Goudsche Courant, zondag 3 april 1870

Het Algemeen t ultscli liistUmit tot Bemiddeling m lluwclUkcn te DARMSTADT Flesm Schlos sgrabon N 9 hetwelk door zijne ALGEMEEN BEKENDE REALITEIT zich een NAAM loor GEHEEL SkOPA verworven heeft en reeds VELE ECHT VERBINTENISSEN zelfs van IIüOGGEpffisTE PERSONEN alsook in BURGERKRINGEN GESLOTEN heeft reccnnmandeer Tiik hiertnl aarhuwelijksgezinde va beiderlei geslacht 01 erten voor e tanden zoowel voor den hoogsten adel en het militai alsook voor de beambten en burgerstand Personon van het vrouwelijk geslacht worden vo r de Vrouw van den Directeur geroepen enis voor deze een heel separaat Kantoor Geeii VOORÜITUETALING zonder het doel bereikt te hebben Prospectus gratis Strengste discretie Onze verbintenissen zjjn ook buitenslands geaccrediteerd T rnTnr mT m DE DlKüibllJ Bij lederen brief is ern merk van 10 Ct voor frankeering van het te genantwoord bij te voegen de twec le Dat er onder ben tyü die zic voorpai rs toonden weten we Doch de mideren Mujten niel ook ï j rain ler nog vragen of het rendeert d n of het go d doen 1 Moet dan iuiat altijd berekening en enkel berekening die volle geldkist doen opensluilen Dan 18 ons groene hout inderdaad biller treurig dor l hoop nog het betere Er is nog te veel goeds in land en landzaat wij genieten nog te veel goeds boven menig volk de verpligting aan het wakker voorgeslacht is te duur dan di wg dit ook maar door saage traagheid zouden willen pnis geven Mogt het nlzoo met bijeenkomen wat daar ordt g ischt oa splits men in kleinere aandeelen opdu de minder begunstigde doe wat de rijke kon maar niel wilde Een aandeel van ƒ 6 0 of 50 was nog W nemen voor mij en mijns gelijken Een burgerman Naar nij vernemen v enden vele ainbaiditslieileu alhier pogingen aan ler verkrijging van hooger loon Wy kunnen niet anders dan onie iiijirnomenheid daarmede te kennen geven wat men verlangt kunt ons billijk voor IH ets per uurj in andere landen doet men lomer eisehen die niet 100 gemakkelijk te bsvredigen zijn Inderdaad het ïou overbodig 7ijn hierbij eene berekening te voegen der eerste en noodwendigste levensbehoeften an een zelfs met 7eer talrijk ge in düuendmalen heeft men reeds gecijferd en duuendmi n verkreeg men hetzelfde resultaat in gewone omst indighoiien niet genoeg om 7ich van het noodige te vuui ien in buitengewone als kortstondige ziekte of enkele weken werkeloosheid het voorwerp der publieke iiefdadigheid Wie zou een dergelijken toestand willen bestp idigen kunnen wij gelukkigen in het lev met gem ikkclijk iets meer belalen heeft de weri iian geen aanspraak op voedsel en levensgenot Vlij hopen dus dat de meesters geene zwarigheid zulifu maken om aan het vertoek hunner knechts te voldo u ieder toch is doordronjsen van de naarheid dat de loonen niet meer in evenredigheid zijn met de prij en der levensmiddelen en al zijn wij niet bij machte in deze eene radie ile verbetering te brengen gaarne echter zal men iets doen ter gcmoetkoming van den braven en gverigrn werkman 1 April 1870 K Burgerlijke Stand GiuoaVM so Maart VrediTitca Gcertruitln üudvrii K lïouiopne en G l Visser Anna Cormlin ouitt rs V vnn Uilgcn en M V Niputtland 31 Gijsje uuderi viiu Vliel eu M Gestel Wilhelmus Cornells oudtrs C N Itosman u C Mclkcrt Gijsbert ouders 1 Ilcogeiidoorn en A Koster 1 Ai ril Nedtje Ilendriea oideis M Catioüt en V Mes lun ouders N J van Gorselen en 8 J Kevet OvERttOFN 39 Maart E Jankuent ed H J Clae3 cn 78j ADVERT ENTIEN Heden overleed mijne lieve echtgenoote in den jeugdigen ouderdom vun 25 jaren na eene hooguit gelukkige echtveroeniging van lO j maand waarin zij mij voor 5 dagen geleden een dochtertje schonk G LANTZENDöRFFER Gouda l April 1870 De Heer en Mevroaw ub JONG EVEKINK BUSGERS betuigen hun welmeenenden d ink voor de blijken van belangstelling bij de geboorte van hun Zoon ondervonden Gouda 2 April 1870 De ondergeteekende betuigt bij deze zijn innigen dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden zijner echtgenoot A GERRITSEN Gouda 2 April 1870 