Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1870

De uitgave de WOENSD geschiedt DINSDAG DAG De franoo per Da NaÜ TWEEDK ZI BUBGEME brengen ter al ting van den wet van den zal plaats he 10 Op Ding middags te wier zaak i gedaan en of negens lijk moet e g Op Vrij middags te o Voi of n stelle h VOQ mer De lotelin raad moeste worden geh hebben en v niet ontvnn roepingsbilje bel versohij dienen van ling gevonl En word omtrent wi reeds uitsp ting behoc plaatsverva WD voorste Burgem De S DROOGLEK KEULEN I Comuiödienstrasse 25 FILIALEN en Centraal Dépöts KóNiGSBEBöEN i Pr I Brorbankenstrasse 4 6 1 I 9 ë i S s CO co Pi ë Onder alle Genees en Voedingsmiddelen neemt het MALZEX TRAOT van JOHANN HOFF te Berlijn zeker eene eerste nlaats in Bereid uit de beste van als GOED aWmeen erkenJc bestanddeeleu onder bijvoeging van versterkende en verzachtende kruiden wier zamenstelling een persoonlek geheim van den heer Ho f is heeft hot MALZ EXTRACT van zijn begiune voor ruim 20 jaren af zich eenen naam verworven die van dag tot dag algemeener en al gunstif ftr bekend wordt Voor het eerste Xemem worden zvin bloote Advertentiën voldoende voor i bekend worden moeten daadziiken spreken en tht doen do dagelijkscli te en aan de filialeu ontvangen wordende dankschrijven waarvan heden wederom eenige Tegebnsee 4 Februari 1870 Mevrouw de barones vos Pechmann heeft uw MALZ EXTRACT voor hare vier jaar oude tweehngen die zeer zwak waren met buitengewoon gunstig resultaat gtbruikt en is de district arts volkomen overtuigd dat het herstel der kinderen uitsluitend aan het MALZ EXTRACT te danken is F G SCHMIDT o o s o u o p Noch nimmer hebben heil en geneesmiddelen zulk een opgang gemaakt als de HOFF sche MALZ PRODUCTEN MALZEX TRA T GEZONDHEinSBIER MALZCHOCOLADE MALZBONBONS enz en geene voedingsmiddelen konden zoo algemeen gebruikt worden als deze fabrikaten i BI n wÊËNEJ I Karthnei Ring 11 I PARIJS 38 ruedel Echiquier 1 Dr J HIRSCHFELD Bad arts te Ischl AMSTERDAM Smalle Bloemraarkt b d Stilst STOOMVAART MAATSCHAPPIJ In eene Vergadering gehouden op heden 23 Maart 1870 door Commissarissen en Leden Tsn Bestuur onder voorzitterschap van Z K H PRINS HENDKIK DER NEDERLANDEN is geconstateerd dat de inschrijving het cijfer van f 2 487 000 heeft bereikt bijeengebracht door omstreeks 500 luschrijvers uit alle oorden des Lands dat die cflfers hoewel nog niet TOldoende echter bevdjzen warme ingenomenheid met de zaak dientengevolge is besloten NOGMAALS EEN KRACHTIG BEROEP TE DOEN op de sympathie der natie die des ie gereeder wordt ingeroepen omdat de rentabiliteit der onderneming verzekerd geacht mag worden Het feitelijk aantal Inschrijvers tegenover zoovele financiéele krachten als hier te lande aanwezig zjjtt bewyst dat er nog vele sympathiëc sluimeren waar het een beroep op allen beijeft Die roepslem worde niet vruchteloos aangfeheven aller medewerkiiijj is iioodij f want het g eldt een levensvraag voor het g eheele L nd de nieuwe Inschrijvinjr wordt bohcerseht door en zal beslissen over de vraajv of 1 D E K L l t een EIGEI STOOMBOOTVAAirr door hctSDEZ KAl IAAL al dan niet ziil bezitten De INSCHRIJVING zal alsnu op nieuw geopend worden op Zaturdag 2 April en Maandag 4 April 1370 van s morgens 10 ure tot s namiddags 2 ure te Amsterdam in het lokaal ODÉON te Rotterdam in het lokaal van DE KAMER van KOOPHANDEL te Gouda bij de Heeren Wed KNOX DORTLAND en in alle steden des lands waar reeds thans gelegenheid tot deelname bestond Mochten de aanbiedingen het thans nog beschikbare cjjfer overschreden dan zullen ze bij de toewijzing proportioneel teruggebracht worden Namens de Vergadering E FÜLD G J BOELEN A C WERTHEIM JULIUS G BUNGE J BOISSKVAIN Men vraagt ten spoedigste een geschikt Loopjongen Adres Letter X Bureau dezer Courant I Radorstoomboot FIJSSKL Van iOUDA Maandag en Dinsdag s ni irgens uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTEltDAM op geli e dagen s nam 1 2 urea Duijelijkn lieloiiihidNen Terug te bekomen 1870 G tegen betaling der Adverteutickosten de coupon 1 October 18ö9 ïi ƒ 25 van de op 1 April 1869 uitgeloteu Oblig ö o Rusland 1804 a ƒ 1000 N 40095 Wed KNOX DORTLAND M KALFSMAGEN PRIMA QUALITEIT toebereid en gedroogd voor de KAAS MAKE RIJEN Commissiën hierop gelieve men te zenden poste restante A B 1 EMMERICH aan den RIJN BERENDHAKING ter voldoening aan de bepalingen van art 30 en 31 van aet Wetboek van Koophandel Bij akte op den 30 Maart 1870 voor den Notaris RICHARD HENDRIK NIERSTRASZ te Rotterdam verleden is door de Ondergeteökenden SAMUEL VERWEIJ Azoon enGERRIT RöPCKE fabriekanten en kooplieden wonende te Gouda hunne aldaar gevestigde Vennootschap tot het uitoefenen eener remisen lakstokerij en van den handel in verfwaren en daaraan verbonden artikelen onder de firma VERWEIJ RöPCKE ontbonden met bepaling dat de eerste Ondergeteekende het recht en de bevoegdheid heeft om de zaak der vernis en lakstokerg en den daaraan verbonden handel hetzij voor eigen rekening hetzg ia gemeenschap met anderen Voort te zetten en ook om daartoe de firma VERWEIJ RöPCKE te blijven voeren een en ander echter buiten alle aausprakelykheid van den tweeden Ondergeteekendö S VERWEIJ Az G RöPCKE Dr Ghantomclaims OOGENWATER De V een treu het willo ontstaan kreet va de stuit nis zoow rechtspl dat de k billeken als hij d kelükc r intussch niet en die mi Dit onwaardeerbaar OoceHwaler U een van de gelukkigsie uitvindingen der wereld helyelve beiit de kracht om alle oogeii te kunnen verbeteren welke door den lyd ouderdom of andere omstandigheden hjdende zijn Aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen elke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingesp innen iiien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud wcêr en die welke bij een sterke Incht of bij hel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hertteld eu waarborgt de gezonde oogen legen die gebreken en houdt ze in stand roodat men tot n boegen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar i 60 Ct3 per flacon bij T A G VAN DETH Gouda 3 J BEUZEM KT5R Leyden 3 H KELLEK weste wagenstraat Rotterdam Mej L A SdiouTENs ScuLiiTEB Oostmolenstraat A PKIlsS Xivi iihuizen A BOTS Nmiirkoop 3 3 GROENHUIZEN C Utrecht en meer bekende DcpötB in ons rijk ioiiün Druk vnn Urinkmsü