Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1870

A V l n ïekleurdo sollicltnnten beslon I eoncilie hceft le minister van l uitenl zakeu verklaard Z r t fl ol ve v da het kahinet vertrou n s t H l t g g der den diur dor uiing o u c wachl v r cl t heeft Bij het nni i ilic buic iii le New York is eni voorstel nauh ngig o n hei hoofd ei l d it van locleten landverhuizer werd gevraagd weder van 2 dollar tot P i i ollar te veringen N iet nllern waren de onivnngslen in de laiitsic acht jaren voldoende om de kosten van hot emigratie bureau Ie dekken in i ir ook was in dien lijd uit de ontviingsttMi een reserve ii Ar ra 11 M I1 rplir lC h t If £ was m llCn IIJU uil lic wiimiiijia I fonds van mini een millioen doll irs bijoeiigebr ichl Een verniiiuleriiig schijnt daarom gepast en billijk Uie vermindering zal echter alleen aan goede voor arbeid geschikle landverhuizers ten goede komen de overigen zullen een borgtocht moeten slorien F R A N K R IJ K De heer Ollivicr heeft m iand ig in den senaat het senaatsbesluit ingediend tot wij iging der eunatilulie ïot lie al ikelcn wier afschaffing is voorgesteld behoort ook ari S3 dat den senaat hel recht gcefl om bij de ontbinding der kamer alle maatregelen te nemen die hij dringend iioodig acht tem bep iliiig dus die de Beschreven Vad ren cisu quo in de gelegenheid stelde om naar hartelust reactionaire maatregelen te nemen Overigens blijkt uit den tekst van hel senaalsbesliiit dat ecne ver indcriiig der constitutie voorlaan enkel bij wij e van volkshcsluit zal plaats hebhen De bepaling die de kamer uitsluit van het recht om wijzigingen te brengen in de eonBtilutie van Algeric en de andere kuloiiicn zal insgelijks vervallin A oorls zal art 3 gcschrapl worden hetwelk bepaalt dat er oen afgeraiudigde zal zijn op elke 35UU0 kiezers De kamer zal voortaan even als de senaat petition kunnen ontrnngeii Meer met nieuwsgierigheid dan belangstelling zag men te Parijs den iiitslai v ui het proces te fours te gemoti liet heeft niein uid verbaaiil dat de Jury den beschnliligde jp alle punicn heelt vrijgesproken en het hof alleen aan ile niigelaiene betrekkingen van Victor Noir een aaimoes van 2 UU0 fr toegeworpen heeft De vrijspr i ik van den telg der Bonaparle s in weerwil van alle grtiiigcnisspn tegen hem ii gehracht is ééne van die fouien waaraan iet keizerrijk zoo rijk is en dat Bcllieht meer dan iets anders het mei groot gevaar bedreigt D ü I T S C H L A N D De tweede kamer in Baden heeft i i het laatst der vorige week het door hare cominissie opnieuw bewerkte wei8onl erp lot regeling van den arbeid van kinderen in fabrieken in overweging genomen In de eerste kamer v as hel regeeriiigs untwerp geheel veranderd dóór de bepaling dat aa i alle schoolpliohlige kiudeteu tut aan den leeftijd van Kijiren net arbeiden in de fabrieken zou wor len onizegd en door de verwerping van hel voorstel des bewiuds om in de wet niet slechts fabrieken maar alle werkplaatsen van welken aard ook le vernielden Dit Inntste achtte ook de tweede kamer oniio xlig maar wat de eerste bepaling betreft sloeg zij een vergelyk voor uitgaande van de overtuiging dat het verbod door ue eerste kamer aangenomen praktisch onhoudbaar was Z j stelde daarom voor dat geene kindereu ontler de 11 jaar tot eenigen arbeid in fabrieken zouden worden toegelaten dat kinderen beneden 16 jaar niet des nachts zouden mogen werken en de arbeidstijd binnen 6 tot 12 uren per dag zou zijn beperkt terwijl zij tevens bepalingen omtrent de wijze van en hel toezicht op den arbeid benevens de instelling van fibriekinspecloins met grootc