V De ondergeteekende betuigt zijnen opregt n dank voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming die hij dezer dagen mocht ondervinden bij het smartelijk overlijden zjjner dierbare echtgenoote J J VERDRIES G nii A 2jLpril 1870 272 sTaats LÖtëry De Trekking der EKRSTE KLASSE begint op MAANDAG den 4 APRIL 1870 Openbare Verkooping Op DINGSDAG 19 APRIL 1870 des voorm b3n Elf Ure in het Koffijhuis ïHaumonik te Gouda van Tweo zeer geschikte TERREINEN ter BEB0UW1N als een aan de Nieuwe Haven achter wijk n 183 186 strekkende tot aan de Ve i en een aai de Vogelensang achter wijV M n 63 en 4 zijnde nu KLEINGARÉWBAAN en streL kende tot am de nieuw gebouwd wordende straat verder Negen HUIZEN van verschillende grootte en op verschillenden stand als 5 aan de Nieuwe Haven wgk N n 183 184 185 186 en 33 1 achter de Vischmarkt wyk I n 140 1 in de Stoofsteeg wijk A n 74 en 2 aan den Vogelensang w k M n 63 en 64 Alles breeder bij de aangeplakte Biljetten omschreven tn nadere informatiea ten kantore vau Notaris Mr KIST te Gouda Openbare VrijwHilge Vt rkooping om contant geld op WOENSDAG den 6 APRIL 1870 des voormid dags ten 9 ure aari de Bouwmanswoning be wooutJ door Teunis KfAHKus te Berkemvoude van 13 KOEIJEN die aekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 1 aftands VOSMERRIEPAARD 3 SCHAPEN 1 ZEUG eene partij goed gewonnen HOOI diverse BOUW én MELKGEREEDSCHAPPEN en andere roerende goederen Nadere infonnatien ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJmel 3 MAANDKM CREDIET Manufacturen VERKOOPING De Notaris MOLENAAR residerende te ZuidWaddinxveen zal op MAANDAG 4 APRIL 1870 des namiddags ten 2 uren en volgende dagen in het logement de Paauw bij den heer VERMAAT op de Markt te Gouda overgaan in het openbaar te Verkoopen eene aanzienlijke partij fijne Zjjden en Wollen lenVooijaars en Zomer MANUPACTÜREN Alles in eene groote soi tering en van goede kwaliteit Op den kijkdag zijn Stalen te b komen Te zien ten huize bovengenoemd op den Verkoopdag van des voormiddag 10 tot 2 urem DIRECTEUREN der ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ De IJssel gevestigd te Gouda brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat ter voldoening aan Art 10 van het Reglement de door HH Commissarissen goedgekeurde rekening en verantwoording ovei het afgeloopen boekjaar vanaf heden gedurende eene maand ten kantoreder Maatschappij ter visie van de deelhebbersl S DiHECTEiDiEN voomoomd GoiiuA G H WILLEMSZ 1 April 1870 JllLIEN SKRRUUS KALFSMAGEN PRIMA QUALITEIT toebereid en gedroogd voor de K A ASM AKERIJEN Commis siën hierop gelieve men t zenden poste restante A B 1 EMMERICH aan den RIJN De Ondergeteekende der nieuwste bericht de ontvangst PARASOLS en ENTOUSCAS zich welwillend aan hare geëerde begunstigers aanbevelende heeft zjj de eer zich met de meeste hoogachting te noemen UEd Dw Dienaresse Markt A 57 Wed A CANEVASCINI Wordt gevraagd een Meisje voor de bel voor boodschappen en voor ligt huiswerk van s oehtens zeven tot s avonds acht a negen ure Persoonlek zich aan te melden bfl den Uitgever dezer Courant verhuisd van de Naajjerstraat naar de Dubbele baurt wük B n 3 M MOL Schoorsteenveger Originele Staats Premle Lotcn iDogen volgens de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost een geheel Origineel Lot in de door A dp Hooge Slaats Regering geautoriseerde X en gegarandeerde prachtige GeM Loterij waarvan de trekking reeds op den 20sten April e k plaats heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS MOET VALLEN en de navolgende prezen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 165 000 162 000 160 000 158 000 156 000 53 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen a 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van postwissels s dfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geheimhouding ten uitvoer gebragt door het met de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis ii Staats Effecten A GoLDFARB Hoofd Kantoor te HAM BURG r üuda Hink van V Uunkinni