Goudsche Courant, zondag 3 april 1870

Vj if S Ws 1870 Zondag 3 April N 875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Nationale Militie TWEEDE ZITTING VAN DEN MILIÏIERAAD BURGEMEESTER en W ETHOUÜERS van Gonda brengen ter algemeene kennis dat de Tweede Zitting van den Militiernad bedoeld bij art 86 der wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebbtin in de Lakenhal te Leiden en wel l Op Dingsdttg den 12 April 1870 des ooimiddags ten 9 ii ure voor de Lotelingen omtrent nier zaak in de eersie ziuiug geene uitspraak is gedaan en die wegens gemis der gevorderde lengte of negens het hebljpn van gpbrekeii noff persoonlijk moeten worden onderzocht 2 Op Vrijdag den 22 April daaraanvolgende dea middags ten 12 ure a Voor de lotelingen die een plaatsverranger of nammerTerwisselaar rerlangen voor te nellen i Voor heo die als plaatsvervanger of nutnmerverwisselaar verlangen op te treden De lotelingen die voor bovmgenoemden Militieraad moesten verschijnen doch niet verschenen z jn worden gehouden geene reden tot vrijslelling te hebben en voor de dienst aangewezen terwyl het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of oproepingsbiljet niet ontheft van de verpligling tot he verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der edenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken En wordt ten slotte herinnerd dat de loleling omtrent wien de Militieraad in de eerste zitting reeds uitspraak heeft gedaan niet in de tweede zitting behoeft te verschijnen ten ware hij daarin een plaatsvervanger of nummerverwisselaar mogt willen voorstellen Goi DA den 1 April 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester dbooglëevër foutüijn an bekgen ijzen uoohn Buiteiilandsch Overzicht Gouda 2 April De vrijspraak van Pierre Bonaparte levert een treurig bewijs van den slaafschen zin door het willekeurig bewind des keizers in Frankryk ontstaan en heeft zoowel daar als elders een kreet van verontwaardiging doen opgaan over de stuitende onrechtvaardigheid van het vonnis zoowel als over de partijdigheid der geheele rechtspleging Het is bijna niet te vermoeden dat de keizer dezen loop der zank zou kunnen billeken en hij handelt voorzeker verstandig als hjj den laatigen bloedverwant in eigendunkelijke revisie stmft in t verbiiiining Alk a is intusschcn rustig ebk V ii bet volk roert zich niet en geeft bljjk van bnitciigcwom kalmte die meer goeds belooft voiir du lierstolling der vrflheid dan ooit de hevigste uitbarstingen der volkswoede zouden venuogen Deze kalme bedaardheid der volksmenigte is nu juist dubbel belangr k daar de keizer nogmaals hoogst gewichtigs concessien doet die weder een stap naderbrengen tot den echtconstitutioneelen regeringsvorm De attributen van den senaat worden ingekrompen die van het welvend lichaam uitgebreid De senaat verliest sE ne bevoegdheid om alleen te beslissen over de noodzakel kn wgzigingen der constitutie en zal voortaan medewerken tot de algemeene wetgeving Zoo blijft r g i behoudende senaat maar meer een eerste kamer Men begrijpt hoe onwillig de senatoren tot dezen zelfmoord besluiten maar de keizer spreekt en de slaven gehoorzamen De edelmoedigheid wordt toegejuicht en ten hemel verheven maar altyd blflven er ontevredenen ej vry algemeen heeft men bedenking tegen het nu alleen den keizer voorbehouden recht om zich ter wijziging der constitutie te beroepen op de beslissing der volksstera Maar 1 is dan ook het doel der hervorming nog niet geheel bereikt het by herhaling verkregene is zoo hoogst belangrijk de toestand is zoo geheel veranderd dat nu voorzeker aan geen terugtreden te denken is maar veeleer te verwachten dat de vooruitstrevende beweging niet meer te stuiten zou zijn De positie van het ministprie bUjft moeielijk tegenover eene kamer waar r oo velen hunne overtuiging gesveld moeten doen om den keizer in zijne liberaliteit te volgen en eene kleine maar ijverige en onverzoenlijke partü niet bevredigd kan worden dan door de vernietiging van de bestaande regeering De ontbinding dei kamer en werkelijk vr e verkiezingen moeten de beslissing aanbrengen en nu is de groote vraag om daarvoor het geschiktste oogenblik te kiezen In Oostenrijk nadert eene crisis De constitutioneele instellingen kunnen niet recht in gang komen Het amalgama van verschillende volkstammen wil zich niet voegen tot eene samenhangende eenheid De Diiitschers willen zich handhaven in de oude superioriteit maar stuiten af op de onvoraetlelijkheid der nationale eischoii Het uüuisterii deinst terug voor zjjne tiiuk CU dnrft di aif i Mifeiii vcrKiozin cii niet invoeren Uiskra verlaat het miuisterie om dit laf b an ig terugtreden een halve maatregel wordt voorgesteld om namelijk de aanvulling der onwüiigo vertegenwoordiging de r rechtstreeksche Yfrkiezmgen te doen plaats grijpen De Pflen Slovenen enz hebben nu ook den rüksraad verlaten en het ministerie erkent de dringende noodzakelykheid om in den benarden toestand te voorzien door krachtige maatregelen De Beiersche en Wurtembergsche woelingen brengen weder qucestien ter sprake die vroeger of later tot beslissing moeten komen Het duurzaam bestaan van een Zuidduitschen bond is een onuitvoerlijk droombeeld en de aansluiting aan Pruisen ligt in den gang eener natuurl ke ontwikkeling Engeland gaat rustig voort in zijne pogingen ter bevrediging vau Ierland Het Hocgerhuis heeft de wet ter beteugeling der lersche woelingen aangenomen Het ijverig en krachtig ministerie wordt door de overgroote meerderheid der vertegenwoordiging gesteund en zal stellig in staat zijn zijne liberale beginselen in toepassing te brengen De vrees voor oorlog is vooral ook door de zoo zeer veranderde toestanden in Frankr k geheel geweken de voortdurende wapeningen worden belachelijk de volken beoogen geheel andsre bedoelingen en de vorsten zullen hunne verouderde grillen moeten opgeven Langzamerhand wijken de verouderde vooroordeelen Nog lang bazelt men oort op de oude dwaasheden Maar onopgemerkt ontwikkelen zich de beginselen eener betere wijsheid en worden de grondslagen gelegd eener nieuwe maatschappij die de gruwelen des ge weids vervangen en de slaafsche ketenen van onkunde en bijgeloof zal verbreken Geen zamenspanning van de duisterlingen zal iets vermogen tegen de steeds voortgaande ontwikkeling der volken Verlichting zal veredeling kweeken de moeielijkste vraagstukken van onzen tijd kunnen hare oplossing vinden door zachtmoedige beschaving De naderende toekomst biedt schoone vooruitzichten die niet teleurgesteld zullen worden als de vrienden van licht en vrijheid moedig en onbeschroomd hunne beginselen met opoffering van bekrompen zelfzucht krachtig handhaven en in hun edel pogen met onbezweken volharding den strijd voeren tegen al wat liet ware welzijn der menHchuljjke maatschappij tugcüstaat iaU8B T ï