macht naast de door de regeering le benoeJnen opzichters voorsloeg Dit ontwerp is aangenomen met algeraeene stemmen op vijf na welke aan ullramoniaansche leden behoorden die van oordeel waien dat in de wet niet genoeg was gelet op de katholieke feestdagen OOSTENRIJK Volgens de Wecner bladen heeft de keizer laatstleden vrijdag aan ilcn minister van binnenl zaken Giskra het gevraagd ontslag verleend Het kon evenwel nog niet officieel openbaar gemaakt worden omdat er wegens eene vergissing iets aan den vorm van het stuk ontbrak tengevolge waarvan het aan ilrii keizer moes worden teruggezonden Aanvankelijk werd gezegd ilat de minister van eeredieiist de heer Stromaycr zich met iitkr i s portefeuille zou belasten doch er scli jnl meer kans te bestaan dat zij wordt overgenomen dOor den heer Herbst terwijl in diens plaats de afgevaardigde von Waser als minister van justitie zou optreden ITALIË In antwoord op eene interpellatie in de k bctrert eudo de mzichlen der jeering omtreui en en in de godsdienstige vrijheid Het Ministerie handhaaft voorts het vorig besluit om zich van elke tusschenkomst in de aangelegenheden der Kerkvergadering te onthouden De Uegeering keurt wel de verzoenende pogingen der Italiaaasche bisschoppen goed maar overeenkomstig het beginsel van scheiding van Kerk en Staat laat de Uegeering de Kerk vrijelijk dograaliseeren Nadat hierop eenige redenaars hel woord hadden gevoerd is de kamer volgens het verlangen des ministers overgegaan tot de orde van den dag T U R K IJ E De regecring en de Armenische bevolking zijn diep getiulfi ii tengevolge van een telegrafisch bericht uit Rome waarin gemeld wordt ilat een der Armenische kerkvaders als andersdenkende gearresteerd i GOUD I 81 Ma4EI Door de arrondissemenls rechtbank te Hoorn zijn op de aanbevelingslijst voor kantonrechter te Edam geplaatst de bh mrs B D Weijland M A H Onderwater en M Buohner respectievelijk griffiers bij de kantongerechten te Maarssen Medemblik en jonda Wij voldoen aan een verzoek door mede te deelen dat ile tot lid der hoofdcommissie uilgenoodigde heeren voor het cadeau iloor t Nederlandsche volk aan H K H Prinses Marie bij gelegenheid van haar huwelijk ne i te bieden den 9 april n s des voormiddags ten i ure bijeen zullen komen te Amslerilara op de Keizersgracht bij de Vijzelstraat A A N 21 ten einde de maatregelen tot uitvoering van dit plan te bespreken De plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amstenlam heeft een adres bij den minister van binnenl zaken ingediend waarbij zij wijst op het verschijnsel dat zich voorduel bij het eiiidi X iinen der hoogere burgerscholen t w dal de leerlingen zelden evenzeer voldoen in de beide hoofdafdeelingen der vakken die op die scholen moeten geleerd worden de wis en natunrkuiuli o vakken en de letterkundige vakken Zelden loonen de leerlingen voor de beide hoofdafdeelingen aanleg le bezitten daar waar aanleg voor de eene best i il ontbrtekt die voor de andere Dientengevolge neemt de commissie de vrijheid den minister voor Ic stellen zoodanige maatregelen te willen nemen dat er eene splitsing konie van het ihploma bedoeld in art 55 opilat zoowel aan de caudidaten voor hel einil examen die alleen in de ivis en natuurkundige vakken als aan hen die alleen in de letterkundige hebben voldaan ieder afzonderlijk een bewijs of diploma uitgereikt worde De oomrais ie stelt tevens voor ilien maatregel verder uit te strekken en evenzeer een diploma verkrijgbaar te stellen voor hen die met hel oog op de handelsschool le Amsterdam een voldoend e xamen afleggen in de handelswetensohappen