Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1870

o Hoogheemraadschap RIJBTLAND OPEN BARE BES rBDINa DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op Woensdag den 6 Ajpril 1870 des middags ton 12 ure in het Logement St Joris bij SCHOUTEN te Alphen bij enkele inschrijving besteden overeeukorai tig het bestek en de algemeeue voorwaarden Het vernieuwen van het westelijk steenen landhoofd van het westelijk houten juk met het hameigebiudt en vau de vloer der taasehengelegen opening van de brug over den Rijn te Iplien vroeger behoord hebbende tot de ambacbtswerken van Alphen Oudshoorn en Aarlniiderveen De aanwijzing geschiedt op Maandag 4 April des middags ten 12 ure Het bestek en de algemeens voorwaarden liggen ter lening in bovenj cuoerad logement en op de Secretarie van Rijnland te Leiden op welke laiitste plaats gezegelde inschrijvingabiüetten voor 21 cents verkrijgbaar zijn De inschrijvings billetten zullen ten 11 ure vau den bestedint dag in do bus geplaatst in het logement gestoken moeten zijn volgens § 72 der algeiueeiie voorwaarden Nadere inlichting is te verkrijgen bjj den lloofdopzicbter P M VAS GEESTERANUS te Ijeiden en bij den Opzichter i A dk GEUS aldaar Dijligraaf en Hooghtjemriiden vau Rijnland LiiiDUN deu 20 Maiii t 1870 li C J HOOG HiiKgi iiiif W G DK Blil i lN KOl S Seoretacis Ann Ir Knnp ilo Gociln Hoop i ook ccii wctavooritel iugcdiLiid tot afHchiitüng tier doocistrnr De biTjicroDrloK iii lualcm ilii is gcüiiidigd To l Uiuiim UI hi t Wyüiimg gruiulgtbitd ia oulaug ceuo jury zaniLiyi strUl uit mnmicn en vrouwen l o kiitüci üogst iu AmenU is dit juur buitciifftwoon rijk Ken omro ptr te Vliinrilingfii hooft uit gcniofdsbi waiir bedankt Uij wil ffi ii ubbatHchenois meer p cgi U duor het aaukondigcn va zoiidagsvcrmaken enz Vier en vijTtit werklieden te Apeldoorn dringen in een open brief bij hunne bazco nnn op verhooging van luon Zondag jl hei ft mn hevige orkaan vcrzeld vau onweder over NewYmk gewoed en vooral IJrooklijn zwaar gftt istcrd De betrekkiug vuu raadslid is onvereenigbaar met die vau lijksobuuwer ïe llarich is een graf nit OTcroiule tijden ontdekt het was gedekt met een stecu waai van t gewicht op 5Ü0Ü pond wordt getsebat Te Etten ia een vrouw verbrand Te Utreeht iil lu 1871 eeii gccostumeerde optoeht door studenten worden gehouden De beer Piétn prefect vau politie te Parijs heeft ecu kaartje ontTangen Gu tave Flourens p p e Men herinnert zich dat deze bij gelegenheid an Uochefort s arrestatie de revolutie zoeht doch haar nut vinden kon To Rotterdum ia de eerste ateen gelegd voor een societeits gebouw der 7ouavenvereenigiug Te Wijhe werd onlangs voor eeu vette koe ƒ 430 geboden doch te vergeefs Kti ecnjaiig chaiip heeft di ie lammeren ter wereld gebracht De 5 en 9 jarige meisjes die tot laugdiirigeu gcvnngi nisetraf vterdeu veroordeeld hebben dit vonnis te dankeu a in de rechtbank te Goes Prins Napoleon is vrijgesproken en de Fouvielle gecondeianeerd Bïj een illuminatie plaatste iemand verscheidene lange en Benige korte pijpenstelen voor zijn geillumineerd raam met t bijschrift groote stelen en kleine stelen ii aar grooie stelen bet meest De harmonie tusschen recht en wet ia nog alles behalve volkomen Tg Keulen leeft eeu vrouw zouder armen en handen doch die met hare lippen handig naait breit hankt rijgt stopt en knipt lu Connecticut in Amerika het land der vrijheid moet men minstens H dagen getrouwd zijn uin weer te kunnen seheidcn Te Deventer riepen c in de vorige week weg niet de paordeualachteiij de burgemeester moet levcu Ingezonden IVzcr dnpeii ziigpii wij onder Je vole inlepkeninnslijsieii ilie nlhier vnii iijil lüt lijd circulecren eene die oiize bijzondere ii imhiclit Irok liet was eene inleekeiiitigslijsl voor de leden Ier Sociëteit Om3 GïNOEOEN ter deelneminp nan zes Zomerooncerlen Toor het a s siiisoeii Ie j even door het muziekcorps der Orcnadiers en Jngers onder leiding van den heer Völmar in de Soeieieit Ons GF NOKfiT N Gaarne bevelen wij die ileu leden aan De peringe prijs van 3 gulden voor een lid met ecne dame in aanmerking genomen verwachten wij dut ieder lid daaraan zal deelnemen en hopen dat de vele en dikwijls belanglooze opolTeringen die de hetr van der Vlist zich getroost om het den lei en zoo nangenantn mogelijk te maken belcimd zullen worden voor een ruime deelneming üereids is er een groot aantal inieekcnaren doch is het getal nog niet voldoende Zij die dus nog niet in de gelegenheid zijn geweest hunne namen op de lijst te zetten raden v ij in het belang der zaak en in hun eigen belang aan spoedig dit te