Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1870

VJ 1870 Vrijdag 1 April N 874 GOUDSCHE COURANT ienws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één unr des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BUEGEMEE8TE11 ron Gouda brengt bij deze ter iitiinis van de behinghebbeiulcn dat door den H r Commissaris des Koiiiiigs in ile l rovii cie ZuidHolland op den 22 Maart 1S70 is executoir verlilnarit liet Kohier van het pateutregt over het dienstjaar 18B9 70 M Kwartaal Dat voornietil Kohier ter iiivorderin r ii gesteld in handen van den Hwr Ontvanger dat le ler daarop ToorLoniende verpligt is zijnen aanslag op den by de Wet bfp ulden voet te oldnen en dut heden ingaat de lerniyu van Urie Maanden binnen welke Se rcclamet bchooren e worden ingediend Gouda deu 20 Maart 1870 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN DeiJ Raad van Stale gehoord Wanneer grondweus herziening reeds nu tot de raogt ijkhpden behoorde dan zouden we bjj de bespreking van alles wat in die nieuwe grondwet gemist kon worden ook niet verzuimen dat tweeslachtige half geheimzinnig en half openbaar staatslichaam te noemen dat Eaad van State heet Wij hebben niet t oog Of de administratieve rechtspraak waarmede dat CüUegie door de Wet van 1861 is begiftigd en waardoor het als rechter van alle geschillen van bestuur kennis neemt deze uitbreiding toch der werkzaamheden zou wellicht de eenige aanleiding kunnen zijn om het in stand te houden als een opperste gerechtshof een Hoogen Raad zoo men wil voor de geschillen der administratie Maar dat overal voorgeschreven hooren van den Raad van State zoude gerust liunnen gemist worden De koning vertrouwen stellende in zijne ministers want andv rs ontslaat hij hen zal hun raad volgen ook il strijdt die met het advies van den Raad van fc tate Waarborgen dat s lauds belaug beter zal worden bevorderd wanneer er een coUegie bestaat di t in tgi heim adviezen geeft die gehoerd maar niet na ievolgd behoeven te werden bestaan er om inziens niet Doch dit in t vo irbi j aan en bü wijze van inleiding Zfl zal nog menigmaal in t Staatsblad lezen staan diu salemi cle lormule den Raad van State geuoord eii oen iiieuw hul moet niet over een al te verre toekomst j reken Doch wnar de overtuiging bestaat dat dit oneindige gehoor van den Raad van State reeds belemmerend werkt op den algemeenen gang van zaken daar is t uoodig er op te wgzen wanneer meeningen worden geuit waarvan de toepassing slechts meerdere b ounering ten gevolge zou hebben Een paar weken geleden werd in de tweede kamer een wetje zoodanig geamendeerd dat vclgens t oordeel v iu velen in t nieuwe ontwerp t oude niet meer te herkennen was Er waren leden der kamer die de meening voorstonden dat waar een amendement zóó diep ingreep in een wetsontwerp dat daar dit laatste aan deu Raad van Btste op nieaw moest worden toegezonden om er op te worden gehoord Deze meening in de kamer geuit en door een liberaal blad zoo we ons niet bedriegen de N Rott t beaamd deelen wg niet Wiinueer zjj iugbng vond zouden we de centralisatie die toch reeds zoo hortend en stootend zich beweegt meer uitgebreid en dus nog meer hortend en stootend in hare bewegingen achten en dus nog meer belemmerend dan zfl nu reeds is Maar er is meor De ruchten van amendement en initiatief aan onze tweede kamer geschonken zouden door de toepassing dier meen ing een groot gedeelte hunner belangrijkheid verliezen Het recht van initiatief well cht een uitbreiding van t recht van amendement te noemen kunnen we gerust ter zijde laten een verstandige regeering zal t gebruik daarvan oiinoodig maken Maar t recht van amendement dat te recht als t schoonste voorrecht van dit deel der Stnten Gencraal wordt geroemd zou niet tot in de fijnste nuances kunnen worden uitgeoefend wanneer van elk voorstel daartoe betrekkelijk onmiddellijk het gevolg was schorsing der discussie en verzending uaar den Raad van State In den loop dei beraadslagingen toch worden de meeste aniejidementen groote en kleine geboren en menig afgevaardigde die niet uit partijbelang of als lid van de broederschap met t doel om itts tt te doen inaar werkelijk ten einde slati Ls belang te bevorderen door voor te stellen wat in zij II oog een verbetering zou zjjii menig dergelijk lid zou afgeschrikt door de streiiiuuiig d e zijn voor stel veroorza jjen zou zwygen We voorj ion de tegenwerpiug dat die stremming alleen veroorzaakt zou worden door diep ingrijpende amendementen maar we zonden daarop de vraag doen hoe diep moet t amendement dan in t beginsel der wet gr p n om naar den Raad van State teruggezonden te worden en we gelooven dat daarover theoretisch zeer aardig te praten zou zyn maai niet dat alle govalleu zich in tkeurslyf een r wet zouden laten prangen Naar onze meening is de zaak zeer eenvoudig De Koning bï engtteroveiwegingböden Raad van State allo voorstellen door hem aan de StatenGeneraal te doen of door deze aan hem gedaan Zoo begint art 72 dei grondwet Op ik amendementen nu die door de tweede kamer in de wet zijn opgenomen zal evenals op de voorstellen van wet door die kamer zelf ontworpen de Raad van State eerst worden gehoord wanneer ook de eerste kamer zich met die voorstellen heeft vereenigd Niet toch voor dat dit het geval is zal men kunnen spreken van voorstellen door de Staten Generaal aan den Koning gedaan Het eenig verschil dus tusschen de voorstellen die van den Koning en die welke v in de Staten Generaal komen is dus hierin gelegen dat de eerste bjj de kamers komen nadat de Raad van State is gehoord terwijl de laatste onverschillig of t amendementen of nieuwe voorstellen zijn eerst door de kamers worden beoordeeld en daarna aan den Raad van State men Deze uitlegging naar onze overtuiging overeenkomstig met de latter der grondvn t strydt ook niet met haar geest Het hooren vi n den Rn ad van State heeft dan toch geen minder gevolg dan bij de voorstellen des Konings want hem i vrijheid gelaten om t aangenomen wetsvoorste al of niet met zijne koninklijke goedkeuring te bekrachtigen even als hem vrijheid is gelaten om de adviezen van den Raad van State al of niet te volgen BUITENLAND E N O E I A N D Ue neger Sfn itui Hevels heelt de re iolnti van den staat Miiisissippi iMuibij il eineene annestie en opheffing ilrr iMi uiui rinuun oor de voorn iatnsle Soofdcn van ilrii opsi iiiil uordl tei oidit bij dtiiseiii at ingedinid He arm imiii uik erviinlt ilai alle lusten uui hmue lailon hebben wam hij wordt zoo 4 iè ï Lte fe u v S mam