Uit Bodegraven wordt gemeld In de afgeloopen week had er eene bijeenkomst plaats van de leden der liberale kiesvereeniging nadat eenige door het hoofdbestuur te Gouda voorgestelde wijzigingen in het reglement waren besproken en de rekening over het afgeloopen jaar was goedgekeurd werd door een der leden le kennen gegeven dat de vereeniging zich lot heden bijna uitsluitend bepaald had om eene goede keuze van vertegenwoordigers in Itijks en Provinciaal bestuur le bevorderen eendrachlig had men om dat doel le bereiken gewerkt en zich opolferingen van tijd en geld gewillig getroost nu vroeg beiloeld lid of dit alletn de roeping moc t zijn van deze kiesvereeniging Hij wenschle dai de aandacht in het vervolg uieer bijzonder bepaald werd op de gemeente belangen Weinig belangstelling bestaat er voor de verrichtingen van den raad dezer gemeente hoogst zeldz iam worden de openbare vergaderingen door kiezers bijgewoond het heeft den schijn of men vreest dat het den leden van den raad niet welgevali zoude zijn indiei hunne beraadslagingen werden ge hoord uoch om welke reden dan ook zoo weinig belangstelling in de gemcenle aaiigelegenhedeii wordt getoond spreker weiischte de leden dezer vereeniging uit le noodigen een goed voorbeeld te geven door in de eerste plaats ile vergaileringen van den raad zoo dikwerf mogelijk bij te wonen dit voorbeeld zoude el navolging vinden De leden van den raad zouden zeker niets liever zien dan dat hunne Vraadslagiiiijen bekend wcrilen terwijl de gemecntebelaiigeii zeker daardoor bevorderd zouden worden want in belangrijke aangclegenlieden zouden dan toch ook de kiezers in de gelegenheid ijn om hunne gedachte hetzij schriftelijk hetzij door mondgesprek ken aan de leden van den raad kcnbiar te maken Dit voorstel werd na eenige gedachtenwisseling algemeen toegejuicht vooral omilat het mede strekken zoude om de ki uze van goede raadsledtin in den geest der vereeniging te bevorderen Het ligt in de bedoeling van de Ned Eijn spoorweg maatschappij om dadelijk na de opening van de lijn Gouda s Il ige in ieder geval gedurende het bad saisoeii le Scheven ingeii een reohtstreeksoh verkeer derwaarts zoo voor personen als voor bagage te organiseeren waarliij men in het buitenland legen betaling van een fixum hetwelk in de personen en bagagevracht zoude zijn begrepen de zekerheid zoude erlangen van zonder eenige bijbetaling hoegenaamd hetzij voor tol hetzij voor fooi per vigilanie of per omnibus te worden gebracht aan het groot stedelijk badhuis aan het hotel garni aan de villa s of aan de huizen voor zooverre villa s of huizen aan de openbare beslrate wegen zijn gelegen Bovendien zal hel naar het oordeel der directie wellicht ook blijken wenschelijk te zijn om IHsschen de stations der heide spoorwegen te sGraveiihage een omnibus of vigihuitedienst voor doorgaande reizigers te organiseeren Aanstaanden dinsdag zal de gcnieenleraad aldaar beraadslagen over eene ontwerpverordening houdende politie op het buitenplein van het slation der Ned rünspoorwegmaalschappij le s Gravenhage Rome 29 Maart Naar men verneemt heeft het concilie heden in algemeene congregatie gestemd over het schema de fide waarover tot nu toe gedisouslicerd was zullende morgen het debat over een ander schema geopend worden Wew York 29 Maarl De regeeriug is voornemens 11 00 man met geschut naar het gebied der Koode Rivier uit te zenden De oppositie in den senaat tegen de aanhechting van Si Domingo neemt toe Hel is twijfelachtig of hel daaromtrent ingediend tractaat zal wolden aangenomen Weonen 30 Maart In de op heden plaats gehad