNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maa i kwalen als catharre verslijming zuurvormiug oprisping eu slechte s ijsverteering Prijs van de geplomhcerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken jA dministratie van de Rotsbronnen GouJa llnik vuu A lliiiikmuu 1870 G N De uitgave ae WOENSD geschiedt DINSDA DAG De franco per K De BUEG deze ter keun den H Co Zuid Hoband verkinsrd e dienstjttiir lu Düt voomi in liAn teu Toorkonieniie by de Wet ingast de te de reclane Go Denl Wannee dj moge üe be pre grondwet men dat half ope Raad va x op de dat Coll i tigd en schillen breiding de eeni stand tleen Hoo geschille voorges zoude y vertrou anders ook al van t beter z collegi die gek worden dit in Z za Btaau State over e