doen Bni en inteekening tuoh is de prys hooger Bij de weinige goede muziek die wij alhier leii gehoore krijgen verheugen wij ons in het plan en Menseben den heer van der Vlist succes EeNIGE MUZIEKLIEFHF UHEIIS MARKTBERICHTEN OOUdSi 3 1 Maart Bij lamelijken om et nas d stemraiiig vrij vast Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 280 a ƒ 300 Boode KI ƒ 265 il ƒ 275 Zeeuwsche por mud oude ƒ 10 60 il ƒ 12 Nieuwe ƒ 8 40 a ƒ O GO indcre soorten 6 75 ii ƒ 7 HO Rogge puike ƒ 9 75 ü 7 50 mindere soorten ƒ 5 75 i ƒ 6 50 Gerst winter ƒ B a 5 80 dito toraer ƒ 4 B ƒ 5 Haver korte ƒ 3 75 a ƒ 4 dito lange ƒ 2 85 a ƒ 3 25 Boekweit Fransche per 2100 kilo 195 a ƒ 210 KoordBr ƒ 230 ii 235 Bruine bonnen puikt ƒ 12 a ƒ 13 mindere ƒ 9 50 a ƒ 11 Witte bonnen ƒ 11 ii ƒ 14 Graauwe erwten ƒ 9 00 a ƒ 11 00 Capueijners ƒ i s a 15 00 Hennepzaad op 10 lü gehouden He aanvoer lor M pin irkt as als gewoonlijk de handel rdet levendijj in eciiiae soort Vark Misen biggen waren vod aangevoerd en de handel ookiets levendiger Kans aii i ïoerd 11 purlyrn prijs iü Ti 29 Bülcr 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand GkbouI N 27 Maiirt Fruilnku uuilcr V Kiu mtvcUl ca G van l oüu S luli iiiua Jiieüba ouiliira A W vou Klugvo en O II Bi ssi hiiir 2U Jacubn Btilhn ouders J Honkooii on A k Ju Kucjjt OvuiLt iiiN 29 Maart G Mcouw wcj D Micrckc 08 j 80 G den llcrtüü 3 m VV den Kiut 7 lu I A vaa der Valk 54 j ABVERTENTIEN Heden overleed ten mijnen huize na eene langdurige ziekte onze innig geliefde Broeder en behuwd Broeder de Heer GEORGE VAN LEEUWEN in den ouderdom vau ruitu 30 Jaar Uit aller naam C L VAN LEEUWEN Wed J VAN SONSBEEK Gouda 26 Maart 1870 Alijemeene Kennisgeving Originele Staats Premlc Loteii mogen volgeus de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost eeu geheel Origineel Lot ia de doorde Hooge Staats Regeriug geautoriseerde k en gegarandeerde praclitige ï Geld Loterij y waarvan de trekking reeds op den 208ten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLKN en de navolgende prijzen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 105 000 lü2 0UU 100 000 ir 8 000 150 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen ïi 15 000 12 000 10 000 8000 GOOOJ 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van postwia sels zelfs naar de meest afgelegene § p aatspii sti t tn onder gelieinihoiiding ten uitvoer gebragt door het met do verzending vau boveugemelde loteu belaste Handelshuis in Sfaats Effecten GoLDFARB A Hoofd Kautoor té HAMBURG 272 Staats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG deu 4 APRIL 1870 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude eu echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heil aam op de SPIJSVEIlTEUINd Zij zijn uitmuntend tegeu de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij go ZACHT LAXEKEND en SLI JMAFUEUVEN1 Verzegelde doozen van 37 2 Cent en dubttti doozen zijn verkrijgbaar bij cIc hh Jarlaiiderveen J F AUart Alblanserdam M Punt Vz Alphen ajd Mijn C van Arkel jM terttam M Cléban C droogisten heilige weg II 21 en huidei str KK n 278 Banthui en C den Bouineesler Blei mij k S v d Kraats Budrgracen B Versloot Delft H W do Kruijff Deventer Oi brned ïiinan Gouda Ij Schenk op de Hoogstraat a Gravemnde W v d Boom üaaatreeM K Oosterling Leyden i ï Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkers teeg Moord ec it G H Tost Oudeicater H J Kuijper Xotterdam A v d Toorn Weste Wagen st Schoonhoven A Wolft Tiel A F F iassen Utrecht F Altcna op et Steenw oVet de Doakerstr n 372 Woerden L Kuijfen Zevenhuizen A l rina Het depot dozer echte Urbanus Pilleo imis zoovele jaren met room bekend en in algemeen gebruik is door ons Ie Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij deu heer L BC HKNK op de lIoo str iat WAARSCHUWING Men wordt inslanlehjk ver oclil wel attent tewillen zijn d it door ons bg niciu uid andiTs deUrbanu Pillen bereip volgoiis het uiide en echtelli cepl in Depot zijn verkrijgl 4 ir stcld in de hi rbo eii opyeyeveii Steden en plautaen dan tn de hivrbocentjeiioeiiide Depóthoudera In elk doosje is een biljet voor iPii met de eirjenhondij è naamteekenin van de vervaardigers Wed Kklnkn ZÖON Apothekers ellic ll iiidieckciiui zich ook bevindt phet Zei ellak a iniK dc de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers insta ifelij c daar welop te letten en r iden hun aan WOl toe tC Zien bg ieii men de Doosjes Villen linHll AlleendieDoosjes waarin een biljet met onze llanilleekeningis zich aan te schaffen en zich Ie wachten voorhet gebruik van de vele nainaaksels 39