hebbende zitting van den rijksraad heeft de minister van binnenl zaken ten wetsontwerp ingediend tot completeering van de groiulvvet door invoering van directe verkiezingen voor den rijksraad in geval van het niet aannemen of verschuiven van rijksraad maudaten Berlijn 30 Maart De offieiense Provincial Correspondensi zegt het volgende De regeering zal voorbedaohtelijk de zittingen van het huis van afgevaardigden eenigen lijd voor den afloop van den tegenwoordigen termijn doen eindigen daar gewichtige aangelegenheden een tijdig bijeenroepen van den landdag wenschelijk maken Munchea 30 Maart De debatten in de kamer over de buitengewone benoodigdheden voor het krijgsvvezcn zijn tot na afloop van de algemeene discussie uiigesteld De minister van oorlog was tegen eene vermindering van het Beiersohe leger hij wensche integendeel dat de sterkte van dat leger in verhouding zon staan tot die van de krijssmachlen der overige staten Vooral nu dat de hervorming van bet militair stelsel ter iiauwernood vruchten gedragen heeft zou een desorganisatie van het leger voor Beieren niet anders dan kwade gevolgen dragen Parijs 30 Maart In het wetg lichaam heeft de heer Ollivier verzekerd dat de regeering al het mogelijke zal doeu om het reglement op het pensioiineeren van oud militairen spoedig in werking te doen treden De heer de Kératry heeft zgn ontwerp uiteengeaet betreflende wijziging van de kieswet Weenen 30 Maart De heer Rechbaner heeft in den rijksdag ingediend een wetsontwerp tol wijziging der constitutie behelzende het voorstel cim directe onbeperkte verkiezingen voor den rijksdag in le voeren een landeshaus le creéeren uit afgevaardigden der landdagen en een volkshaus door directe verkiezingen Het voorstel vond ondersteuning ieiiieii ii le BericJiSi Op Culm hebbci clcr hevige doch wuiuig bnslisseude gi Virlilni l i it r ia l Ook de nni limir vna inseriptien ca frnnle letteren hceft liaiia luvumiiii p pli it t p de vouidrnflit voor het prol ssüuul n Jt lloliiccuw clic Ultu kuudc viia het colle UB 1 I lllCü Anu lic Kaaii V iugeJie tl tot afaili i i o iTooi lof i Tc H lic in 1h jlj JlllllltMItïCött UÏ II i c kiitouiioogst lil Eon omrorpiT lo bedankt Uij wil nankomligcu van zoi Vier en vijftig w opon brief bij h ini ZunJafj jl heeft over New YiM k gf r De betrckkii g v i lijkschüuwer l c Ihiiich is Cl a was gedekt met ecu wordt geschat Te litten is een Te Dtieeht zal denten worden gt ho De beer Piétri kaartje ontTangeo nort zich dat deze de revolutie zocht Te Kotterdum is gebouw der zouaven Te Wyhe werd oo doch te vergeefs Een eenjarig achiui De 5 eo y jnrijr uisstraf werden veruo de rechtbank te Gue Prins Napoleon denaucerd Kj een iUumtnaii eenige korte pijpeus t bijschrift grooto het meest De harmonie tus volkomen Te Keulen leeft doch die met hare stopt en knipt hl Connecticut i i men minstens 14 scheiden Te Deventer ri paardenslacfaterij Ing Dezer dagen lijsten die alhie die onze bijzond inteekeningslijsl Genoegen ter voor het a s s der Grenadiers heer Völmar in Gaarne bevel ringe prijs van dame in aanmer ieder lid daarna vele en dikwijls heer van der VI zoo anngenaani worden voor eu een groot nanta niet voldoende genheid zijn ge zetten railen w eigen belang a inleekeuiug toel Bij de weinr gehoore krijgen wenschen den MA Grouda 1 de stemming Tarwe Pools Eoode KI ƒ 2 ƒ 10 60 a ƒ 1 dere soorten Rogge puike ƒ Ï 75 l ƒ Gerst winier ƒ 5 Haver korli il 3 25 Boekweit K Noord Br ƒ 2 Bruine boon ƒ 9 50 a ƒ 11 Witte booiie Graauwe eiv Oapucijner Hennepzaa De naiiv de handel w en biggen w ir iets leveiidifj Kans Boter m mmmmm mm